Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belastingplan 2001 ingediend

Datum nieuwsfeit: 03-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: BELASTINGPLAN 2001 INGEDIENDPersberichtnr.

00/209

Den Haag

3 oktober 2000

Belastingplan 2001 ingediend

Het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) van staatssecretaris Bos en minister Zalm is vandaag bij de Tweede Kamer ingediend. In het Belastingplan 2001 worden maatregelen voorgesteld die ingrijpen in de structuur van de verschillende belastingwetten. Het gaat daarbij onder meer om voorstellen die arbeidsparticipatie moeten vergroten, het onderwijs voor laaggeschoolden stimuleren en investeringen in energiebesparing bevorderen dan wel anderszins goed voor het milieu zijn. Daarnaast worden er verruimende voorstellen gedaan op het gebied van maatschappelijk (groen- en sociaal-ethisch) beleggen en durfkapitaal en wordt het eigenwoningforfait aangepast.

Arbeidsmarktbeleid

Om de toetreding tot de arbeidsmarkt te bevorderen zijn bij de Belastingherziening 2001 maatregelen genomen, zoals verlaging van de belasting- en premietarieven en de invoering van de arbeidskorting, die het financiële voordeel van werken vergroten. De invoering van een individuele heffingskorting die de belastingvrije som vervangt, verlaagt de drempel voor niet-werkende partners om een betaalde baan te aanvaarden. Om het arbeidsaanbod aan de onderkant van de arbeidsmarkt een extra stimulans te geven, is in het wetsvoorstel Tariefwet 2001 voorgesteld de arbeidskorting extra te verhogen. In het Belastingplan 2001 wordt nog een aantal andere maatregelen voorgesteld om de arbeidsparticipatie te bevorderen.

Defiscalisering werkaanvaardingspremies

Voorgesteld wordt een stimuleringspremie te verstrekken bij het aanvaarden van werk. Deze premie wordt slechts eenmaal per persoon verstrekt en zal worden vastgesteld op f. 4000. De premie zal in vier gelijke delen van f. 1000 na een half jaar, een jaar, anderhalf jaar en twee jaar na volledige uitstroom uit de bijstand of het gesubsidieerde dienstverband worden uitbetaald. Om te voorkomen dat het stimulerende effect van de premie op het bevorderen van de uitstroom naar werk wordt beperkt door de negatieve effecten op aanspraken op inkomensafhankelijke regelingen, heeft het kabinet besloten deze premie geheel buiten de belastingheffing te houden.

Afdrachtvermindering voor langdurig werkloze ouderen

Om het in dienst nemen van werkloze oudere werknemers voor werkgevers aantrekkelijker te maken wordt voorgesteld de regeling afdrachtsvermindering langdurig werklozen te verruimen.

Afdrachtsvermindering voor betaald ouderschapsverlof

Om werkgevers extra te stimuleren tot loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof wordt in het Belastingplan 2001 een nieuwe afdrachtvermindering geïntroduceerd waarbij werkgevers gedeeltelijk worden gecompenseerd ingeval van (gedeeltelijke) loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof.

Deze compensatie wordt gegeven via een afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen van 50% van het doorbetaalde loon. Als voorwaarde voor de (fiscale) compensatie geldt dat de werknemer tijdens ouderschapsverlof tenminste 70% van het voor hem of haar geldende wettelijke minimumloon (WML) krijgt doorbetaald. Om werkgevers aan te zetten tot een méér dan minimale loondoorbetaling, geldt de 50% afdrachtvermindering eveneens voor loondoorbetaling boven het minimale niveau van 70% WML, tot het niveau van 100% WML. Hierdoor bedraagt de maximale afdrachtvermindering 50% van het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon.

Kinderopvang

Het kabinet stelt voor de aftrekbare uitgaven voor kinderopvang (voor de ouders) verder te verruimen.

Voor de lage inkomens wordt de minimale drempel (= het bedrag dat niet afgetrokken mag worden) verlaagd van 336 naar 100 per jaar. Met een verruiming van de aftrek van uitgaven voor kinderopvang wordt de combinatie van arbeid en zorg in het algemeen financieel aantrekkelijker gemaakt; dit geldt in het bijzonder voor niet werkende partners met kinderen die willen toetreden tot de arbeidsmarkt. De wettelijke vrijstelling van omzetbelasting voor kinderopvang wordt verruimd van instellingen die geen winst beogen tot ondernemers die winst beogen.

Zorg

Verruiming aftrek buitengewone uitgaven gehandicapten en chronisch zieken

In de afgelopen jaren zijn in de fiscaliteit regelmatig extra maatregelen getroffen ten behoeve van gehandicapten en chronisch zieken. In het Belastingplan 2001 wordt de regeling voor de buitengewone uitgaven verruimd. Ten eerste wordt de (nominale en procentuele) aftrekdrempel verlaagd. De nominale onderdrempel wordt verlaagd met 32. De procentuele drempel wordt verlaagd met 1 procentpunt van 12,2% naar 11,2% van het verzamelinkomen. Voorts wordt de dieetkostenregeling verruimd en verbreed. Verruiming door de aftrek voor diëten, waarvoor thans aftrek mogelijk is, met 750 per dieet te verhogen en verbreding door het drempelbedrag van 750 te verlagen waardoor voor meer diëten aftrek mogelijk wordt. Tot slot wordt de regeling voor uitgaven voor gezinshulp zodanig aangepast dat deze eenvoudiger is toe te passen.

BTW thuiszorg en medische hulpmiddelen

De wettelijke vrijstelling van omzetbelasting voor thuiszorg wordt ook van toepassing op ondernemers die winst beogen. De toepassing van het verlaagde BTW-tarief voor medische hulpmiddelen wordt uitgebreid, hierdoor vallen ook onder 6% BTW-tarief: katheters, urinezakken, allergeenvrije hoezen, sta-opstoelen en een aantal incontinentiematerialen.

Bevordering van onderwijs en kennis

Verruiming bestaande fiscale faciliteiten ten behoeve van scholing

Voorgesteld wordt een extra scholingsaftrek in te voeren van 20% van de scholingskosten om personen op het startkwalificatieniveau, scholing tot maximaal MBO-niveau, te brengen. Er wordt voorgesteld de afdrachtvermindering scholing te verhogen met 7% van het bedrag dat de inhoudingsplichtige heeft betaald voor het volgen van de opleiding van zijn werknemers.

Natuur en milieu

Naast de invoering 3e tranche vergroening zullen extra middelen worden aangewend ter stimulering van duurzame energie en WKK (Warmte-krachtkoppeling) en zonne-energie. Ook worden vergroeningsmaatregelen voorgesteld of aangekondigd met betrekking tot de klimaatneutrale energiedragers, verhandelbare emissierechten, wijziging REB/BSB, reparatie afvalstoffenbelasting, stimulering duurzame landbouw, DOA en MIA, groen beleggen en vergroening autobelastingen.

Stimulering van duurzame energie

De REB op fossiele energiedragers zal in 2001 verder worden verhoogd. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie zal het nihiltarief voor duurzame energie onverkort worden gehandhaafd, terwijl de tarieven voor de zogenoemde afdrachtskorting voor duurzame energie worden verhoogd. Daarmee wordt de prijs van duurzame energie voor de eindverbruiker lager en dus aantrekkelijker en zal de vraag naar duurzame energie worden bevorderd.

Voorts wordt voorgesteld om het nihiltarief in de REB, dat nu alleen van toepassing is op elektriciteit die op duurzame wijze is opgewekt, ook van toepassing te verklaren op gas dat op duurzame wijze is opgewekt.

Energiepremies

Het kabinet stelt voor om ook de subsidiëring van fotovoltaïsche zonne-energie en warmtepompboilers voor burgers generiek op te zetten waarbij aangesloten wordt bij de regeling energiepremies. Ook komt er een regeling voor E-teams en activiteiten ter bevordering van spaarlampenbezit bij lage inkomensgroepen.

Warmte-krachtkoppeling (WKK)

Met het oog op het stimuleren van WKK wordt voorgesteld de energie-investeringsaftrek te verhogen tot 55%. Dat betekent dat er een uniform percentage voor de energie-investeringsaftrek van 55% wordt toegepast.

Stimulering duurzame landbouw

In het Belastingplan 2001 worden voorstellen gedaan ter stimulering van duurzame landbouw. Zo zal de fiscale regeling Duurzame Ondernemingsaftrek (DOA) ook gaan gelden voor andere vormen van duurzame landbouw dan de biologische landbouw. Om de duurzame landbouw nog een extra stimulans te geven wordt de DOA-aftrek van 15 000 verhoogd tot 22 500.

In de MIA wordt verder een nieuwe schijf ingevoerd van 40 % voor landbouwbedrijfsmiddelen die nu zijn opgenomen in de 30 %-schijf van de MIA. Voorts wordt de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor verkrijging van grond ingeval van landbouwstructuurverbetering verruimd.

Vergroening autobelastingen

De precieze vormgeving van een fiscale stimuleringsregeling voor schone personenautos en bestelautos is nog niet in het Belastingplan 2001 opgenomen. Het streven is om een dergelijke stimuleringsmaatregel in het voorjaar van 2001 in werking te kunnen laten treden. De stimuleringsbedragen zullen in 2001 waarschijnlijk op 700 liggen voor benzinepersonenautos, op 1200 voor dieselpersonenautos en lichte bestelautos en op 1400 voor de zware bestelautos. De stimuleringsbijdragen zullen vervolgens lager worden naar mate het jaar van aankoop dichter bij 2005 ligt. Tenslotte zal er in een meerjarig perspectief richting 2002 ook worden gekeken naar stimulering van zuinige autos.

Stimulering ondernemerschap, maatschappelijk beleggen en durfkapitaal

Er worden twee kaderregelingen voorgesteld, te weten de bestaande kaderregeling maatschappelijk beleggen en een nieuwe kaderregeling durfkapitaal.

Maatschappelijk beleggen (groen- en sociaal-ethisch beleggen)

In de bestaande kaderregeling maatschappelijk beleggen blijven vrijstellingen voor groene beleggingen (laagrenderende beleggingen met een relatief laag risicoprofiel) en sociaal-ethische beleggingen opgenomen. Bij sociaal-ethisch beleggen gaat het om financiering van bepaalde projecten in ontwikkelingslanden. Deze vrijstellingen zijn gezamenlijk gemaximeerd op f 103.539 per belastingplichtige (f 207.078 voor partners). Daarnaast wordt voor maatschappelijk beleggen een persoonsgebonden aftrekpost van jaarlijks 2,5% ingevoerd. Deze aftrekpost komt naast de vrijstelling van het belegde vermogen in Box III.

Durfkapitaal

In deze kaderregeling wordt een vrijstelling opgenomen voor directe en indirecte beleggingen in durfkapitaal. Deze vrijstellingen, die ook de zogenoemde Agaath-regeling omvatten, zijn gezamenlijk gemaximeerd op
f. 103.539 per belastingplichtige (f 207.078 voor partners). Naast de vrijstellingen in box III wordt voorgesteld een persoonsgebonden aftrekpost in te voeren voor investeringen in durfkapitaal. Deze aftrekpost zou jaarlijks 2,5% moeten bedragen van het bedrag dat in box III aan durfkapitaal is vrijgesteld. Daarnaast wordt het maximumbedrag verhoogd dat bij een verlies op een directe lening in mindering gebracht mag worden op het inkomen. Dit maximum wordt verhoogd van f. 50.000 tot 103 539 per belastingplichtige per lening. En tenslotte mogen directe leningen van durfkapitaal mogen zowel aan natuurlijke personen/beginnend ondernemers worden verstrekt als aan BVs die beginnend ondernemer zijn.

Overgangsregeling voor beleggingen in films en schepen

Er wordt een overgangsregeling voorgesteld (onder voorbehoud goedkeuring door de Europese Commissie) waardoor de bestaande algemene faciliteiten nog een jaar langer (tot en met 2001) toegankelijk blijven voor participanten in film- en zeescheepvaart-cvs. Deze regeling sluit dicht aan bij de overgangsregeling voor bestaande cvs. Het kabinet zal zich inspannen om na het komende jaar, binnen de Europese kaders, stimulansen voor de Nederlandse filmindustrie en zeevaart te treffen. Voor de film zal worden gezocht naar mogelijkheden voor public/partnership. Voor de zeevaart/scheepsbouw zal worden gezocht naar mogelijkheden in de uitgavensfeer.

Verlaging tarief kapitaalsbelasting naar 0,55%

Een verlaging van het tarief van de kapitaalsbelasting heeft een positief effect op het (fiscale) vestigingsklimaat. In het wetsvoorstel Wet ondernemerspakket 2001 is om die reden voorgesteld het tarief kapitaalsbelasting te verlagen van 0,9% tot 0,7%. Voorgesteld wordt nu het tarief van de kapitaalsbelasting verder te verlagen met 0,15%-punt. Daarmee wordt het tarief in korte tijd vrijwel gehalveerd; met ingang van 1 januari 2001 zal het tarief voor de kapitaalsbelasting dan 0,55% bedragen.

Overige

Aanpassing eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt per 2001 vastgesteld op 0,8%, toe te passen op de nieuwe WOZ-waarden die zullen gelden voor de periode 2001-2004. Dit nieuwe percentage van 0,8% wordt vervolgens het startpunt voor de jaarlijkse toepassing van het wettelijke indexeringsmechanisme vanaf 2002.

Herbestedingsreserve

Musea, culturele en andere -niet culturele- instellingen zijn in bepaalde gevallen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dat is het geval indien de winst de vrijstelling voor algemeen of sociaal belang instellingen overtreft. In de praktijk wordt dit als een belemmering gezien die niet goed recht doet aan het maatschappelijke of sociale belang dat door deze instellingen wordt nagestreefd. Om hieraan tegemoet te komen, wordt voorgesteld dergelijke instellingen de mogelijkheid te bieden (een deel van) hun winst gedurende drie jaar belastingvrij te reserveren.

Kapitaalverzekeringen voor kinderen

Er bestaat draagvlak voor het opnemen van een fiscale tegemoetkoming in de Wet inkomstenbelasting 2001 die erop gericht is om ouders een financiële reserve te laten opbouwen met het oog op de toekomstige bekostiging van de studie van hun kinderen. Er wordt voorgesteld de vrijstelling voor kapitaalverzekeringen voor kinderen een zelfstandig karakter te geven en uit het maatschappelijk beleggen te lichten. Daarnaast wordt de vrijstelling maximaal f 30.000 per kind en is er niet langer een verplichte koppeling met (de bekostiging van) de studie van kinderen.

Omzetbelasting - toepassing verlaagd tarief

Op een aantal gebieden waarop thans reeds sprake is van de toepassing van het verlaagde BTW-tarief, wordt die toepassing nader gepreciseerd (met betrekking tot de zogenoemde podiumkunsten), vereenvoudigd/gemoderniseerd, respectievelijk uitgebreid. Het verlenen van toegang tot (literaire) lezingen valt in het Belastingplan 2001 onder het verlaagde BTW-tarief.

Diverse onderdelen uit dit Belastingplan 2001 zullen voorgelegd moeten worden aan de Europese Commissie ter goedkeuring.

Het Belastingplan 2001 en de Memorie van Toelichting staan op internet: www.minfin.nl/nieuws

Bijlage 1

Samenvatting Belastingplan 2001

Belastingplan 2001

Arbeidsmarktbeleid/arbeidsparticipatie

* Defiscalisering werkaanvaardingspremies
* Invoering afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof
* Verruiming afdrachtvermindering langdurig werklozen voor ouderen
* Invoering afdrachtvermindering arbo-investeringen non-profitsector
* Fiscale intensivering kinderopvang

* Uitbreiding BTW-vrijstelling kinderopvang naar winstbeogende ondernemers

Zorg

* Verruiming aftrek uitgaven voor gehandicapten en chronisch zieken
* Uitbreiding BTW-vrijstelling thuiszorg naar winstbeogende ondernemers

* Uitbreiding verlaagd BTW-tarief medische hulpmiddelen
Bevordering onderwijs/kennis

* Verhoging scholingsaftrek/afdrachtvermindering gericht op laaggeschoolden

* Indexering schijven S&O afdrachtvermindering, verhoging van het maximale plafond en handhaving 13% in 2001

Bevordering natuur en milieu

* Verhoging duurzame ondernemingsaftrek (DOA ) / milieu-investeringsaftrek (MIA)

* Wijziging energie-investeringsaftrek (onderdeel 3e tranche positieve prikkels bedrijven)

* Maatregelen in het kader van extra fiscale stimulans milieu; o.a.:
* Wkk-faciliteit (invoering afdrachtskorting in de REB)
* RDF-vrijstelling in de REB

* Uitbreiding vrijstellingsregeling i.v.m. gebleken onbillijkheid van 1100 kg-grens voor sommige afvalstoffen.
* Aanpassing reikwijdte energiepremieregeling i.v.m.stimulering zonne-pv.

* Groenbeleggen

* Pakket stimulering duurzame landbouw

Stimulering ondernemerschap

* Regeling durfkapitaal

* Verlenging regeling kapitaalverstrekking scheepvaart en films
* Verlaging kapitaalsbelasting met 0,15%-punt
* Intensivering WBSO voor startende ondernemers
Overig

* Aanpassing eigen woningforfait

* Invoering herbestedingsreserve voor bepaalde instellingen
* Diverse BTW-maatregelen

* toepassing van het verlaagde BTW-tarief met betrekking tot:

- (literaire) lezingen; precisering regeling podiumkunsten
- de landbouwsfeer;vereenvoudigd/gemoderniseerd

* Differentiatie tarieven van het gemeenschappelijke gebruiksrecht (eurovignet) voor zware vrachtwagens naargelang hun emissieverontreiniging

* Aanpassing art. 7 AWR (vervallen formele vaststelling van aangiftebiljetten)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie