Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud informatierubriek gemeente Hattum

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 4 oktober 2000.

PROSTITUTIEBELEID

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 september 2000 besloten hebben om de "nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven" vast te stellen conform bijlage 2 van de Regionale Nota Prostitutiebeleid. De exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven wordt hierdoor aan nadere regels gebonden. Zo zijn er onder andere regels voor de termijn van een vergunning, technische voorschriften en gebruiksvoorschriften voor een seksinrichting. Ook worden eisen gesteld ten aanzien van de bedrijfsvoering en is een geschiktheidverklaring vereist.
Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 26 september 2000 hebben besloten om in te stemmen met het handhavingarrangement zoals in bijlage 3 van de Regionale Nota Prostitutiebeleid is weergegeven. Hierin worden de handhavingstappen bepaald voor het exploiteren zonder of in strijd met een vergunning en voor het exploiteren in strijd met artikel 250A van het Wetboek van strafrecht.

De nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven en het handhavingarrangement treden op 5 oktober 2000 in werking. Deze stukken liggen voor belanghebbenden met ingang van 5 oktober 2000 gedurende vier weken ter inzage op de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken. Voor meer informatie kunt u met deze afdeling contact opnemen, telefoon: 038-4431628.

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van Hersch Nederland b.v. voor de inrichting aan het adres Apeldoornseweg 1 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN


Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzageligging van het door de raad in zijn vergadering van 14 september 2000 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Claerwater, 28e partiële herziening. Dit plan betreft een regeling ten behoeve van het perceel Zuiderzeestraatweg 34 te Hattem (kwekerij Souman). Het plan ligt met ingang van 5 oktober 2000 voor de duur van 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem tegen het vastgestelde plan schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:
* degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

* een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

* voor wat betreft de in het plan ten opzichte van het ontwerp aangebrachte wijzigingen, een ieder.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzageligging van het door de raad in zijn vergadering van 14 september 2000 vastgestelde bestemmingsplan Het Veen, 34e partiële herziening. Dit plan heeft betrekking op de percelen Veenwal 5 en 7 te Hattem en beoogt nieuwbouw van de woningen mogelijk te maken. Het plan ligt met ingang van 5 oktober 2000 voor de duur van 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Bij de raad heeft niemand zijn zienswijze ten aanzien van het plan bekend gemaakt, zodat slechts een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de raad kenbaar te maken, gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde plan kan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING


De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning voor het oprichten van een afdak t.b.v. afslag golf op een perceel gelegen tussen Oude Spoorbaan, Hezenbergerweg, Konijnenbergerweg en Astraweg.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Het Veen"en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.
Het vrijstellingsverzoek/aanvraag bouwvergunning ligt met ingang 5 oktober 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling voor het oprichten van een schuur op het perceel Prinses Beatrixlaan 8 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in combinatie met artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Plan in Hoofdzaak".

Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 5 oktober 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
BOUWACTIVITEITEN


Bouwvergunning is verleend voor:

* het oprichten van een ponystal, Eijerdijk 16 (VZ 27-09-2000);
* het oprichten van een garage/berging, Hilsdijk 20 (VZ 27-09-2000);
* het oprichten van bedrijfspaviljoens (industriegebouwen met kantoorgebouwen), Populierenlaan 5 (VZ 27-09-2000);
* het uitbreiden en veranderen van een kassencomplex een en ander als wijziging op bouwvergunning nr: B141/2000 d.d. 11 juli 2000, Zuiderzeestraatweg 23 (VZ 22-09-2000);

* het oprichten van een garage/berging, Vijzelpad 89 (VZ 22-09-2000).

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het oprichten van een schuurtje, Dorpsweg 105 (VZ 25-09-2000);
* het oprichten van een blokhut ter vervanging van drie schuren, Tulpstraat 44 (VZ 27-09-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een clubgebouw met een tijdelijke instandhouding op een perceel tussen
Konijnenbergerweg, Hezenbergerweg, Astraweg en Oude Spoorbaan;
* het plaatsen van een dakkapel, de Reest 78;
* het uitbreiden en veranderen van bijgebouwen, Eijerdijk 76;
* het oprichten van een industriegebouw (garagebedrijf), Populierenlaan 5.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op het perceel:

* groenstrook Gemeente Hattem gelegen naast Schellerwade 1 (VZ 15-09-2000).


Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Langenberg 4, 2 bomen;

* Veldweg 2, 2 bomen;

* Sparrenlaan 3, 1 boom;

* hoek Burgemeester Moslaan / 2e Industrieweg, 2 bomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

FOTOMONUMENT 2000

Gun de toekomst een kijkje in ons leven. Maak foto's voor FotoMonument 2000. Met deze oproep vraagt de Stichting FotoMonument 2000 u in oktober tot en met december foto's te maken voor FotoMonument 2000. Het gaat bij FotoMonument om het fotograferen van mensen in gewone dagelijkse situaties: thuis, op het werk, op school, op straat, in hobby's en vrije tijd, in contact met familie, buren, clubgenoten, klasgenoten, klanten en andere medemensen. Het draait om die alledaagse dingen die niet of nauwelijks worden gefotografeerd, juist omdat ze zo gewoon zijn.
Alle foto's worden zorgvuldig gearchiveerd en bewaard in de rijksarchieven, waardoor komende generaties zo een reële kijk op ons leven in het jaar 2000 krijgen. Daarnaast zijn alle foto's van 13 april tot en met 3 juni 2001 te zien op een grootse landelijke tentoonstelling in Zaandstad en de Zaanstreek en later dat jaar tijdens deelexposities per provincie. Een selectie van foto's verschijnt in het FotoMonument 2000-boek dat in april 2001 uitkomt. Men kan meedoen als fotograaf of als gefotografeerde. Bijzonder is dat men niet als eenling kan meedoen, maar alléén met een of meer anderen in een bestaand of gelegenheidsgroepje. De foto's moeten worden gemaakt tussen 1 oktober en 31 december van dit jaar en in tweevoud worden opgestuurd aan FotoMonument 2000.
Folders met informatie over hoe u kunt meedoen zijn ook te verkrijgen op het stadhuis, meer informatie is te vinden op de website www.fotomonument.nl.

Hattem, 4 oktober 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...