Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud informatierubriek gemeente Hattum

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 4 oktober 2000.

PROSTITUTIEBELEID

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 september 2000 besloten hebben om de "nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven" vast te stellen conform bijlage 2 van de Regionale Nota Prostitutiebeleid. De exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven wordt hierdoor aan nadere regels gebonden. Zo zijn er onder andere regels voor de termijn van een vergunning, technische voorschriften en gebruiksvoorschriften voor een seksinrichting. Ook worden eisen gesteld ten aanzien van de bedrijfsvoering en is een geschiktheidverklaring vereist.
Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 26 september 2000 hebben besloten om in te stemmen met het handhavingarrangement zoals in bijlage 3 van de Regionale Nota Prostitutiebeleid is weergegeven. Hierin worden de handhavingstappen bepaald voor het exploiteren zonder of in strijd met een vergunning en voor het exploiteren in strijd met artikel 250A van het Wetboek van strafrecht.

De nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven en het handhavingarrangement treden op 5 oktober 2000 in werking. Deze stukken liggen voor belanghebbenden met ingang van 5 oktober 2000 gedurende vier weken ter inzage op de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken. Voor meer informatie kunt u met deze afdeling contact opnemen, telefoon: 038-4431628.

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van Hersch Nederland b.v. voor de inrichting aan het adres Apeldoornseweg 1 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN


Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzageligging van het door de raad in zijn vergadering van 14 september 2000 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Claerwater, 28e partiële herziening. Dit plan betreft een regeling ten behoeve van het perceel Zuiderzeestraatweg 34 te Hattem (kwekerij Souman). Het plan ligt met ingang van 5 oktober 2000 voor de duur van 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem tegen het vastgestelde plan schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:
* degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

* een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

* voor wat betreft de in het plan ten opzichte van het ontwerp aangebrachte wijzigingen, een ieder.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzageligging van het door de raad in zijn vergadering van 14 september 2000 vastgestelde bestemmingsplan Het Veen, 34e partiële herziening. Dit plan heeft betrekking op de percelen Veenwal 5 en 7 te Hattem en beoogt nieuwbouw van de woningen mogelijk te maken. Het plan ligt met ingang van 5 oktober 2000 voor de duur van 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Bij de raad heeft niemand zijn zienswijze ten aanzien van het plan bekend gemaakt, zodat slechts een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de raad kenbaar te maken, gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde plan kan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING


De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning voor het oprichten van een afdak t.b.v. afslag golf op een perceel gelegen tussen Oude Spoorbaan, Hezenbergerweg, Konijnenbergerweg en Astraweg.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Het Veen"en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.
Het vrijstellingsverzoek/aanvraag bouwvergunning ligt met ingang 5 oktober 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling voor het oprichten van een schuur op het perceel Prinses Beatrixlaan 8 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in combinatie met artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Plan in Hoofdzaak".

Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 5 oktober 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
BOUWACTIVITEITEN


Bouwvergunning is verleend voor:

* het oprichten van een ponystal, Eijerdijk 16 (VZ 27-09-2000);
* het oprichten van een garage/berging, Hilsdijk 20 (VZ 27-09-2000);
* het oprichten van bedrijfspaviljoens (industriegebouwen met kantoorgebouwen), Populierenlaan 5 (VZ 27-09-2000);
* het uitbreiden en veranderen van een kassencomplex een en ander als wijziging op bouwvergunning nr: B141/2000 d.d. 11 juli 2000, Zuiderzeestraatweg 23 (VZ 22-09-2000);

* het oprichten van een garage/berging, Vijzelpad 89 (VZ 22-09-2000).

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het oprichten van een schuurtje, Dorpsweg 105 (VZ 25-09-2000);
* het oprichten van een blokhut ter vervanging van drie schuren, Tulpstraat 44 (VZ 27-09-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een clubgebouw met een tijdelijke instandhouding op een perceel tussen
Konijnenbergerweg, Hezenbergerweg, Astraweg en Oude Spoorbaan;
* het plaatsen van een dakkapel, de Reest 78;
* het uitbreiden en veranderen van bijgebouwen, Eijerdijk 76;
* het oprichten van een industriegebouw (garagebedrijf), Populierenlaan 5.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op het perceel:

* groenstrook Gemeente Hattem gelegen naast Schellerwade 1 (VZ 15-09-2000).


Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Langenberg 4, 2 bomen;

* Veldweg 2, 2 bomen;

* Sparrenlaan 3, 1 boom;

* hoek Burgemeester Moslaan / 2e Industrieweg, 2 bomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

FOTOMONUMENT 2000

Gun de toekomst een kijkje in ons leven. Maak foto's voor FotoMonument 2000. Met deze oproep vraagt de Stichting FotoMonument 2000 u in oktober tot en met december foto's te maken voor FotoMonument 2000. Het gaat bij FotoMonument om het fotograferen van mensen in gewone dagelijkse situaties: thuis, op het werk, op school, op straat, in hobby's en vrije tijd, in contact met familie, buren, clubgenoten, klasgenoten, klanten en andere medemensen. Het draait om die alledaagse dingen die niet of nauwelijks worden gefotografeerd, juist omdat ze zo gewoon zijn.
Alle foto's worden zorgvuldig gearchiveerd en bewaard in de rijksarchieven, waardoor komende generaties zo een reële kijk op ons leven in het jaar 2000 krijgen. Daarnaast zijn alle foto's van 13 april tot en met 3 juni 2001 te zien op een grootse landelijke tentoonstelling in Zaandstad en de Zaanstreek en later dat jaar tijdens deelexposities per provincie. Een selectie van foto's verschijnt in het FotoMonument 2000-boek dat in april 2001 uitkomt. Men kan meedoen als fotograaf of als gefotografeerde. Bijzonder is dat men niet als eenling kan meedoen, maar alléén met een of meer anderen in een bestaand of gelegenheidsgroepje. De foto's moeten worden gemaakt tussen 1 oktober en 31 december van dit jaar en in tweevoud worden opgestuurd aan FotoMonument 2000.
Folders met informatie over hoe u kunt meedoen zijn ook te verkrijgen op het stadhuis, meer informatie is te vinden op de website www.fotomonument.nl.

Hattem, 4 oktober 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie