Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgevingen gemeente Castricum

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Castricum

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

11-09-00 Jo Imminkstraat 9 uitbreiden berging/garage

Jo Imminkstraat 7 uitbreiden berging/garage

13-09-00 Lizzy Ansinghstraat 4 uitbreiden berging
15-09-00 Heereweg 84 uitbreiden herberg met kantoorruimte
19-09-00 Dr. Leenaersstraat 15 uitbreiden woning
25-09-00 Koningin Wilhelminalaan 29 vergroten dakkapel
26-09-00 Tine Marcushof 1 plaatsen loggia (legalisatie)
De kennisgeving van een aanvraag betekent niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 5 oktober 2000 liggen, in verband met een vrijstelling artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gedurende 4 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:

Van Haerlemlaan 39 uitbreiden woning

Een ieder kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkin-gen tegen het verlenen van vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Rectificatie

In het nieuwsblad voor Castricum d.d. 9 februari 2000 is abusievelijk een foutief verkeersbesluit gepubliceerd inzake de intrekking van het parkeerverbod aan Schoutenbosch. Het correcte verkeersbesluit moet zijn;

Verkeersbesluit van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2000 inzake de gedeeltelijke intrekking van het parkeerverbod Schoutenbosch
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot verwijdering van de bij besluit van 5 februari 1985 geplaatste borden model 49 van Bijlage II van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (oud). Dit besluit geldt voor zover het betrekking heeft op het gedeelte aan de noordzijde van Schoutenbosch, vanaf de aansluiting met de Huibert van Ginhovenstraat tot perceel nummer 89.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Castricum.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan de President van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, Postbus 956 2003 RZ Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig nadeel zou meebrengen. Voor dit verzoek is een griffierecht verschuldigd.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN SOKKERWEI

Burgemeester en wethouders hebben opgesteld een ontwerp-bestemmingsplan De Sokkerwei. Dit bestemmingsplan voorziet in bebouwing voor onderwijsdoeleinden, naschoolse opvang, praktijkruimten, woningen en appartementen in een gebied globaal begrensd door Eerste Groenelaan, Kleibroek en Oranjelaan.
Met ingang van donderdag 5 oktober 2000 ligt het ontwerp-plan vier weken voor een ieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de Openbare Bibliotheek, Castricum.

Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad.

CONCEPT-ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 'BONHOEFFER COLLEGE'
Burgemeester en wethouders zijn voornemens het bestemmingsplan "Bonhoeffer College e.o." in procedure te brengen.
Dit bestemmingsplan dient ertoe de bestemming te regelen voor scholenbouw en woningen in het gebied tussen de spoorlijn en Schoutenbosch, Meester Nijsenstraat, Gesina Veldtstraat en Pieter Kieftstraat.

Belangstellenden en belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld op het concept-ontwerp bestemmingsplan te reageren.
Reacties kunnen schriftelijk tot 1 november a.s. worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Castricum. Het plan ligt ter inzage in het gemeentehuis.

BESLUITEN

De burgemeester heeft besloten ontheffing te verlenen aan de houder van de inrichting café De Slok, Dorpsstraat 22 te Castricum, om deze tussen 23.00 en 05.00 uur voor het publiek geopend te hebben in de nacht van vrijdag 17 november 2000 op zaterdag 18 november 2000
De burgemeester heeft besloten ontheffing te verlenen aan de houder van snackbar De Klomp, gevestigd aan de Van der Mijleweg 29 te Castricum, om deze tussen 23.00 uur en 05.00 uur voor het publiek geopend te hebben in de nachten van zaterdag 7 oktober op zondag 8 oktober en zondag 8 oktober op maandag 9 oktober 2000.
De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen aan het Sint-Nicolaascomité om op zondag 19 november 2000 de jaarlijkse Sint-Nicolaas- intocht te houden, waarbij om 14.00 uur de start vanaf de Bloemen plaatsvindt en de optocht vervolgend door Castricum richting Bakkum bij snackbar "Vluchtheuvel" zal eindigen.
Tegen deze besluiten kunt u binnen 5 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de burgemeester van Castricum.
BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend, dat in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Castricum op 28 september 2000 de 17e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening is vastgesteld.


1. Ingevoegd wordt een Hoofdstuk 3A: Bordelen, sekswinkels, straatprostitutie etc.


2. Op grond van de vastgestelde wijziging wordt onder meer:
a. raam- en straatprostitutie verboden;

b. binnen de gemeente Castricum maximaal 1 seksinrichting toegestaan;
c. geen concentratiegebied aangewezen, maar zijn wel gebieden aangegeven waar zo'n inrichting in ieder geval niet mag worden gevestigd

Deze 17e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening is gepubliceerd in het Dagblad Kennemerland van 2 oktober 2000 en in werking getreden met ingang van de dag na publicatie, te weten 3 oktober 2000.

De hierop van toepassing zijnde stukken liggen sinds 2 oktober 2000 ter inzage aan de balie van het gemeentehuis.

KERMIS IN BAKKUM

Zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober is het kermis in Bakkum. Van woensdag 4 oktober tot en met dinsdag 10 oktober is daarom de Bakkumerstraat van hotel Borst tot en met snackbar de Vluchtheuvel afgezet voor gemotoriseerd verkeer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie