Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VWS over Koperhoudende houtverduurzamingsmiddelen

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koperhoudende houtverduurzamingsmiddelen

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
de Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2041097

4 oktober 2000

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brieven van 26 januari jl., kenmerk 2000/1/VROM en van 15 maart jl., kenmerk 2000/1/VROM 2000/8/VROM 2000/15/VROM waarin u vraagt om een reactie op de brief van de HISWA van 20 januari jl., deel ik u mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het volgende mede.

Uw brieven kunnen eerst nu worden beantwoord vanwege de besprekingen van de afgelopen maanden met bewindslieden van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Economische Zaken over koperhoudende houtverduurzamingsmiddelen en antifouling. Ter zake van de afronding van deze besprekingen heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer u bij in afschrift bijgevoegde brief van 13 juni jl., kenmerk ICB2000050636, nader bericht.

Meer in het bijzonder merk ik op dat de besluiten van het CTB om het gebruik van koperhoudende antifouling te verbieden voor het gebruik op pleziervaartuigen, per 1 september 1999 daadwerkelijk in werking zijn getreden. De handhaving van dit verbod zal echter in eerste instantie gericht zijn op schepen die hun ligplaats in zoet water hebben. Met ingang van 1 januari 2002 zal dit verbod ook worden gehandhaafd in jachthavens en op werven, gelegen aan zout water.

Het tot stand brengen van een convenant ter zake van het verminderen van de toepassing van koperhoudende antifoulings, is in het licht van de door het CTB genomen besluiten niet langer aan de orde. De werkgroep die zich onder leiding van de HISWA met dit convenant heeft bezig gehouden heeft derhalve begin 1999 de werkzaamheden gestaakt.

Wat betreft het systematisch overzicht van het faseverschil tussen het nationale en Europese beleid merk ik op dat de biociden richtlijn per 14 mei 1998 in werking is getreden. Deze richtlijn moest per 14 mei 2000 worden geïmplementeerd in nationaal recht. Het voorstel van wet tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 welke strekt tot implementatie van de richtlijn is op 18 april jl. ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Besluit Niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (BMNL, besluit van 8 juli 1999, Stb.1999, 309) sluit inhoudelijk nauw aan bij de milieuparagraaf van de biociden richtlijn en zal op onderdelen (voornamelijk terminologische verschillen) bovendien nog verder worden aangepast aan de biociden richtlijn.

De biociden richtlijn kent echter een overgangsfase, een gefaseerde inwerkingtreding, die inhoudt dat na 14 mei 2000 een beoordeling op Europees niveau zal plaatsvinden van alle werkzame stoffen die voorkomen in biociden. Deze beoordeling zal, uitgaande van de richtlijn, 10 jaar in beslag nemen. Pas nadat een stof Europees is beoordeeld en akkoord bevonden, zal de biociden richtlijn zijn volle werking hebben. Gedurende deze gefaseerde inwerkingtreding mogen de lidstaten gedurende 10 jaar, ten aanzien van reeds nationaal toegelaten middelen, waarvan de werkzame stof nog niet in Europees verband beoordeeld is, hun regelgeving onverkort handhaven.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie