Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief van Ministerie LNV over convenant biologische veeteelt

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2000/3727
datum
02-10-2000

onderwerp
Convenant opschaling biologische varkenshouderij TRC 2000/9146 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Overeenkomstig uw verzoek van 6 september jl. ontvangt u hierbij een afschrift van mijn antwoord op de brief van Platform Biologica van 26 juni 2000 inzake de opschaling van de biologische varkenshouderij.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up

datum

kenmerk

bijlage

Convenantgroep 'Opschaling Biologische Varkenshouderij' de heer prof.dr. L. Reijnders, voorzitter
p/a Platform Biologica Postbus 12048
3501 AA - UTRECHT

Uw brief van: 26-06-2000
Uw kenmerk:
Kenmerk: DL. 2000/3726
Datum: 2 oktober 2000
Onderwerp: Biologische varkenshouderij.(TRC 2000/8667)

Geachte heer Reijnders,

Op 26 juni 2000 hebt u mij een brief gestuurd waarin u mij om duidelijkheid vraagt over het overheidsbeleid ten aanzien van de biologische varkenshouderij.
Op 19 september 2000 heb ik de Beleidsnota Biologische Landbouw 2001-2004 met de titel 'Een biologische markt te winnen' aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze nota bevat het overheidsbeleid ten aanzien van de biologische sector voor de periode 2001-2004 (bijgevoegd).

Conform de nota 'Voedsel en Groen' staat in de Beleidsnota Biologische Landbouw de vraaggerichte benadering centraal: de wensen van burgers en consumenten sturen de biologische landbouw aan. Deze benadering werkt door in de keuze van instrumenten.
Het traject 'professionaliseren van vraaggerichte ketens' zal worden ingezet. In dit traject zullen marktpartijen gestimuleerd worden om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling en versterking van vraaggerichte ketens. De op het stimuleren van het aanbod gerichte omschakelingsregeling zal worden afgebouwd en zal uiteindelijk na 2002 worden afgeschaft.

Gezien de vraaggerichte benadering ligt het niet voor de hand om de omschakelings-regeling uit te breiden naar de varkenshouderij. Varkenshouders kunnen wel met de garantstelling van overheidswege de risico´s bij investeringen in kapitaalintensieve bedrijfssystemen verminderen. Deze faciliteit bestaat op dit moment al in de vorm van het Borgstellingsfonds. Tevens kan de biologische varkenshouderij participeren in het traject 'professionaliseren van vraaggerichte ketens'. In dit traject zullen per keten business-plannen worden uitgewerkt met concrete doelstellingen voor en bindende afspraken over de stimulering van de keten. De overheid zal op projectbasis financieel bijdragen aan de uitvoering van de business-plannen. Deze vraaggerichte benadering moet uiteindelijk voldoende garanties kunnen bieden om boeren te laten omschakelen naar de biologische productie. Diverse partijen, waaronder Platform Biologica, zullen in dit traject participeren. Aangezien u reeds met anderen als marktpartijen samenwerkt aan de opschaling van de biologische varkenshouderij, is het aannemelijk dat u een goede uitgangspositie heeft in dit traject.

In de Beleidsnota Biologische Landbouw 2001-2004 is tevens de keuze gemaakt om publiekrechtelijk geen aanvullende nationale regels te stellen voor de biologische dierlijke productie. Na jarenlange onderhandelingen zijn sinds 24 augustus van dit jaar Europese normen van kracht voor de dierlijke productie. Deze Europese regelgeving vormt hiermee het basisniveau. De door de sector gewenste 'plus' op deze regels moet via de markt totstandkomen. Een meer uitgebreide argumentatie voor deze keuze heb ik recent gegeven in mijn antwoord (kenmerk TRCJZ/2000/3994) op het verzoek tot strengere regelgeving door Platform Biologica.

Tenslotte wil ik mijn waardering uitspreken voor het door u getoonde initiatief om gezamenlijk te komen tot een opschaling van de biologische varkenshouderij. Door samenwerking tussen verschillende ketenpartijen kunnen de goede marktperspectieven voor biologische producten benut worden. Met de Beleidsnota Biologische Landbouw 2001-2004 wil ik deze samenwerking een extra impuls geven.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie