Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VROM-raad adviseert over de ontwerp-Nota Wonen

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: VROM-raad
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

VROM-raadVROM-raad adviseert over de ontwerp-Nota Wonen

Hoofdlijnen van de visie goed; uitwerking te weinig concreet

Dit schrijft de VROM-raad in het advies .Betrokken burger, betrokken overheid. Reactie op de ontwerp-Nota Wonen. aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het advies is op 28 september 2000 uitgebracht.

In de ontwerp-Nota ontbreekt een evenwichtige verhouding tussen de huur- en de koopsector. De VROM-raad vindt dit juist bij het benadrukken van de keuzevrijheid van de burger van groot belang. De Raad verwacht dat het aantal koopwoningen zal toenemen in de komende jaren door de hoge vraag, maar vindt het niet zinvol doelstellingen als 65% eigenwoning-bezit en 500.000 te verkopen sociale huurwoningen vast te stellen. Dit past niet in een even-wichtige aanpak. In de oude stadswijken moet ook niet ongericht aan woningverkoop worden gedaan. Het moet passen in een plan van woning- en wijkverbetering.

De Raad adviseert veeleer de voorwaarden voor een eigen keuze van de woning-vrager te verbeteren. Daarom zou de plaats van de eigen woning in het nieuwe belastingstelsel moeten veranderen. De Raad geeft in overweging de eigen woning als een normaal vermogensbestanddeel te zien. Dit komt neer op afschaffing van het huurwaardeforfait en van de hypotheekrenteaftrek en plaatsing van de eigen woning in box-3 van het belastingstelsel. Met de vrijvallende middelen zouden dan de belasting-tarieven verlaagd kunnen worden. De grote repercussies van een dergelijke verandering vereisen zorgvuldige analyse van de effecten op de inkomens en de woningmarkt en een gedegen overgangsregeling.

In de ontwerp-Nota hoort ook een visie op de huursector. Deze ontbreekt nu. De huursubsidie is ook voor de VROM-raad een kerninstrument van het woonbeleid. Aan het introduceren van tegoedbonnen (vouchers) kleven volgens de Raad veel nadelen, zoals verdunning van de steun over een grotere groep van huishoudens en afbreuk aan regionale differentiatie. Beter is het de huursubsidie te splitsen in bijdragen voor inkomensondersteuning en bijdragen voor kwaliteits-verhoging van het wonen.

In de voorstellen van de ontwerp-Nota wordt te veel uitgaan van het veranderen van de dichtheid van woonmilieus die verbeterd moeten worden. Men spreekt dan van verdichten of verdunnen. Ook wordt te veel verwacht van verkoop van huurwoningen. De VROM-raad meent dat ook aan verbetering van wijken gewerkt kan worden zonder verdichten of verdunnen. Men moet meer uitgaan van de eigen kwaliteiten van de wijken die er zijn. De gevolgen van de voorstellen voor stedelijke herstructurering voor de kansen op de woningmarkt van huishoudens met een laag inkomen worden in de ontwerp-Nota niet duidelijk. De VROM-raad raadt aan dit te herstellen.

De rijksoverheid moet de bepaling van de plannen van stedelijke herstruc-turering grotendeels aan de partijen op lokaal niveau overlaten. De VROM-raad adviseert ook af te zien van de voorgestelde Woonwet. De Raad prefereert een grotere samenhang van de bestaande wetgeving. Het nut van een aanwijzingsbevoegdheid van de rijksoverheid in het woonbeleid ziet de Raad niet in. Beter kan de centrale overheid ideeën geven, handreikingen doen, overleg voeren en ook in financiële zin een partner zijn van de partijen. In de ontwerp-Nota komt de financiële steun van de rijksoverheid onvoldoende uit de verf. Ten onrechte wordt gedacht dat de investeringen gedragen kunnen worden door de burgers en de corporaties.

Bij de discussie over de positie van de woningcorporaties steunt de VROM-raad de keuze van de Staats-secretaris om de corporaties te blijven zien als bijzondere partijen die een publieke verantwoor-delijk-heid hebben. Als helder onder-scheid gemaakt wordt tussen niet-commerciële en commerciële activiteiten van corporaties, kunnen corpora-ties goed uit de voeten en is er geen kwestie van ongelijke concurrentiever-houdingen.
Toezicht op de activiteiten van de corporaties is zo belangrijk dat het - wat de VROM-raad betreft - niet uitbesteed kan worden aan derden. Wel kunnen bepaalde onder-de-len van het toezicht ( het financieel en het rechtmatigheidstoezicht) in een zelfstandig bestuursorgaan worden ondergebracht. Voor het totaal blijft de Minister van VROM verantwoordelijk.

De Raad beoordeelt de hoofdlijnen van de algemene beleidsvisie positief: meer aandacht voor de burger, zeggenschap en keuzevrijheid en een sterker accent op de kwaliteit van woning en woonmilieu. Als beleidsnota waarin voor de eerst-komende jaren ook wordt aangegeven hoe het woonbeleid gestalte zal krijgen is de ontwerp-Nota te weinig concreet.


-0-0-0-0-0-

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie