Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over Landmacht Doctrine Publicatie

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Het voorwoord van de Landmacht Doctrine Publicatie

05-10-2000

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Blaauw over het voorwoord van de Landmacht Doctrine Publicatie.

1.
Is het u bekend dat in het voorwoord van de Landmacht Doctrine Publicatie (LDP) gerefereerd wordt aan onder andere ideeën van Fuller?

Antwoord op vraag 1:
Ja, dat is mij bekend

2.
Is het waar dat voornoemde Fuller blijk heeft gegeven van fascistische opvattingen met daarbij inbegrepen een sterk antisemitische opstelling?

3.
Is het eveneens waar dat hij hiervan blijk heeft gegeven in zijn vele publicaties?

Antwoorden op vragen 2 en 3:
J.F.C. Fuller is geboren in 1878 en begon na een opleiding tot beroepsofficier in het Britse leger, oorlogserva-ring in de Tweede Boerenoorlog en een plaatsing in Brits Indië, vanaf het jaar 1907 te publice-ren over militair-technische en operationele onderwerpen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog diende hij onder meer bij het Tank Corps. In en na de Eerste Wereldoorlog bleef hij publiceren over het onderwerp dat hem het meest bezighield, namelijk de gevolgen van technologische ontwikkelingen en dan met name de motorisering en mechanisering van legers, voor de aard van de moderne oorlogvoering. In deze publicaties verwierp hij de massale dienstplichtlegers die in starre fronten vergeefs op elkaar beukten, zoals in de jaren 1914-1918 was gebeurd, en pleitte hij voor kleinere, gemotoriseerde en gemechaniseerde beroepslegers. Deze legers zouden, dankzij de moderne techniek en wetenschap, in staat zijn tot manoeuvre-oorlogvoering en zouden oorlogen in kortere tijd tot een beslissend einde kunnen brengen. Fuller stond in dergelijke ideeën, die een reactie waren op de zinloze slachtingen aan het Westfront, in de jaren twintig niet alleen. In zijn eigen land vond hij voor zijn tactische ideeën een geestverwant in B. Liddell Hart en in Frankrijk verkondigde De Gaulle en in Duits-land Von Seeckt vergelijkbare denkbeelden. In 1933 sloot Fuller zich aan bij de Britse fas-cistische beweging van de voormalige socialist Sir Oswald Mosley. Fuller liet zich daarbij aan-spreken door Mosley's perspectief van een door een technocratische elite van managers en tech-nische specialisten geleide en geordende samen-leving. Dit, zeker in huidige ogen verwerpelij-ke, gedachtengoed vond kennelijk een voedings-bodem in het toenmalige onvermogen van de Wes-terse democratieën het hoofd te bieden aan de maatschappelijke desintegratie ten gevolge van de econo-mische wereldcrisis van die jaren. Deze thematiek werkte hij verder uit in zijn militai-re geschriften van de jaren dertig. Daarbij ont-wikkelde hij ook antisemitische gedachten. Ove-rigens schrijft Azar Gat, een aan de universi-teit van Tel Aviv verbonden internationaal er-kende specialist op het gebied van de militaire ideeëngeschiedenis, in een recente studie over de Fuller van de jaren dertig: ´He was not particu-larly racist, and his anti-Semitism developed only in the 1930s, partly in response to Jewish hostility to his party´ (Azar Gat, Fascist and Liberal Visions of War. Fuller, Liddell Hart, Douhet, and other Modernists (Oxford, 1998) blz 37). In 1940 keerde Fuller zich van het Engels fascisme af. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zette hij zijn reeks publicaties voort. Uit de latere herdrukken van zijn werk uit de jaren dertig verwijderde hij de antisemitische verwijzingen.

4.
Bent u bereid om alle referenties betreffende Fuller uit officiële militaire publicaties te verwijderen?

Antwoord op vraag 4:
Daartoe is geen reden. Fuller behoort tot de toon-aangevende militaire denkers van zijn tijd en zijn geschriften zijn wereldwijd nog altijd een bron voor een goed begrip van de ontwikkeling van de opvattingen in West Europa over de aard van de oorlogvoering in de tijd van de moderne geïndus-trialiseerde samenleving. De Nederlandse militair hoort dan ook van deze tactische ideeën op de hoo-gte te zijn en is zeer wel in staat deze te onder-scheiden van de verwerpelijke politieke opvattin-gen van Fuller in de jaren dertig.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie