Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
5 oktober 2000

Asfalteren Prinses Beatrixlaan week uitgesteld

Het asfalteren van de oostelijke rijbaan van de Prinses Beatrixlaan gelegen tussen de Sir W. Churchilllaan en de Prinses Irenelaan vindt een week later plaats dan gepland. Het asfalteren vindt nu plaats in de avond en nacht van 11, 12 en 13 oktober. De weg is dan afgesloten voor alle verkeer van 18.00 tot 6.00 uur. Op donderdag 12 oktober wordt vanwege de koopavond de weg pas vanaf 21.30 uur afgesloten. Overdag wordt de weg weer opengesteld. Het verkeer zal met behulp van borden worden omgeleid.


Laatste test wijst uit:
DOUCHES DE WERVEL WEER LEGIONELLA VRIJ

De douches van het Rijswijkse zwembad "De Wervel" zijn afgelopen vrijdag weer in gebruik gesteld. Het laatste watermonster uit de douche-unit, dat op 21 september jl. werd afgenomen, toont aan dat de douches in De Wervel weer legionella vrij zijn. De betrokken instanties en gebruikers van het zwembad zijn direct op de hoogte gesteld van de actuele testresultaten.

De douches in het zwembad werden op 12 september jl. gesloten voor het publiek toen de gemeente werd geïnformeerd over een mogelijke legionellebesmetting in De Wervel. Op 15 september werd inderdaad aangetoond dat het water van een van de twee douche-units een te hoge concentratie van de legionellabacterie bevatte. De gemeente heeft toen direct alle betrokken instanties en gebruikers van het bad nader geïnformeerd. Alle douche-units in het bad bleven voor publiek gesloten. Het zwembad bleef open aangezien gechloreerd zwemwater per definitie vrij is van de legionellebacterie. Na overleg met het duinwaterbedrijf Zuid-Holland heeft de gemeente besloten om het koudwaterleidingnet in De Wervel, dat voor verbetering vatbaar bleek, direct te vervangen. Dit vernieuwde koudwaterleidingnet is deze week in bedrijf gesteld. Met het warmwaterleidingnet bleek niets mis, het voldoet aan alle eisen.
De gemeente doet er alles aan om besmetting met de legionellabacterie in het zwembad te voorkomen. Zo laat de gemeente het bad 12 maal per jaar controleren door een gecertificeerd laboratorium. Rijswijk doet meer dan de landelijke normen aangeven, zo wordt zwembaden geadviseerd tweemaal per jaar een controle te laten uitvoeren.

Naast de controles, worden de waterleidingen in De Wervel tweemaal per week gespoeld met heet water (70°C).


Leerplichtverslag 1999-2000

Na afloop van ieder schooljaar krijgt de gemeenteraad verslag van het gevoerde leerplichtbeleid. Het verslag van het schooljaar 1999-2000 komt op maandag 9 oktober aan de orde in de raadscommissie voor o.a. Onderwijs.
Uit het verslag blijkt ondermeer dat het beleid ter bestrijding van ongeoorloofd schoolverzuim afgelopen jaar is verscherpt. Zo is er vaker verbaliserend opgetreden -namelijk negen maal- tegen ouders c.q. leerlingen, die zich schuldig maakten aan ongeoorloofd schoolverzuim. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt onderverdeeld in absoluut en relatief schoolverzuim. In het eerste geval (absoluut verzuim) staat een leerplichtige leerling niet bij een school ingeschreven en in het tweede geval (relatief verzuim) staat de leerplichtige wel ingeschreven maar wordt er zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimd. Vooral de laatste variant is beter bekend onder de naam "spijbelen". Het signaleren en tegengaan van relatief verzuim is in de eerste plaats een taak van de betrokken school. Alleen de notoire spijbelaars worden doorgegeven aan de gemeentelijke afdeling Onderwijs die vervolgens passende stappen onderneemt.
Het aantal meldingen van ongeoorloofd (absoluut) schoolverzuim is het afgelopen schooljaar licht gedaald; van 10 in 1998-'99 tot 7 in het afgelopen schooljaar. Het aantal meldingen van relatief schoolverzuim is daarentegen gestegen van 45 in 1998-'99 naar 54 in 1999-2000. Daarbij moet worden vastgesteld dat ook het aantal leerplichtige leerlingen opnieuw is toegenomen van 5980 in schooljaar 1998-'99 tot 6213 in het afgelopen schooljaar.
De totale verzuimduur (aantal dagen) is het afgelopen schooljaar eveneens toegenomen.

Gedurende het verslagjaar hebben 14 leerlingen deelgenomen aan het project "Rijswijk Praktijk" In dit project worden de (dreigende) vroegtijdige arbeidsmarktgerichte schoolverlaters van de twee Rijswijkse scholengemeenschappen via een combinatie van werk en scholing voorbereid op de arbeidsmarkt. Er wordt tussen het project "Rijswijk Praktijk" en soortgelijke projecten in Voorburg en Leidschendam samengewerkt.


Agenda Raadscommissies

Vergadering van de commissies Middelen (MID), Onderwijs, Sociale Zaken, Zorg en Welzijn (OSZW) op maandag 9 oktober 2000 en van de commissies Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA), Verkeer en Vervoer, Cultuur en Sport (VVCS) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer (VROW) op dinsdag 10 oktober 2000. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.

De vergadering van de commissie ABA begint om 18.00 uur. De overige commissies beginnen om 20.00 uur. Tijdens de openbare vergadering van bovengenoemde commissies kunnen bezoekers over een op de agenda geplaatst punt inspreken. Dit kan direct aan het begin van de vergadering, danwel onmiddellijk voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt.
Men dient dit wel voorafgaande aan de vergadering aan de dienstdoende bode kenbaar te maken. Onder voorbehoud van aanvullingen en/of wijzigingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Commissie ABA d.d. 10 oktober 2000

Aanvang 18.00 uur

1. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 5 september 2000.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare gecombineerde vergadering van 5 september 2000.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Aangelegenheden betreffende de Politie: a. mededelingen;
b. vragen.

5. Aangelegenheden betreffende de Brandweer: a. mededelingen;
b. vragen.

6. Aangelegenheden betreffende Communicatie: a. mededelingen;
b. vragen.

7. Bestuurlijke aangelegenheden.

8. Beleidsplan 2001 Politie Haaglanden.

9. Oriënterende discussienota m.b.t. leisure centres met amusementscentra in Rijswijk.

10. Rondvraag

Commissie Middelen d.d. 9 okotober 2000

Aanvang 20.00 uur

1. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 4 september 2000.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadeirng van 18 september 2000.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Sociaal Jaarverslag 1999.

5. Voorstel inzake grondoverdracht "om niet' aan Woningbouwstichting Arbeidersbelang van het binnenterrein van appartementencomplex "De Cirkel" (no. 105).

6. Voorstel inzake verkoop ERL-locatie aan Bouwfonds (no. 106).
7. Voorstel inzake vervroegde aflossing golfbaan (no. 107).
8. Voorstel inzake ruiling grond Strijpwetering als gevolg van noodzakelijke grondcorrectie (no. 108).

9. Notitie inzake 2e taxatie in geval van verkoop bestaan bebouwd onroerend goed.

10. Beleidsvisie 'Bovenal Ondernemend" van de Dienst Sociale Werkvoorziening.

11. Informatisering & Automatisering.

12. Planning en Control.

13. Rondvraag.

Commissie OSZW d.d. 9 oktober 2000

Aanvang 20.00 uur

1. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 4 september 2000.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare gecombineerde vergadering van 5 september 2000.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Voorstel inzake continuering subsidiëring "Spel op Maat", "Het Opvoedbureau, "Kom op voor jezelf" en "Opstapje" in 2001 (no. 109).

5. Zorg.

6. Sociale Zaken.

7. Leerplichtverslag schooljaar 1999-2000.
8. Onderwijs.

9. Voorstel inzake multifunctioneel centrum Muziekbuurt (no. 110).
10. Welzijn.

11. Rondvraag.

Commissie VROW d.d. 10 oktober 2000

Aanvang 20.00 uur.

1. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 5 september 2000.

2. Vaststelling van de openbare gecombineerde vergadering van 5 september 2000.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Voorstel inzake verkoop ERL-locatie aan Bouwfonds (no. 106).
5. Voorstel inzake ruiling grond Strijpwetering als gevolg van noodzakelijke grondcorrectie (no. 108).

6. Voorstel inzake Besluit Woninggebonden Subsidies: Verdeelbesluit BWS (1999) & 2000. (no. 111).

7. Prestatieafspraken ABVY 2000/2001

8. Presentatie Toekomstverkenning Woningbouwscenario's Rijswijk
9. Economische aangelegenheden.

10. Stand van zaken bouwplannen.

11. Rondvraag.

Commissie VVCS d.d. 10 oktober 2000

Aanvang 20.00 uur.

1. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 5 september 2000.

2. Vaststelling van de openbare gecombineerde vergadering van 4 september 2000.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Aangelegenheden betreffende Personeel:
a. mededelingen;
b. vragen.

5. Notitie inzake verkeersmaatregelen realisatie aansluiting Rotterdamseweg richting A4/A13 in het weekend van 11 en 12 november 2000.

6. Voorstel inzake rioolrenovaties 2000 (no. 101).
7. Voorstel inzake verbetertraject Personeelsmanagement Rijswijk (no. 102).

8. Voorstel inzake beheerovereenkomst en vri-prioriteitenovereenkomst tramlijn 17 (no. 103).

9. Voorste inzake Parkeernota (no. 104).

10. Aanvullende notitie geluidbeleid, behorende bij de Startnotitie ontwikkeling gemeentelijk geluidhinderbeleid.
11. Sociaal Jaarverslag 1999.

12. Gewestzaken.

13. Stand van zaken nieuwbouw zwembad.

14. Rondvraag.


Jeugdsportactiviteiten in de herfstvakantie

In de herfstvakantie worden er, in opdracht van de gemeente Rijswijk, wederom sportactiviteiten aangeboden. De activiteiten worden door deskundige sportinstructeurs van organisatiebureau Haag Sportief georganiseerd en begeleid. De sportactiviteiten zijn bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar. Familieleden zijn ook altijd welkom om de jeugd tijdens de sportactiviteiten aan te moedigen.

Onderstaand het activiteitenoverzicht voor de herfstvakantie:

Locatie: Kunstgrasveldje naast het NIVO-gebouw bij de sporthal De Schilp

Datum: Activiteit: Tijd:
maandag 23 oktober 2000 tennisclinic 15.30 tot 17.30 uur donderdag 26 oktober 2000 voetbaltoernooi 15.30 tot 17.30 uur

Locatie: Naast buurthuis "De Cockpit" (Laan van Hoornwijck) op Ypenburg

Datum: Activiteit: Tijd:
dinsdag 24 oktober 2000 in-line hockey 15.00 tot 17.00 uur vrijdag 27 oktober 2000 voetbaltoernooi 15.00 tot 17.00 uur

Locatie: Tunneldak Basketbalveldje tussen het Gen. Eisenhowerplein en het Station aan de Dr. H. Colijnlaan

Datum: Activiteit: Tijd:
woensdag 25 oktober 2000 basketbaltoernooi 14.00 tot 16.00 uur

Deelname aan de activiteiten is gratis, slechts een enthousiaste inzet is voldoende. Vooraf aanmelden voor de toernooien is niet nodig, ter plekken worden teams geformeerd.

Tot ziens in de herfstvakantie en veel `sport' plezier!

Voor verdere informatie: Erwin van Es (organisatiebureau Haag Sportief)
tel: 0714-285940 of 06-51591761 of Patricia van den Bosch (afdeling WSC, gemeente Rijswijk) tel: 070-3959387.


Voorbereidingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2000 heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de navolgende gebieden:
a. het perceel Delftweg 5, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie E nrs 722, 814, 1214, 1233, 1266, 1267, 1000 en 1001 ; b. het perceel Hammarskjöldlaan 4a, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie I, nr 1938 ;
c. het perceel Steenplaetsstraat no 6, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie G nr 1435;
d. het gebied dat valt in het bestemmingsplan Rijswijk Zuid, inclusief het plangebied Eikelenburg zoals op de bij voormeld raadsbesluit behorende tekening met een schuine arcering is aangegeven;
e. het gebied dat valt in het bestemmingsplan Leeuwendaal, dat wordt begrensd door de Haagweg, Geestbrugweg, Geestbrugkade en Nassaukade.

De voorbereidingsbesluiten treden in werking met ingang van vrijdag, 6 oktober 2000 en liggen vanaf de dag van inwerkingtreding met de daarbij behorende tekeningen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de sectie Communicatiezaken (kamer 77), Generaal Spoorlaan 2-4. De sectie Communicatiezaken is op werkdagen geopendvan 8.30 uur tot 14.00 uur.

Degenen wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kunnen een bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking, d.w.z. tot en met 16 november 2000. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Gemeenteraad, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet, dat de werking van het voorbereidingsbesluit wordt uitgesteld.
Indien sprake is van een spoedeisend belang waardoor niet gewacht kan worden op de afwikkeling van het bezwaarschift, is het mogelijk een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Bureau Voorlopige voorzieningen, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.


"Gemeente zet vrijwilligers in het zonnetje"
NATIONALE DAG VAN DE VRIJWILLIGER

Evenals voorgaande jaren geldt 7 december als de Nationale Dag van de Vrijwilliger.
Rijswijk kent als van oudsher een grote groep vrijwilligers. Het betreft hier vrijwilligers die actief zijn in allerlei sectoren. Er zijn diverse organisaties en instellingen die dankzij de inzet van vrijwilligers goed functioneren. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die zich, buiten een georganiseerd verband om, onzichtbaar en onbaatzuchtig inzetten voor de medemens.
De Gemeente Rijswijk wil deze vrijwilligers in het zonnetje zetten.

Dus:

* Doet u al jaren boodschappen voor uw zieke buurvrouw?
* Begeleidt u jongerenactiviteiten in een buurthuis?
* Helpt u belangeloos mee in een verpleeghuis?
* Verzorgt u de trainingen bij een sportvereniging?
* Of doet u ander goed werk op vrijwillige basis?
dan bent u van harte welkom voor het bijwonen van een gezellige bijeenkomst in de Rijswijkse Schouwburg op donderdag 7 december van 17.15 uur tot 21.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst vindt de verkiezing van de Gouden Vrijwilliger plaats en aansluitend een voorstelling van het Rijswijks Jeugdtheater. Daarna is er gelegenheid om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmeldingen

Vrijwilligers kunnen zich tot uiterlijk 30 oktober 2000 aanmelden bij de gemeente door een formulier aan te vragen op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 3 95 96 79 of 3 95 93 87. Alle aangemelde vrijwilligers zullen dan persoonlijk uitgenodigd worden voor deze bijzondere bijeenkomst.

wpe3.jpg (4734 bytes)

Uit alle aangemelde vrijwilligers wordt ook de `Gouden Vrijwilliger van het jaar 2000' gekozen. Weet u iemand die het bij uitstek verdient om met deze eretitel te worden onderscheiden? Meldt u hem of haar dan aan vóór 30 oktober 2000 aan op het bij de gemeente aan te vragen aanmeldingsformulier.

Een onafhankelijke jury maakt de uiteindelijke winnaar of winnares tijdens de bijeenkomst bekent. De `Gouden Vrijwilliger van 2000' ontvangt een oorkonde en een wisseltrofee. Bovendien wordt aan hem of haar gevraagd zitting te nemen in de jury die volgend jaar de Gouden Vrijwilliger van 2000 zal gaan kiezen.


Wet milieubeheer
Ontwerp-milieuvergunning

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede (gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het volgende perceel:

1. Rotterdamseweg 35, een inrichting ten behoeve van het in stand houden van een glasvezelverbinding;

Ter bescherming van het milieu is aan bovengenoemde ontwerp- milieuvergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

Ter inzage-legging

De ontwerp-milieuvergunning onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende vier weken (tot en met 3 november 2000) ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.

Bedenkingen tegen de ontwerp-milieuvergunning

Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 -39 59 870.
Degene die schriftelijk bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Inlichtingen over de ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070 -39 59 870.


Geringe stijging lokale lasten
Rijswijk houdt vast aan bestaand beleid

De gemeente is erin geslaagd ook volgend jaar en de komende jaren de begroting sluitend te maken. Kenmerk hiervan is onder meer een gematigde stijging van de lokale lasten. Veel tarieven, waaronder die van de onroerend-zaakbelasting stijgen gemiddeld met minder dan het inflatiepercentage, namelijk 2,5 procent. Uitzondering vormen de reinigingsrechten met iets meer dan 8 procent, wat veroorzaakt wordt door de hogere kosten voor het ophalen en verwerken van vuil. Het bestaande beleid wordt daarmee voortgezet. Dat betekent een sluitende begroting, investeren in nieuw beleid, zeer matige lastenstijging en het creëren van een blijvende gezonde financiële positie van de gemeente. Dit kan alleen door de kosten van het gemeentelijk apparaat in de hand te houden, ja zelfs structureel op kosten te besparen. Ook in de komende jaren wil het college van B en W van de gemeente Rijswijk dit beleid voortzetten.

De begroting wordt evenals vorig jaar per product gepresenteerd waardoor het helder wordt waaraan de gemeente zijn geld uitgeeft en hoe dat geld wordt verdeeld. Vorig jaar is Rijswijk daarmee begonnen en ondanks wat kinderziekten is die wijze van begroten uiterst positief ontvangen. In de begroting staat het college ook stil bij de financiële gevolgen van een dreigende annexatie. Indien de herindeling per 1 januari 2002 doorgaat zullen door het verlies aan grondgebied en inwoners de inkomsten voor de gemeente jaarlijks verminderen met 3,7 miljoen gulden. Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met incidenteel wegvallende inkomsten ter grootte van ongeveer 36 miljoen gulden. Het college van B en W geeft overigens aan dat het, samen met de overige buurgemeenten, alles in het werk zal stellen om de herindelingsplannen van tafel te krijgen.

Toekomstvisie

In de begroting geeft het college aan dat het de komende jaren veel energie zal steken in de ontwikkeling van toekomstig beleid. Daarom wordt hard gewerkt aan een toekomstvisie voor de gemeente in het jaar 2015. Voordat die visie uitgangspunt zal vormen voor het verdere beleid wordt de gehele Rijswijkse bevolking, de instellingen en het bedrijfsleven bij de totstandkoming ervan betrokken. Evenveel energie is inmiddels al gestoken in de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. Die reorganisatie is eind dit jaar volledig afgerond. Daardoor zal de gemeente nog klantgerichter werken en meer kunnen inspelen op de wensen van en de problemen binnen de gemeenschap. Volgend jaar wordt gewerkt aan betere huisvesting van de ambtenaren door renovatie van het gemeentehuis en de ontwikkeling van nieuwbouw voor de brandweer.
Volgend jaar krijgt de reeds ingezette aanzet tot de verdere ontwikkeling van een groot aantal wijken in de gemeente een vervolg. De wijkontwikkelingsplannen worden uitgewerkt waarbij de verbetering van sociale infrastructuur een pijler van beleid zal zijn. Meer wijkgericht werken is een speerpunt van het college. Dat betekent ook veel aandacht voor openbare orde en veiligheid, het veiliger maken en verbeteren van straten en wegen, onder meer door uitbreiding van het aantal 30km-zones en verbeterd beheer van de openbare ruimte. Wat dat beheer betreft gaat de gemeente volgend jaar samen met de woningbouwcorporaties starten met een proef om het gezamenlijk beheer te voeren in Steenvoorde-Zuid. Om de leefbaarheid in Rijswijk verder te verhogen wordt ook meer geïnvesteerd in het opknappen en uitbreiden van speelvoorzieningen in de wijken en het betrekken van de wijkorganisaties hierbij.

Sociaal beleid

Ook in sociaal opzicht zal de gemeente het huidige beleid verder uitbouwen. Behalve extra aandacht voor de sociaal zwakkeren en intensivering van hun begeleiding, trekt de gemeente ook meer geld uit voor maatschappelijke dienst- en hulpverlening. De gemeente zal, met steun van het rijk, de kinderopvang verder uitbreiden. Volgend jaar komen er 195 opvangplaatsen bij. Op het terrein van huisvesting wordt volgend jaar de start verwacht van de ontwikkeling van de bouwlocatie Pasgeld in Rijswijk-Zuid, als ook nieuwbouw op de plek van het oude ERL-gebouw aan de Schoolstraat. Daarnaast worden plannen verwacht voor nieuwbouw op de huidige zwembadlocatie en de Havenlocatie. Wat de laatstgenoemde locatie betreft is het wachten op de verhuizing van de reinigingsdienst. Deze dienst gaat fuseren met Voorburg en Leidschendam en zal in 2002 naar een andere locatie verhuizen. Op het gebied van de volkshuisvesting heeft Rijswijk binnen het stadsgewest Haaglanden bepleit de kansen om binnen de eigen wijk te blijven wonen te vergroten als bewoners -al dan niet gedwongen- gaan verhuizen. Ook wordt gestreefd naar huisvesting van meer jonge gezinnen in vrijkomende eengezinswoningen van de woningcorporaties en naar toewijzing van 15 in plaats van de huidige 10 procent van de vrijkomende huurwoningen aan starters op de woningmarkt.

Lasten

Zoals gezegd blijven de lastenverhogingen voor bewoners en bedrijven volgend jaar binnen de beperkte grens van gemiddeld 2,5 procent voor heel Rijswijk. Dat geldt ook voor de onroerendzaakbeslasting (OZB), waarbij het college wel aantekent dat er uitzonderingen zullen zijn. Doordat de prijzen aan de huidige situatie worden aangepast (peildatum
1 januari 1999) zal vooral de waarde van de woningen veel hoger zijn dan vorig jaar. Om de huizenbezitters echter te beschermen tegen enorme verhoging van de OZB (deels gebaseerd op de woningwaarde) is besloten het tarief dusdanig aan te passen dat over de gehele linie de tarieven over heel Rijswijk genomen gemiddeld 2,5 procent (de inflatiecorrectie) zullen stijgen. Overigens zal de gemeente de zogeheten Zalmsnip, een bedrag van 100 gulden, korten op deze locale belasting.

Het huishoudboekje van de gemeente laat een redelijk gunstig beeld zien. Niet alleen verwacht het college de in- en uitgaven in balans te houden, op langere termijn verwacht de gemeente zelfs een klein overschot op de begroting te kunnen realiseren. Belangrijke factor daarbij is dat het aantal inwoners groeit tot bijna 62.000 in 2005 dankzij de voltooiing van Ypenburg en andere woningbouwlocaties en de realisering van bedrijfslocaties. Een en ander leidt tot meer lokale inkomsten, maar ook tot een grotere uitkering vanuit het gemeentefonds.

Voor het bereiken van een sluitende meerjarenbegroting blijft de gemeente de komende vijf jaar het bezuinigingsbeleid voortzetten. `De prikkel om besparingen te bereiken achten wij nog steeds noodzakelijk', zegt het college letterlijk. Het gaat daarbij om een bedrag van 4,5 miljoen gulden. Dat geld zal binnen de gemeentelijke organisatie zelf moeten worden opgebracht, onder meer op verlaging van de personeelskosten en kosten van materieel. Daar staat tegenover dat ruimte ontstaat voor nieuw beleid. De gemeenteraad mag daarvoor met voorstellen komen.

De algemene reserve van de gemeente wordt volgend jaar geraamd op bijna 46 miljoen gulden.


Begrotingsbehandeling in Rijswijk

De meerjarenbegroting 2001-2005 waarin de begroting voor 2001 is opgenomen, wordt op maandag 30 en dinsdag 31 oktober a.s. in het Rijswijkse stadhuis door de diverse raadscommissies behandeld. Voorafgaande aan de commissievergaderingen wordt op 18 oktober a.s. vanaf 16.00 uur in het gemeentehuis een "begrotingsmarkt" gehouden. Alle raadsleden zijn voor deze openbare bijeenkomst uitgenodigd. De inloopbijeenkomst heeft tot doel antwoord te geven op de meer technische begrotingsvragen.

Na de behandeling van de begroting in de diverse commissies, wordt het gemeentelijk beleidsstuk vastgesteld in een vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 14 november 2000. Het vergaderschema ziet er als volgt uit:

Maandag 30 oktober 2000

Cie. Middelen
Cie. Onderwijs, Sociale Zaken, Zorg en Welzijn
Aanvang: 20.00 uur.

Dinsdag 31 oktober 2000

Cie. Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
Aanvang: 18.00 uur.
Cie. Verkeer en Vervoer, Cultuur en Sport
Cie. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer Aanvang: 20.00 uur.

Spreekrecht bij commissievergaderingen
Tijdens de openbare vergaderingen van de bovenstaande commissies kunnen bezoekers over een op de agenda geplaatst punt inspreken. Dit kan direct aan het begin van de vergadering, danwel onmiddellijk voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt. Men dient dit wel voorafgaande aan de vergadering aan de dienstdoende bode kenbaar te maken.

Vergadering Gemeenteraad
De gemeenteraad zal de ontwerp-meerjarenbegroting 2001-2005 behandelen op:

Dinsdag 14 november, aanvang 16.00 uur.

Begroting ter inzage

De ontwerp-meerjarenbegroting 2001-2005 van de gemeente Rijswijk ligt tijdens de openingsuren ter inzage bij het Team Communicatie in het gemeentehuis (kamer 77), Generaal Spoorlaan 2.

De drie begrotingsboekwerken zijn te koop voor een totaalbedrag van f. 20,-.


Openbare kennisgeving Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 5 oktober 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Leeuweriklaan 19, het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw, verleend en -verzonden: 26 september 2000

* Jozef Israelslaan 315 T/M 361, het vernieuwen van trappenhuiskozijnen, verleend en verzonden: 26 september 2000
* Lange Kleiweg T/O Nr. 5 (Tno), het veranderen van een tuinhuisje met berging, verleend en verzonden: 29 september 2000
* Mgr. P.J. Willekenslaan 13, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 29 september 2000

* Plesmanlaan 7, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 29 september 2000

* Strijplaan 61, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 29 september 2000

* Ypenburg, Deelplan 21, het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoorruimte, verleend en verzonden: 12 september 2000
* In de Boogaard J-47 (Prins Willem Alexanderpromenade), het veranderen en vergroten van een winkel, verleend en verzonden: 19 september 2000

* S.W. Churchilllaan 283 flat 60, het oprichten van een berging t.b.v. een penthouse, verleend en verzonden: 14 juli 2000
* Leeuwendaallaan 47, het vernieuwen van een aanbouw, verleend en vezonden: 15 september 2000

* Strijplaan 180, het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw, verleend en verzonden: 15 september 2000

* Ypenburg, Deelplan 3, het oprichten van een kabelverdeelstation, verleend en verzonden: 15 september 2000

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.


Openbare kennisgeving Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 19-09-2000 : het plaatsen van een prieel te: Lange kleiweg 140

* bouwaanvraag , ingediend: 11-09-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Hilgersstraat 22

* bouwaanvraag , ingediend: 25-09-2000 : het vergroten van een woning te: Jaagpad 119

* bouwaanvraag , ingediend: 25-09-2000 : het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers te: Acacialaan, nabij Haagweg


Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Snouck Hurgronjestraat, tegenover perceel 25 t/m 39
2 meidoorns en 1 sierkers wegens de aanleg van kopse parkeerplaatsen
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.


Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:
Per 5 oktober 2000:

* Caen van Necklaan 84 (voortuin)

1 conifeer wegens scheefgroei, hinder voor voetgangers en schaduwwerking

* Mauritslaan 48 (onbekend voor/achter)

1 berk wegens schaduwwerking en opdrukken terras
* Petronella Voutestraat 429 (onbekend voor/achter)
1 Goudenregen wegens ziekte

* Sir Winston Churchilllaan 923 (achtertuin)
1 conifeer wegens overlast vallende naalden

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.


Nachtelijke (hei)werkzaamheden
Aanleg nieuw Viaduct over de A13

De VINEX-bouwlocatie Buitenplaats Ypenburg begint vorm te krijgen. Om het verkeer van en naar Ypenburg af te kunnen wikkelen, moeten extra ontsluitingswegen worden aangelegd. Aan de kant van de Rijksweg A13 is het huidige viaduct Brasserskade te klein om het toekomstige verkeer te verwerken. Daarom wordt er een nieuw viaduct bijgebouwd. Ook wordt het nieuwe viaduct geschikt gemaakt voor de toekomstige Raillijn 19. Dit nieuwe viaduct over de A13 zal aansluiten vlakbij de kruising van de Vrijenbanselaan en de Zuiderweg in Rijswijk. De locatie is goed te bepalen door de zandlichamen, die aan beide kanten van de A13 worden aangelegd.

Het werk begint met het heien van palen voor de fundering van het viaduct en het storten van beton voor de funderingsbalken. Een deel van de werkzaamheden zal tijdens de nacht, met uitzondering van de weekenden, worden uitgevoerd van 16 oktober 2000 tot en met 22 oktober 2000 en van 30 oktober 2000 tot en met 26 november 2000. In deze perioden zal gedurende 11 nachten geluidarm worden geheid en worden op de A13, ter hoogte van het te bouwen viaduct, tussen 23.00 uur en 5.00 uur enkele rijstroken voor het verkeer afgesloten. Deze tijdelijke rijbaanversmallingen zijn nodig, omdat in de bermen van de rijksweg moet worden gewerkt.

Nadat de palen voor de fundering zijn geheid, worden de pijlers en landhoofden gemaakt. Daarna worden in februari 2001 de betonnen liggers van het viaduct ingehesen. Begin juni 2001 moet het viaduct en de aansluitende wegvakken geheel klaar zijn. Het verkeer van en naar Ypenburg kan dan gebruik maken van deze nieuwe route.


Johan Willem Frisopromenade wordt herstraat

De gemeente is op dinsdag 3 oktober begonnen met het herstraten van de rest van de Johan Willem Frisopromenade. Er wordt gewerkt vanaf het deel dat al klaar is tot aan de Prins Willem Alexanderpromenade. De winkels blijven steeds bereikbaar via de oude bestrating of via plankiers.
De werkzaamheden worden naar verwachting voor 15 november van dit jaar afgerond. Lukt dat niet, dan wordt de Johan Willem Frisopromenade toch dichtgemaakt. Mensen die inkopen willen doen voor de feestdagen hebben dan geen overlast van het werk.


Openbare bekendmaking
Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot:

Het nemen van de navolgende besluiten in aanvulling op het reeds gepubliceerde verkeersbesluit tot herinrichting van de Ministerbuurt tot 30km-h zone;

* Het weren van geparkeerde auto's langs het nieuw aan te leggen tweerichtingen fietspad op de Prinses Marijkesingel door het aanbrengen van een stopverbod over de gehele lengte langs het fietspad.

* Het instellen van éénrichtingsverkeer (uitgezonderd brom/fietsers) in de Min. Talmalaan, tussen de Prinses Irenelaan en de Min. Goeman Borgesiuslaan om de verkeersonveilige situaties, met name in bochten met slecht zicht op tegemoet komend verkeer, weg te nemen.

* Het instellen van éénrichtingsverkeer (uitgezonderd brom/fietsers) in een deel van de Dr. Poelslaan, tussen de Ds. Heldringlaan en de C.T. Storklaan alsmede een deel van de C.T. Storklaan vanaf de Dr. Poelslaan tot aan de Pa. van der Steurlaan om de verkeersonveilige situaties, met name in bochten met slecht zicht op tegemoet komend verkeer, weg te nemen.

Een verkeersbesluit ligt met ingang van 6 oktober 2000 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie