Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BTW-heffing sportaccommodaties

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: BTW-heffing sportaccommodatiesDirectie Wetgeving Verbruiksbelastingen

de Voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WV 2000-00657 M

5 oktober 2000

Onderwerp

BTW-heffing sportaccommodaties

Tijdens het Algemeen Overleg op 7 september 2000 over de fiscale behandeling van sporters, heb ik uw commissie informatie toegezegd over de BTW-heffing bij het verlenen van het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties, met name als dat kwalificeert als vrijgestelde verhuur. Speciale aandacht zou ik daarbij geven aan de reparatiewetgeving van enige jaren geleden op dit gebied en de compensatie voor de sportsector. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging.

Bij de BTW-heffing van sportaccommodaties1 moet onderscheid worden gemaakt tussen volgende drie situaties:
I. De verhuur van sportaccommodaties op commerciële basis (vrijgesteld)
Van verhuur is in dit geval sprake wanneer een sporter of een groep van sporters gedurende een bepaalde tijd het exclusieve recht heeft om gebruik te maken van een sportaccommodatie, dat wil zeggen dat anderen gedurende die tijd worden uitgesloten van het gebruik van de sportaccommodatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tennis- en squashbanen, sporthallen, voetbalvelden en bowlingbanen. De verhuur van sportaccommodaties is in het overgrote deel van de gevallen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting, omdat dan sprake is van vrijgestelde verhuur van onroerend goed.
II. Het verlenen van toegang tot sportaccommodaties op commerciële basis (17,5%)
In gevallen waarin geen sprake is van verhuur, is sprake van toegangsverlening. De tot de sportaccommodatie toegelaten sporters hebben in die gevallen geen recht om daarvan exclusief gebruik te maken, zij moeten de accommodatie delen met anderen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij het verlenen van toegang tot ijs-, ski-, kart- en golfbanen en fitnesscentra. Hierop is in Nederland het algemene BTW-tarief van toepassing.
III. Het verhuren van of toegang verlenen tot sportaccommodaties op niet-commerciële basis (vrijgesteld)
Voor het op niet-commerciële basis exploiteren van een sportaccommodatie (of dat nu verhuur is of niet, doet niet ter zake) is een vrijstelling van toepassing.

Bij wet van 18 december 1995, de zogenoemde Wet bestrijding constructies met onroerende zaken is een halt toegeroepen aan onbedoeld gebruik dat vrijgestelde ondernemers en overheden maakten van de BTW-wetgeving met betrekking tot onroerende zaken. Die wet zag onder meer op de volgende situaties.

Verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van BTW-heffing. Dat betekent dat de verhuurder de aan hem in rekening gebrachte BTW niet in aftrek kan brengen. Om te voorkomen dat dit leidt tot cumulatie van belasting in de belaste bedrijfskolom konden verhuurder en huurder gezamenlijk opteren voor belastingheffing: de verhuurder kan de aan hem in rekening gebrachte BTW - bijvoorbeeld ter zake van de bouw - in aftrek brengen, terwijl de huurder die belaste prestaties verricht de BTW over de huur in aftrek kan brengen. Bij vrijgestelde huurders (en de overheid) brengt de BTW-systematiek mee dat de voordruk bij hen blijft hangen.

De BTW-wetgeving inzake onroerende zaken werd in sterk toenemende mate door vrijgestelde ondernemers en overheden gebruikt op een manier die niet was beoogd. Veelal met behulp van een speciaal voor dit doel opgerichte stichting of vereniging werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid te opteren voor belastingheffing naar het algemene BTW-tarief, waardoor zij bereikten dat op de onroerende zaken een belasting drukte die (heel) veel lager was dan de bedoeling was. Daarbij kwam dat in veel gevallen, als dat op grond van de BTW-wetgeving mogelijk was, weer werd teruggekeerd naar vrijgestelde verhuur (het zogenoemde jojo-effect).

In verband hiermee bepaalt de hiervoor genoemde wet dat slechts kan worden geopteerd voor belaste verhuur als de huurder voor tenminste 90% met BTW belaste prestaties verricht.

Voor aankoop van onroerende zaken werd - mutatis mutandis - aan dezelfde vormen van oneigenlijk gebruik een einde gemaakt.

Ook sportverenigingen - met name in situaties als beschreven onder I - maakten gebruik van de constructies. Ook voor hen maakte genoemde wet een einde aan de mogelijkheid daartoe.

De opbrengst van die wet is teruggesluisd in de vorm van specifieke fiscale lastenverlichting. Ook de sportsector heeft hiervan met ingang van 1 januari 1996 in de BTW-sfeer een deel ontvangen:
* het verlenen van toegang tot sportwedstrijden en sportmanifestaties is overgebracht van het algemene naar het verlaagde tarief;

* de zogenoemde fondswervingsvrijstelling voor vrijgestelde (sport-)verenigingen is zowel voor leveringen als voor diensten op jaarbasis met f 25 000 verhoogd;

* de vrijstellingsgrens voor kantine-omzet van sportverenigingen is eveneens op jaarbasis met f 25 000 verhoogd.

Het belast verhuren van commerciële sportaccommodaties is in 1995 nog als oneigenlijk gekwalificeerd en om die reden onmogelijk gemaakt. Nu hetgeen kwalificeert als vrijgestelde verhuur van onroerend goed overbrengen naar het verlaagde BTW-tarief, zou betekenen dat de reparatiewetgeving van 1995 voor deze vormen van verhuur haar belang verliest. Het resultaat van het oneigenlijk gebruik toen en het eventueel overbrengen van de verhuur van sportaccommodaties nu, is immers hetzelfde: de verhuur van onroerende zaken geschiedt belast in plaats van vrijgesteld; waarbij nog komt dat nu geheven zou worden naar het verlaagde tarief (in plaats van het algemene tarief toen). Daarbij past wel de kanttekening dat eerder genoemd jojo-effect in het geval van overbrenging naar het verlaagde BTW-tarief niet mogelijk zal zijn.

Bij het verlenen van toegang tot sportaccommodaties is zoals gezegd niet altijd sprake van verhuur van onroerende zaken, zoals is aangegeven onder II. Voor zover van verhuur geen sprake is, is ook het hiervoor beschrevene inzake de constructiebestrijding niet van toepassing, maar is in voorkomend geval wel geprofiteerd van de beschreven terugsluismaatregelen.

Op het verlenen van toegang tot een sportaccommodatie waarbij van verhuur geen sprake is, is het algemene BTW-tarief van toepassing. Uiteraard zou alleen het verlenen van toegang tot zulke sportaccommodaties zoals kart-, ski-, ijs-, en golfbanen, overgebracht kunnen worden van het algemene naar het verlaagde BTW-tarief; het fiscaal faciliëren van dergelijke accommodaties verdient echter naar mijn mening geen prioriteit.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De staatssecretaris van Financiën,

BosDirectie Wetgeving Verbruiksbelastingen

de Voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WV 2000-00657 M

5 oktober 2000

Onderwerp

BTW-heffing sportaccommodaties

Tijdens het Algemeen Overleg op 7 september 2000 over de fiscale behandeling van sporters, heb ik uw commissie informatie toegezegd over de BTW-heffing bij het verlenen van het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties, met name als dat kwalificeert als vrijgestelde verhuur. Speciale aandacht zou ik daarbij geven aan de reparatiewetgeving van enige jaren geleden op dit gebied en de compensatie voor de sportsector. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging.

Bij de BTW-heffing van sportaccommodaties2 moet onderscheid worden gemaakt tussen volgende drie situaties:
I. De verhuur van sportaccommodaties op commerciële basis (vrijgesteld)
Van verhuur is in dit geval sprake wanneer een sporter of een groep van sporters gedurende een bepaalde tijd het exclusieve recht heeft om gebruik te maken van een sportaccommodatie, dat wil zeggen dat anderen gedurende die tijd worden uitgesloten van het gebruik van de sportaccommodatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tennis- en squashbanen, sporthallen, voetbalvelden en bowlingbanen. De verhuur van sportaccommodaties is in het overgrote deel van de gevallen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting, omdat dan sprake is van vrijgestelde verhuur van onroerend goed.
II. Het verlenen van toegang tot sportaccommodaties op commerciële basis (17,5%)
In gevallen waarin geen sprake is van verhuur, is sprake van toegangsverlening. De tot de sportaccommodatie toegelaten sporters hebben in die gevallen geen recht om daarvan exclusief gebruik te maken, zij moeten de accommodatie delen met anderen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij het verlenen van toegang tot ijs-, ski-, kart- en golfbanen en fitnesscentra. Hierop is in Nederland het algemene BTW-tarief van toepassing.
III. Het verhuren van of toegang verlenen tot sportaccommodaties op niet-commerciële basis (vrijgesteld)
Voor het op niet-commerciële basis exploiteren van een sportaccommodatie (of dat nu verhuur is of niet, doet niet ter zake) is een vrijstelling van toepassing.

Bij wet van 18 december 1995, de zogenoemde Wet bestrijding constructies met onroerende zaken is een halt toegeroepen aan onbedoeld gebruik dat vrijgestelde ondernemers en overheden maakten van de BTW-wetgeving met betrekking tot onroerende zaken. Die wet zag onder meer op de volgende situaties.

Verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van BTW-heffing. Dat betekent dat de verhuurder de aan hem in rekening gebrachte BTW niet in aftrek kan brengen. Om te voorkomen dat dit leidt tot cumulatie van belasting in de belaste bedrijfskolom konden verhuurder en huurder gezamenlijk opteren voor belastingheffing: de verhuurder kan de aan hem in rekening gebrachte BTW - bijvoorbeeld ter zake van de bouw - in aftrek brengen, terwijl de huurder die belaste prestaties verricht de BTW over de huur in aftrek kan brengen. Bij vrijgestelde huurders (en de overheid) brengt de BTW-systematiek mee dat de voordruk bij hen blijft hangen.

De BTW-wetgeving inzake onroerende zaken werd in sterk toenemende mate door vrijgestelde ondernemers en overheden gebruikt op een manier die niet was beoogd. Veelal met behulp van een speciaal voor dit doel opgerichte stichting of vereniging werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid te opteren voor belastingheffing naar het algemene BTW-tarief, waardoor zij bereikten dat op de onroerende zaken een belasting drukte die (heel) veel lager was dan de bedoeling was. Daarbij kwam dat in veel gevallen, als dat op grond van de BTW-wetgeving mogelijk was, weer werd teruggekeerd naar vrijgestelde verhuur (het zogenoemde jojo-effect).

In verband hiermee bepaalt de hiervoor genoemde wet dat slechts kan worden geopteerd voor belaste verhuur als de huurder voor tenminste 90% met BTW belaste prestaties verricht.

Voor aankoop van onroerende zaken werd - mutatis mutandis - aan dezelfde vormen van oneigenlijk gebruik een einde gemaakt.

Ook sportverenigingen - met name in situaties als beschreven onder I - maakten gebruik van de constructies. Ook voor hen maakte genoemde wet een einde aan de mogelijkheid daartoe.

De opbrengst van die wet is teruggesluisd in de vorm van specifieke fiscale lastenverlichting. Ook de sportsector heeft hiervan met ingang van 1 januari 1996 in de BTW-sfeer een deel ontvangen:
* het verlenen van toegang tot sportwedstrijden en sportmanifestaties is overgebracht van het algemene naar het verlaagde tarief;

* de zogenoemde fondswervingsvrijstelling voor vrijgestelde (sport-)verenigingen is zowel voor leveringen als voor diensten op jaarbasis met f 25 000 verhoogd;

* de vrijstellingsgrens voor kantine-omzet van sportverenigingen is eveneens op jaarbasis met f 25 000 verhoogd.

Het belast verhuren van commerciële sportaccommodaties is in 1995 nog als oneigenlijk gekwalificeerd en om die reden onmogelijk gemaakt. Nu hetgeen kwalificeert als vrijgestelde verhuur van onroerend goed overbrengen naar het verlaagde BTW-tarief, zou betekenen dat de reparatiewetgeving van 1995 voor deze vormen van verhuur haar belang verliest. Het resultaat van het oneigenlijk gebruik toen en het eventueel overbrengen van de verhuur van sportaccommodaties nu, is immers hetzelfde: de verhuur van onroerende zaken geschiedt belast in plaats van vrijgesteld; waarbij nog komt dat nu geheven zou worden naar het verlaagde tarief (in plaats van het algemene tarief toen). Daarbij past wel de kanttekening dat eerder genoemd jojo-effect in het geval van overbrenging naar het verlaagde BTW-tarief niet mogelijk zal zijn.

Bij het verlenen van toegang tot sportaccommodaties is zoals gezegd niet altijd sprake van verhuur van onroerende zaken, zoals is aangegeven onder II. Voor zover van verhuur geen sprake is, is ook het hiervoor beschrevene inzake de constructiebestrijding niet van toepassing, maar is in voorkomend geval wel geprofiteerd van de beschreven terugsluismaatregelen.

Op het verlenen van toegang tot een sportaccommodatie waarbij van verhuur geen sprake is, is het algemene BTW-tarief van toepassing. Uiteraard zou alleen het verlenen van toegang tot zulke sportaccommodaties zoals kart-, ski-, ijs-, en golfbanen, overgebracht kunnen worden van het algemene naar het verlaagde BTW-tarief; het fiscaal faciliëren van dergelijke accommodaties verdient echter naar mijn mening geen prioriteit.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De staatssecretaris van Financiën,
W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...