Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-rapport over Schiphol: Kwaliteitsluchthaven in bedrijf

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Projectgroep luchtvaart PvdA presenteert 6 oktober 2000 PvdA-voorlichting

'SCHIPHOL: KWALITEITSLUCHTHAVEN IN BEDRIJF'

Het volledige rapport

Vrijdag 6 oktober presenteerde de projectgroep van de PvdA het rapport 'Schiphol: kwaliteitsluchthaven in bedrijf'. Deze projectgroep maakt deel uit van het PvdA-kenniscentrum Ruimte en Milieu.

In de nota 'Schiphol als kwaliteitsluchthaven' geeft de projectgroep luchtvaart van de PvdA haar visie op Schiphol als kwaliteitsluchthaven en Schiphol als bedrijf. De projectgroep ziet Schiphol als een kwaliteitsluchthaven met een internationaal hoogwaardig netwerk en een hoge toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

In het rapport komt de projectgroep tot de volgende aanbevelingen voor de middellange termijn (2003-2010):

1.De Projectgroep De Zeeuw sluit zich aan bij de aanbevelingen van de PvdA-taakgroep De Wit (1998), te weten; mainportontwikkeling vanuit een geïntegreerde luchthaven, als een normale bedrijfstak binnen een milieuplafond. De Projectgroep werkt binnen dit kader twee concepten nader uit:

-Schiphol als bedrijf.

-Schiphol als kwaliteitsluchthaven.

2.'Schiphol als bedrijf.' Het bedrijf Schiphol krijgt instrumenten waarmee het zelf beter sturing kan geven aan de gemeenschappelijke wens voor de kwaliteitsluchthaven. De overheid stuurt op de kwaliteitsluchthaven met marktgerichte instrumenten. Mogelijkheden daartoe zijn:

-verbetering van het slotsysteem; ondermeer door het verhandelbaar maken van slots die overblijven nadat prioriteitsvluchten zijn geaccommodeerd en het afschaffen van de opgebouwde rechten (de grandfather rights)

-toepassing van 'beprijzing', door middel van heffingen en (luchthaven-)belastingen

-een actieplan voor vermindering en verschuiving van nachtelijke chartervluchten

-beëindigen van de financiële en fiscale bevoordeling van de luchtvaart; binnen Europa doet Nederland mee aan een kopgroep op het gebied van een gestandaardiseerde heffing voor het starten en landen van vliegtuigen (de zogenaamde LTO-heffing).

3.'Schiphol als kwaliteitsluchthaven.' De ambitie voor Schiphol is een kwaliteitsluchthaven met een internationaal hoogwaardig netwerk en een hoge toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Dit vergt keuzes binnen de beperkte milieuruimte. De voor de mainport belangrijke vluchten krijgen prioriteit. Dit zijn met name intercontinentale vluchten en vrachtvluchten. Vluchten op korte afstanden zijn een onmisbare schakel voor het netwerk. Maar nóg meer (hogere frequenties) korte vluchten voegen macro-economisch niet veel toe aan de centrale regie- en transactiefunctie van de mainport.

4.Regionale luchthavens hebben een louter regionale betekenis. De kosten worden doorberekend aan de gebruikers. De overheid stopt met het dekken van exploitatietekorten en de subsidiering van de luchtverkeersleiding wordt afgebouwd. Ook krijgen de regionale luchthaven een integrale milieuvergunning. Afstemming van lusten en lasten van de regionale luchthaven in een 'regionaal groen polderoverleg' zijn mede bepalend voor de inhoud van de vergunning.

5.De ruimtelijke ontwikkeling van de regio rondom Schiphol krijgt een selectiever profiel. Een bestuursakkoord tussen het rijk, de provincie en de betrokken gemeenten geeft invulling aan prioriteit voor luchthavengebonden bedrijfsvestigingen. De gezamenlijke uitvoering (in publiek-private samenwerking) wordt versterkt.

6.De privatisering van Schiphol krijgt als volgt vorm:
-de exploitatie van de luchthaven komt in particuliere handen; de overheid verkoopt de aandelen van het bedrijf Schiphol;
-exploitatie van de luchthaven op basis van concessie met langlopende exploitatievergunning;

-het bedrijf verkrijgt duurzame gebruiksrechten (erfpacht) voor de grond waarop de luchtzijdige infrastructuur, de terminal en het met de luchthaven verbonden vastgoed zijn gesitueerd (de overheid blijft dus juridisch eigenaar van die grond);
-de in de exploitatievergunning opgenomen voorwaarden hebben betrekking op realisatie van de mainportdoelstelling en duurzaamheid.

7.1.Heldere toedeling van taken en verantwoordelijkheden, eenduidige aansturing en effectieve handhaving zijn de sleutels voor doeltreffende milieu- en veiligheidsregulering.

7.2.Daarom verdient het aanbeveling de Luchtverkeersleiding (LVNL) bij het bedrijf Schiphol onder te brengen; privatisering zonder meer is ongewenst.

7.3. Voor de milieuregulering van Schiphol geniet - met het oog op punt 7.1 - de Wet Milieubeheer in beginsel de voorkeur. In ieder geval is een ambtelijk zelfstandige en goed toegeruste Handhavingdienst essentieel.

8.1. De milieuruimte zoals vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing van 1995 krijgt een gelijkwaardige vertaling in een (integrale) milieuvergunning. Die gelijkwaardigheid behoeft zorgvuldige invulling, bijvoorbeeld bij de nieuwe geluidsnorm.

8.2.Het gebied waar de geluidsnorm gehandhaafd wordt, valt samen met gebied waarvoor het restrictief planologische beleid geldt (de zogenaamde vrijwaringszone), zodat één handhavingsgebied ontstaat.

8.3.Het regel- en handhavingssysteem speelt in op innovaties die per saldo geluidhinder verminderen en/of veiligheid bevorderen, met name via brongerichte maatregelen en het verbeteren van de in- en uitvliegroutes.

8.4.De externe veiligheid wordt verankerd in zowel een norm voor het individuele risico als in een groepsnorm. Bij het individueel risico kan de norm voor industriële bedrijven ook voor de luchthaven gaan gelden. Ten behoeve van het groepsrisico wordt een causaal model ontwikkeld, waaruit een groepsnorm moet voortkomen.

8.5.Tal van maatregelen kunnen de veiligheid op korte en langere termijn verhogen. De druk op invoering wordt verhoogd, waarbij een onafhankelijke commissie van deskundigen een hoofdrol gaat spelen.

8.6.Voor de andere milieu- en gezondheidsaspecten geldt het volgende:

-de luchtvaart krijgt een emissieplafond voor luchtverontreiniging; de omgeving van Schiphol, waaronder het wegverkeer, moet voldoen aan de normale richtlijnen voor luchtverontreiniging;
-voor het CO2-beleid maakt Nederland deel uit van een Europese kopgroep op het gebied van een ecotax en een LTO-heffing;
-indien uit lopende onderzoeken een duidelijke samenhang tussen luchtvaart en gezondheidsproblemen van omwonenden blijken, dan komen er aanvullende maatregelen.

8.7.Voor verbetering van de leefbaarheid in de ruimere omgeving van Schiphol krijgt de Commissie Geluidhinder Schiphol in een vernieuwde opzet een centrale positie. De rijksoverheid faciliteert het overleg tussen regionale overheden, het
luchtvaart-bedrijfsleven en milieugroeperingen en de afspraken die daaruit voortkomen (het zgn. transactiemodel).

In 1998 presenteerde PvdA de discussienota "De toekomst van de grote luchtvaart in Nederland". De nota en het verslag van de discussie vormden een aanzet voor twee moties die werden aangenomen op het partijcongres van 20 februari 1999. Deze moties en kabinetsbesluiten van dit en vorig jaar waren voor het partijbestuur van de PvdA aanleiding om te komen tot de oprichting van een projectgroep luchtvaart binnen het kenniscentrum Ruimte & Milieu. Deze projectgroep werd belast met de vraag welke eisen, ten aanzien van werkgelegenheid, mobiliteit, milieunormen en veiligheidsnormen bij de selectieve groei van Schiphol, te stellen zijn. Bovendien moest de projectgroep een advies geven over de mogelijke privatisering van Schiphol en de ontwikkeling van de regionale luchtvaart. Vandaag presenteert de projectgroep, onder voorzitterschap van Friso de Zeeuw, haar bevindingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie