Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 40 2000

Openbare bekendmakingen week 40 2000

Ontwerpbeschikking Wet Milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van Sittard maken krachtens artikel 3:19 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 25 augustus 2000 een aanvraag hebben ontvangen van N. Ishikawa, Damsluisweg 2 te Almere, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten of in werking hebben van een inrichting voor de assemblage, het testen en verkopen van airconditioners ten behoeve van de auto-industrie op het perceel Nusterweg 94a te Sittard. Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken kunnen worden ingezien ten Stadhuize, sector Stadsontwikkeling, afdeling Milieu, kamer 312 (tel. 046-4596704), Hub Dassenplein 1 te Sittard, van 12 oktober 2000 tot 9 november 2000, elke werkdag van 09.00 tot 13.00 uur. Gedurende deze periode worden de stukken desgevraagd op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur in Het Domein, Kapittelstraat 6 te Sittard, ter inzage gelegd. Vanaf 9 november 2000 totdat de termijn is verstreken, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, liggen de stukken elke werkdag tijdens de kantooruren ter inzage. Op de stukken kan een mondelinge toelichting worden verstrekt. Degene, die een mondelinge toelichting wenst, wordt verzocht om vooraf contact op te nemen met de afdeling Milieu voor het maken van een afspraak omtrent datum en tijdstip. Tegen vergoeding van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.
Van 13 oktober 2000 tot 10 november 2000 kunnen door een ieder bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling bij ons College worden ingebracht.
Degene, die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Degene, die daartoe een verzoek indient, zal de gelegenheid worden gegeven om mondeling bedenkingen in te brengen. Tevens zal dan de mogelijkheid worden geboden tot een gedachtenwisseling over de ontwerpbeschikking. De aanvrager van de vergunning zal in de gelegenheid worden gesteld om daarbij aanwezig te zijn. De aandacht wordt erop gevestigd dat degenen, die op een van bovenvermelde manieren bedenkingen hebben ingebracht, tezijnertijd zijn gerechtigd tot het instellen van beroep tegen de beschikking op de aanvraag.

Grenzen bebouwde kommen
Burgemeester en Wethouders van Sittard maken bekend, dat de raad van de gemeente Sittard in de vergadering van 21 september 2000 de grenzen van de bebouwde kommen (Sittard, Munstergeleen, Windraak, Limbricht, Einighausen en Guttecoven) voor wat betreft de toepassing van de Wegenwet en de Wegenverkeerswet, opnieuw heeft vastgesteld. Ingaande 9 oktober 2000 ligt gedurende 4 weken het raadsbesluit voor een ieder ter inzage bij de afdeling Vastgoed/Landmeten, kamer 508 van het gemeentehuis, geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. Mondelinge inlichtingen kunnen worden verkregen bij voornoemde afdeling, telefoon 046-4596753.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Sittard maken ingevolge artikel 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer bekend dat het navolgende besloten is:

- voor de rechterzijde van de Henri Weltersstraat (gedeelte gelegen tussen de Baandert en de Frans Erensstraat, gezien vanuit de Baandert) een parkeerverbod in te stellen. Deze maatregel zal middels de plaatsing van de borden E1, zoals aangeduid in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, worden aangegeven;

- nabij de uitgang van de ABC-School, gelegen aan de Past. Bernegaustraat/Fatimaplein, gedeelte gelegen langs het pand Past. Bernegaustraat 1 te Munstergeleen een verbod om stil te staan in te stellen. Deze maatregel zal middels de plaatsing van de borden E2, zoals aangeduid in bijlage 1 van het RVV 1990, worden aangegeven. De voormalige verkeersmaatregel, die op het bovenvermelde weggedeelte van toepassing was, wordt hiermee ingetrokken/komt hiermee te vervallen.
Burgemeester en wethouders van Sittard hebben tevens besloten aan de rechterzijde van de Kastanjelaan (gedeelte gelegen tussen de Beukenlaan en de Agricolatraat, gezien vanuit de Jubileumstraat) parkeren met twee wielen op het trottoir toe te laten. Deze maatregel zal middels het aanbrengen van belijning en het plaatsen van het bord E4b, zoals aangegeven in het RVV 1990, worden aangegeven. Deze maatregelen worden uit oogpunt van verkeersveiligheid, ter bescherming van weggebruikers en ter voorkoming van door het verkeer veroorzaakte hinder c.q. overlast, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 en 2 van de Wegenverkeerswet 1994, wenselijk c.q. noodzakelijk geacht.

Dit besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage op de afdeling Civiele Techniek/werkeenheid verkeer (kamer 511) tijdens kantooruren op de werkdagen dat het gemeentehuis geopend is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken, na datum van publicatie van het onderhavige besluit, bij het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard, Postbus 18, 6130 AA Sittard een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en Wethouders van Sittard maken bekend dat zij voornemens zijn:

- Voor de Tulpenstraat éénrichtingsverkeer in te stellen, zodat deze weg uitsluitend via de Ericastraat toegankelijk is. Deze maatregel wordt aangegeven middels de plaatsing van de borden C2, C3, D4 (allen met het onderbord "uitgezonderd (brom)fietsen"), zoals aangegeven in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990.

- Voor de Meidoornstraat en de Klaproosstraat éénrichtingsverkeer in te stellen, zodat deze wegen uitsluitend via de Korenbloemstraat toegankelijk zijn. Deze maatregelen worden aangegeven middels de plaatsing van de borden C2, C3, D4 (allen met het onderbord "uitgezonderd (brom)fietsen"), zoals aangegeven in bijlage 1 van het RVV 1990.

- Ter ondersteuning van bovenvermelde maatregelen wordt het bord L8 op de Korenbloemstraat geplaatst.

- De voormalige verkeersmaatregelen, die ter plekke van toepassing waren, komen hiermee te vervallen/worden hiermee ingetrokken. Deze maatregelen worden uit oogpunt van verkeersveiligheid en ter voorkoming van onduidelijke verkeerssituaties, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, wenselijk c.q. noodzakelijk geacht.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht wordt een openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. De betreffende stukken zijn gedurende een termijn van vier weken, van donderdag 12 oktober tot en met donderdag 9 november 2000, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage gelegd op de afdeling Civiele Techniek/werkeenheid verkeer (kamer 511).
Eenieder kan gedurende bovenvermelde termijn, dat de betreffende stukken ter inzage liggen, zijn zienswijze hierover schriftelijk danwel mondeling naar voren brengen. De reacties kunnen bij ons college worden ingediend, per adres Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Kapvergunning
Gemeente Sittard, afdeling Groen, Natuur en Landschap vraagt vergunning voor het rooien van 2 bomen in verband met herinrichting van de parkstrook bij fiets- en voetpad achterzijde Eijssenhegge. MBO-Ruyters b.v., Hoogbrugstraat 72a, 6217 KD Maastricht vraagt namens de gemeente Sittard vergunning voor het kappen van 9 bomen grenzend aan het Hub Dassenplein in verband met reconstructiewerkzaamheden. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de afdeling Groen, Natuur en Landschap.

Meldingen wet milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van Sittard maken ingevolge artikel 8.41 van de Wet milieubeheer bekend dat:

1. op 9 juni 2000 een melding, zoals bedoeld in het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, is ontvangen van Meulen Bouwpromotie, Postbus 63 te Weert, inzake het oprichten van een kantoorpand op het perceel Milaanstraat (ombouw stadion stramien 6-8) te Sittard;
2. op 6 juli 2000 een melding, zoals bedoeld in het Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer, is ontvangen van Auto Limburg BV, Mauritsweg 126 te Stein, inzake het oprichten van een garagebedrijf op het perceel Bergerweg 71 te Sittard;
3. op 22 augustus 2000 een melding, zoals bedoeld in het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, is ontvangen van M.G.L. Moonen, Langs de Heij 9 te Sittard, inzake het oprichten van een garagebedrijf op het perceel Langs de Heij 9 te Sittard; De meldingen en de daarbij behorende bijlagen liggen ten Stadhuize, sector Stadsontwikkeling, afdeling Milieu, kamer 312 (tel. 046-4596747), Hub Dassenplein 1 te Sittard, voor een ieder ter inzage vanaf 11 oktober 2000, elke werkdag van 09.00 tot 13.00 uur. Op de stukken kan een mondelinge toelichting worden verstrekt. Degene, die een mondelinge toelichting wenst, wordt verzocht om vooraf contact op te nemen met de afdeling Milieu voor het maken van een afspraak omtrent datum en tijdstip. Tegen vergoeding van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Aanvraag bouwvergunning
Burgemeester en Wethouders van Sittard maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend, dat zij een aanvraag om bouwvergunning hebben ontvangen voor het:

- Vervangen van het plat dak van een garage door een pannendak aan de Bentinckstraat 3;

- Bouwen van 20 woningen in het bestemmingsplangebied Hoogveld kavel AB10 t/m AB12, AC10 t/m AC15 en AD15 t/m AD25, Bradleylaan;
- Aanbrengen van een antenne-installatie aan de Wilhelminastraat 18;
- Uitbreiden van een woning aan de Rijksweg Zuid 137;
- Bouwen van een woning met garage in het bestemmingsplangebied Hoogveld, kavel F5;

- Uitbreiden van een woning aan de Zonnebloemstraat 13;
- Aanbrengen van een antenne-installatie aan de Dr. Nolenslaan 116;
- Aanbrengen van een antenne-installatie aan de Romeinenstraat 1-32;
- Verbouwen van een woning aan de Engelenkampstraat 19;
- Aanbouwen en verlengen van een garage aan de Concordiastraat 22;
- Uitbreiden van een woning en plaatsen van een overkapping aan de Elsterweg 3;

- Bouwen van een terrasoverkapping aan de Karel de Grotestraat 23;
- Aanbrengen van een woningaanpassing aan de Verlengde Heinseweg 6;
- Bouwen van 3 woningen aan Achter de Kerk;
- Verbouwen van een brasserie aan de Markt 19;
- Bouwen van een woonhuis in het bestemmingsplangebied Hoogveld, Senecalaan 12, kavel A6;

- Bouwen van een carport aan de Daelenbroekstraat 5;
- Bouwen van een carport aan de Daelenbroekstraat 7;
- Uitbreiden van een woning aan Overhoven 28; Tegen deze bouwaanvragen kunnen geen bezwaarschriften in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend.

Onherroepelijkheid bestemmingsplannen
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken Burgemeester en Wethouders van Sittard bekend dat de door Gedeputeerde Staten verleende goedkeuringen van:
- de partiële herziening van het bestemmingsplan 'Ophoven, QS Graphics, Steegstraat 46' en

- de partiële herziening van het bestemmingsplan 'Ophoven t.b.v. de uitbreiding woning Haagstraat 14 onherroepelijk zijn. Genoemde plannen liggen met ingang van 5 oktober 2000 a.s. voor eenieder ter inzage bij de balie bouwen en wonen van het stadhuis.

Bouwplannen
Burgemeester en Wethouders van Sittard maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij aanvragen hebben ontvangen om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor:

1. het bouwen van 31 appartementen aan de Hemelsley (ter plaatse van de entree van het terrein van het vroegere voetbalstadion 'De Baandert'), op het perceel kadastraal bekend als gemeente Sittard, sectie B, nummers 4797 en 4883;

2. het bouwen van een woonhuis aan de Senecalaan, bestemmingsplangebied Hoogveld (kavel A3);

3. het uitbreiden van een woning aan de Overhoven 28, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Sittard, sectie K, nummer 744. Deze aanvragen en de daarop betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 12 oktober 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in de hal van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan een ieder omtrent deze aanvragen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Beschermd Gezicht Broekstraat-Leijenbroek
Op 2 mei 2000 sprak het College van Burgemeester en Wethouders het voornemen uit de Gemeenteraad voor te stellen de Broekstraat en omgeving aan te wijzen als Beschermd Gezicht in het kader van de Verordening voor Monumenten en Cultuurhistorie 2000. Om dit voorstel te effectueren moest er een onderzoek plaatsvinden naar de historische waarden van dit gebied. Dit onderzoek dat uitgevoerd is door de Stichting Historie Sittard, het Monumentenhuis Limburg uit Roermond en Bureau Monumentenzorg van de Gemeente Sittard is thans afgerond. Het onderzoeksrapport ligt vanaf 12 oktober 2000 gedurende 4 weken (tot en met 8 november 2000) ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen op de begane grond van het stadskantoor, Hub Dassenplein 1 te Sittard. Zienswijzen kunnen conform artikel 3:11-3:12 en/of 3:13 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) ingediend worden naar aanleiding van de ter visie liggende stukken.© Gemeente Sittard

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie