Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Standpunt Vlaamse regering i.v.m. zonevreemde woningen

Datum nieuwsfeit: 08-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 8 OKTOBER 2000

Standpunt Vlaamse regering i.v.m. zonevreemde woningen

Sinds de opmaak van de gewestplannen in de jaren '70 is er voor tal van woningen het probleem van "zonevreemdheid" ontstaan. Zonevreemdheid wil zeggen dat deze woningen, die ofwel reeds bestonden van vòòr de Wet op de stedenbouw van 1962, ofwel nadien werden opgericht met een behoor- lijke bouwvergunning, in principe strijdig zijn met de bestemmingsvoorschriften van de geldende plannen van aan- leg. Ook de desaffectatie van landbouwerswoningen heeft dit probleem versterkt.

De Vlaamse overheid heeft in het verleden steeds het behoud van het bestaande gebouwenpatrimonium mogelijk gemaakt, binnen bepaalde grenzen, en wil dit ook in de toekomst blijven doen.

In het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening, dat sinds 1/5/2000 van kracht is, wordt aan de gemeentebesturen, die een beter zicht hebben op de lokale situatie en dus gebiedsgericht kunnen werken, de mogelijkheid gegeven de toekomst van zonevreemde constructies te regelen met respect voor de plaatselijke noden en potenties. Zij zul- len daarbij ook rekening moeten houden met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, dat, naast eerbied voor de nog open ruimte, ook de verweving van functies voorziet.

Op voorstel van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering nu beslist volgend standpunt in te nemen met betrekking tot de zonevreemde woningen.

- Alle zonevreemde woningen die vergund zijn of geacht worden vergund te zijn, komen principieel in aanmerking voor hetzij een bestemmingswijziging tot woongebied of woonkorrel, hetzij het gebiedsgericht opnemen in specifie- ke zones waarvoor bijzondere voorschriften van toepassing zijn, hetzij het treffen van begeleidende maatregelen in de ruimtelijk kwetsbare gebieden.

- In de ruimtelijk kwetsbare gebieden blijven instand- houdingswerken toegelaten, wat betekent dat bewoning in principe mogelijk blijft, tenzij andere maatregelen, bijv. aankoop door de overheid, zich opdringen. In de ruimte- lijke uitvoeringsplannen zullen de criteria en de afbake- ningen worden opgesteld die bepalen of deze woningen bestendigd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan ook hier een herbestemming worden aangereikt.

- De huidige afwijkingsregeling (art. 166) wordt in ter- mijn verlengd van 17/6/2004 tot 30/4/2005, uiterste datum waarop de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen moeten zijn goedgekeurd.

- In alle afbakeningsprocessen en bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen zal in het bijzonder aan- dacht worden gegeven aan de problematiek van zonevreemdheid, met als uitgangspunt het bieden van een maximale woonzekerheid voor bestaande vergunde woningen en het treffen van begeleidende maatregelen in de ruimtelijke kwetsbare gebieden.

- De uitzonderingen in het planbatensysteem zullen gron- dig gescreend, worden met als uitgangspunt dat geen 2 maal voor een bouwgrond betaald moet worden. Ook de heirkrachtregeling zal op dezelfde wijze worden gescreend.

persinfo : Dirk Brusselaers, raadgever Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen tel.(02) 553 64 11 e-mail: (persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie