Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief Advysgroep Wetter over Friese waterhuishouding

Datum nieuwsfeit: 09-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Nieuwsbrief Advysgroep Wetter oktober 2000

Waar gaat het om?
Nadere informatie over afzonderlijke projecten
Advysgroep Wetter gaat van start
Eerste vergadering Advysgroep Wetter op 9 oktober 2000

Via deze nieuwsbrief wil de Advysgroep Wetter u op snelle wijze op hoofdlijnen informeren over de voortgang van een aantal belangrijke projecten op het terrein van de waterhuishouding in onze provincie. Daarbij zal het accent vooral liggen op de adviezen, die de Advysgroep uitbrengt aan de besturen van de provincie en de Friese Waterschappen. In principe komt de Advysgroep vier maal per jaar bijeen.

Waar gaat het om?
Het gaat om de volgende projecten: de studie Berging en Afvoer van water Fryslân, het traject tot vaststelling van het gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem (Ggor), de aanpak van boezemkaden en oevers en tenslotte het experiment hogere zomerpeilen,
Terug

Nadere informatie over afzonderlijke projecten
Voor nadere informatie over de afzonderlijke projecten kunt u terecht bij de projectleiders:

-Studie Berging en Afvoer van water (deel A): J.J. Buyse (provincie): 0582925113

- Studie Berging en Afvoer van water (deel B1): A.Kuypers (waterschappen): 0582339671

- Studie flexibel peilbeheer boezem (deel B2): A. Kuypers (ws. Fryslân) 058-2339671

- Ggor:
T. Steenbruggen (provincie): 058-225442

- Oevers en Kaden:
H. Gerritsen (waterschappen): 0515 575155

- Experiment hogere zomerpeilen:
J. Schouwenaars (waterschappen): 0513-482648.

Voor informatie over deze nieuwsbrief kunt u bellen met de secretaris A.M. Dol (058-2925144).
Terug

Advysgroep Wetter gaat van start
Na de vaststelling van het tweede waterhuishoudingsplan Fryslân op 31 mei 2000 is de Advysgroep Wetter in het leven geroepen. Deze advysgroep bestaat uit twee leden van het college van gedeputeerde staten, de voorzitters van de zes Friese waterschappen en drie ambtelijke leden.

De Advysgroep adviseert de provincie en de waterschappen over een aantal grotere projecten, die de komende jaren worden uitgevoerd. Die projecten zijn in het kadertje hiernaast genoemd. Al die projecten hebben gemeen, dat ze worden aangekondigd in het tweede waterhuishoudingsplan en/of het integraal waterbeheersplan.

De Advysgroep betrekt bij haar overwegingen de opvattingen van andere overheden en maatschappelijke organisaties. Daartoe is een bestuurlijke Klankbordgroep Water ingesteld.

De voorbereiding en uitvoering van de verschillen- de projecten gebeurt door projectgroepen, waarin behalve de provincie en de waterschappen, ook veelal maatschappelijke organisaties zijn opgenomen. Voordat de Advysgroep de voorstellen uit de projectgroepen beoordeeld, worden ze voorgelegd aan de Klankbordgroep. De Advysgroep voorziet deze voorstellen van haar advies, waarna de stukken ter besluitvorming worden voorgelegd aan de verantwoordelijke bestuursorganen.
Terug

Eerste vergadering Advysgroep Wetter op 9 oktober 2000


1. In deze eerste vergadering moesten gelijk spijkers met koppen worden geslagen. Van verschillende projecten lagen voorstellen op tafel voor verder onderzoek. Hierna passeren ze stuk voor stuk de revue.
Terug


2. Voor het experiment hogere zomerpeilen lag een projectvoorstel op tafel met daarin doel, opzet, organisatie en financiering. Het project wordt in fasen uitgevoerd. In fase 1 zullen de deelnemende bedrijven worden geselecteerd en kan een gedetailleerde kostenraming worden opgesteld. Voor de uitvoering van het experiment zullen zes bedrijven worden uitgezocht. Afhankelijk van de gekozen bedrijven kunnen alle kwantiteitswaterschappen (met uitzondering van Wetterskip De Waadkant) bij het experiment worden betrokken. Het resultaat van fase 1 zal worden voorgelegd aan de Advysgroep.
De Advysgroep adviseert provincie en waterschappen om conform het projectvoorstel te besluiten. Wel dringt zij erop om in het kostenplaatje ook een bedrag te reserveren voor schadevergoedingen. Terug


3. Provincie en waterschappen hebben al eerder afspraken gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden bij de studie naar de studie naar berging en afwatering van water in Fryslân. De provincie zal zich richten op de hoofdkeuzen en randvoorwaarden(deel A van de studie). De waterschappen zullen, met inachtneming van de besluitvorming over deel A, een samenhangend pakket van maatregelen bedenken en uitwerken. Over deel A werd de Advysgroep gevraagd, in te stemmen met de projectbeschrijving. Dit deelonderzoek zal, samen met de eerste resultaten van onderzoek deel B, een samenhangend advies moeten opleveren over de hoofdkeuzen en randvoorwaarden voor de berging en afvoer van water in Fryslân. Tegelijk moeten de maatschappelijke effecten van beleidskeuzen op het gebied van berging en waterafvoer inzichtelijk worden gemaakt door middel van bijeenkomsten voor bestuurders en belanghebbenden. Dit advies moet medio 2002 klaar zijn. De Advysgroep kon zich vinden in de projectbeschrijving. Terug


4. Tegelijk met deel A werd een eerste oordeel van de Advysgroep gevraagd over de projectbeschrijving van deel B en over de fasering - van de studie naar berging en afvoer van water in Fryslân. Dit deel valt uiteen in twee gedeelten. In deel B-1 van deze studie zullen de waterschappen de normen voor wateroverlast onderbouwen. Bovendien wordt een samenhangend pakket van maatregelen voor de Friese watersystemen voorgesteld. In de eindfase van dit deelonderzoek wordt gebruik gemaakt van het resultaat van het onderzoek B-2. In deelonderzoek B-2 worden de mogelijkheden van een variabel peil op de Friese boezem onderzocht.
Het ging bij deze beoordeling door de Advysgroep alleen nog maar om een oordeel over de formulering van de probleemstelling, doelstelling en resultaten: is dat goed gebeurd?
De Advysgroep kon zich vinden in de projectbeschrijvingen van deel B-1, die aan haar werd voorgelegd. In de volgende (november)vergadering wordt een definitief en compleet onderzoeksvoorstel (inclusief de kosten en de verdeling daarvan over de partijen) aan de Advysgroep ter beoordeling voorgelegd. Terug


5. De Advysgroep ging eveneens akkoord met het eerste deel van de projectbeschrijving voor deel B-2, het deelonderzoek naar een variabel peil op de Friese boezem. Dit deelonderzoek moet de voor en nadelen inzichtelijk maken van de voortzetting van het huidige peilbeheer in de Friese boezem ten opzichte van het invoeren van een natuurlijker peilbeheer. Daarvoor zullen de eisen en wensen die alle functies van de boezem aan de waterstanden stellen, worden gekwantificeerd. Daarnaast zullen alternatieven voor het te voeren peilbeheer worden beoordeeld op het voldoen aan de functie-eisen en wensen. In de volgende (november)vergadering wordt een definitief en compleet onderzoeksvoorstel aan de Advysgroep ter beoordeling voorgelegd. Terug


6. Een ander belangrijk adviesonderwerp, waarover het oordeel van de Advysgroep werd gevraagd, betrof een voorstel om een voorstudie uit te voeren over het gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem (meestal aangeduid met de afkorting Ggor). Het gaat bij het Ggor in wezen om het vaststellen van een streefbeeld voor grondwater. Dat streefbeeld beschrijft de hydrologische omstandigheden die op een bepaalde plaats voor een bepaalde functie nodig zijn. In 2002 moeten voor alle gebieden in Fryslân Ggors zijn vastgesteld. Dat Ggor wordt gekoppeld aan de functies, die in het waterhuishoudingsplan aan die gebieden zijn toegekend.
Dit Ggor is iets nieuws. Elke provincie worstelt ermee om dit begrip handen en voeten te geven. Om die reden is tijdens een studiedag in het provinciehuis te Leeuwarden met allerlei instanties en maatschappelijke organisaties vastgesteld, dat het uitvoeren van een experiment in een gedeelte van Fryslân erg wenselijk zou zijn. In zon proefgebied kunnen een aantal aannames aan de praktijk worden getoetst, terwijl tevens een antwoord kan worden gekregen op zaken als de gewenste mate van detail van het Ggor. Het belangrijkste doel van de voorstudie is dat duidelijk wordt wat het eindresultaat van het Ggor-project zou kunnen zijn en hoe en met wie dat resultaat tot stand kan worden gebracht.
De Advysgroep was zij van mening, dat het voorstel voor de voorstudie een positieve ontvangst verdient. Het experiment zal zich vermoedelijk afspelen in midden-Fryslân.
Terug


7. Tenslotte kwam ook het recentelijk uitgebrachte advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ter sprake. De Advysgroep heeft om een korte notitie gevraagd waarin zal worden aangegeven, in welke mate genoemd advies doorklinkt in de onderzoeksvoorstellen, die hiervoor zijn besproken. Deze notitie moet voor de novembervergadering klaar zijn.
Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie