Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief Advysgroep Wetter over Friese waterhuishouding

Datum nieuwsfeit: 09-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Nieuwsbrief Advysgroep Wetter oktober 2000

Waar gaat het om?
Nadere informatie over afzonderlijke projecten
Advysgroep Wetter gaat van start
Eerste vergadering Advysgroep Wetter op 9 oktober 2000

Via deze nieuwsbrief wil de Advysgroep Wetter u op snelle wijze op hoofdlijnen informeren over de voortgang van een aantal belangrijke projecten op het terrein van de waterhuishouding in onze provincie. Daarbij zal het accent vooral liggen op de adviezen, die de Advysgroep uitbrengt aan de besturen van de provincie en de Friese Waterschappen. In principe komt de Advysgroep vier maal per jaar bijeen.

Waar gaat het om?
Het gaat om de volgende projecten: de studie Berging en Afvoer van water Fryslân, het traject tot vaststelling van het gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem (Ggor), de aanpak van boezemkaden en oevers en tenslotte het experiment hogere zomerpeilen,
Terug

Nadere informatie over afzonderlijke projecten
Voor nadere informatie over de afzonderlijke projecten kunt u terecht bij de projectleiders:

-Studie Berging en Afvoer van water (deel A): J.J. Buyse (provincie): 0582925113

- Studie Berging en Afvoer van water (deel B1): A.Kuypers (waterschappen): 0582339671

- Studie flexibel peilbeheer boezem (deel B2): A. Kuypers (ws. Fryslân) 058-2339671

- Ggor:
T. Steenbruggen (provincie): 058-225442

- Oevers en Kaden:
H. Gerritsen (waterschappen): 0515 575155

- Experiment hogere zomerpeilen:
J. Schouwenaars (waterschappen): 0513-482648.

Voor informatie over deze nieuwsbrief kunt u bellen met de secretaris A.M. Dol (058-2925144).
Terug

Advysgroep Wetter gaat van start
Na de vaststelling van het tweede waterhuishoudingsplan Fryslân op 31 mei 2000 is de Advysgroep Wetter in het leven geroepen. Deze advysgroep bestaat uit twee leden van het college van gedeputeerde staten, de voorzitters van de zes Friese waterschappen en drie ambtelijke leden.

De Advysgroep adviseert de provincie en de waterschappen over een aantal grotere projecten, die de komende jaren worden uitgevoerd. Die projecten zijn in het kadertje hiernaast genoemd. Al die projecten hebben gemeen, dat ze worden aangekondigd in het tweede waterhuishoudingsplan en/of het integraal waterbeheersplan.

De Advysgroep betrekt bij haar overwegingen de opvattingen van andere overheden en maatschappelijke organisaties. Daartoe is een bestuurlijke Klankbordgroep Water ingesteld.

De voorbereiding en uitvoering van de verschillen- de projecten gebeurt door projectgroepen, waarin behalve de provincie en de waterschappen, ook veelal maatschappelijke organisaties zijn opgenomen. Voordat de Advysgroep de voorstellen uit de projectgroepen beoordeeld, worden ze voorgelegd aan de Klankbordgroep. De Advysgroep voorziet deze voorstellen van haar advies, waarna de stukken ter besluitvorming worden voorgelegd aan de verantwoordelijke bestuursorganen.
Terug

Eerste vergadering Advysgroep Wetter op 9 oktober 2000


1. In deze eerste vergadering moesten gelijk spijkers met koppen worden geslagen. Van verschillende projecten lagen voorstellen op tafel voor verder onderzoek. Hierna passeren ze stuk voor stuk de revue.
Terug


2. Voor het experiment hogere zomerpeilen lag een projectvoorstel op tafel met daarin doel, opzet, organisatie en financiering. Het project wordt in fasen uitgevoerd. In fase 1 zullen de deelnemende bedrijven worden geselecteerd en kan een gedetailleerde kostenraming worden opgesteld. Voor de uitvoering van het experiment zullen zes bedrijven worden uitgezocht. Afhankelijk van de gekozen bedrijven kunnen alle kwantiteitswaterschappen (met uitzondering van Wetterskip De Waadkant) bij het experiment worden betrokken. Het resultaat van fase 1 zal worden voorgelegd aan de Advysgroep.
De Advysgroep adviseert provincie en waterschappen om conform het projectvoorstel te besluiten. Wel dringt zij erop om in het kostenplaatje ook een bedrag te reserveren voor schadevergoedingen. Terug


3. Provincie en waterschappen hebben al eerder afspraken gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden bij de studie naar de studie naar berging en afwatering van water in Fryslân. De provincie zal zich richten op de hoofdkeuzen en randvoorwaarden(deel A van de studie). De waterschappen zullen, met inachtneming van de besluitvorming over deel A, een samenhangend pakket van maatregelen bedenken en uitwerken. Over deel A werd de Advysgroep gevraagd, in te stemmen met de projectbeschrijving. Dit deelonderzoek zal, samen met de eerste resultaten van onderzoek deel B, een samenhangend advies moeten opleveren over de hoofdkeuzen en randvoorwaarden voor de berging en afvoer van water in Fryslân. Tegelijk moeten de maatschappelijke effecten van beleidskeuzen op het gebied van berging en waterafvoer inzichtelijk worden gemaakt door middel van bijeenkomsten voor bestuurders en belanghebbenden. Dit advies moet medio 2002 klaar zijn. De Advysgroep kon zich vinden in de projectbeschrijving. Terug


4. Tegelijk met deel A werd een eerste oordeel van de Advysgroep gevraagd over de projectbeschrijving van deel B en over de fasering - van de studie naar berging en afvoer van water in Fryslân. Dit deel valt uiteen in twee gedeelten. In deel B-1 van deze studie zullen de waterschappen de normen voor wateroverlast onderbouwen. Bovendien wordt een samenhangend pakket van maatregelen voor de Friese watersystemen voorgesteld. In de eindfase van dit deelonderzoek wordt gebruik gemaakt van het resultaat van het onderzoek B-2. In deelonderzoek B-2 worden de mogelijkheden van een variabel peil op de Friese boezem onderzocht.
Het ging bij deze beoordeling door de Advysgroep alleen nog maar om een oordeel over de formulering van de probleemstelling, doelstelling en resultaten: is dat goed gebeurd?
De Advysgroep kon zich vinden in de projectbeschrijvingen van deel B-1, die aan haar werd voorgelegd. In de volgende (november)vergadering wordt een definitief en compleet onderzoeksvoorstel (inclusief de kosten en de verdeling daarvan over de partijen) aan de Advysgroep ter beoordeling voorgelegd. Terug


5. De Advysgroep ging eveneens akkoord met het eerste deel van de projectbeschrijving voor deel B-2, het deelonderzoek naar een variabel peil op de Friese boezem. Dit deelonderzoek moet de voor en nadelen inzichtelijk maken van de voortzetting van het huidige peilbeheer in de Friese boezem ten opzichte van het invoeren van een natuurlijker peilbeheer. Daarvoor zullen de eisen en wensen die alle functies van de boezem aan de waterstanden stellen, worden gekwantificeerd. Daarnaast zullen alternatieven voor het te voeren peilbeheer worden beoordeeld op het voldoen aan de functie-eisen en wensen. In de volgende (november)vergadering wordt een definitief en compleet onderzoeksvoorstel aan de Advysgroep ter beoordeling voorgelegd. Terug


6. Een ander belangrijk adviesonderwerp, waarover het oordeel van de Advysgroep werd gevraagd, betrof een voorstel om een voorstudie uit te voeren over het gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem (meestal aangeduid met de afkorting Ggor). Het gaat bij het Ggor in wezen om het vaststellen van een streefbeeld voor grondwater. Dat streefbeeld beschrijft de hydrologische omstandigheden die op een bepaalde plaats voor een bepaalde functie nodig zijn. In 2002 moeten voor alle gebieden in Fryslân Ggors zijn vastgesteld. Dat Ggor wordt gekoppeld aan de functies, die in het waterhuishoudingsplan aan die gebieden zijn toegekend.
Dit Ggor is iets nieuws. Elke provincie worstelt ermee om dit begrip handen en voeten te geven. Om die reden is tijdens een studiedag in het provinciehuis te Leeuwarden met allerlei instanties en maatschappelijke organisaties vastgesteld, dat het uitvoeren van een experiment in een gedeelte van Fryslân erg wenselijk zou zijn. In zon proefgebied kunnen een aantal aannames aan de praktijk worden getoetst, terwijl tevens een antwoord kan worden gekregen op zaken als de gewenste mate van detail van het Ggor. Het belangrijkste doel van de voorstudie is dat duidelijk wordt wat het eindresultaat van het Ggor-project zou kunnen zijn en hoe en met wie dat resultaat tot stand kan worden gebracht.
De Advysgroep was zij van mening, dat het voorstel voor de voorstudie een positieve ontvangst verdient. Het experiment zal zich vermoedelijk afspelen in midden-Fryslân.
Terug


7. Tenslotte kwam ook het recentelijk uitgebrachte advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ter sprake. De Advysgroep heeft om een korte notitie gevraagd waarin zal worden aangegeven, in welke mate genoemd advies doorklinkt in de onderzoeksvoorstellen, die hiervoor zijn besproken. Deze notitie moet voor de novembervergadering klaar zijn.
Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...