Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies RFV en ROB over toekomst decentralisatie

Datum nieuwsfeit: 10-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor Financiële Verhoudingen
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor Financiële Verhoudingen


Datum laatste wijziging: 10 oktober 2000


1. De Rfv en de Rob hebben hun advies over de toekomst van de decentralisatie 'De kunst van het overlaten' aangeboden aan de minister van BZK. In het advies betogen de beide Raden dat decentralisatie maatwerk vereist. Zij pleiten ervoor dat het kabinet in het regeerakkoord een of meerdere beleidsvelden als speerpunten aanwijst voor decentralisatie. Voor de komende periode wijzen de Raden met name op de zorgsector. Het advies is via de Rob-kant van deze website te downloaden.

2. De Rfv heeft in het Periodiek OnderhoudsRapport 2001 overh et gemeentefonds geconstateerd dat er geen analyse is opgenomen over de zorgenoemde meso-scan. De Rfv vindt dit een gemis, want juist op meso-niveau kan worden nagegaan of de verdelig tussen groepen gemeenten binnen een cluster nog aansluit bij de ontwikkeling vande gemeentelijke uitgaven. Het POR-advies is te vinden onder ADVIEZEN 2000.

3. De Rfv vergadert op 12 oktober over een verzoek van de minster van VWS over het maken van berekeningen vanwege de samenvoeging van de specifieke uitkeringen voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid.

4. De Rfv en de Rob zijn samen bezig een advies op te stellen over de toekomst vna het regionaal verkeer en vervoer. Hun invalshoek is vooral de (on)mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking. De beide Raden streven ernaar dit advies in november aan de ministers van BZK en VWS uit te brengen.

5. De Rfv zal dit jaar op verzoek van de minster van BZK een advies opstellen over de toekomst van het Overzicht Specifieke Uitkeringen. Dit advies zal in een breder kader wordne opgezet, waarbij de te beantwoorden vragen zijn op werlke wijzen het inzichtelijk functioneren van de financiele verhoudingen het beste gediend is en welke informatie daarvoor noodzakelijk is.
6. De Rfv heeft op 28 augustus aan staatssecretaris Van der Ploeg van OCW een advies uitgebracht over de implementatie van het zogenoemde Verdrag van Valletta. Dit is een Europees verdrag uit 1992 over de bescherming van het archeologisch erfgoed. De invoering staat op de rol voor 2002. De Rfv constateert dat nog niet duidelijk voor welke kosten provincies en gemeenten komen te staan. De Rfv heeft daarom na een analyse van het beleidsveld enkele algemene uitgangspunten gegeven, die bij de nadere invulling kunnen worden toegepast.

7. De Rfv heeft op 28 augustus aan staatssecretaris De Vries van BZK een advies uitgebracht over de financieringssystematiek voor de doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR). Dit advies is een vervolg op een advies van 1 december 1999. De Rfv gaat in grote lijnen akkoord met het voorstel voor een interimregeling voor 2001 en 2002. De Rfv heeft echter bezwaar tegen het inbouwen van een financiële prikkel ten einde de opschaling naar het territoir van de politieregios te promoten.
8. De Rfv heeft op 28 augustus aan de beheerders van het gemeentefonds een advies uitgebracht over de onderwijshuisvesting in Almere. De adviesvraag is overigens afkomstig van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wilde weten of het gewenst en mogelijk is vooruitlopend op de evaluatie van de decentralisatie onderwijshuisvesting Almere als groeikern al tegemoet te komen. De Rfv adviseert eerst de evaluatie af te wachten. Deze en bovenstaande adviezen kunt u downloaden onder Adviezen 2000.
9. De Rfv heeft op 28 augustus aan de beheerders van het gemeentefonds een advies uitgebracht over de aanvraag artikel 12 voor 2000 van de gemeente Winschoten. Adviezen over artikel 12 zijn niet opgenomen op onze site.

10. De Rfv heeft op 26 juni zijn advies uitgebracht over het decentraliseren van de middelen voor sociaal vervoer voor mensen die in een AWBZ-instelling (bijv. een verpleeghuis). Dit advies is aan de minister van SZW en de beheerders van het gemeentefonds uitgebracht. De Rfv is het eens met de bewindslieden dat de middelen op dezelfde manier worden verdeeld als reeds met de Wvg-budgetten is gedaan. De Rfv is het niet eens met de bewindslieden om een overgangstermijn van drie jaar toe te passen. De Rfv wil direct vanaf 2001 een structurele verdeling. Om het nadelige herverdelingseffect te verzachten pleit de Rfv voor enkele gemeenten een afkoopsom ten laste van SZW.
11. De Rfv heeft op 26 juni zijn advies aan de beheerders uitgebracht over de wijze waarop in 2001 het budget dat in het Fonds voor Werk en Inkomen (FWI) moet worden gestort uit het gemeentefonds dient te worden gelicht. De Rfv is het eens met de beheerders dat dit volledig via een verlaging van het gewicht van de maatstaf bijstandsontvangers dient plaats te vinden. Daarnaast dringt de Rfv er bij de beheerders op aan zo snel mogelijk de clusters sociale dienst/bijstand en zorg te herijken. Dit advies is een soort vervolg op het reeds op 9 maart uitgebrachte advies aan de minister van SZW over de invoering van het FWI. Beide adviezen zijn te vinden onder ADVIEZEN 2000.

12. De Rfv en de Rob hebben op 23 juni een druk bezocht symposium georganiseerd over Rekenschap geven en verantwoording afleggen. Dit symposium stond onder leiding van mevr. N. Salomons, de Gemeentelijke Ombudsman van Amsterdam. Verder traden als sprekers op de heren H. van Oorschot (burgemeester van Delft), H. Albeda (directeur van de Stichting Rekenschap), W. Wijntjes (directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag) en R. Mul (directeur van de Rekenkamer Rotterdam). Het verslag van het symposium kunt u bekijken bij de publicaties. U kunt het ook als een wordbestand downloaden.

13. Het werkprogramma 2001 van de Rfv is inmiddels onder het "profiel" te bekijken.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie