Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over mensensmokkel en -handel

Datum nieuwsfeit: 10-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Mensensmokkel en -Handel

Den Haag, 10 oktober 2000

In juni overleden 58 Chinezen in een container op een Nederlandse vrachtwagen terwijl zij probeerden illegaal naar Engeland over te steken. Terecht stak er een golf van verontwaardiging op. Het was een zeer navrant voorbeeld van misbruik door gewetenloze smokkelaars van mensen die in de hoop op een betere toekomst soms enkele tienduizenden guldens betalen voor een reis naar Europa. Het Dover-incident is slechts een topje van de ijsberg. Circa zeventig procent van de 45.000 asielzoekers bereikt Nederland met behulp van een mensensmokkelaar. Volgens ruwe schattingen komen elk jaar ongeveer een half miljoen illegalen de Europese Unie binnen, en dat aantal groeit.

Dit leidt tot een groeiende groep illegalen in ons land met alle negatieve gevolgen vandien. Allereerst voor de illegalen zelf: ze zijn kwetsbaar voor uitbuiting en staan vaak onder druk om hun reissom af te betalen. Vrouwen belanden vaak in de prostitutie. Door hun lage, zwarte lonen verdringen illegalen legale arbeid in bijvoorbeeld de horeca of kledingfabricage. Bovendien belanden illegalen vaak in de criminaliteit. Het is daarom hoog tijd dat zowel in Europees verband als in Nederland mensensmokkel beter wordt voorkomen en aangepakt.

Het is niet moeilijk om de Europese Unie binnen te komen, want de buitengrenzen, zee en land, zijn zo lek als een mandje (de brief van 6 oktober geeft dat ook aan, bladzijde 5) Wie het maar vaak genoeg probeert, komt uiteindelijk wel ergens de grens over. In de Oekraïne is mensensmokkel in feite een complete bedrijfstak geworden, met Kiev en Odessa als belangrijke overslagplaatsen. In Istanbul is een straat waar veel ´reisagenten´ naast elkaar zijn gevestigd. Chinezen komen in grote groepen via het ´tussenstation´ Belgrado naar Europa en op de kusten van Italië en Griekenland worden scheepsladingen Koerden afgezet.

De diverse kustgrenzen worden volstrekt onvoldoende bewaakt, en dat geldt momenteel ook voor de Nederlandse. Het zou goed zijn om één geïntegreerde Europese kustwacht te vormen, vergelijkbaar met de US Coast Guard. Hierdoor kan de kustbewaking beter worden aangestuurd en kunnen ervaringen beter worden uitgewisseld. De oprichting van een European Coast Guard sluit overigens goed aan op het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

Ook aan de buitengrenzen op het land is gezamenlijke bewaking noodzakelijk. Italië en Duitsland hebben voorgesteld om een Europese Immigratie Politie te formeren die mensensmokkel zou kunnen onderzoeken. Dit voorstel kan worden uitgebreid door er ook bevoegdheden inzake grensbewaking bij te betrekken. In de aanloop daarnaar toe kan direct worden begonnen met samenwerking en met uitwisseling van politieagenten. Informatie over routes en bendes kan dan effectief worden uitgewisseld. Ditzelfde geldt voor ervaringen met bijvoorbeeld apparatuur waarmee in vrachtwagens verstopte mensen kunnen worden gedetecteerd. Ook landen zonder buitengrenzen moeten hieraan deelnemen. Wat zijn overigens de laatste ontwikkelingen op het gebied van detectie-apparatuur?

De meeste Europese landen - uitgezonderd Engeland en Denemarken zijn toegetreden tot het Verdrag van Schengen. Binnen het Schengen-gebied zijn grenscontroles afgeschaft, zodat wie eenmaal binnen is zonder problemen naar vrijwel elke lidstaat kan doorreizen. Ter compensatie van de afgeschafte grenscontroles wordt bij de landsgrenzen van Nederland Mobiel Toezicht Vreemdelingen gehouden. Uit het jaarverslag Mensensmokkel 1999 is af te leiden dat het aantal door het MTV gecontroleerde personen in 1999 is afgenomen met bijna 100.000, ofwel 12% t.o.v. 1998 en het aantal gecontroleerde voertuigen met ruim 22.000, ofwel 7%. Vanwaar deze daling? Is er sprake geweest van prioriteitenverschuiving? Wat zijn de verwachtingen voor 2000? Het is van groot belang dat het budget van de marechaussee fors wordt uitgebreid, zodat de pakkans door intensief mobiel vreemdelingentoezicht wordt vergroot.

In aanvulling hierop moeten binnen de Europese Unie zogeheten interne veiligheidszones tot stand worden gebracht. De begrenzing van deze zones dient zoveel mogelijk samen te vallen met natuurlijke barrières. Zo zouden enerzijds Italië en Griekenland en anderzijds Spanje en Portugal, die door zeeën of bergketens van de rest van Europa zijn gescheiden, afzonderlijke zones kunnen vormen. Engeland, Ierland en de Scandinavische landen verkeren in een vergelijkbare positie. De belangrijkste weg-, water- en spoorverbindingen tussen de verschillende zones zouden vervolgens permanent moeten worden bewaakt met actieve, gerichte controles.

In aanvulling op de reguliere toetredingseisen voor een land zou bij de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie ook grensbewaking en mensensmokkel aan de orde moeten komen. Achteraf lijkt de toetreding tot Schengen van Italië en Griekenland (alleen het CDA was tegen) inderdaad onverstandig.
Nu een verdere uitbreiding van de Europese Unie in oostelijke richting op stapel staat, is het goed de recente ervaringen hierbij te betrekken. Zo zullen kandidaatlidstaten over een effectieve grenscontrole en een corruptievrij opsporingsapparaat moeten beschikken. Voorts zouden Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije het beste als één blok kunnen toetreden. Als bijvoorbeeld Slowakije niet zou toetreden en de andere drie wel, dan ontstaat een zeer grillige, lange buitengrens. Als deze zogeheten Visegrad-landen in één keer worden toegelaten, zou er vanaf de Oostzee tot aan de Adriatische zee een relatief korte en vloeiende EU-buitengrens ontstaan.

Naast een verhoging van de pakkans door betere controles, is ook een uniformering van de strafmaat en de wettelijke definitie van mensensmokkel noodzakelijk. De Nederlandse strafmaat van vier tot acht jaar voor de diverse vormen van mensensmokkel is aan de lage kant. Klopt het dat de ons direct omringende landen een hogere strafmaat kennen? Mensensmokkel moet met een zwaardere straf worden bedreigd, zodat het tevens mogelijk wordt om in alle gevallen preventieve hechtenis toe te passen. Wat is de stand van zaken betreffende de uitwerking van het voorstel van de Europese raad om strengere straffen op illegale immigratie te stellen? (zie bladzijde 5 brief 21 juni 2000)
Ook is niet duidelijk in hoeverre in andere landen het oogmerk "winstbejag" als voorwaarde geld voor strafbaarheid (zie bladzijde 2 brief 6 oktober 2000). Kan de staatssecretaris hierop ingaan?

Mensensmokkel is in Nederland pas strafbaar als de dader er winst mee wil maken. Mensensmokkel om ideële motieven is niet verboden. Uit politie-onderzoek blijkt echter dat een mensensmokkelaar het vaak eerst probeert met een of meer familieleden. Vanuit die ervaring wordt een commercieel smokkelnetwerk opgebouwd. De politie kan hierdoor niet in een vroegtijdig stadium ingrijpen. Bovendien is het winstoogmerk niet altijd eenvoudig te bewijzen, hetgeen vorig jaar al tot vrijspraken heeft geleid. Daarom moet het winstoogmerk uit de wettelijke delictsomschrijving verdwijnen, zodat elke vorm van mensensmokkel strafbaar is, en wel vanwege "ontwrichting van het nationale toelatingsbeleid" (zo staat op bladzijde 4 van de brief van de brief van 6 oktober 2000). Van gerechtvaardige ideële motieven moet een verdachte de rechter maar overtuigen, die dan alsnog kan besluiten om in dat geval geen straf op te leggen.

Een directeur van Europol gaf recent aan dat mensensmokkelaars te weinig financieel worden getroffen. Engeland heeft direct na het Dover-incident een wet ingevoerd waardoor chauffeurs die illegalen vervoeren een boete kan worden opgelegd van 7.400 gulden per gesmokkelde persoon. Nederland zou dit voorbeeld snel moeten volgen. Chauffeurs hebben een verantwoordelijkheid om hun eigen wagen te controleren en af te sluiten.

Tot slot wordt het tijd om klandizie voor mensensmokkelaars te voorkomen. Door geldzendingen naar landen van herkomst, door succesverhalen van al dan niet geslaagde migranten en door verkooppraatjes van mensensmokkelaars hebben velen het idee dat hen in Europa een gouden toekomst wacht. Daarom moeten voorlichtingsprogramma´s in landen van herkomst en landen van doorreis worden opgezet over de risico´s van een reis naar het Westen. (Op bladzijde 4 van de brief van 21 juni 2000 staat daarover slechts een enkele zin) Hierbij kan bijvoorbeeld worden samengewerkt met de UNHCR, met niet-gouvernementele organisaties, met bedrijven. En wellicht is ook via het onderwijs in die landen iets in dit opzicht mogelijk? Kan de staatssecretaris aangeven hoe hij uitwerking denkt te geven aan die voorlichting?

Een andere vorm van voorkomen is een actief terugkeer- en uitzettingsbeleid. Nu komt daar in de praktijk niets van terecht, terwijl teruggekeerde mensen de beste anti-reclame voor mensensmokkelaars zijn. Zij kunnen er immers van getuigen dat mensensmokkelaars niets en niemand ontziende criminelen zijn die goed verdienen aan de valse hoop van hun klanten.

Kamerlid: Camiel Eurlings

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie