Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VROM haast met onderzoek voor betere onderbouwing mestbeleid

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: LTO Nederland
Zoek soortgelijke berichten
LTO Nederland

Haast achter metingen om

Woensdag 11 oktober 2000 - Het ministerie van VROM gaat haast zetten achter onderzoek en metingen om het mestbeleid beter te onderbouwen. De schapenhouderij krijgt waarschijnlijk niet te maken met mestafzetcontracten. Ook is overeengekomen dat voor het eind van dit jaar een gezamenlijk protocol op tafel moet liggen om duidelijkheid te krijgen over de werkelijke omvang van het mestoverschot. Hierover bestaat nog steeds discussie, terwijl veehouders de komende jaren te maken krijgen met steeds strengere milieuregels.

Deze toezeggingen heeft minister Brinkhorst (LNV) dinsdagmiddag 10 oktober in Den Haag gedaan aan LTO-Nederland. Dat gebeurde in een gesprek over het vervolg van het mestbeleid en spitste zich toe op de uitwerking van de begin dit jaar gemaakte afspraken. LTO-voorzitter Doornbos liet zich na afloop positief over de toezeggingen van minister Brinkhorst en de wijze waarop hij omgaat met de inzet van het bedrijfsleven inzake het mestbeleid.

Minister Brinkhorst maakte duidelijk dat hij door wil pakken met mestbeleid. Voor de zomer 2001 wil hij een reeks hoofdzaken afronden, waaronder de mestafzetcontracten en een tweede ronde van de opkoopregeling. LTO-Nederland blijft voorstander van een gezamenlijke aanpak van het mestbeleid, maar concludeerde al enkele maanden terug dat van enkele in februari jl. gemaakte afspraken te weinig terecht is gekomen. Het gaat hierbij onder meer om metingen en monitoring en ook de vereenvoudiging van aangiftesysteem (MINAS).

Aan het overleg namen deel de bewindslieden van LNV, minister Brinkhorst en staatssecretaris Faber, en directeur-generaal Pont van het ministerie van VROM als plaatsvervanger van minister Pronk. De klacht van LTO, dat dit jaar te weinig is gedaan aan metingen en een netwerk om zicht te krijgen op nitraat- en stikstofgehaltes in grond- en oppervlaktewater, is volgens Pont terecht. Nu wordt daar bij VROM wél prioriteit aan gegeven.
Het bedrijfsleven wil volgens LTO-voorzitter Doornbos in allerlei berekeningen minder aannames en meer harde cijfers, al was het alleen al om een grondige evaluatie van het mestbeleid in 2002 mogelijk te maken. Dan zijn cijfers over meerdere jaren nodig, waarbij geen bureaucijfers maar meetcijfers uit de praktijk bepalend horen te zijn. Hoe dan ook is volgens LTO meer duidelijkheid nodig over verband tussen werkelijke bemestingen op het land en metingen in het grond- en oppervlaktewater. Ook in Brussel moet in verband met de EU-Nitraatrichtlijn worden aangetoond wat de effecten zijn van de mestmaatregelen.

Zowel minister Brinkhorst als LTO vinden, dat alle ruis rond de omvang van het mestoverschot uit de wereld moet. De beide departementen zijn bezig externe deskundigheid in te schakelen om voor 1 januari a.s. een protocol maken, dat de basis moet vormen voor berekening van het werkelijke overschot aan mest. Afgesproken is dat ook LTO-Nederland bij het maken van het protocol zal worden betrokken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de stikstofuitscheiding per dier, de dalende trend in het aantal dieren, de acceptatie van dierlijke mest in de akkerbouw, kortom hoe met welke cijfers wordt gerekend. Voor de zomer 2001 moet hierover aan de hand van dan beschikbare kennis en inzichten duidelijkheid worden gecreëerd.

LTO-Nederland dringt al geruime tijd aan op een reeks vereenvoudigingen van het MINAS-systeem. In dit verband heeft LTO opnieuw een reeks problemen aan de orde gesteld, zoals bij grondverhuur en de administratieve rompslomp. Ook dringt LTO aan op een eenvoudig aangiftesysteem voor extensieve bedrijven. Minister Brinkhorst toonde begrip voor een aantal bezwaren en problemen, zoals die zich voordoen bij grondverhuur, accountantsverklaringen en de stroom aan MINAS-formulieren. Afgesproken is dat een en ander de komende maanden verder wordt uitgewerkt en dat enkele LTO-bestuursleden binnenkort deelnemen aan een werkbezoek, dat minister Brinkhorst brengt aan Bureau Heffingen.

Het is vrijwel zeker dat de mestafzetcontracten niet gaan gelden voor de overwegend extensieve schapenhouderij. Voor deze bedrijfstak zal een sterk vereenvoudigd MINAS-systeem afdoende zijn. Minister Brinkhorst toonde zich gevoelig voor het pleidooi van LTO, maar plaatste wel twee kanttekeningen: de omvang van de sector moet een dalende lijn vertonen en een mogelijke uitzondering kan geen precedent vormen voor andere, kleine dierlijke sectoren.

Tot slot heeft LTO-voorzitter Doornbos in het overleg zijn zorg uitgesproken over het reconstructie- en ammoniakbeleid. De haalbaarheid van de reconstructie dreigt in het geding te komen als gevolg van het voorgestelde ammoniakbeleid, dat zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor veel bedrijven rondom kwetsbare EHS-gebieden. In zones van 500 meter zouden om en nabij veertig procent van de bedrijven worden geconfronteerd met allerlei beperkingen. Minister Brinkhorst verwees naar de Tweede Kamer, waar de Reconstructiewet binnenkort aan de orde komt.

Nadere informatie: Jack Luiten (tel.070-3382721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: (info@lto.nl)

(Auteur: LTO-Nederland)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie