Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opnebare bekendmakingen Gemeente Tegelen

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tegelen


Ingekomen bouwaanvragen

Ingekomen meldingen
Bouwvergunning
Verleende bouwvergunningen
Rectificatie publicatie
Wijziging zwemtijden en zwemaktiviteiten
Agenda komende vier weken
Meer weten over gezondheid?
Commissie bezwaar- en beroepschriften
Wet milieubeheer-Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-beschikking (Cehave Detailhandel (Boerenbond))
Wet milieubeheer-Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-beschikking (Lücker Carosserie B.V.)
Plaatsen bladcontainers
Drukte op komst bij vernieuwen van het rijbewijs Informatie-avond 30 km/uur-gebied Op de Heide beneden-noord (Op de Heide noord-west)

Besluiten 9 oktober 2000

Ingekomen bouwaanvragen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk
P.L.W. Garttener, Keizerstraat 13, vergroten van een woning Fam Jaspers, Arnoldus Janssenstraat 26, oprichten van een zwembad Amstelland Vastgoed, Hoornbloem Amstelland, oprichten van 16 woningen


Ingekomen meldingen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk:
C.M. Jacobs-de Riet, Sporenkampweg 117, oprichten van een serre
Bouwvergunning

Wij zijn voornemens vergunning te verlenen aan:

de familie L. Peters voor het vergroten van een woning en het oprichten van een carport aan de Stationsstraat 38.
Het bouwplan ligt met ingang van 13 oktober 2000 gedurende vier weken voor eenieder ter gemeentesecretarie, Cluster Bouwen en Economie, balie nr. 106 ter inzage.

Gedurende voormelde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen over dit bouwplan. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tegelen, Postbus 3450, 5930 AL Tegelen.

Verleende bouwvergunningen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk:
Houta Bouw BV, Roermondseweg, vergroten en veranderen van een woning H.J. Koppers, Tabakstraat, oprichten van een woning en carport Mulleners Vastgoed BV, Maasveld II, oprichten van 14 woningen Haegens Holland B.V., Maasveld II , oprichten van 19 woningen E Goehner, Sint Sebastianusstraat 9, oprichten van een serre en plaatsen tuinhuisje
Heidenend Expeditiebedrijf, Kaldenkerkerweg 107, oprichten van een kantoorgebouw
H.J.W. Teeuwen, Spoorstraat 70, plaatsen van een tuinhuisje
Tegen bovenvermelde bouwvergunningen kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop de genoemde vergunningen zijn verzonden of uitgereikt, een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Tegelen worden ingediend. Nadere inlichtingen omtrent deze bouwvergunningen kunnen worden ingewonnen bij de cluster Bouwen en Economie, Raadhuislaan 11, telefoon : 077-3762286.

Rectificatie Publicatie

Op 5 oktober 2000 is ten onrechte gepubliceerd: Het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders om vergunning te verlenen aan Houta Bouw B.V. voor het oprichten van 15 woningen aan de Roermondseweg. Deze bouwplannen zouden met ingang van 6 oktober ter inzage liggen. Deze publicatie wordt om procedurele redenen ingetrokken.

9 oktober 2000

Wijziging zwemtijden en zwemaktiviteiten

I.v.m. de zwemvierdaagse 2000 zijn de zwemtijden en -aktiviteiten tijdens de herfstvakantie van 16 tot en met 21 oktober als hieronder vermeld.

Maandag08.00 - 11.00 uurZwemvierdaagse.
15.30 - 18.30 uurParticuliere zwemcursussen
19.00 - 20.30 uurZwemvierdaagse.

Dinsdag08.00 - 11.00 uurZwemvierdaagse.
12.00 - 14.00 uurPubliekszwemmen.
14.45 - 15.30 uurM.B.v.O.
16.00 - 19.00 uurParticuliere zwemcursussen
19.00 - 20.30 uurZwemvierdaagse.

Woensdag08.00 - 11.00 uurZwemvierdaagse.
11.00 - 13.00 uurZwemgroepen
13.30 - 15.00 uurPubliekszwemmen.
15.00 - 18.00 uurParticuliere zwemcursussen
19.00 - 20.30 uurZwemvierdaagse.

Donderdag08.00 - 11.00 uurZwemvierdaagse.
11.00 - 12.00 uurZwemgroep
12.00 - 13.30 uurPubliekszwemmen.
13.45 - 14.45 uurZuidpilaar.
14.45 - 15.45 uur(ex)Hartpatiënten.
16.00 - 18.30 uurParticuliere zwemcursussen
19.00 - 20.30 uurZwemvierdaagse.
21.00 - 22.00 uurT.R.B. veteranen.

Vrijdag08.00 - 11.00 uurZwemvierdaagse.
11.00 - 12.00 uurDe Pannesjop
12.00 - 13.30 uurPubliekszwemmen.
13.45 - 14.45 uurSeniorenzwemmen.
16.00 - 18.00 uurMosa Regio
18.30 - 20.00 uurZwemvierdaagse.
20.00 - 21.00 uurAfsluiting zwem-4-daagse.

Zaterdag08.00 - 10.30 uurPubliekszwemmen.
09.00 - 10.30 uur"oefenuurtje".
11.00 - 13.00 uurPubliekszwemmen.

ALLE ANDERE ZWEMTIJDEN voor publiekszwemmen en/of doelgroepen komen voor deze week te vervallen
Inschrijvingen voor de zwem - 4 - daagse is mogelijk tot dinsdag 17 oktober a.s. 20.00 u.

9 oktober 2000

Agenda komende vier weken

Donderdag 12 oktober 2000
Openbare raadsvergadering
Locatie: gemeentehuis, raadzaal
Aanvang: 19.00 uur

Dinsdag 24 oktober 2000
Openbare vergadering commissie Grondgebied
Locatie: gemeentehuis, COR
Aanvang: 19.00 uur

Woensdag 25 oktober 2000
Openbare vergadering commissie Burgerzaken
Locatie: gemeentehuis, COR
Aanvang: 19.00 uur

Donderdag 26 oktober 2000
Openbare vergadering commissie Middelen
Locatie: gemeentehuis, COR
Aanvang: 19.00 uur

Woensdag 1 november 2000
Openbare vergadering commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken Locatie: gemeentehuis, COR
Aanvang: 19.00 uur

9 oktober 2000

Meer weten over gezondheid?

In de openbare bibliotheek, Engerstraat 4 te Tegelen hangt een folderrek "Informatie Gezondheid". Dit folderrek is tot stand gekomen door samenwerking van het CAD, RIAGG, Groene Kruis en de GGD Noord-Limburg.
In de maanden oktober, november en december 2000 kunt u de volgende gratis folders afhalen:


· Kindermishandeling

· Heroïne, de antwoorden

· Caloriewegwijzer

· Kras je kennis over chlamidia

· Dip of depressie*

· Do you know, do you care*

· Incontinentie en bewegen, 55 plus*

· Veilig op pad*

· Medicijngebruik*


*Nieuwe folder

9 oktober 2000

Commissie bezwaar- en beroepschriften

De commissie bezwaar- en beroepschriften komt voor een vergadering bijeen op 18 oktober 2000. De volgende bezwaarschriften worden behandeld:


1. Het bezwaarschrift d.d. 11 september 2000, van de heer L.P.H.M. Geraets, Geldersebaan 58, tegen het besluit van het college inhoudende de instelling van eenrichtingsverkeer aan de Broekveldweg (19.00 uur);
2. het bezwaarschrift van de heer S. Acar, Roermondseweg 7 te Tegelen, tegen het besluit van de burgemeester van 28 september 2000 inhoudende de geslotenverklaring van het pand Roermondseweg 7 (19.25 uur);
3. het bezwaarschrift d.d. 19 september 2000, van de familie Adams-Peeters, Donkesven 34, tegen het besluit van het college van 16 mei 2000/14 september 2000, inhoudende geen medewerking in het vooruitzicht te stellen aan een bouwplan (20.00 uur).

9 oktober 2000

Wet milieubeheer
Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders van Tegelen maken hierbij bekend, dat vanaf 13 oktober ter inzage worden gelegd de bescheiden met betrekking tot de aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer van:

Cehave Detailhandel (Boerenbond) te Veghel om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting betreffende een detailhandel voor agrarische-, tuin-, diervoeder- en doe-het-zelf benodigdheden, alsmede de verkoop en opslag van vuurwerk voor particulier gebruik gelegen Kaldenkerkerweg 5a te Tegelen. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Het betreft een tweede ontwerp-beschikking op bovenstaande aanvraag, die in belangrijke mate afwijkt van de eerder ter inzage gelegde ontwerp-beschikking.

Inzage
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen met de daarbij behorende voorschriften en andere gegevens ter zake liggen gedurende 4 weken ter inzage van 13 oktober tot en met 9 november 2000: a. elke werkdag van 9.00 - 12.30 uur in het gemeentehuis (cluster Bouwen en Economie, Balie 106);
b. op werkdagen ?s middags in het gemeentehuis na afspraak (tel. 077-3762292);
c. elke donderdag van 18.00 - 21.00 uur in het gemeentehuis (hiervoor dient vooraf, tijdens normale kantooruren, telefonisch een afspraak te worden gemaakt, tel. 077-3762292).

Bedenkingen
Binnen de termijn waarop het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd kan een ieder schriftelijke bedenkingen inbrengen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Tegelen, Postbus 3450, 5930 AL, Tegelen. De persoonlijke gegevens van degene die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht worden, indien hij daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend.

Desgevraagd wordt binnen bovengestelde termijn, bij voorkeur tot één week voor het einde van de termijn, een ieder in de gelegenheid gesteld tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit/de ontwerp-beschikking. Een eventuele wens daartoe kenbaar worden gemaakt bij het team milieu van de gemeente Tegelen (tel. 077 - 3762291). De aanvrager zal in de gelegenheid worden gesteld hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mondelinge bedenkingen inbrengen.

Alleen degene die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest.

9 oktober 2000

Wet milieubeheer
Kennisgeving terinzagelegging beschikkingen

Burgemeester en wethouders van Tegelen maken hierbij bekend, dat vanaf 13 oktober 2000 ter inzage worden gelegd de bescheiden met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:

Lücker Carrosserie B.V., voor een vergunning voor het veranderen van een carrosseriebedrijf gelegen Kaldenkerkerweg 133 te Tegelen.

Algemene Metaalwarenindustrie (AGMI) B.V., om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een bedrijf voor het vervaardigen en verhandelen van visuele informatiesystemen gelegen aan de Steenweg 13 te Tegelen.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen zijn er geen bedenkingen ingebracht. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunningen te verlenen onder voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage
De aanvragen, de beschikkingen met de daarbij behorende voorschriften en andere gegevens ter zake, liggen gedurende 6 weken ter inzage van 13 oktober tot en met 24 november :
a. elke werkdag van 9.00 - 12.30 uur in het gemeentehuis (cluster Bouwen en Economie, Balie 106);
b. op werkdagen ?s middags in het gemeentehuis na afspraak (tel. 077-3762291);
c. elke donderdag van 18.00 - 21.00 uur in het gemeentehuis (hiervoor dient vooraf, tijdens normale kantooruren, telefonisch een afspraak te worden gemaakt, tel. 077-3762291).

Beroep
Binnen de termijn dat deze beschikking ter inzage is gelegd kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld. Deze mogelijkheid staat open voor:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bemerkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp van het besluit.

Een beroepsschrift moet worden gericht aan en ingediend worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ?s-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende deze termijn, met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt het besluit niet eerder van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Indien het besluit eveneens betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan wordt het besluit niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

9 oktober 2000

Plaatsen bladcontainers

Jaarlijks worden in oktober/november de bladcontainers geplaatst. Deze worden verdeeld geplaatst in boomrijke straten in de Tegelse wijken. De bladcontainers worden in de regel tweemaal wekelijks geledigd, dit is echter afhankelijk van het aanbod van gevallen bladeren. Het aantal beschikbare bladcontainers is niet toereikend om deze in iedere boomrijke straat te plaatsen. Om toch zoveel mogelijk hierop in te spelen, zullen de bladcontainers regelmatig verplaatst worden. Het is echter niet toegestaan dat particulier snoeiafval, tuinafval etc. in de bladcontainers wordt gedeponeerd. Mocht dit toch worden geconstateerd dan zullen de bladcontainers op deze straat niet meer teruggeplaatst worden.

Een overzicht van de wijken en straatnamen waar de bladcontainers roulerend geplaatst worden:

· CentrumWilhelminaplein,

· Oud en Nieuw SteylSteylerstraat, Arnoldus Janssenstraat, Waterloostraat,
St.Michaëlstraat, Rozenstraat, Heyskampstraat, Koehoornstraat,
· Op de Heide(hoog)Molenbeek, Galgenvenstraat,
· Op de Heide(laag)St.Annastraat, St.Vincentiusstraat,
· St.JosephparochieV.Wevelickhovenstraat, Lingsweg, Broeklaan.
9 oktober 2000

Drukte op komst bij vernieuwen van het rijbewijs.
Iedere vijf jaar ziet het CBR een grote stijging van het aantal aanvragen voor het vernieuwen van het rijbewijs. Ook voor komend jaar, 2001, verwacht het CBR weer een toename van de drukte. Hierdoor kan de wachttijd voor een vernieuwingsaanvraag sterk oplopen. Met name als een aanvrager voor een nader onderzoek moet worden doorgestuurd naar een medisch specialist kan die wachttijd zelfs oplopen tot vier maanden.
Het CBR wil graag voorkomen dat onze en hun cliënten in de problemen komen door deze lange wachttijden. Vandaar dat het CBR u nu al wil wijzen op de drukte die, naar zij verwachten, al in oktober 2000 zal ontstaan.
Het CBR heeft ons verzocht om mensen die hun rijbewijs moeten vernieuwen zo vroeg mogelijk naar hun door te verwijzen.
9 oktober 2000

Informatie-avond 30 km/uur-gebied Op de Heide beneden-noord (Op de Heide noord-west)

In het kader van het project "Duurzaam Veilig", worden in Nederland wijken ingericht tot een 30 km/uur-gebied.
In 2001 zullen er verkeersmaatregelen worden genomen in het noordelijk deel van de wijk Op de Heide beneden. Dit gebied wordt begrensd door de Haandertstraat, Kaldenkerkerweg, Provinciale weg N 567, Glazenapstraat en de Calvariestraat. Voor de straten, die liggen binnen het hierboven aangegeven gebied zal in 2001 een maximum snelheid van 30 km/uur worden ingevoerd.
Voor de bewoners van het noordelijk deel van de wijk Op de Heide beneden (Op de Heide noord-west) wordt een informatie-avond belegd, waar het plan omtrent de te nemen verkeersmaatregelen (b.v. aanleg van drempels en plateau's) nader wordt toegelicht. Tijdens deze informatie-avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze informatie-avond is op woensdag 18 oktober 2000 in de kantine van het Gemeentehuis, Raadhuislaan 11 te Tegelen. Aanvang 19.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie