Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo


Collecte
Passanten- en bezoekerstellingen
Klachtrecht
Mantelzorgproject 'Pas de Deux'
Brandpreventie
Raadsvergadering
Bouwplannen
Monumentenvergunning
Gedoogbeschikking
Wet Milieubeheer
Kapvergunningen
Invalidenparkeerplaatsen
Verkeersbesluiten
Werk aan de weg

Week 40
Week 39
Week 38
Week 37
Week 36
Week 35
Week 34
Week 33
Week 32
Week 31
Week 30
Week 29
Week 28
Week 27
Week 26
Week 25
Week 24
Week 23
Week 22
Week 21
Week 20
Week 19
Week 18
Week 17
Week 16
Week 15
Week 14
Week 13
Week 12
Week 11
Week 10
Week 9
Week 8
Week 7
Week 6
Week 5
Week 4
Week 3
Week 2

Week 41

Collecte
Van 16 oktober tot en met 21 oktober 2000 collecteert de Hengelose Centrale van Speeltuinen. Collectanten kunnen zich legitimeren.
Passanten- en bezoekerstellingen
Dit najaar zijn er in de binnenstad passantentellingen op zaterdag 14 oktober 2000. Op donderdag 19 oktober 2000 wordt er een bezoekerstelling gehouden. Onder bezoekers wordt verstaan: voetgangers, (brom)fietsers, motorrijders en auto- of businzittenden van circa 14 jaar en ouder die de binnenstad verlaten.

Enquête

Op zaterdag 14 oktober 2000 wordt onder het winkelend publiek een korte enquête gehouden, waarbij gevraagd wordt wat u vindt van de vernieuwing van de binnenstad, bereikbaarheid van het centrum etc. Uw medewerking hieraan wordt zeer op prijs gesteld.

Klachtrecht
Ieder van u komt wel eens met de gemeente in aanraking. Dagelijks vinden er vele contacten plaats. Daar gaat wel eens iets bij mis. U voelt zich dan wellicht onheus behandeld. Heeft u klachten over onheuse gedragingen van een ambtenaar werkzaam bij de gemeente Hengelo, een Collegelid of een Raadslid, dan heeft u wettelijk het recht daarover een klacht in te dienen bij het College van B en W. Deze klachten worden op een vastgestelde wijze binnen een bepaalde termijn behandeld. Ter bescherming van uw privacy worden klachten altijd vertrouwelijk behandeld.

Voor informatie kunt u terecht bij De Gemeentewinkel (telefoon 2459555). Daar kunt u ook een folder met uitgebreidere informatie vinden.

Mantelzorgproject 'Pas de Deux'
Zorgt u voor een langdurig zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of een ander? Dan bent u mantelzorger! Het is belangrijk om op tijd stil te staan bij de zorg die u geeft en keuzes te maken: wat wil ik en kan ik doen als mantelzorger? Het voorkomt dat u opgebrand raakt.

Op initiatief van de gemeente Hengelo is het mantelzorgproject Pas de Deux opgezet om (beginnende) mantelzorgers van alle leeftijden, indien nodig, met raad en daad bij te staan. De Mantelzorgadviseur van Pas de Deux geeft informatie en advies. Zij helpt bij het verhelderen van de situatie, het maken van keuzes en het zoeken naar oplossingen wanneer u als mantelzorger daaraan behoefte heeft.

Informatie, advies en ondersteuning

De Mantelzorgadviseur is van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 10.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 2 91 88 57 (Bij geen gehoor op nummer 2 42 62 05) Adres: Deldenerstraat 59, 7551 AC Hengelo.

Brandpreventie
In het kader van de Nationale Brandpreventieweek staat de Brandweer Hengelo op zaterdag 14 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur met een infostand op het Brinkplein. Ook zullen er op vrijdag 13 oktober en op zaterdag 14 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur demonstraties worden gehouden in de oude kazerne aan de Marskant 91.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 oktober vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Op de agenda staat onder meer:

* Herziening grondexploitaties per 1 januari 2000
* Kredietaanvraag uitvoering aanleg doorstroomas Westermaat
* Verzoek planschadevergoeding artikel 49 WRO, bestemmingsplannen Roershoek en Vossenbelt

* Verzoek planschadevergoeding artikel 49 WRO, bestemmingsplan 'Appartementencomplex Anninksweg

* Verzoek planschadevergoeding artikel 49 WRO, bestemmingsplan 'Appartementencomplex 't Annink'

* Aankoop grond Bornsedijk, Busscherweg en de Deurningerstraat
* Aankoop buitencentrum De Houtmaat

* Nieuwe bioscoop binnenstad Hengelo

* Voorbereidingsbesluit Binnenstad

* Toepassen artikel 19 lid 1, artikel 19a WRO en art. 50 lid 4 WW; bouw IKEA in gebied Westermaat, deelplan Plein met de bouwkundige, technische en infrastructurele voorzieningen
* Kredietaanvraag vernieuwing riolering Beursstraat, B.P. Hofstedestraat en Schouwburgplein, en de eerste aanzet tot herinrichting

* Aanschaf bodeminformatiesysteem

* Nota terugdringen overlast hondenpoep

Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties in de gemeenteraad houden spreekuur voor geïnteresseerde burgers. Op maandag 12 juni 2000 gebeurt dat door:
* de PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak (telefoon 2427798)

* het CDA van 19.00 tot 19.30 uur, zonder afspraak. (Wilt u een bepaald raadslid spreken, bel dan vooraf 2594675)
* de VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2432294)

* het GPV/RPF van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2421703)

* Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak (telefoon 2910691)

* Unie 55+ op afspraak (telefoon 2423781 en 2422956)
* D66 op afspraak (telefoon 2776677 of (schie.ljg.van.@gironet.nl))
* de SP van 19.00 tot 20.00 uur tel. 2459277 (voor afspraak telefoon 2421042)

* Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak (telefoon 2569420)

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-ingang onder de toren.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 16 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555.
Bouwplannen
Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, Sallandstraat 7

* plaatsen tuinhuisje, Kwakelstraat 4

* oprichten tuinhuisje, Fie Carelsenstraat 16
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten 53 woningen, Somerset 1 tot en met 105
* oprichten opslagloods, Schalmedenweg 24
* plaatsen dakkapel, Rabatstraat 17

* plaatsen dakkapel, Rabatstraat 19

* oprichten duivenhok, Twekkelerweg 231A

* veranderen en vergroten woonhuis, Steenbakkersweg 26
* plaatsen schutting, Oostendestraat 8

* veranderen en vergroten woonhuis, Deurningerstraat 260
* plaatsen 2 dakkapellen, Pastoor Eppinkstraat 32
* veranderen en vergroten woonhuis, Frederikstraat 21
* veranderen en vergroten woonhuis, Otterstraat 12
* plaatsen dakkapel, Londenstraat 102

* veranderen en vergroten woonhuis door middel van een erker, Tapuitstraat 8

* veranderen en vergroten woonhuis, Bruno Walterstraat 26
* oprichten kelder en een schuur (wijziging 1999/1370), Waalstraat 19

* renoveren watermolen, Olde Meulenweg 4

Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen

In de week van 2 tot en met 6 oktober is ingestemd met:
* veranderen en vergroten woonhuis, Glanestraat 17
* oprichten tuinhuisje, Valeriusstraat 36
Bouwvergunningen

In de week van 2 tot en met 6 oktober is vergunning verleend voor:
* oprichten woonhuis, Pastoor Geertmanstraat 20
* oprichten noodschool, Ardennenstraat 41
* veranderen en vergroten woonhuis, Jean Louis Pisuissestraat 20
* oprichten garage, Chopinstraat 8

* vergroten garage annex berging, Berendinastraat 57
* vergroten bedrijfspand, Turbinestraat 52
* oprichten garage annex berging, Julianalaan 32
* veranderen en vergroten woonhuis, Mr. P. J. Troelstrastraat 18
* oprichten erker, Cruys Voorberghstraat 190
* veranderen en vergroten woonhuis, Lepelaarstraat 23
* veranderen en vergroten woonhuis, Paul Pellastraat 104
* oprichten 2 ondergrondse containers, Kattenhoek
* oprichten 3 ondergrondse containers, Thiemsbrug (nabij parkeergarage)

* oprichten 2 ondergronds containers, Burg Jansenstraat (nabij nummer 3)

* oprichten 7 ondergrondse containers, Beekstraat, Smutsstraat, Marssteeg

* oprichten 2 ondergrondse containers, B P Hofstedestraat (tegenover nummer 14)


* oprichten 2 ondergrondse containers, Drienerstraat (nabij nummer 4)

Sloopvergunning

In de week van 2 tot en met 6 oktober is vergunning verleend voor het slopen van:

* een bedrijfspand, Langelermaatweg 205

Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen, sloopvergunning en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 2 tot en met 6 oktober 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Vrijstellingen artikel 19 lid 3 WRO

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten berging, Deldenerstraat 126

* oprichten erker, Tapuitstraat 8

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Fie Carelsenstraat 78

* veranderen en vergroten woonhuis, Haverweg 13
Deze bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 Besluit ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor door ons gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt voor een ieder van 17 oktober tot 14 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dient u van 17 oktober tot 14 november 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Binnenplanse vrijstellingen artikel 15 WRO

Een aanvraag om bouwvergunning is ingediend met verzoek om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepaling te verlenen ten behoeve van:

* veranderen en vergroten woonhuis (tot op de zijdelingse perceelsgrens), Bruno Walterstraat 26

Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen en zijn in principe bereid aan deze bouwaanvraag mee te werken.
Ter inzage en bedenkingen

De bouwaanvraag ligt van 17 oktober tot 31 oktober 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstelling dient u van 17 oktober tot 31 oktober 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 Woningwet.

Een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor:
* gedeeltelijke renoveren woonhuis, Lansinkweg 23
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin dit perceel ligt een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid kunnen Burgemeester en Wethouders op basis van artikel 50 lid 4 Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen

De bouwplannen liggen van 17 oktober tot 14 november 2000, ter inzage bij de afdeling Bouwen, op de eerste verdieping van het stadhuis, kamer 135. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken dient u schriftelijk in van 17 oktober tot 14 november 2000 bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Rectificatie

Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 Woningwet.

Een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor:
* oprichten stallingsruimte annex schuur, C.T. Storkstraat 15
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin dit perceel ligt een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Het bouwplan is, na verlening van een Binnenplanse vrijstelling (BPV) in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Daarnaast is het bouwplan in overeenstemming met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid kunnen Burgemeester en Wethouders op basis van artikel 50 lid 4 Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen

De bouwplannen liggen van 17 oktober tot 14 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, op de eerste verdieping van het stadhuis, kamer 135. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de binnenplanse vrijstelling te verlenen en de aanhoudingsplicht te doorbreken dient u schriftelijk in van 17 oktober tot 14 november 2000 bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Monumentenvergunning
Een aanvraag is ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenverordening en de Monumentenwet. Het desbetreffende object staat op de Rijksmonumentenlijst.
* renoveren watermolen, Olde Meulenweg 4


Ter inzage

De aanvraag ligt met ingang van 17 oktober 2000, vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Belanghebbenden dienen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvraag voor 14 november 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Gedoogbeschikking
Een verzoek is ontvangen voor:

* het plaatsen van een Portakabin (van 27 september tot 28 oktober 2000), Brinkstraat 8

Het College van B en W heeft besloten de plaatsing van de Portakabin voor deze periode te gedogen.

Ter inzage en bezwaar

Het besluit ligt tot 24 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken vanaf de dag na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Vergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij, onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, geldend voor de periode van één jaar, hebben verleend aan:

* Demag Delaval Turbomachinery B.V., te Hengelo voor het beproeven van complete UPS-systemen ten behoeve van ononderbroken energievoorziening in een bedrijfshal van de machinefabriek, Lansinkesweg 1

Daartoe zullen in hoofdzaak (noodstroom)aggregaten en dieselmotoren in de hal worden opgesteld. Het besluit tot vergunningverlening is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 16 oktober tot 28 november 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu.
Beroep en voorlopige voorziening

Voor degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit staat de mogelijkheid open tegen het besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot dinsdag 28 november 2000 ook voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen, en voor degene die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de vergunning ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Voor het instellen van beroep zendt u een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage). In dat geval moet binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,- (rechtspersonen f. 450,-) worden bijgeschreven op girorekeningnummer 507590 ten name van de Raad van State. Dit geldt ook voor degene die voor 28 november 2000, behalve een beroepschrift, een voorlopige voorzieningsverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. In dat geval is nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,- (resp. f. 450,-) verschuldigd, maar dan te voldoen binnen twee weken na een verzoek daartoe van de griffier. Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Melding art. 8.41

Bij de afdeling Milieu ligt ter inzage de melding als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wm gebaseerde uitvoeringsbesluit, die ontvangen is van:

* Unimeta Nederland B.V., voor het van toepassing worden van het Besluit opslag goederen milieubeheer op de inrichting, Twekkelerweg 263

De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften van de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage en beroep

Tegen bovenstaande melding op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open. De melding kan vanaf maandag 16 oktober worden ingezien tijdens kantooruren bij de afdeling Milieu.

Melding art. 8.19

Op grond van artikel 8.19 lid 2 Wet milieubeheer is melding gedaan van verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat er geen gevolgen zijn voor aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt, door:

* Essent Noord, voor het uitbreiden van de inrichting Essent Netwerk Noord, Wegtersweg 1, met een magazijn/overslagruimte

Ter inzage en beroep

De melding ligt vanaf maandag 16 oktober ter inzage bij de afdeling Milieu. Tegen de melding op grond van de Wet Milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

Kapvergunningen
Terug
C.T. Storkstraat

Bij besluit van 3 oktober 2000, kenmerk: SBO12478, is aan de heer/mevrouw G.H. Gruben een vergunning verleend voor het kappen van één haagbeuk, C.T. Storkstraat 51

Langelermaatweg

Bij besluit van 4 oktober 2000, kenmerk: SBO12848, is aan de heer/mevrouw R.J.G. Smit/Autoschade Hengelo een vergunning verleend voor het kappen van één eik, Langelermaatweg 205

Herplant: Eén boom van een duurzame houtsoort wordt herplant in de maat 14-16. De boom wordt op kosten van de aanvrager geplant op openbaar domein.

Jacobastraat

Bij besluit van 3 oktober 2000, kenmerk: SBO12273, is aan Woningbeheer Sint Joseph een vergunning verleend voor het kappen van één walnoot, Jacobastraat 2

Bornsestraat

Bij besluit van 6 oktober 2000, kenmerk SBO12812, is aan de sector Ruimtelijke Inrichting, afdeling Wegen, Groen en Water een vergunning verleend voor het kappen van zes eiken en 500 m2 bosplantsoen, Bornsestraat. Herplant: voor vervangende aanplant of herplant moet een goede locatie worden gezocht op korte termijn.

Ter inzage en bezwaar

Het besluit ligt tot 25 november 2000 ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot genoemde datum een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Invalidenparkeerplaatsen
Terug
Geerdinksweg

Bij besluit van 4 oktober 2000, SBO/WB, nummer: 8735, is besloten het parkeervak voor perceel Geerdinksweg 88 in Hengelo aan te wijzen als invalidenparkeerplaats.

Hennepstraat

Bij besluit van 4 oktober 2000, SBO/WB, nummer: 8733, is besloten het eerste linker parkeervak (waar zich ook algemene invalidenparkeerplaatsen bevinden) op het binnenterrein van het Zorgcentrum Humanitas aan de Hennepstraat in Hengelo aan te wijzen als invalidenparkeerplaats.

De parkeervakken mogen, zodra het desbetreffende bord is aangebracht, alleen gebruikt worden door de eigenaar van de auto waarvan het kenteken ter plaatse is vermeld.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen tot 25 november 2000 ter inzage bij de balie van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 25 november 2000 een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA in Hengelo.

Verkeersbesluiten
Terug
Voorgenomen verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om komende vanaf de J. Haydnlaan een verbod in te stellen om rechtsaf de Oldenzaalsestraat in te rijden.

Procedure

Voorgenomen verkeersbesluit ligt van 17 oktober tot 14 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze periode kunt u uw zienswijzen omtrent het te nemen verkeersbesluit zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken. Uw zienswijze stuurt u tot 14 november 2000 aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders hebben bij besluit van 9 oktober 2000 nr. 13482, besloten om aan de oostzijde van de C. Ritsemastraat tussen de L.Ansinghstraat en de H. Leefsmastraat een parkeerverbod in te stellen.

Ter inzage en Bezwaar

Dit besluit met bijbehorende tekening nr. 01.2000TK ligt van 10 oktober tot 21 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Iedere belanghebbende kan binnen genoemde termijn tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Werk aan de weg
Terug
Industriestraat

De toegang tot de Industriestraat vanaf de Breemarsweg richting de binnenhavenstraat zal vanaf maandag 16 oktober 2000, voor een periode van ongeveer 4 dagen, voor al het verkeer worden afgesloten in verband met het plaatsen van een verkeersdrempel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...