Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 11 oktober 2000.
RAADSVERGADERING

Op donderdag 19 oktober 2000, aanvang 20.00 uur, komt de gemeenteraad in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening en trekking stemmingsnummer;

2. Spreekrecht burgerij;

3. Vaststelling notulen raadsvergadering d.d. 14 september 2000;
4. Ingekomen stukken;

5. Voorstel tot instemming met de regeling waarbij: a. zij die vanwege hun handicap geen gebruik kunnen maken van het CVV een vervoersvoorziening behouden van f. 2.020,-- per jaar;
b. voor hen die thans een vergoeding ontvangen voor vervoer per eigen auto groot f. 2.020,-- per jaar, een afbouwregeling wordt ingevoerd, waarbij de vergoeding wordt teruggebracht in het eerste jaar tot f. 1.010,--, in het tweede jaar tot f. 505,-- en in derde (en volgende jaren) tot f. 300,--. Ingaande het vierde jaar kan dit bedrag worden beschouwd als het forfaitaire bedrag voor bovenregionaal vervoer; c. voor de overige ontvangers van een vervoersvoorziening groot f. 2.020,-- per jaar deze voorziening ingaande het eerste jaar wordt omgezet in een forfaitair bedrag groot f. 300,--, zulks ter dekking van de extra-kosten verbonden aan bovenregionaal vervoer;

6. Voorstel vaststelling 12e serie wijzigingen bouwverordening;
7. Voorstel vaststelling bedrag en programma huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2001;

8. Voorstel vaststelling 2e wijziging verordening subsidiëring onderhoud monumenten;

9. Voorstel instemming verzelfstandiging Werkvoorzieningschap Zwolle en Omstreken op basis van de voorstellen 1 t/m 8;
10. Aanbieding begroting 2001;

11. Rondvraag;

12. Sluiting.

COMMISSIEVERGADERING

Op maandag 16 oktober 2000, aanvang 20.00 uur komt de commissie Welzijn in een openbare vergadering in de burgerzaal van het stadhuis bijeen. De agenda:

1. Opening;

2. Spreekrecht voor burgers;

3. Verslag van de vergadering d.d. 18 september 2000;
4. Discussienota musea;

5. Reglement adviescommissie beeldende kunst;
6. Radio Hattem / vergoeding wegens "wegvallen" locale opslagen omroepbijdragen;

7. Jaarverslag en jaarrekening 1998/1999 en wijziging begroting 2000 Stichting Indicatieorgaan WZV-regio Zwolle;
8. Voortgang project Lokaal Gezondheidsbeleid;
9. Mededelingen door de voorzitter;

10. Rondvraag;

11. Sluiting.

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

Woensdagmiddag 18 oktober 2000 vindt in het stadhuis een openbare hoorzitting van de vaste commissie voor advies voor de bezwaar- en beroepschriften plaats:
14.15 - 14.45 uur: Bezwaarschrift tegen de aanschrijving een grafomranding te verwijderen c.q. hiervoor alsnog een vergunning aan te vragen;

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. Het betreft de aanvraag van Thermal Insulations Manufacturers b.v. voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een productiebedrijf voor isolatiematerialen aan het adres Burgemeester Moslaan 13 te Hattem.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 12 oktober 2000 gedurende vier weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Bovendien liggen de stukken tot het einde van de beroepstermijn elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer ter inzage.

Vanaf 13 oktober 2000 kunnen gedurende vier weken schriftelijk gemotiveerde bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem worden ingediend. Degene, die schriftelijke bedenkingen indient, kan schriftelijk verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kan in deze periode, indien daarom wordt verzocht (tel. 038-4431639), over de ontwerp-beschikking van gedachten worden gewisseld, waarbij de gelegenheid bestaat om mondeling gemotiveerde bedenkingen in te brengen. Degenen, die zoals hierboven is omschreven bedenkingen hebben ingediend of belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht, kunnen wanneer de beschikking wordt gegeven beroep instellen.

Bouwactiviteiten
Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor
* het oprichten van een tuinhuisje, De Mate 2 (VZ 27-09-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aanvragen om bouwvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Veldweg 63;
* het veranderen van een woning, Libanonweg 3;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Allee 32.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Vechtstraat 5 (VZ 29-09-2000);

* Zandkamp 70 (VZ 29-09-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Aanvragen kapvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen een aanvraag om een kapvergunning is binnengekomen betreffende het perceel:
* Apeldoornseweg 36, 3 bomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

EXPOSITIE KIND EN poëzie
In de hal van het stadhuis is van 16 tot en met 27 oktober a.s. een tentoonstelling met een selectie van ingestuurde gedichten van basisschoolleerlingen uit heel Nederland te zien. Deze gedichten werden geselecteerd naar aanleiding van de vorig jaar door de Stichting Kind en Poëzie georganiseerde gedichtenwedstrijd met als titel 'Met kroontjespen of toetsenbord'. Niet alleen het winnende gedicht van Lisanne Stouten zal te lezen zijn, ook gedichten van andere Hattemer scholieren zijn de moeite waard om even een bezoekje te brengen aan het stadhuis tijdens de twee weken durende tentoonstelling. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 08.00 tot 12.30 uur en op de woensdag ook van 13.30 tot 17.00 uur. Dit jaar organiseert de Stichting wederom een gedichtenwedstrijd voor de basisscholieren in Nederland. De titel, 'Door een gekleurde bril', zal hopelijk veel jeugdige dichters stimuleren de wereld of hun omgeving eens anders te bekijken dan op de gebruikelijke manier. Vanzelfsprekend zullen ook dit jaar weer Hattemer kinderen een gooi doen naar een van de prijzen.

AVONDSCHIETOEFENINGEN


Op woensdag 18 en donderdag 19 oktober a.s. worden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen gehouden.
Hattem, 11 oktober 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie