Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 11 oktober 2000.
RAADSVERGADERING

Op donderdag 19 oktober 2000, aanvang 20.00 uur, komt de gemeenteraad in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening en trekking stemmingsnummer;

2. Spreekrecht burgerij;

3. Vaststelling notulen raadsvergadering d.d. 14 september 2000;
4. Ingekomen stukken;

5. Voorstel tot instemming met de regeling waarbij: a. zij die vanwege hun handicap geen gebruik kunnen maken van het CVV een vervoersvoorziening behouden van f. 2.020,-- per jaar;
b. voor hen die thans een vergoeding ontvangen voor vervoer per eigen auto groot f. 2.020,-- per jaar, een afbouwregeling wordt ingevoerd, waarbij de vergoeding wordt teruggebracht in het eerste jaar tot f. 1.010,--, in het tweede jaar tot f. 505,-- en in derde (en volgende jaren) tot f. 300,--. Ingaande het vierde jaar kan dit bedrag worden beschouwd als het forfaitaire bedrag voor bovenregionaal vervoer; c. voor de overige ontvangers van een vervoersvoorziening groot f. 2.020,-- per jaar deze voorziening ingaande het eerste jaar wordt omgezet in een forfaitair bedrag groot f. 300,--, zulks ter dekking van de extra-kosten verbonden aan bovenregionaal vervoer;

6. Voorstel vaststelling 12e serie wijzigingen bouwverordening;
7. Voorstel vaststelling bedrag en programma huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2001;

8. Voorstel vaststelling 2e wijziging verordening subsidiëring onderhoud monumenten;

9. Voorstel instemming verzelfstandiging Werkvoorzieningschap Zwolle en Omstreken op basis van de voorstellen 1 t/m 8;
10. Aanbieding begroting 2001;

11. Rondvraag;

12. Sluiting.

COMMISSIEVERGADERING

Op maandag 16 oktober 2000, aanvang 20.00 uur komt de commissie Welzijn in een openbare vergadering in de burgerzaal van het stadhuis bijeen. De agenda:

1. Opening;

2. Spreekrecht voor burgers;

3. Verslag van de vergadering d.d. 18 september 2000;
4. Discussienota musea;

5. Reglement adviescommissie beeldende kunst;
6. Radio Hattem / vergoeding wegens "wegvallen" locale opslagen omroepbijdragen;

7. Jaarverslag en jaarrekening 1998/1999 en wijziging begroting 2000 Stichting Indicatieorgaan WZV-regio Zwolle;
8. Voortgang project Lokaal Gezondheidsbeleid;
9. Mededelingen door de voorzitter;

10. Rondvraag;

11. Sluiting.

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

Woensdagmiddag 18 oktober 2000 vindt in het stadhuis een openbare hoorzitting van de vaste commissie voor advies voor de bezwaar- en beroepschriften plaats:
14.15 - 14.45 uur: Bezwaarschrift tegen de aanschrijving een grafomranding te verwijderen c.q. hiervoor alsnog een vergunning aan te vragen;

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. Het betreft de aanvraag van Thermal Insulations Manufacturers b.v. voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een productiebedrijf voor isolatiematerialen aan het adres Burgemeester Moslaan 13 te Hattem.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 12 oktober 2000 gedurende vier weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Bovendien liggen de stukken tot het einde van de beroepstermijn elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer ter inzage.

Vanaf 13 oktober 2000 kunnen gedurende vier weken schriftelijk gemotiveerde bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem worden ingediend. Degene, die schriftelijke bedenkingen indient, kan schriftelijk verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kan in deze periode, indien daarom wordt verzocht (tel. 038-4431639), over de ontwerp-beschikking van gedachten worden gewisseld, waarbij de gelegenheid bestaat om mondeling gemotiveerde bedenkingen in te brengen. Degenen, die zoals hierboven is omschreven bedenkingen hebben ingediend of belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht, kunnen wanneer de beschikking wordt gegeven beroep instellen.

Bouwactiviteiten
Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor
* het oprichten van een tuinhuisje, De Mate 2 (VZ 27-09-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aanvragen om bouwvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Veldweg 63;
* het veranderen van een woning, Libanonweg 3;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Allee 32.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Vechtstraat 5 (VZ 29-09-2000);

* Zandkamp 70 (VZ 29-09-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Aanvragen kapvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen een aanvraag om een kapvergunning is binnengekomen betreffende het perceel:
* Apeldoornseweg 36, 3 bomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

EXPOSITIE KIND EN poëzie
In de hal van het stadhuis is van 16 tot en met 27 oktober a.s. een tentoonstelling met een selectie van ingestuurde gedichten van basisschoolleerlingen uit heel Nederland te zien. Deze gedichten werden geselecteerd naar aanleiding van de vorig jaar door de Stichting Kind en Poëzie georganiseerde gedichtenwedstrijd met als titel 'Met kroontjespen of toetsenbord'. Niet alleen het winnende gedicht van Lisanne Stouten zal te lezen zijn, ook gedichten van andere Hattemer scholieren zijn de moeite waard om even een bezoekje te brengen aan het stadhuis tijdens de twee weken durende tentoonstelling. Het stadhuis is geopend op werkdagen van 08.00 tot 12.30 uur en op de woensdag ook van 13.30 tot 17.00 uur. Dit jaar organiseert de Stichting wederom een gedichtenwedstrijd voor de basisscholieren in Nederland. De titel, 'Door een gekleurde bril', zal hopelijk veel jeugdige dichters stimuleren de wereld of hun omgeving eens anders te bekijken dan op de gebruikelijke manier. Vanzelfsprekend zullen ook dit jaar weer Hattemer kinderen een gooi doen naar een van de prijzen.

AVONDSCHIETOEFENINGEN


Op woensdag 18 en donderdag 19 oktober a.s. worden er op het Artillerie Schietkamp te 't Harde avondschietoefeningen gehouden.
Hattem, 11 oktober 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...