Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bemiddelingscomite Parlement - Raad van de Europese Unie

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

Community framework for cooperation in the field of accidental marine pollution / Waste incineration directive / Agreement Press Release: Brussels (11-10-2000) - Press: 375 - Nr: 12122/00

Brussel,
11 oktober 2000

12122/00 (Presse 375)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

BEMIDDELINGSCOMITE PARLEMENT - RAAD

Overeenstemming over

de beschikking houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking

op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen

een richtlijn betreffende de verbranding van afval

Op 11 oktober heeft het bemiddelingscomité ( 1) opgemerkt dat de Raad en het Europees Parlement overeenstemming hebben bereikt over


- een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen

en


- een richtlijn betreffende de verbranding van afval.
In beide gevallen zullen de twee instellingen de overeenstemming moeten bevestigen met een absolute meerderheid van stemmen in het geval van het Parlement en met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen in het geval van de Raad, waarna de wetgevingsbesluiten definitief kunnen worden aangenomen.

Communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen

De overeenstemming over de beschikking houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen voor de periode van 1.1.2000 tot en met 31.12.2006 bevat de volgende elementen:

Ingevolge de in tweede lezing door het Europees Parlement aangenomen amendementen, is aan artikel 1, lid 2, onder a), een passage toegevoegd krachtens welke de risico's op verontreiniging van de zee door ongevallen elk vrijkomen van schadelijke stoffen in het mariene milieu omvatten, ongeacht de oorsprong van die stoffen, met inbegrip van het vrijkomen vanuit eerder in zee gedumpt materiaal zoals munitie. Voorts zal de samenwerking tussen de lidstaten worden bevorderd om het herstel van schade te garanderen overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Er zij aan herinnerd dat het communautaire kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen bedoeld is ter ondersteuning en aanvulling van de bestaande instrumenten voor de bescherming van het mariene milieu, de gezondheid van de mens en de kust, en ter verbetering van de voorwaarden voor een efficiënte wederzijdse bijstand tussen de lidstaten op dit gebied. De verontreiniging van de zee waarom het gaat, betreft verontreiniging die door ongevallen of opzettelijk wordt veroorzaakt door schepen, offshore-platforms dan wel vanaf het land, voorzover andere communautaire instrumenten geen andere regelgeving behelzen.

Het kader zal een grotere vereenvoudiging en samenhang van de reeds sinds 1978 genomen maatregelen teweegbrengen door in één besluit een communautair informatiesysteem en een actieprogramma onder te brengen. Deze rechtsgrondslag maakt het mogelijk de samenwerking tussen de lidstaten te intensiveren en behelst criteria en financieringsregelingen voor de te nemen maatregelen, waarvoor een jaarlijks bedrag van 1 miljoen euro wordt uitgetrokken. Voor het communautair informatiesysteem zal gebruik worden gemaakt van Internet, in de vorm van een communautaire homepage met algemene informatie, en nationale homepages met informatie over de beschikbare nationale middelen om in te grijpen en met de aanspreekpunten.

Richtlijn betreffende de verbranding van afval

De ontwerp-richtlijn heeft ten doel de negatieve milieueffecten van de verbranding en meeverbranding van afval, in het bijzonder de verontreiniging door emissies in lucht, bodem, oppervlaktewater en grondwater, alsmede de daaruit voortvloeiende risico's voor de menselijke gezondheid, te voorkomen of, wanneer dat niet uitvoerbaar is, zoveel mogelijk te verminderen door voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties voor afvalstoffen in de Gemeenschap strenge exploitatievoorwaarden, technische voorschriften en emissiegrenswaarden vast te stellen.

De richtlijn zal leiden tot een aanmerkelijke vermindering van de emissies van verscheidene belangrijke verontreinigende stoffen in de gehele EU, ondanks de verwachte toename van de hoeveelheid verbrande afvalstoffen. Bovendien zal door de controles op lozingen in het water de verontreiniging van mariene en zoetwaterecosystemen door verbranding voor het eerst afnemen. Er zullen aanzienlijke verminderingen worden bereikt voor zure gassen zoals stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en zoutzuur (HCl), alsook voor zware metalen. Naar verwachting zullen de cadmiumemissies in de gehele EU van 16 ton per jaar in 1995 afnemen tot 1,1 ton en de emissies van kwik van 36 ton per jaar tot 7,1 ton in 2005.

Footnotes:

( 1)
Het Bemiddelingscomité telt 30 leden: 15 leden van het Europees Parlement en 15 vertegenwoordigers van de Raad. De vergadering van 11 oktober stond onder het gezamenlijk voorzitterschap van de heer Renzo IMBENI, vice-voorzitter van het Europees Parlement, en de heer Jean-Claude GAYSSOT, Minister van Infrastructuur, Verkeer en Huisvesting van de Franse Republiek.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie