Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van de gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan de heer J.G. Mokkenstorm, Koningin Emmastraat 9 voor het kappen van een kastanje in zijn achtertuin, met herplantplicht.
Over dit voornemen kan een ieder binnen 4 weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de sector Wegen en Groen, kamer 201, 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Bouwplannen

1. Westland Materiaal B.V., Nieuweweg 1 te Poeldijk, heeft gemeld voornemens te zijn een tweetal transformatorstations te bouwen op de percelen kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4593 en sectie K, nr. 5281, plaatselijk bekend Maasdijk 23 en Dijckerwaal 12;

2. J.G. van der Meer, Bartok 14 te Naaldwijk, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten van een woning door middel van een aanbouw op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nummer 5266 (ged.), plaatselijk bekend Gasthuislaan 80;

De bouwplannen genoemd onder 1. zijn beide in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat ingevolge de ter plaatse geldende bestemming 'Agrarische doeleinden' het bouwen van een transformatorstation niet is toegestaan.

Het bouwplan genoemd onder 2. is in strijd met het nog geldende bestemmingsplan 'Veilingterrein', omdat het gaat om een woning die niet ten dienste staat van een veiling. Het bouwplan voldoet wel aan het nieuwe, nog niet van kracht zijnde, bestemmingsplan 'Vreeburgh-West'.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 7, lid 1, sub a, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Buitengebied' bevoegd voor de bouwplannen genoemd onder 1. vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Voor het bouwplan genoemd onder 2. zijn zij op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voordat het college beslist, liggen de verzoeken vanaf donderdag 12 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112). De bouwplannen genoemd onder 1. liggen 14 dagen ter inzage. Het bouwplan genoemd onder 2. ligt 4 weken ter inzage. Gedurende die termijnen kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstellingen bij burgemeester en wethouders van `s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE `s-Gravenzande.


3. De heer N.J.P. Droog, Karekiet 25 te `s-Gravenzande heeft een melding bouwvoornemen ingediend voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Karekiet 25, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nummer 5389.

Het perceel grond waarop het bouwplan is geprojecteerd valt in het bestemmingsplan 'Nieuwe Vaart' het heeft daarin de bestemming 'Uit te werken woongebied'. Het uitwerken moet echter nog plaatsvinden. Dit bouwplan voldoet aan het ontwerp-uitwerkingsplan 'Nieuwe Vaart', omdat het bouwplan blijft binnen de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte.

Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 12 oktober 2000 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112).

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het positief reageren op de bouwmelding bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

J. van Deventer

kozijn voorgevel

Hoflaan 9

Aangevraagde bouwvergunningen

A.H. Willemse

serre

Monsterseweg 79

S. Wiersma

vergroten woning

Nachtegaallaan 13

J.H. Kraan

dakkapel

Brederolaan 43

J.N.M. Löbker

tuinkamer

Maasdijk 185

Geaccepteerde bouwmeldingen

J.C. Folkers

dakkapel

Agaat 9

Westland Materiaal BV

transformatorstation

Naaldwijkseweg 142 en Bagijneland 1

Verleende bouwvergunningen

P.C.M. van der Haak

vergroten woning

Oudelandstraat 68

Firma L.J. Damen & Zn

warmteopslagtank

Kapittelland 12

J.P.F. Broos

carport

Naaldwijkseweg 32

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerpbeschikking opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:

* Van der Marel/Krieger V.O.F., revisievergunning voor een metaal- en houthandel, gevestigd op het adres Maasdijk 94.

Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen en aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

De aanvraag en ontwerpbeschikking liggen gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 12 oktober en met woensdag 8 november 2000, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerpbeschikking. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling WROM, tel.nr. 0174-430183.

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zal de definitieve beschikking worden opgesteld. Deze beschikking wordt ook gepubliceerd en er zijn eventueel nog beroepsmogelijkheden.

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.

Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer
* Fa. D. van den Bos Potplanten, Zanddijk 92;
* Delphiniumkwekerij V.O.F. L. Westhoff & Zn., Monsterseweg 18;
* H. Poleij, Maasdijk 200.

Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer
* Rayon Car Cleaning, Edisonstraat 16.

Bovengenoemde bedrijven zijn ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de algemene regels van genoemd Besluit.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Assimilatiebelichting

Op grond van voorschrift 9.6 van het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' is de toepassing van assimilatiebelichting in de periode van 1 september tot 1 mei niet toegestaan van 20.00 uur tot 24.00 uur (donkerperiode). Op verzoek kunnen burgemeester en wethouders een afwijkende regeling in de vorm van een nadere eis treffen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten aan de volgende glastuinbouwbedrijven een nadere eis als bedoeld in voorschrift 9.6 van het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' op te leggen door het vaststellen van een periode van maximaal 10 aaneengesloten weken waarbij de algemene donkerperiode van 20.00 uur tot 24.00 uur niet van kracht is.

* Sonneveld, Aaksterlaan 1, voor de periode van week 46 (2000) t/m week 4 (2001);

* A. van der Wel, Monsterseweg 104, voor de periode van week 47 (2000) t/m week 6 (2001);

* P.J. 't Hart, Naaldwijkseweg 360, voor de periode van week 47 (2000) t/m week 4 (2001);

* G.P. van der Sar, Nieuwlandsedijk 7, voor de periode van week 45 (2000) t/m week 2 (2001).

De stukken liggen tijdens kantooruren in het stadhuis bij de afdeling Woonruimte, Ruimtelijke Ordening en Milieu, kamer 112, ter inzage van donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2000. Belanghebbenden kunnen gedurende die periode gemotiveerd bezwaar maken tegen de genoemde besluiten bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE te 's-Gravenzande. Tevens kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden aangevraagd, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie