Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van de gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan de heer J.G. Mokkenstorm, Koningin Emmastraat 9 voor het kappen van een kastanje in zijn achtertuin, met herplantplicht.
Over dit voornemen kan een ieder binnen 4 weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de sector Wegen en Groen, kamer 201, 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Bouwplannen

1. Westland Materiaal B.V., Nieuweweg 1 te Poeldijk, heeft gemeld voornemens te zijn een tweetal transformatorstations te bouwen op de percelen kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4593 en sectie K, nr. 5281, plaatselijk bekend Maasdijk 23 en Dijckerwaal 12;

2. J.G. van der Meer, Bartok 14 te Naaldwijk, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten van een woning door middel van een aanbouw op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nummer 5266 (ged.), plaatselijk bekend Gasthuislaan 80;

De bouwplannen genoemd onder 1. zijn beide in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat ingevolge de ter plaatse geldende bestemming 'Agrarische doeleinden' het bouwen van een transformatorstation niet is toegestaan.

Het bouwplan genoemd onder 2. is in strijd met het nog geldende bestemmingsplan 'Veilingterrein', omdat het gaat om een woning die niet ten dienste staat van een veiling. Het bouwplan voldoet wel aan het nieuwe, nog niet van kracht zijnde, bestemmingsplan 'Vreeburgh-West'.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 7, lid 1, sub a, van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Buitengebied' bevoegd voor de bouwplannen genoemd onder 1. vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Voor het bouwplan genoemd onder 2. zijn zij op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voordat het college beslist, liggen de verzoeken vanaf donderdag 12 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112). De bouwplannen genoemd onder 1. liggen 14 dagen ter inzage. Het bouwplan genoemd onder 2. ligt 4 weken ter inzage. Gedurende die termijnen kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstellingen bij burgemeester en wethouders van `s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE `s-Gravenzande.


3. De heer N.J.P. Droog, Karekiet 25 te `s-Gravenzande heeft een melding bouwvoornemen ingediend voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Karekiet 25, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nummer 5389.

Het perceel grond waarop het bouwplan is geprojecteerd valt in het bestemmingsplan 'Nieuwe Vaart' het heeft daarin de bestemming 'Uit te werken woongebied'. Het uitwerken moet echter nog plaatsvinden. Dit bouwplan voldoet aan het ontwerp-uitwerkingsplan 'Nieuwe Vaart', omdat het bouwplan blijft binnen de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte.

Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 12 oktober 2000 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112).

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het positief reageren op de bouwmelding bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

J. van Deventer

kozijn voorgevel

Hoflaan 9

Aangevraagde bouwvergunningen

A.H. Willemse

serre

Monsterseweg 79

S. Wiersma

vergroten woning

Nachtegaallaan 13

J.H. Kraan

dakkapel

Brederolaan 43

J.N.M. Löbker

tuinkamer

Maasdijk 185

Geaccepteerde bouwmeldingen

J.C. Folkers

dakkapel

Agaat 9

Westland Materiaal BV

transformatorstation

Naaldwijkseweg 142 en Bagijneland 1

Verleende bouwvergunningen

P.C.M. van der Haak

vergroten woning

Oudelandstraat 68

Firma L.J. Damen & Zn

warmteopslagtank

Kapittelland 12

J.P.F. Broos

carport

Naaldwijkseweg 32

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerpbeschikking opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:

* Van der Marel/Krieger V.O.F., revisievergunning voor een metaal- en houthandel, gevestigd op het adres Maasdijk 94.

Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen en aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

De aanvraag en ontwerpbeschikking liggen gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 12 oktober en met woensdag 8 november 2000, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerpbeschikking. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling WROM, tel.nr. 0174-430183.

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zal de definitieve beschikking worden opgesteld. Deze beschikking wordt ook gepubliceerd en er zijn eventueel nog beroepsmogelijkheden.

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.

Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer
* Fa. D. van den Bos Potplanten, Zanddijk 92;
* Delphiniumkwekerij V.O.F. L. Westhoff & Zn., Monsterseweg 18;
* H. Poleij, Maasdijk 200.

Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer
* Rayon Car Cleaning, Edisonstraat 16.

Bovengenoemde bedrijven zijn ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de algemene regels van genoemd Besluit.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Assimilatiebelichting

Op grond van voorschrift 9.6 van het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' is de toepassing van assimilatiebelichting in de periode van 1 september tot 1 mei niet toegestaan van 20.00 uur tot 24.00 uur (donkerperiode). Op verzoek kunnen burgemeester en wethouders een afwijkende regeling in de vorm van een nadere eis treffen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten aan de volgende glastuinbouwbedrijven een nadere eis als bedoeld in voorschrift 9.6 van het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' op te leggen door het vaststellen van een periode van maximaal 10 aaneengesloten weken waarbij de algemene donkerperiode van 20.00 uur tot 24.00 uur niet van kracht is.

* Sonneveld, Aaksterlaan 1, voor de periode van week 46 (2000) t/m week 4 (2001);

* A. van der Wel, Monsterseweg 104, voor de periode van week 47 (2000) t/m week 6 (2001);

* P.J. 't Hart, Naaldwijkseweg 360, voor de periode van week 47 (2000) t/m week 4 (2001);

* G.P. van der Sar, Nieuwlandsedijk 7, voor de periode van week 45 (2000) t/m week 2 (2001).

De stukken liggen tijdens kantooruren in het stadhuis bij de afdeling Woonruimte, Ruimtelijke Ordening en Milieu, kamer 112, ter inzage van donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2000. Belanghebbenden kunnen gedurende die periode gemotiveerd bezwaar maken tegen de genoemde besluiten bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE te 's-Gravenzande. Tevens kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden aangevraagd, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...