Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst van de gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 10 oktober 2000

Raad gevraagd Sportraad Oosterhout hogere subsidie toe te kennen

De Sportraad Oosterhout kan voor 2000 toch rekenen op een subsidie van

66.659. Dat is 4.000 meer dan de subsidie die de gemeenteraad oorspronkelijk aan de Sportraad heeft toegekend. Onderzocht zal worden of deze financiële tegenvaller binnen het sportbudget kan worden opgevangen.

Dat is althans de kern van een voorstel dat b. en w. de gemeenteraad voorleggen. De Sportraad had bezwaar aangetekend tegen de subsidie over 2000. De gemeentelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften is van mening dat dat bezwaar hout snijdt. Zij heeft dan ook de gemeenteraad geadviseerd de subsidie te verhogen. B. en w. nemen dat advies over.

De Sportraad had vooral bezwaar gemaakt tegen de subsidie op het onderdeel loonkosten. Die is al jaren te laag, omdat de loonkosten, overeenkomstig de cao-afspraken, met een hoger percentage stegen dan waarmee de gemeente Oosterhout rekening hield. In het verleden heeft de Sportraad die extra kosten steeds kunnen compenseren door verschuivingen in het budget. Nu dat budget onder druk komt te staan, is dat niet goed meer mogelijk. Vandaar dat de Sportraad nu gevraagd heeft in de subsidie voor de loonkosten de reële salarisverhoging te verwerken.

College wil eisen stellen aan subsidiëring zelfstandige peuterspeelzalen

Begin vorig jaar zijn negen van de twaalf Oosterhoutse peuterspeelzalen gefuseerd tot de Stichting Peuterspeelzalen Oosterhout (SPO). De andere drie (de Paddestoel, Dorstse Rakkertjes en de Zonnekring) hebben er destijds voor gekozen om (nog) niet tot de stichting toe te treden. Voor de totstandkoming van de samenwerking tussen de peuterspeelzalen was een periode van drie jaar afgesproken: 1997-2000. Bij de fusie is aangekondigd dat na die periode de gemeenteraad een uitspraak zou moeten doen over subsidiëring van peuterspeelzalen die zich nog niet hebben aangesloten bij de SPO. Omdat de beleidsregels voor peuterspeelzaalwerk op dit moment ontbreken, kan subsidieverlening voor 2001 echter juridisch gezien niet afhankelijk worden gesteld van toetreding tot SPO. B. en w. hebben dan ook besloten om de drie peuterspeelzalen voor komend jaar nog volgens de "oude" regels subsidie te verlenen. Op die manier krijgen de besturen van de drie betrokken peuterspeelzalen ook wat extra tijd om een definitief standpunt in te nemen. B. en w. vragen hen wel die definitieve uitspraak uiterlijk 1 augustus 2001 te doen. Tegelijkertijd zal de gemeente een beleidsregel over subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk in 2002 en verder ontwikkelen. Het college nu alvast op wijzen dat, als de beleidsregel is vastgesteld, deelname aan SPO voorwaarde wordt voor het verkrijgen van subsidie.

Verzoek om subsidie voetbalschool wordt betrokken bij opstellen sportnota

Een verzoek van de Multiculturele Stichting Oosterhout om subsidie voor het opzetten van een multiculturele voetbalschool, zullen b. en w. betrekken bij de nog op te stellen sportnota. Op dit moment is er geen budget voorhanden.

B. en w. antwoorden dat op een verzoek van de stichting. De stichting heeft aangegeven graag een startsubsidie van 11.000 te ontvangen. Volgens de stichting kan het initiatief bijdragen aan het voorkómen van overlast door Marokkaanse jongeren.

Bij zijn (voorlopige) afwijzing heeft het college overwogen dat de gemeenteraad besloten heeft vooralsnog geen extra geld uit te trekken voor het aanpakken van de problematiek van Marokkaanse jongeren. De gemeenteraad is van mening dat eerst een duidelijke visie zou moeten worden ontwikkeld over de manier waarop de problematiek tegengegaan zou moeten worden.

Ook op sportgebied is geen geld beschikbaar voor het project. Wel wordt binnenkort een nieuwe sportnota opgesteld. Een van de onderwerpen die daarin aan de orde moet komen, is de vraag hoe om te gaan met sportstimulering van specifieke doelgroepen, waaronder allochtonen. Initiatieven zoals de multiculturele voetbalschool zouden dus bij de behandeling van deze nota moeten worden meegenomen.

College vraagt krediet voor aanleg skateboardvoorzieningen

In hun vergadering van 5 september hebben burgemeester en wethouders ingestemd met het realiseren van twee skateboardvoorzieningen in Oosterhout: een centraal gelegen, hoogwaardige voorziening aan het Slotjesveld en een kleinschalige, decentraal gelegen voorziening aan de Burg. Holtroplaan. In vervolg op dat besluit gaan b. en w. nu de gemeenteraad voorstellen om gelden beschikbaar te stellen voor de aanleg van deze voorzieningen.

Aan het Slotjesveld zal een zogenaamde "big ramp" worden geplaatst. Dit is een uitdagend toestel, dat geschikt is voor zowel beginners als gevorderden: laag in de baan beginnend kun je steeds hoger komen. Naast de big ramp komt er op het Slotjesveld een aantal kleine, losse skate-elementen. De kosten van aanleg van deze skatevoorziening bedragen 185.000. Aan de Burg. Holtroplaan zal alleen een aantal losse skate-elementen geplaatst worden. Hiermee is een bedrag gemoeid van 70.000, zodat de raad in totaal 255.000 beschikbaar moet stellen.

B. en w. akkoord met kleine herverkaveling De Wijsterd

Het college van b. en w. heeft ingestemd met een beperkte herverkaveling van bedrijventerrein De Wijsterd. Die herverkaveling is nodig omdat de gemeente een openbare ontsluitingsweg wil aanleggen voor een aantal nog te bebouwen kavels tussen de vestigingen van Perfekt en Jamin. Oorspronkelijk was deze ontsluiting voorzien via het terrein van een van de reeds ter plaatse gevestigde bedrijven, maar b. en w. geven nu toch de voorkeur aan een openbare weg boven een ontsluiting via particulier terrein. Voor de aanleg van de weg hebben b. en w. ruim 82.000 beschikbaar gesteld.

College wijst verzoek af voor eenmalige gift Cantorij Dommelbergen

B. en w. hebben besloten het verzoek om een gift ten behoeve van de viering van het 25-jarig bestaan van de Cantorij Dommelbergen, niet te honoreren. Het budget waaruit dergelijke evenementen in het verleden werden gesubsidieerd, is in het kader van de ombuigingsoperatie "Basis in balans" geschrapt.

Gemeente betaalt kosten informatiegids mensen met functiebeperking

Het college heeft besloten de kosten voor zijn rekening te nemen die zijn gemoeid met de productie van de "Informatiegids voor mensen met een functiebeperking". Deze gids is een coproduktie van het POG (Brabants centrum voor gehandicaptenbeleid), het Gehandicaptenplatform Oosterhout en de gemeente Oosterhout. In de gids zijn organisaties en instellingen vermeld die zich op de een of andere manier bezig houden met (het welzijn van) mensen met een functiebeperking.

College benoemt waarnemend directeur sector Welzijn en Burgerij

Burgemeester en wethouders hebben Marjan Verhoeven benoemd tot waarnemend directeur van de sector Welzijn en Burgerij. Zij volgt in die functie Maarten van Beek op, die binnenkort de gemeente Oosterhout verlaat. Marjan Verhoeven is momenteel hoofd van de afdeling Werk van de sector Welzijn en Burgerij.

Oosterhout, 12 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie