Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng Jaap Jelle Feenstra overleg voortgang PMR-Maasvlakte

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

12 oktober 2000

Inbreng Jaap Jelle Feenstra bij het algemeen overleg voortgang PMR-Maasvlakte.

Goede zaak dat Kamer jaarlijks voortgang van PMR-Maasvlakte-project bespreekt. De discussie over het oplossen van het dreigende ruimtetekort in de mainport Rotterdam is in dec 1997 gestart. Bij deze start heeft de Kamer bij motie uitgesproken dat in de vervolgprocedure de dubbeldoelstelling van mainportontwikkeling én leefbaarheid gelijkwaardig moet worden uitgewerkt.

De voortgang is ook besproken in juni 98 en juli 99. Deze tussentijdse debatten geven de Kamer de mogelijkheid de ontwikkeling te volgen, goed te keuren zodat met meer zekerheid ook volgende stappen gezet kunnen worden, maar ook om bij te sturen en gerezen problemen tijdig op te lossen, en dat kan voor alle betrokkenen beter tussentijds dan aan het eind van het traject. Daar staan we vandaan ook voor.

PMR kent een succesvol Groen Poldermodel; in het zgn Topberaad overleggen overheden en maatschappelijke organisaties, tevens kennen de maatschappelijke organisaties hun eigen Overleg Niet-Rijkspartijen ONR. Begin dit jaar dreigden de in Concept samenwerkende natuur- en milieu-organisaties op te stappen, maar voorzitter Alders heeft de partijen weer bijeen gebracht. Belangrijk is ook het Visie&Durf-akkoord dat Rotterdam en Concept sloten over de uitwerking van de dubbeldoelstelling. De PvdA hecht veel waarde aan het Groen Poldermodel, overleg geeft kwaliteitsverbetering, consensus geeft draagvlak en daardoor tempo, dat past bij urgente vraagstukken, overeenstemming werkt verplichtend naar alle deelnemers.

De PvdA spreekt haar waardering uit voor hetgeen bereikt is en beoordeelt de uitkomsten vanuit comitment.

Het Kabinet werkte tot voor kort aan het zgn combinatiemodel, waarbij de formele besluitvorming in de PKB werd gecombineerd met de PPS in het Programma van Eisen. Nu wordt voorgesteld over te gaan tot ontvlechting; het Rijk is verantwoordelijk voor de PKB, daarmee worden de beleidskaders en verantwoordelijkheidsverdeling vastgesteld; Rotterdam voor Bestaand Rotterdams Gebied; Zuid Holland voor natuur- en recreatie; private partijen voor PPS-inbreng; PvdA steunt deze ontvlechting; ze biedt helderheid op basis van eigen verantwoordelijkheden.

PMR biedt goede kansen voor PPS, mogelijkheden moeten nader verkend worden, niet alleen voor de deelprojecten, maar ook voor het gehele project, en steeds met als uitgangspunt het zoeken naar de voordeligste aanpak voor de belastingbetaler.

De PvdA hecht veel waarde aan eenheid van beleid en beheer voor het gehele havengebied; een tweedeling in oud en nieuw havengebied geeft concurrentie in gronduitgifte en tariefstelling, die haaks staat op zorgvuldig grondgebruik en het selecteren van diepzeegebonden bedrijven, dat moet voorkomen worden.

Maar voor een eenduidig havenbeheer en -exploitatie zijn nog vele varianten denkbaar; gemeentelijk/regionaal/rijk, publiek en/of privaat. De PvdA wil dat deze varianten tijdig worden onderzocht, voordat er besluiten worden genomen.

Anders gezegd; GHR moet blijven; maar wij willen nader onderzocht hebben of deze afkorting staat voor Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam óf voor Gemeenschappelijk Havenbedrijf Rijnmond!

Het Kabinet meent dat de groei in de chemie is op te vangen op bestaande lokaties; Rotterdam, Terneuzen en Moerdijk. De groei in de containersector kan niet voldoende in bestaand gebied worden opgevangen. Vlissingen biedt ruimte voor deelsegmenten, mn vanuit Antwerpen, dat gebeurt momenteel ook al, zelfs gezamenlijk met het GHR, maar vervangt geen mainportgerelateerde activiteiten.

Het Kabinet concludeert dat landaanwinning noodzakelijk is en hanteert daarbij het nee-tenzij-principe in relatie tot de nationale en europese natuurbeschermingswetgeving, hetgeen in de PKB zal worden uitgewerkt, inclusief een MER en een maatschappelijke kosten-baten-analyse. De PvdA steunt deze voorwaardelijke, zorgvuldige nadere uitwerking. We hebben nog wel enkele vragen;

Ten eerste, een nadere uitwerking van de fasering van de landaanwinning; gaat het om eenmalig 1000 ha, of tweemaal 500 of vijfmaal 200 ha, de zgn Zalm-moten.

Ten tweede, indien wordt overgegaan tot landaanwinning, hoe wordt de Tweede Maasvlakte dan ontsloten; via de ingang van de Eerste Maasvlakte of via een eigen ingang; bepalend hierbij is veiligheid en ontsluiting, ook landzijdig via de weg en mn spoor richting Betuwelijn en water richting binnenvaart.

En ten derde, in lijn met Visie&Durf, wij gaan uit van een noordelijke uitbouw.

Het Kabinet koppelt het realiseren van 750 ha natuur- en recreatiegebied aan de besluitvorming over landaanwinning.

De PvdA hecht zeer aan de dubbeldoelstelling; deze regio verdient een economische impuls ter versterking van de mainportpositie, maar ook een groene impuls voor leefbaarheid, voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat in een sterk verstedelijkte en geindustrialiseerde omgeving, voor de huidige bewoners en voor het aantrekken en vestigen van nieuwe bedrijven.

De PvdA hecht veel waarde aan de dubbeldoelstelling, maar ook aan het Groen Poldermodel; het debat over onze luchtzijdige mainport leert dat het bereiken én vasthouden van consensus en draagvlak een waarde op zichzelf is, voor kwaliteit, commitment en dus ook voor tempo.

Bij PMR zijn provincies en gemeenten, werkgevers en natuurorganisaties het onderling weer eens over een evenwichtige ontwikkeling van de dubbeldoelstelling, over een economische impuls én een groene impuls. De economische impuls van intensiveren in Bestaand Rotterdams Gebied én van landaanwinning via een zorgvuldige PKB-procedure heeft onze volle steun. Ik wil het nu hebben over de Groene Impuls; hier hebben we eerder over gesproken; in de debatten van 98 en 99; de PvdA ziet drie groene impulsen in de Rijnmondregio;

de eerste is de realisatie van het ROM-Rijnmond-Brouwer-convenant van 1750 ha, die bovenal regionaal moet worden vormgegeven; en dan zijn voor PMR relevant,

de tweede groene impuls van 750 ha die vanuit ROM-Rijnmond is doorgeschoven naar PMR en zelfstandig moet worden gerealiseerd tgv van leefbaarheid en vestigingsklimaat voor Rijnmond, dus niet gekoppeld aan of afhankelijk van de besluitvorming over en de omvang van landaanwinning, 750 ha natuur moet bij landaanwinning van 1000 ha, maar ook bij 500 ha, ja zelfs in het theoretische geval van 0 ha landaanwinning;

en ten derde, de verplichte compensatie op basis van de nationale en europese natuurbeschermingswetgeving.

Ook Visie&Durf, ook ONR maakt deze driedeling, ook de Commissie MER wijst erop dat compensatie niet hetzelfde is als 750 ha; compensatie is kwalitatief hoogwaardige natuur, de 750 ha heeft ook een recreatieve functie rond het stedelijk gebied. Het is van groot belang dit punt nu definitief duidelijk te maken, hierover mag geen misverstand bestaan, geen onzekerheid, als onderdeel van de dubbeldoelstelling en als drager van consensus en draagvlak; de PvdA vraagt de minister dan ook ondubbelzinning in de PKB op te nemen; de leefbaarheid van deze regio verdient 750 ha en daarbovenop moet natuurcompensatie plaatsvinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie