Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak gedeputeerde Noord-Holland op Seminar Evenementen

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Dreef 3, Haarlem
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Datum12 oktober 2000Bureau Communicatie
Tel(023) 514 44 52
OnderwerpEconomieFax(023) 514 41 55
Aan de redactie

Hierbij ontvangt u onder embargo tot donderdag 13 oktober 10.30 uur de speech die gedeputeerde Bob Verburg (Economie, Landbouw en Europa) zal houden tijdens het internationaal evenementen seminar te Hoorn. Aanvang: 9.00 uur.

Inlichtingen voor de pers:
Krijn van Rijn, bureau Communicatie, tel. (23) 14 40 45.

Inlichtingen seminar:
Gemeente Hoorn, sector VROM, tel. (0229) 25 25 71 of tel. (0229) 25 24 02 Alleen uitgesproken tekst geldt

EMBARGO tot donderdag 12 oktober 2000, 10.30 uur

Toespraak van Bob Verburg, gedeputeerde Economie, Landbouw en Europa van de provincie Noord-Holland, tijdens het Internationaal Seminar Evenementen, markten en festivals, op 12 oktober 2000, in Hoorn

Geachte dames en heren,

Als gedeputeerde voor o.a. toerisme en Europa is het een genoegen om hier vandaag te spreken. 'Samenwerking' is namelijk vandaag een van de sleutelwoorden, en wanneer ik als lid van het Comité van Europese Regio's in Brussel ben, merk ik steeds weer dat je als Europeaan heel veel van elkaar kunt leren. Daarom ook ben ik pleitbezorger van een ruime Noord-Hollandse deelname aan Europese projecten, zoals in dit project in het kader van Interreg 2C, en straks mogelijk ook via Interreg 3. Graag wil ik vanaf deze plaats onze mede-Europeanen uit Engeland en Noorwegen van harte welkom heten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de aanwezigen uit Noord-Holland en uit de rest van het land.

Het project City Centre Management Network is een mooi voorbeeld van een project waarbij vier historische steden Hoorn, Norwich, Lincoln en Trondheim - via intensieve samenwerking expertise opdoen en uitwisselen. Bijvoorbeeld kennis op het gebied van toerisme. Het is goed dat men elkaar in dit deel van Europa niet als concurrent ziet, maar juist als partner. Aan onderlinge competitiedrift moeten wij onze krachten hier niet verspillen. De grootste concurrenten zitten namelijk in de regio's waar de zon wat vaker schijnt dan hier. Daarom moeten wij het meer nog dan anderen hebben van de aantrekkelijkheid van onze steden, en van de kwaliteit van de aangeboden verblijfsaccommodaties, culturele voorzieningen en evenementen.

Vandaag zijn wij te gast in de voormalige Zuiderzeestad Hoorn. Een stad met een mooie binnenstad, waar men nog veel oude huizen uit de Gouden Eeuw aantreft. Bovendien zeer aantrekkelijk gelegen met een oude haven aan het Markermeer. Op het centrale plein de Rode Steen vind je o.a. de prachtige Waag en het Westfries Museum. Midden op het plein staat het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, de grondlegger van de Nederlandse koloniale macht in Indië, en daarmee ook in wezen van de Vereenigde Oostindische Compagnie.

In tegenstelling tot in veel andere voormalige Zuiderzeesteden, hebben de ontwikkelingen in Hoorn de laatste eeuw niet stilgestaan. Er zijn veel nieuwe huizen gebouwd, waardoor Hoorn met ruim 60.000 inwoners de centrumstad is van West-Friesland. De werkgelegenheidsgroei is lang achtergebleven bij de bevolkingsgroei, maar in de afgelopen tien jaar is het aantal arbeidsplaatsen meer dan gemiddeld toegenomen. Dynamiek is zeker niet slecht voor een historische stad. De economische basis wordt erdoor vergroot, en zij voorkomt dat een stad verwordt tot een "museumstad". Maar die dynamiek moet wel beteugeld worden zogauw er gevaar dreigt voor de kwetsbare binnenstad. Deze moet immers worden beschermd en in stand gehouden. Niet alleen vanuit een cultuurhistorisch oogpunt, maar ook vanuit economisch perspectief: men moet de kip met de gouden eieren niet slachten.

Hoorn is een stad met veel toeristische potentie, maar ik ben van mening dat de toeristische kansen nog onvoldoende worden benut. Ik heb soms het gevoel dat het Hoorns gemeentebestuur het belang van toerisme te weinig onderkent. Met de tot nu verschenen adviesrapporten over de toeristische ontwikkeling in Hoorn is naar mijn mening tot op heden te weinig gedaan.

Hoorn zou misschien best een voorbeeld kunnen nemen aan Medemblik en Enkhuizen, die met de komst van respectievelijk een zeilwedstrijdcentrum en de nieuwe havenontwikkeling bij de Gependam beter inspringen op de groeikansen van de watersport en de chartervaart. Begrijp mij goed, Hoorn moet niet concurreren met de genoemde West Friese steden, maar zij zou er naar mijn mening op toeristisch gebied juist meer mee moeten samenwerken dan in de afgelopen jaren is gebeurd. Ik geloof in een sterk profiel van toeristisch West-Friesland. Er liggen zeker kansen.

Een ruim en gevarieerd aanbod aan voorzieningen en evenementen werkt versterkend op de toeristische ontwikkeling in deze hele regio. Na het laten uitbrengen van genoemde adviesrapporten, is denk ik nu de tijd rijp voor een toeristisch actieplan, waarin wordt aangegeven wat de gemeente Hoorn in samenwerking met het toeristisch bedrijfsleven werkelijk gaat ondernemen. Ik heb vernomen dat er initiatieven in die richting zijn. Hier ligt een mooie taak voor het onlangs opgerichte Toeristisch Platform Hoorn. Verder ben ik blij dat binnen het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2000-2005 specifiek aandacht wordt besteed aan het versterken van toerisme en recreatie.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken wat suggesties te doen voor een toeristisch actieplan. In de eerste plaats is het, zoals gezegd, belangrijk om niet alleen vanuit Hoorns perspectief te kijken, maar ook de omgeving erbij te betrekken. Al beschikt Hoorn over nog zoveel kwaliteiten, de stad kan het niet alleen. ver de gemeentelijke grenzen kijken, ligt dus voor de hand. Wat dat betreft zijn alleen al de verbinding met de stoomtram naar Medemblik en de ligging aan het IJsselmeer illustratief. Ik weet dat men bezig is om de stations langs het traject van de stoomtram op te knappen. Er zijn ook plannen in die richting bij het station van Hoorn. Ik zie dit met belangstelling tegemoet.

Zoals veel aanwezigen hier wel weten, neemt Noord-Holland Maritiem een belangrijke plaats in binnen mijn economische en toeristische beleid. Ik zou het daarom een goede zaak vinden als hier in Hoorn het aantal aanlegplaatsen zo dicht mogelijk bij het centrum wordt uitgebreid. Zeker als de verbinding tussen de haven en het winkelcentrum aantrekkelijk wordt gemaakt, kan ook de detailhandel in Hoorn meer profiteren van de bestedingen vanuit de watersport. Ook het Oostereiland maakt onderdeel uit van het historisch centrum. Ik zou het een goede zaak vinden dat hier ruimte wordt geboden aan nieuwe toeristische ontwikkelingen. Daarbij zie ik kansen om een betere verbinding te leggen met de kade vanaf het Houten Hoofd. Dit zou de mogelijkheden vergroten voor de bedrijfstak Chartervaart. Aan het water komt ook de nieuwe schouwburg met congresfaciliteiten waardoor Hoorn ook kan profiteren van de groeiende congresmarkt. Bovendien wordt het een mooi podium voor culturele en maritieme evenementen, omdat men op die plek ook de waterkant erbij kan betrekken.

Wat evenementen en festivals betreft, biedt het maritiem historisch verleden van Hoorn voldoende aanknopingspunten. Ik noem alleen al de VOC. Ik ben dan ook zeer geïnteresseerd in de plannen van Hoorn voor de herdenking in 2002 van de oprichting van de VOC 400 jaar geleden. Ik heb begrepen dat hierbij samengewerkt zal wordenwordt met Enkhuizen en Texel. Zo'n samenwerking vind ik van groot belang voor het succes van de herdenking.

Maar als gezegd: Hoorn heeft niet alleen een verleden. Niet voor niets is in Hoorn het museum van de Twintigste Eeuw gevestigd. Er is dus ook voor hedendaagse evenementen plaats in Hoorn. Maar steeds zou moeten gelden: kies voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Heb liever een beperkt aantal spraakmakende festivals, dan een groot aantal van dertien in een dozijn.

De gemeente Hoorn zal in de eerste plaats binnen haar eigen grenzen het toeristisch aanbod moeten versterken. Maar het moet ook profiteren van de kansen die de omgeving verschaft. Hoorn ligt op een heel strategische plek in de nabijheid van de drie belangrijke trekkers in deze provincie: het IJsselmeer, de Noordzee en niet te vergeten Amsterdam.

Hoorn is gelegen aan een zeer belangrijk watersportgebied: het Issel- en Markermeer. Deze voormalige Zuiderzee is omgeven door een cirkel van mooie steden en stadjes, waar je, net als in Hoorn, veel sporen vindt van de Gouden Historie van Nederland. Niet voor niks noemen wij het gebied The Golden Circle. Goud moet je koesteren, en ik vind het dan ook belangrijk dat het IJsselmeergebied als eenheid wordt gepromoot en er bijvoorbeeld Gouden Cirkel-arrangementen worden ontwikkeld, want provinciale en gemeentelijke grenzen bestaan er niet voor watersporters.

Hoorn ligt ook niet ver van de Noordzee. Zeker met een betere west-oostverbinding over de nieuwe Westfrisiaweg, kunnen de vele strandtoeristen gemakkelijk een dagje Hoorn bezoeken, eventueel in combinatie met Enkhuizen of Medemblik. In dat verband zijn de plannen van het bestuur van de VVV Hoorn om met de VVV's rond Alkmaar te fuseren, interessant. Als ook Medemblik en Enkhuizen mee gaan doen, dan ontstaat er een sterke VVV-organisatie, die het toeristisch product beter kan verkopen dan bij de huidige versnippering. Een fusie van de VVV's in West-Friesland met de omgeving Alkmaar sluit ook goed aan op mijn wens om om relatie te versterken tussen het HAL gebied en HES-gebied. In de Economische Agenda Noord-Holland 2000-2004 heb ik dan ook een gezamenlijk regionaal economisch stimuleringsprogramma opgenomen voor deze twee regio's. Maar waar de plannen rond de VVV ook toe mogen leiden, alsHoorn ook maar blijft meedoen aan het Gouden Cirkel-concept!

Dan Amsterdam. Meer dan de helft van de totale buitenlandse overnachtingen in onze provincie vindt daar plaats. Amsterdam doet het op toeristisch gebied de laatste jaren uitstekend. Het succes heeft echter ook een keerzijde. Het wordt steeds moeilijker om de toeristen in hotels in de stad onder te brengen, en de grote massa's veroorzaken steeds meer overlast voor bezoekers en bewoners. In een binnenkort te verschijnen rapport over Toerisme in de regio Amsterdam staat als aanbeveling dat Amsterdam om haar concurrentiepositie binnen Europa verder te versterken haar toeristisch gebied moet uitbreiden. De verscheidenheid in het aanbod in de omgeving moet beter worden benut en hierbij wordt vooral gedacht aan de typisch Hollandse locaties.

Volgens mij schept dit ook kansen voor Hoorn. Weliswaar ligt Hoorn voor Nederlandse begrippen op enige afstand van Amsterdam. Het heeft toch zeker net zo veel te bieden als bijvoorbeeld de Zaanse Schans, Volendam of Marken waar nu vooral de in Amsterdam verblijvende toeristen naar toe gaan. Bovendien is Amsterdam net als Hoorn een VOCstad. Door betere aanlegfaciliteiten bij het centrum van Amsterdam, kan er een mooie verbinding over het water worden gemaakt met de West Friese havensteden.

Een betere samenwerking tussen Amsterdam en de rest van de provincie is één van mijn speerpunten in het toeristisch beleid. Daarom hebben GS eind vorig jaar ook besloten dat de Provinciale VVV voor een belangrijk deel van haar activiteiten zeer nadrukkelijk moet gaan samenwerken met Amsterdam Tourist Board.

Ik heb heel wat gezegd over wat ik vind dat Hoorn zou moeten gaan doen op toeristisch gebied. U bent misschien ook benieuwd wat u van de provincie kan verwachten ter ondersteuning hiervan. In dat geval kan ik het best aansluiten bij mijn belangrijkste speerpunten op toeristisch gebied.
1. Voldoende ruimte voor nieuwe toeristische ontwikkelingen. Niet alleen binnen het eigen provinciaal ruimtelijk beleid, maar ook in het kader van de voor deze regio zo belangrijke nieuwe Integrale Visie IJssel- en Markermeer van het Rijk, zal ik mij ervoor inzetten dat voldoende ruimte wordt geboden voor nieuwe toeristische ontwikkelingen. Ik noem in dat verband alleen de zo gewenste uitbreiding van het aanlegplaatsen.
2. Noord-Holland Maritiem
Net als bij andere IJsselmeersteden, zoals laatst nog Volendam, zal ik mij sterk maken voor provinciale financiële ondersteuning voor uitbreiding van de aanlegvoorzieningen bij het centrum van Hoorn. Dit biedt tevens betere mogelijkheden om in Hoorn grote nautische evenementen te organiseren.
3. Ontwikkeling van product- marktcombinaties Ik ben van mening dat de ontwikkeling van productmarktcombinaties kan bijdragen aan behoud en herstel van het cultureel erfgoed in onze provincie. Omdat ontwikkelingskosten niet gemakkelijk door te berekenen zijn aan toeristen, wil ik aan kansrijke product-marktcombinaties, zoals in samenwerking met Enkhuizen rond het VOC, steun verlenen.
4. Herstructurering van de VVV
Zoals gezegd, zijn wij bezig met de herstructurering van de Provinciale VVV. Wij hopen hierdoor een betere toegevoegde waarde te krijgen voor de regionale VVV's. De schaalvergroting die wordt voorgestaan in Noord-Kennemerland en West-Friesland, onderschrijf ik. Financiering van de regioVVV's blijven wij als een taak zien van de overheden en het bedrijfsleven in de regio. Ik ben echter wel bereid om ondersteuning te verlenen aan het proces dat moet leiden tot schaalvergroting. Dan wel niet specifiek voor Hoorn wil ik eveneens ondersteuning verlenen aan een beter gebruik van de mogelijkheden op het gebied van ICT binnen de toeristische sector. Het is mijn vaste overtuiging dat toeristische producten in toenemende mate op de "electronische markt" zullen worden aangeboden. Ik denk daarbij niet alleen aan informatieverstrekking en promotie via websites, digitale interactieve informatiepunten op strategische locaties zoals hier in Hoorn maar ook aan het boeken van vakanties en arrangementen 24 uur per dag en de toepassing van virtual reality als toeristische attractie. Verder zal ook een steeds breder gebruik van UMTS/WAP diensten nieuwe mogelijkheden bieden voor mensen om op de vakantiebestemming toeristische informatie te krijgen via de mobiele telefoon.

Zodra het toeristisch actieplan van de gemeente Hoorn opgesteld is , wil ik graag met het college van de gemeente Hoorn praten over eventuele provinciale ondersteuning voor de verwezenlijking van dat plan.

Tenslotte wil ik het in deze Europese conferentie ook hebben over onze provinciale plannen ten aanzien van Interreg III. Wij hebben in dit verband gekozen voor vier thema's die nu worden uitgewerkt in concrete projecten: Met het eerste thema Maritieme samenwerking wil ik projecten met de Oostkust van Engeland opzetten op het gebied van o.a. havenontwikkeling, beroepsopleiding en watersport. Versterking van de kenniseconomie is het tweede thema. Het gaat hierbij om de toepassing van ICT en o.a. de introductie van Lightrail. Thema 3 richt zich specifiek op de Noordzeekust van Noord-Holland. Hiermee wil ik een impuls geven aan de kwaliteitsverbetering van de Noordzeebadplaatsen en stimulering van het duurzaam toerisme Kennisoverdracht op het gebied van waterbeheer en ecologie is tenslotte het vierde thema. Projectvoorstellen rond deze thema's zijn van harte welkom. Ook ideeën voor projecten met een Europese dimensie die dan wel niet passen binnen deze thema's maar wel van minimaal regionale schaal zijn en bovendien passen binnen het provinciaal beleid kunnen eveneens worden meegenomen.

Rest mij een ieder vandaag een zeer leerzame en nuttige dag toe te wensen. Ik dank u voor uw aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie