Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Programma symposium GroenLinks: toekomst politieke partijen

Datum nieuwsfeit: 14-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks

Agenda - GroenLinks
Activiteiten en bijeenkomsten

-

Voorlopig Programma Forum
BENT U STRAKS NOG VAN DE PARTIJ?

HOOFDPROGRAMMA: SYMPOSIUM "DE TOEKOMST VAN POLITIEKE PARTIJEN"

Politiek is van alle tijden. Zijn politieke partijen dat ook? Het GroenLinks Forum op zaterdag 14 oktober in de Reehorst in Ede is dit jaar het decor voor een breed symposium over de toekomst van politieke partijen. Hoe zal het politieke landschap er over een decennium uitzien en welke rol zullen partijen daarin nog spelen? Referenda, de digitale democratie en nieuwe vormen van inspraak doen hun intrede. Aan de partij-van-de-toekomst wordt hard gesleuteld.

Op de openingssessie van het symposium gaat MIRJAM DE RIJK in gesprek met ANDRÉ KROUWEL (Politicoloog, Vrije Universiteit Amsterdam), ANJA VAN DER AA (organisatieadviseur), JOS VAN DER LANS (Eerste Kamerlid) en LUUK VAN MIDDELAAR (Geschiedsfilosoof École des Hautes Études Sciences Sociales, Parijs). De discussie zal zich afspelen op het scherpst van de snede: bestaat er politiek zonder partij? "DE TOEKOMST VAN POLITIEKE PARTIJEN" - SYMPOSIUMPROGRAMMA

De digitale uitdaging - workshop

Kun je progressieve politiek bedrijven op het world wide web? Een leergang digitale democratie met FRANS NAUTA (Nederland Kennisland), STEVEN LENOS (Instituut voor Publiek en Politiek) en GERRIT VOERMAN (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen).

Work in progress: vernieuwing in praktijk - workshop

Politieke vernieuwing vindt vaak vooral op lokaal niveau plaats en blijft dan voor het grote publiek verborgen. Wat weten we van alle ambitieuze lokale plannen die prachtig slaagden of juist hopeloos faalden? STAVROS ZOURIDIS (Katholieke Universiteit Brabant) en JORIS WIJNHOVEN (GroenLinks Partijbestuur) gaan op zoek naar goed nieuws uit stad en ommeland.

Moderne volksvertegenwoordigers - workshop

Moderne bestuurders doen hun uiterste best om burgers direct bij het beleid te betrekken. Dat heet dan interactief bestuur, of internet-raadpleging. Wat betekent dat eigenlijk voor partijen? Zijn zij overbodig als brug tussen burger en overheid of dient zich voor hen een nieuwe rol aan? Hierover spreken CLAIRE GRIJZEN (Brabant 2050) en IVO HARTMAN (IPP) onder leiding van KEES VENDRIK.

De agenda van 2010 - talkshow

In 1990 werd GroenLinks opgericht. In datzelfde jaar verloor de VVD ruim 250 gemeenteraadszetels omdat, zo zei hun oud-minister Van Aardenne, "de VVD-fractie te links is geworden". Er kan in tien jaar dus heel wat gebeuren. Hoe zou de politiek er over tien jaar uitzien? THEODOR HOLMAN ondervraagt mensen die het kunnen weten.

ZIJPROGRAMMA: DEBATTEN OVER ACTUELE POLITIEK

Naast het symposium is er een scala aan actuele politieke thema's waarover gedebatteerd zal worden: over het multiculturele politiek, over de informatie-samenleving, over ruimtelijke ordening en over onderwijs. Ook wordt de GroenLinks Kaart van Nederland gepresenteerd. Wat kunt u op het Forum verwachten? Hieronder een greep uit de debatten.

Wees niet vaag in Den Haag
Progressief beleid in een liberale wereld
Privatisering: waar trekt GroenLinks de grens?
Biotechnologie en de samenleving die wij wensen Een nieuwe visie op internationaal crisimanagement Europees veiligheids- en defensiebeleid
Marktwerking in de gezondheidszorg
Multiculturele politiek: gelijkheid èn diverstiteit Nieuwe gastarbeiders?


1. Wees niet vaag in Den Haag

De Klimaatconferentie in Den Haag (13 - 24 november) wordt van cruciaal belang voor de toekomst van het Kyoto Protocol. De industrielanden hebben zich daarin verbonden aan een wereldwijde afspraak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarover zijn doelstellingen bepaald, maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt hoe die bereikt moeten worden. Bovendien zijn er de nodige achterdeurtjes. Uit de Haagse Klimaatconferentie moet het antwoord komen op de vraag of de wereld in 2010 iets klimaatvriendelijker is. Mocht de conferentie mislukken, dan betekent dat het einde van het klimaatbeleid. PIER VELLINGA (UvA, voorzitter Bezinningsgroep Energiebeleid) houdt een korte inleiding over de actuele knelpunten en onderhandelingskwesties. MARIJKE VOS (lid Tweede Kamer) en ALEXANDER DE ROO (Europarlementarier en vice-voorzitter Milieucommissie EP) beschouwen de Klimaatconferentie vanuit Nederlands en Europees perspectief. Klik hier voor meer informatie over Kyoto.


2. Progressief beleid in een liberale wereld
Door internationale (handels)verdragen en internationale (beleids)concurrentie lijkt de progressieve beleidsruimte voor individuele landen steeds kleiner te worden. Denk aan het verbod op dieronvriendelijke productiemethoden: Nederland en de EU willen de legbatterij afschaffen, maar de WTO staat het niet toe om de import van legbatterij-eieren te verbieden. Nederland zou geen andere optie hebben dan zich te conformeren aan de internationale ontwikkelingen. Is er inderdaad geen andere optie? Voor de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks bestaat er nog wel progressieve beleidsruimte. Als je het maar slim aanpakt. WOLFGANG RICHERT (beleidsmedewerker Tweede-Kamerfractie) licht toe op welke wijze GroenLinks probeert de import van tropisch hardhout aan banden te leggen - ondanks alle internationale verdragen.

3. Privatisering: waar trekt GroenLinks de grens?
Sinds de jaren tachtig wordt de terugtredende overheid gezien als wondermiddel voor een gezonde economie. De hele samenleving zou er wel bij varen. Privatisering van diverse publieke diensten is het gevolg: de telecom, het openbaar vervoer, het wetenschappelijk onderzoek, de nutsbedrijven etc. De

discussie over privatiseringen raakt intussen het hart van de samenleving: het onderwijs en de gezondheidszorg. In deze workshop bespreekt Tweede Kamerlid KEES VENDRIK de resultaten van diverse privatiseringen en geeft zijn visie op de (on)wenselijkheid van de terugtredende overheid.


4. Biotechnologie en de samenleving die wij wensen
De discussie over bio-technologie lijkt sinds dit jaar echt op gang te komen. In mei presenteerde de GroenLinks Tweede-Kamerfractie een nota met haar standpunt. Greenpeace is deze zomer begonnen aan een zwarte lijst van voedingsmiddelenbedrijven die genetisch gemanipuleerde ingredienten gebruiken. En zelfs de Rabobank werkt aan eigen richtlijnen voor de financiering van onderzoek op dit terrein. Bij het beoordelen van de verschillende biotechnieken hanteert GroenLinks drie uitgangspunten: de medische of maatschappelijke noodzaak; de beschikbaarheid van alternatieven; en de mogelijke negatieve gevolgen. De toepassing van bio-technologie zal altijd moeten afhangen van de kans dat er iets fout kan gaan. Er is veel kritiek gekomen op deze stellingname. De critici stellen dat het niet gaat om de kans op fouten, maar om de onzekerheid die voortkomt uit het gebrek aan kennis. Anderen hekelen het pragmatische criterium van de "noodzaak". Want wanneer is iets een noodzaak? Wie bepaalt dat? En zijn de kosten en baten wel met elkaar in verhouding? Tweede-Kamerlid MARIJKE VOS gaat hierover in debat met GEERT RITSEMA (Greenpeace, onder voorbehoud) en RIES DE VISSER (Plant Research Center van de Universiteit Wageningen).


5. Een nieuwe visie op internationaal crisimanagement
Hoe te handelen wanneer er ergens een gewapend conflict losbarst? Voor GroenLinks, de partij die haar oorsprong deels heeft in de pacifistische beweging, is deze vraag van wezensbelang. In de internationale orde geldt het pragmatisch uitgangspunt dat binnenlandse conflicten interne aangelegenheden zijn. Pas wanneer "de vlam overslaat" en aanpalende regio's bij het conflict betrokken dreigen te raken, wordt er internationaal ingegrepen. De bittere praktijk van Joegoslavie en Kosovo heeft ons echter geleerd dat het gebruik van militaire middelen slechts een van de opties is. En mogelijk niet de beste. Zouden andere middelen beter hebben gewerkt? Was in plaats van achteraf het conflict bestrijden, het voorkomen van escalatie niet beter geweest? Zijn er alternatieven denkbaar voor internationale militaire interventie? Kan conflictpreventie een integraal onderdeel worden van het buitenlands beleid van Nederland? En welke rol is daarin weggelegd voor NGO's? Over de effectiviteit van internationaal crisis-management discussieert Tweede-Kamerlid FARAH KARIMI met SYLVIA BORREN (directeur NOVIB) en PIET DOUMA (onderzoeker ontwikkelingssamenwerking).


6. Europees veiligheids- en defensiebeleid

Europa staat voor de taak een nieuw defensiebeleid te ontwikkelen waarin plaats zal zijn voor een Europees interventieleger. De Europese Raad is afgelopen maart begonnen om de plannen nader uit te werken. Nederland toonde aanvankelijk weinig enthousiasme maar heeft zich intussen toch bij de ontwikkelingen aangesloten. Hete hangijzers in de planvorming zijn de afstemming tussen NAVO, WEU en EU, de positie van landen die wel NAVO-lid maar geen EU-lid zijn, de kosten, en ook de invloed van het Europese parlement. Op het forum inventariseren JOOST LAGENDIJK (Euro-parlementarier), AB HARREWIJN (Tweede-Kamerlid) en PAUL RUSMAN (journalist) de plannen: wat zijn de uitgangspunten en achtergronden? En wat zullen de politieke, militaire en internationale consequenties zijn?


7. Marktwerking in de gezondheidszorg

De bevolking van Nederland verandert: de na-oorlogse geboortegolfgeneratie zorgt voor een forse toename van het percentage ouderen, de gemiddelde levensverwachting stijgt, de ziektelast van de ouderdom wordt zwaarder. Tegelijk geldt gezondheid als het hoogste goed en willen wij dat alles wat mogelijk is om ziekte en gebrek te voorkomen, ook binnen ieders bereik is. Maar waar trekken wij de grens tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenschap en die van de burger? Is er in de zorg ruimte voor meer marktwerking? Daarover bestaat nog geen politieke overeenstemming. Of er een basisverzekering moet komen, hoe dat pakket er dan uit moet zien en hoe de premie geind moet worden, wordt door de politieke partijen verschillend ingevuld. Centraal staat daarbij de vraag, hoe het solidariteitsprincipe vorm moet krijgen, zowel naar risico als naar inkomen. Kamerlid CORRIE HERMANN praat hierover met ANTON WESTERLAKEN (voorzitter Raad van Bestuur `s Heeren Loo Zorggroep Amersfoort).

Klik hier om op deze website mee te discussiëren over dit onderwerp.


8. Multiculturele politiek: gelijkheid èn diverstiteit
GroenLinks is altijd optimistisch geweest over de multiculturalisering van Nederland. Het motto was `culturele openheid' (diversiteit) en de politieke inzet was om achterstanden van allochtonen op alle fronten (onderwijs, huisvesting, arbeidsmarkt) te bestrijden, als voorwaarde voor integratie van minderheden. De afgelopen maanden is een scherp debat - `het multiculturele drama' - gevoerd, met sterk assimilationistische geluiden. Maar wat betekent multiculturele politiek voor GroenLinks? Hoe staan we tegenover `eigen' organisaties van migranten; zijn ze geen blokkade voor integratie? Kortom, kan GroenLinks een beleid formuleren dat gericht is op het inhalen van achterstanden en tegelijk de waarde van het verschil, de diversiteit, benadrukt? SJAAK KOENIS (Cultuurwetenschappen/ Universiteit Maastricht) en BAUKJE PRINS (Migrantenstudies) debatteren met FARAH KARIMI, en MOHAMED RABBAE (GroenLinks Tweede-Kamerfractie).


9. Nieuwe gastarbeiders?

Europa is een immigratieregio. Toch is het beleid - nationaal noch Europees - hierop afgestemd. Er wordt een streng beleid gevoerd om de toestroom van asielzoekers te beperken. Voor arbeidsmigranten is de poort van de EU gesloten. De laatste maanden wordt de roep luider om de barrières voor arbeidsmigranten te verkleinen: vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook om de vergrijzing tegen te gaan. ITC-bedrijven en gezondheidszorginstellingen werven personeel buiten de EU. Het kabinet is niet enthousiast: de arbeidsreserve in Nederland is groot genoeg. En ook de vakbeweging wijst op de belangen van de werkzoekenden. Hoe lang is het restrictieve beleid vol te houden? En hoe moet een progressief immigratiebeleid eruit zien? JEROEN DOOMERNIK (Instituut voor Migratie en Etnische Studies) en KITTY ROOZEMOND (Vice-voorzitter FNV) debatteren met FEMKE HALSEMA (GroenLinks).


-
Meer weten? E-mail (info@groenlinks.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...