Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Programma symposium GroenLinks: toekomst politieke partijen

Datum nieuwsfeit: 14-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks

Agenda - GroenLinks
Activiteiten en bijeenkomsten

-

Voorlopig Programma Forum
BENT U STRAKS NOG VAN DE PARTIJ?

HOOFDPROGRAMMA: SYMPOSIUM "DE TOEKOMST VAN POLITIEKE PARTIJEN"

Politiek is van alle tijden. Zijn politieke partijen dat ook? Het GroenLinks Forum op zaterdag 14 oktober in de Reehorst in Ede is dit jaar het decor voor een breed symposium over de toekomst van politieke partijen. Hoe zal het politieke landschap er over een decennium uitzien en welke rol zullen partijen daarin nog spelen? Referenda, de digitale democratie en nieuwe vormen van inspraak doen hun intrede. Aan de partij-van-de-toekomst wordt hard gesleuteld.

Op de openingssessie van het symposium gaat MIRJAM DE RIJK in gesprek met ANDRÉ KROUWEL (Politicoloog, Vrije Universiteit Amsterdam), ANJA VAN DER AA (organisatieadviseur), JOS VAN DER LANS (Eerste Kamerlid) en LUUK VAN MIDDELAAR (Geschiedsfilosoof École des Hautes Études Sciences Sociales, Parijs). De discussie zal zich afspelen op het scherpst van de snede: bestaat er politiek zonder partij? "DE TOEKOMST VAN POLITIEKE PARTIJEN" - SYMPOSIUMPROGRAMMA

De digitale uitdaging - workshop

Kun je progressieve politiek bedrijven op het world wide web? Een leergang digitale democratie met FRANS NAUTA (Nederland Kennisland), STEVEN LENOS (Instituut voor Publiek en Politiek) en GERRIT VOERMAN (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen).

Work in progress: vernieuwing in praktijk - workshop

Politieke vernieuwing vindt vaak vooral op lokaal niveau plaats en blijft dan voor het grote publiek verborgen. Wat weten we van alle ambitieuze lokale plannen die prachtig slaagden of juist hopeloos faalden? STAVROS ZOURIDIS (Katholieke Universiteit Brabant) en JORIS WIJNHOVEN (GroenLinks Partijbestuur) gaan op zoek naar goed nieuws uit stad en ommeland.

Moderne volksvertegenwoordigers - workshop

Moderne bestuurders doen hun uiterste best om burgers direct bij het beleid te betrekken. Dat heet dan interactief bestuur, of internet-raadpleging. Wat betekent dat eigenlijk voor partijen? Zijn zij overbodig als brug tussen burger en overheid of dient zich voor hen een nieuwe rol aan? Hierover spreken CLAIRE GRIJZEN (Brabant 2050) en IVO HARTMAN (IPP) onder leiding van KEES VENDRIK.

De agenda van 2010 - talkshow

In 1990 werd GroenLinks opgericht. In datzelfde jaar verloor de VVD ruim 250 gemeenteraadszetels omdat, zo zei hun oud-minister Van Aardenne, "de VVD-fractie te links is geworden". Er kan in tien jaar dus heel wat gebeuren. Hoe zou de politiek er over tien jaar uitzien? THEODOR HOLMAN ondervraagt mensen die het kunnen weten.

ZIJPROGRAMMA: DEBATTEN OVER ACTUELE POLITIEK

Naast het symposium is er een scala aan actuele politieke thema's waarover gedebatteerd zal worden: over het multiculturele politiek, over de informatie-samenleving, over ruimtelijke ordening en over onderwijs. Ook wordt de GroenLinks Kaart van Nederland gepresenteerd. Wat kunt u op het Forum verwachten? Hieronder een greep uit de debatten.

Wees niet vaag in Den Haag
Progressief beleid in een liberale wereld
Privatisering: waar trekt GroenLinks de grens?
Biotechnologie en de samenleving die wij wensen Een nieuwe visie op internationaal crisimanagement Europees veiligheids- en defensiebeleid
Marktwerking in de gezondheidszorg
Multiculturele politiek: gelijkheid èn diverstiteit Nieuwe gastarbeiders?


1. Wees niet vaag in Den Haag

De Klimaatconferentie in Den Haag (13 - 24 november) wordt van cruciaal belang voor de toekomst van het Kyoto Protocol. De industrielanden hebben zich daarin verbonden aan een wereldwijde afspraak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarover zijn doelstellingen bepaald, maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt hoe die bereikt moeten worden. Bovendien zijn er de nodige achterdeurtjes. Uit de Haagse Klimaatconferentie moet het antwoord komen op de vraag of de wereld in 2010 iets klimaatvriendelijker is. Mocht de conferentie mislukken, dan betekent dat het einde van het klimaatbeleid. PIER VELLINGA (UvA, voorzitter Bezinningsgroep Energiebeleid) houdt een korte inleiding over de actuele knelpunten en onderhandelingskwesties. MARIJKE VOS (lid Tweede Kamer) en ALEXANDER DE ROO (Europarlementarier en vice-voorzitter Milieucommissie EP) beschouwen de Klimaatconferentie vanuit Nederlands en Europees perspectief. Klik hier voor meer informatie over Kyoto.


2. Progressief beleid in een liberale wereld
Door internationale (handels)verdragen en internationale (beleids)concurrentie lijkt de progressieve beleidsruimte voor individuele landen steeds kleiner te worden. Denk aan het verbod op dieronvriendelijke productiemethoden: Nederland en de EU willen de legbatterij afschaffen, maar de WTO staat het niet toe om de import van legbatterij-eieren te verbieden. Nederland zou geen andere optie hebben dan zich te conformeren aan de internationale ontwikkelingen. Is er inderdaad geen andere optie? Voor de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks bestaat er nog wel progressieve beleidsruimte. Als je het maar slim aanpakt. WOLFGANG RICHERT (beleidsmedewerker Tweede-Kamerfractie) licht toe op welke wijze GroenLinks probeert de import van tropisch hardhout aan banden te leggen - ondanks alle internationale verdragen.

3. Privatisering: waar trekt GroenLinks de grens?
Sinds de jaren tachtig wordt de terugtredende overheid gezien als wondermiddel voor een gezonde economie. De hele samenleving zou er wel bij varen. Privatisering van diverse publieke diensten is het gevolg: de telecom, het openbaar vervoer, het wetenschappelijk onderzoek, de nutsbedrijven etc. De

discussie over privatiseringen raakt intussen het hart van de samenleving: het onderwijs en de gezondheidszorg. In deze workshop bespreekt Tweede Kamerlid KEES VENDRIK de resultaten van diverse privatiseringen en geeft zijn visie op de (on)wenselijkheid van de terugtredende overheid.


4. Biotechnologie en de samenleving die wij wensen
De discussie over bio-technologie lijkt sinds dit jaar echt op gang te komen. In mei presenteerde de GroenLinks Tweede-Kamerfractie een nota met haar standpunt. Greenpeace is deze zomer begonnen aan een zwarte lijst van voedingsmiddelenbedrijven die genetisch gemanipuleerde ingredienten gebruiken. En zelfs de Rabobank werkt aan eigen richtlijnen voor de financiering van onderzoek op dit terrein. Bij het beoordelen van de verschillende biotechnieken hanteert GroenLinks drie uitgangspunten: de medische of maatschappelijke noodzaak; de beschikbaarheid van alternatieven; en de mogelijke negatieve gevolgen. De toepassing van bio-technologie zal altijd moeten afhangen van de kans dat er iets fout kan gaan. Er is veel kritiek gekomen op deze stellingname. De critici stellen dat het niet gaat om de kans op fouten, maar om de onzekerheid die voortkomt uit het gebrek aan kennis. Anderen hekelen het pragmatische criterium van de "noodzaak". Want wanneer is iets een noodzaak? Wie bepaalt dat? En zijn de kosten en baten wel met elkaar in verhouding? Tweede-Kamerlid MARIJKE VOS gaat hierover in debat met GEERT RITSEMA (Greenpeace, onder voorbehoud) en RIES DE VISSER (Plant Research Center van de Universiteit Wageningen).


5. Een nieuwe visie op internationaal crisimanagement
Hoe te handelen wanneer er ergens een gewapend conflict losbarst? Voor GroenLinks, de partij die haar oorsprong deels heeft in de pacifistische beweging, is deze vraag van wezensbelang. In de internationale orde geldt het pragmatisch uitgangspunt dat binnenlandse conflicten interne aangelegenheden zijn. Pas wanneer "de vlam overslaat" en aanpalende regio's bij het conflict betrokken dreigen te raken, wordt er internationaal ingegrepen. De bittere praktijk van Joegoslavie en Kosovo heeft ons echter geleerd dat het gebruik van militaire middelen slechts een van de opties is. En mogelijk niet de beste. Zouden andere middelen beter hebben gewerkt? Was in plaats van achteraf het conflict bestrijden, het voorkomen van escalatie niet beter geweest? Zijn er alternatieven denkbaar voor internationale militaire interventie? Kan conflictpreventie een integraal onderdeel worden van het buitenlands beleid van Nederland? En welke rol is daarin weggelegd voor NGO's? Over de effectiviteit van internationaal crisis-management discussieert Tweede-Kamerlid FARAH KARIMI met SYLVIA BORREN (directeur NOVIB) en PIET DOUMA (onderzoeker ontwikkelingssamenwerking).


6. Europees veiligheids- en defensiebeleid

Europa staat voor de taak een nieuw defensiebeleid te ontwikkelen waarin plaats zal zijn voor een Europees interventieleger. De Europese Raad is afgelopen maart begonnen om de plannen nader uit te werken. Nederland toonde aanvankelijk weinig enthousiasme maar heeft zich intussen toch bij de ontwikkelingen aangesloten. Hete hangijzers in de planvorming zijn de afstemming tussen NAVO, WEU en EU, de positie van landen die wel NAVO-lid maar geen EU-lid zijn, de kosten, en ook de invloed van het Europese parlement. Op het forum inventariseren JOOST LAGENDIJK (Euro-parlementarier), AB HARREWIJN (Tweede-Kamerlid) en PAUL RUSMAN (journalist) de plannen: wat zijn de uitgangspunten en achtergronden? En wat zullen de politieke, militaire en internationale consequenties zijn?


7. Marktwerking in de gezondheidszorg

De bevolking van Nederland verandert: de na-oorlogse geboortegolfgeneratie zorgt voor een forse toename van het percentage ouderen, de gemiddelde levensverwachting stijgt, de ziektelast van de ouderdom wordt zwaarder. Tegelijk geldt gezondheid als het hoogste goed en willen wij dat alles wat mogelijk is om ziekte en gebrek te voorkomen, ook binnen ieders bereik is. Maar waar trekken wij de grens tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenschap en die van de burger? Is er in de zorg ruimte voor meer marktwerking? Daarover bestaat nog geen politieke overeenstemming. Of er een basisverzekering moet komen, hoe dat pakket er dan uit moet zien en hoe de premie geind moet worden, wordt door de politieke partijen verschillend ingevuld. Centraal staat daarbij de vraag, hoe het solidariteitsprincipe vorm moet krijgen, zowel naar risico als naar inkomen. Kamerlid CORRIE HERMANN praat hierover met ANTON WESTERLAKEN (voorzitter Raad van Bestuur `s Heeren Loo Zorggroep Amersfoort).

Klik hier om op deze website mee te discussiëren over dit onderwerp.


8. Multiculturele politiek: gelijkheid èn diverstiteit
GroenLinks is altijd optimistisch geweest over de multiculturalisering van Nederland. Het motto was `culturele openheid' (diversiteit) en de politieke inzet was om achterstanden van allochtonen op alle fronten (onderwijs, huisvesting, arbeidsmarkt) te bestrijden, als voorwaarde voor integratie van minderheden. De afgelopen maanden is een scherp debat - `het multiculturele drama' - gevoerd, met sterk assimilationistische geluiden. Maar wat betekent multiculturele politiek voor GroenLinks? Hoe staan we tegenover `eigen' organisaties van migranten; zijn ze geen blokkade voor integratie? Kortom, kan GroenLinks een beleid formuleren dat gericht is op het inhalen van achterstanden en tegelijk de waarde van het verschil, de diversiteit, benadrukt? SJAAK KOENIS (Cultuurwetenschappen/ Universiteit Maastricht) en BAUKJE PRINS (Migrantenstudies) debatteren met FARAH KARIMI, en MOHAMED RABBAE (GroenLinks Tweede-Kamerfractie).


9. Nieuwe gastarbeiders?

Europa is een immigratieregio. Toch is het beleid - nationaal noch Europees - hierop afgestemd. Er wordt een streng beleid gevoerd om de toestroom van asielzoekers te beperken. Voor arbeidsmigranten is de poort van de EU gesloten. De laatste maanden wordt de roep luider om de barrières voor arbeidsmigranten te verkleinen: vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook om de vergrijzing tegen te gaan. ITC-bedrijven en gezondheidszorginstellingen werven personeel buiten de EU. Het kabinet is niet enthousiast: de arbeidsreserve in Nederland is groot genoeg. En ook de vakbeweging wijst op de belangen van de werkzoekenden. Hoe lang is het restrictieve beleid vol te houden? En hoe moet een progressief immigratiebeleid eruit zien? JEROEN DOOMERNIK (Instituut voor Migratie en Etnische Studies) en KITTY ROOZEMOND (Vice-voorzitter FNV) debatteren met FEMKE HALSEMA (GroenLinks).


-
Meer weten? E-mail (info@groenlinks.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie