Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dagelijks Bestuur PvdA pakt taken weer op

Datum nieuwsfeit: 16-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Infobrief aan afdelingen en gewesten 16 oktober 2000 PvdA

Beste mensen,

Onlangs informeerden wij u over de ontstane bestuurscrisis. In de laatste PRO heeft u ook het een en ander kunnen lezen. Met deze eerste informatiebrief willen wij vorm en inhoud geven aan de afspraak die is gemaakt in het Partijbestuur om de communicatie met de leden en afdelingen te verbeteren. Wij hopen u daarmee ook inzicht te geven in de wijze waarop het Dagelijks Bestuur na de ontstane crisis zijn taken weer heeft opgepakt.

Terugkoppeling uit de partijbestuursvergaderingen Het partijbestuur is op 11 en 15 september bijeen geweest. Op de eerste bijeenkomst stond de bestuurscrisis centraal. Het partijbestuur was geschokt over de implosie die is ontstaan in het Dagelijks Bestuur. Men heeft met spijt vastgesteld dat de ontstane situatie niet meer kon worden teruggedraaid en heeft ingestemd met het besluit van Marijke van Hees om haar taken over te dragen aan de andere dagelijks bestuursleden. Ook heeft men geconcludeerd dat er niet zo maar kan worden overgegaan tot de orde van de dag. De communicatie tussen het Dagelijks Bestuur, het Partijbestuur, de gewesten en de afdelingen wordt de komende tijd geïntensiveerd, onder andere door deze brief. De voorbereidingen voor het congres in maart 2001 vragen nu om intensieve aandacht. Er valt daarbij een relatie te leggen tussen de lessen die geleerd kunnen worden over de ontstane situatie en de noodzakelijke partijvernieuwing. Op de tweede bijeenkomst is uitvoerig gesproken over de partijvernieuwing. Dit in aanwezigheid van Annie Brouwer, voorzitter van de commissie partijvernieuwing. Er is daarbij onder andere gediscussieerd over het mandaat en de omvang van het partijbestuur. Aan de commissie-Brouwer is verzocht om deze discussie bij het advies over de toekomst van de partij te betrekken. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie. Tevens is op deze bijeenkomst nogmaals de vraag aan de orde geweest of een extra partijcongres kan bijdragen aan meer openheid in de partij. Het Partijbestuur heeft de conclusie getrokken dat het beter is af te zien van een extra congres vanwege de aard en oorzaak van de crisis. Tevens is de tijd tot het congres van maart 2001 nodig om een zorgvuldige procedure te volgen om een nieuw Partijbestuur te vinden. Op vrijdag 13 oktober vergaderde het Partijbestuur onder andere over het concept-beginselprogramma en over het rapport 'Werk in Uitvoering' (onderdeel van het project Toekomst van de arbeid). Het Partijbestuur was over beide concept-rapporten enthousiast. De discussie over beginselen spitste zich toe op de onderdelen interculturaliteit, duurzaamheid en zelfbeschikkingsrecht. Tevens is nadrukkelijk de vraag aan de orde waar beginselen ophouden en praktische politiek begint. Op 27 oktober 2000 vergadert het Partijbestuur nogmaals over het beginselprogramma. Daarna wordt het rapport in de afdelingen in discussie gebracht. Ook is uitvoerig gesproken over de initiatieven van de afdelingen Amsterdam en Rotterdam (zie hieronder).

Taakverdeling Dagelijks Bestuur
Na de vergaderingen van het Partijbestuur heeft het Dagelijks Bestuur zijn taken weer opgepakt. De taken van Marijke van Hees zijn verdeeld over de verschillende bestuursleden. Op grond van de door het congres vastgestelde portefeuilleverdeling zal Mariette Hamer (eerste vice-voorzitter) tot maart 2001 optreden als waarnemend voorzitter. Zij zal de komende tijd prioriteit geven aan het werk voor de partij. In verband met haar lidmaatschap van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA zijn met andere fractieleden goede afspraken gemaakt zodat ook haar Kamerwerk in deze periode niet zal stagneren. Een overzicht van de taakverdeling vindt u in de bijlage van de brief.
Zoals eerder aan u gemeld zal Marijke van Hees lid blijven van het Partijbestuur. Tevens blijft zij adviseur van de commissie Beginselen. Zij blijft - op verzoek - beschikbaar voor activiteiten in de partij.
Het Dagelijks Bestuur heeft ook verbeteringen aangebracht in de werkwijze, de communicatie met het Partijbestuur en de communicatie met de partij. Vanuit het Dagelijks Bestuur zijn vaste contactpersonen voor het Partijbestuur aangewezen en wekelijks ontvangen de PB-leden een nieuwsbrief per email. Tenslotte is een programma voor het najaar opgesteld. In deze brief treft u hierover verdere informatie aan. Hierbij gelden de volgende prioriteiten:

* Voorbereiding congres met accent op partijvernieuwing en beginselen

* Versterking dienstverlening partijbureau, verbetering communicatie aan afdelingen en leden, verbetering ledenadministratie
* Voorbereiding verkiezingen 2002 via onder andere KOMPAS-bijeenkomsten

* Versterking kenniscentra door activiteiten onderop en het betrekken van meer mensen bij politieke thema's zoals zorg, veiligheid en ruimte.

Initiatieven van de afdelingen Amsterdam en Rotterdam De afdeling Amsterdam en het gewest Gelderland hebben het initiatief genomen om te kijken of er draagvlak is om een extra congres bijeen te laten roepen over de ontstane bestuurscrisis. De afdeling Rotterdam en andere afdelingen hebben het initiatief genomen om een informatieve bijeenkomst voor de grotere afdelingen en gewesten te laten organiseren. Tijdens deze bijeenkomst wordt het Partijbestuur gevraagd verantwoording af te leggen over hetgeen heeft geleid tot het besluit van Marijke van Hees om haar taken over te dragen aan de andere leden van het Dagelijks Bestuur. Tevens wil men nadrukkelijk vooruit kijken richting de verkiezingen in 2002. Het congres in maart 2001 is daarbij een belangrijk moment. De initiatiefnemers vinden het van belang dat een ieder het vertrouwen deelt dat het komende partijcongres ook daadwerkelijk betekenis zal hebben. Daarom wil men een bijeenkomst waarin ruimte is voor gesprek en discussie, breed binnen de partij, maar ook in alle rust. Vanuit die constatering is men voorstander van deze bijeenkomst en niet van een bijzonder partijcongres. De afdeling Amsterdam heeft toegezegd aan dit initiatief te zullen meewerken als alle afdelingen een uitnodiging krijgen en de bijeenkomst een openbaar karakter heeft. Zij trekt het voorstel voor een extra congres vooralsnog in. Ook de gewesten hebben zich uitgesproken voor het organiseren van een dergelijke bijeenkomst. Het partijbestuur heeft op 13 oktober j.l. besloten deze informatieve bijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst zal waarschijnlijk in de eerste helft van november plaatsvinden. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

Berichten uit het Gewestenoverleg
Na een extra gewestenoverleg op 26 september j.l. over de bestuurskwestie vond op 3 oktober j.l. het reguliere overleg plaats. We hebben gesproken over de stand van zaken van de DIVA (audit voor de van afdelingen over diversiteit en toegankelijkheid) , het discussietraject Beginselen en Partijvernieuwing, de agenda van de regionale werkconferenties Kompas 2003. De gewesten zullen bij de KOMPAS-bijeenkomsten zorgdragen voor de inbreng van regionale thema's. Tevens zullen zij een ondersteunende rol spelen voor de afdelingen bij de congresvoorbereiding. In augustus j.l. is er een bijeenkomst geweest van de gewesten over kritiekpunten op de organisatie van de partij.
De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden op de vergadering van het Partijbestuur op 24 november a.s.

Het congres op 16 en 17 maart 2001: partijvernieuwing en beginselen centraal
Het Dagelijks Bestuur en het Congrespresidium zijn bij elkaar geweest om over de agenda van het congres te praten. Het is een tweedaags congres. Centraal op de agenda staan de discussie over de beginselen van de PvdA, het debat over partijvernieuwing en de verkiezingen van een nieuwe voorzitter, het Dagelijks Bestuur, het Partijbestuur, de PES-delegatie en een presidium. Overigens is het Dagelijks Bestuur - met velen in de partij - van mening dat er naar een voorzitter zonder dubbelmandaat moet worden gezocht. Op het congres willen wij uitgebreid de tijd nemen voor de discussie over deze onderwerpen. Ter voorbereiding op de besluitvorming organiseren we op de KOMPAS-bijeenkomsten lagerhuisdebatten over partijvernieuwing en beginselen. Over het vervolg van het discussietraject informeren wij u in de volgende infobrief.

Ook discussie over toekomst van de arbeid en de ontwikkelingen in de zorg
Het Partijbestuur vindt het van belang om naast meer intern gerichte partijonderwerpen ook twee actuele politieke thema's op de agenda te plaatsen: de toekomst van de arbeid en de ontwikkelingen in de zorg.. Deze onderwerpen komen dan als richtinggevende actuele moties aan de orde op het congres. De onderliggende nota's bij deze thema's worden met de beschrijvingsbrief (rond 23 februari 2001) aan de afdelingen meegestuurd en zullen op een voorcongres begin volgend jaar worden besproken. Hierbij treft u een datumschema aan met de desbetreffende momenten waarop de afdelingen op de congresstukken kunnen reageren.

Discussie over partijvernieuwing: in oktober op het internet www.pvda.nl
De commissie-Brouwer heeft de afgelopen weken in het land ronde-tafelgesprekken gevoerd. De commissie buigt zich nu over de concrete voorstellen over wijzigingen en veranderingen in de structuur, de cultuur en de werkwijze van de partij. Aan het werk van de commissie ligt een analyse ten grondslag over de rol en het functioneren van de PvdA en haar maatschappelijke omgeving. De commissie-Brouwer blijft u ook de komende tijd uitnodigen om mee te denken. Hoe ziet de PvdA van de toekomst eruit? Hoe zorgen we ervoor dat de PvdA een blijvend zichtbare gesprekspartner wordt in het openbaar debat? Hoe trekken we goede kandidaten aan? Hoe kunnen we de invloed van de leden op de koers van de partij verbeteren? Hoe kunnen we onze mensen het best begeleiden en ondersteunen? Hoe versterken we de onderlinge communicatie en samenwerking? Vanaf 13 oktober 2000 staat elke week een nieuw Dilemma op de PvdA-website (www.pvda.nl, klikken op: "Dilemma van de Week"). Hier kunt u de reacties van anderen lezen en zelf uw stem laten horen. We zijn benieuwd naar uw mening!

De nieuwe cyclus KOMPAS 2003 gaat in november van start De derde cyclus KOMPAS 2003 gaat op 11 november a.s. weer van start. De regio West (Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland) op 11 november in Leiden; de regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) op 18 november in Meppel; de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) op 25 november in Eindhoven en de regio Oost (Overijssel, Utrecht en Gelderland) op 9 december in Amersfoort. De KOMPAS-bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld als ontmoetingspunten voor het actieve en geïnteresseerde kader. Onder de noemer 'De urgenties voor de PvdA' werken we, samen met het Centrum voor Lokaal Bestuur, verder aan de voorbereidingen van de verkiezingen 2002 met een extra accent op het lokale element. Veel afdelingen treffen de eerste voorbereidingen voor de kandidaatstellingen en de opstelling van het verkiezingsprogramma. Daarom zenden wij u hierbij het datumschema kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002.

Hernieuwde start van de Kenniscentra
In het Dagelijks Bestuur en het Partijbestuur is voor de zomer een evaluatie van de kenniscentra gehouden. Daarbij is de conclusie getrokken dat de komende tijd er hard aan moet worden gewerkt om de organisatorische problemen rond de kenniscentra op te lossen. De activiteiten van de kenniscentra worden nog te veel 'van bovenaf' ervaren. En te vaak zijn het losse initiatieven die geen vervolg kennen. Een veelgehoorde klacht is dat mensen zich hebben opgegeven en daarna nooit meer iets hebben gehoord. De kenniscentra zijn de afgelopen periode versterkt met drie nieuwe secretarissen. Zij zijn met hernieuwd enthousiasme aan de slag gegaan. Bij de PRO hebben alle leden een brief ontvangen met het programma voor het najaar. Zowel van het Dagelijks Bestuur als van de secretarissen is het nadrukkelijk de bedoeling om de komende tijd meer ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de leden, afdelingen en gewesten. Over dit onderwerp organiseren we op de Kompasbijeenkomsten een workshop. In samenwerking met de PvdA-fractie van de Tweede Kamer gaan in het najaar in ieder geval de volgende projecten van start:
* Op 28 oktober krijgt het project Toekomst van de arbeid een vervolg met de aanbieding van het rapport "Werk in uitvoering" aan de leden van het Kenniscentrum SEF en andere belangstellenden (Reehorst te Ede, aanvang 10.30 uur). In de middag krijgen leden van de afdelingen en het kenniscentrum een training om de discussie hierover goed voorbereid in de afdelingen en elders te kunnen voeren.

* Op 4 november start het project veiligheid met de presentatie van het rapport "Veiligheid verkend" in het ROC-Utrecht, aanvang 10 uur. Het Kenniscentrum Binnenland en justitie zal daarna op verschillende plaatsen in het land een discussie organiseren. Tevens wordt het rapport op de KOMPAS-bijeenkomsten besproken.
* Op 25 november organiseert het Kenniscentrum Zorg en Welzijn een discussie over de zorg in Nederland in samenwerking met de werkgroep Patient Centraal. De bijeenkomst vindt plaats op de KOMPAS-bijeenkomst in Eindhoven.

* Eveneens op 25 november organiseert het Kenniscentrum Ruimte en Milieu het festival van de Ruimte in het ROC-Amelanden te Amersfoort. Wij realiseren ons dat er daarmee op deze dag vele activiteiten zijn voor de partij, maar hopen door de regionale spreiding en de verschillende thema's vele partijgenoten op maat te bedienen.

PvdA-politicadag op 3 november in Rijswijk (Z.H.) Op deze dag organiseert ROSA-vrouwen een dag voor alle actieve vrouwen in de PvdA en hun vriendinnen. In de ochtend staat scouting en werving op de agenda. De verkiezingen liggen immers om de hoek en het is ook nu weer van belang om voldoende vrouwen op de kandidatenlijsten te krijgen. In de middag wordt gesproken over de toekomst van het emancipatiebeleid. U kunt zich aanmelden bij Wendy Janssen, 020-5512229 of (wjanssen@pvda.nl).

Verkiezingen gemeentelijke herindeling in november Op verschillende plaatsen in het land worden in november verkiezingen gehouden in het kader van de gemeentelijke herindeling. Het Opleidingsinstituut heeft samen met het Centrum voor Lokaal Bestuur een aantal bijeenkomsten voor deze afdelingen georganiseerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij Trees Haverkort, telefoon 020-5512260 of (thaverkort@pvda.nl).

Werkzaamheden aan de ledenadministratie
Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken over de ledenadministratie. Wij bieden nogmaals onze verontschuldigingen aan voor de vele fouten die de laatste periode in het bestand zijn geslopen. Het Dagelijks Bestuur geeft er prioriteit aan om de komende maanden de ledenadministratie zoveel mogelijk op orde te krijgen. Daarbij is de dienstverlening aan de afdelingen en gewesten een belangrijk uitgangspunt. Wij werken er bijvoorbeeld hard aan de gegevens van de kenniscentra ook beschikbaar te krijgen voor de afdelingen en gewesten. Ook op de KOMPAS-bijeenkomsten kunt u met vragen over de ledenadministratie terecht.

Tot slot
Het doorstaan van een bestuurscrisis is geen makkelijke opgave. Het vergt veel van alle betrokkenen om de kar in het spoor te houden. Onze inzet is er vooral op gericht om vertrouwen te herwinnen met een stevig najaarsprogramma en een goed congres in maart 2001. De agenda - de beginselen, de vernieuwing van onze beweging - zijn onderwerpen die de sociaal-democratie in het hart raken. Met deze brief hebben wij u inzicht willen geven in het najaarsprogramma van het partijbestuur. Wij willen hier graag samen met u invulling aan geven. De verschillende onderdelen van het partijkantoor zijn bereid de afdelingen te ondersteunen bij de activiteiten die daarvoor in de afdelingen en de gewesten moeten plaats vinden. U kunt daarover contact opnemen met Coby Admiraal (telefoon 020-5512249 of (cadmiraal@pvda.nl)). Wij beseffen overigens dat in de dienstverlening nog meer maatwerk kan worden geboden. Het bestuur en de werknemers van het partijkantoor willen daar graag aan werken.
Ook komen de leden van het Dagelijks Bestuur en het partijbestuur graag de komende tijd naar de afdelingen of gewesten om met u van gedachten te wisselen over de toekomst van onze partij, de congresthema's of andere onderwerpen. Wij hopen ook van de afdelingen een reactie te krijgen om naar u toe te kunnen komen. Deze brief is u toegezonden als secretaris van de afdeling of het gewest. Wij verzoeken u vriendelijk de inhoud van deze brief ook ter kennis te brengen van de leden van uw afdelingen, bijvoorbeeld door middel van email of door vermelding in uw afdelingsblad. Deze brief is ook op onze website gepubliceerd (www.pvda.nl).

Tenslotte wensen wij de afdelingen en fracties die de komende periode in het kader van de herindelingen campagne gaan voeren veel succes toe! Met vriendelijke groeten,

Namens het Partijbestuur:

Mariette Hamer
Waarnemend voorzitter

Lein Labruyere
Secretaris

De belangrijkste data en telefoonnummers op een rij:

Datum Activiteit Informatie bij:
27 oktober Partijbestuur in Amsterdam Margot Gunderman, 020-5512235 (mgunderman@pvda.nl)
28 oktober Arbeid in Driebergen Selma Penseel, 020-5512208, (spenseel@pvda.nl)
3 november Politicadag Rijswijk (ZH) Wendy Janssen, 020-5512229, (wjanssen@pvda.nl)
4 november Veiligheid in Utrecht

Selma Penseel, 020-5512208.
(spenseel@pvda.nl)
6 november Dagelijks Bestuur in Amsterdam Margot Gunderman, 020-5512235
(mgunderman@pvda.nl)
11 november KOMPAS in Leiden Klaartje Spijkers, 020-5512210 (kspijkers@pvda.nl)
18 november KOMPAS in Meppel Klaartje spijkers, 020-5512210 (kspijkers@pvda.nl)
24 november Partijbestuur in Amsterdam Margot Gunderman, 020-5512235 (mgunderman@pvda.nl)
25 november KOMPAS in Eindhoven Klaartje spijkers, 020-5512210 (kspijkers@pvda.nl)
25 november Zorg in Eindhoven Machteld Oudenhuijzen, 020-5512203 (moudenhuijzen@pvda.nl)
25 november Ruimte in Amersfoort Martijn Beckers, 020-5512253 (mbeckers@pvda.nl)
9 december KOMPAS in Amersfoort Klaartje spijkers, 020-5512210 (kspijkers@pvda.nl)
15 december Partijbestuur in Amsterdam Margot Gunderman, 020-5512235 (mgunderman@pvda.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie