Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cor de Vos geïnstalleerd als burgemeester Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 16-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Burgemeester Cor de Vos geïnstalleerd
(16 oktober)

Cor de Vos is nu officieel burgemeester van Nieuwegein. Tijdens een speciale bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis is De Vos op maandag 16 oktober geïnstalleerd als burgemeester. De burgemeestersketting en de voorzittershamer werden hem overhandigd door loco-burgemeester C. de Bruin. Een uitgebreid interview met de nieuwe burgemeester leest u op de gemeentepagina in de Molenkruier van donderdag 19 oktober.

Gemeentebegroting 2001
(16 oktober)

Met de begroting 2001 zet de gemeente Nieuwegein een forse stap in de goede richting. De begroting 2001 sluit met een overschot, er is ruimte voor nieuw beleid volgend jaar wordt er fors geïnvesteerd in de stad en de onroerende zaakbelasting wordt slechts aangepast aan de inflatie van 2%. Er is echter nog steeds sprake van een negatief meerjarenbeeld. Met het ombuigingsprogramma R U I M T E maken wil de gemeente in 2001 voortvarend aan de slag om dat probleem aan te pakken. Daarnaast komt er daadwerkelijk ruimte voor investeringen in de kwaliteit van onze stad. Hiermee zet de gemeente koers naar een gezond financieel meerjarenbeeld van Nieuwegein.

De beleidsbegroting 2001 geeft de financiële stand en het totale budget van de gemeente weer exclusief het programma R U I M T E maken. Het uitwerkingsplan R U I M T E maken is de fasering van de ombuigings- en investeringsvoorstellen over de komende vier jaar. Het college van B en W stelt de Gemeenteraad voor om in te stemmen met de ombuigingen en investeringen voor het jaar 2001. Beide voorstellen worden los van elkaar aan de raad aangeboden zodat hier apart over kan worden beslist. Als de voorstellen van het eerste jaar (2001) van R U I M T E maken zijn vastgesteld worden ze opgenomen in de begroting van 2001.

De beleidsbegroting 2001
Het totale budget van de gemeente is ruim 200 miljoen gulden en de begroting 2001 sluit met een overschot van 1,3 miljoen gulden. Het college is erin geslaagd een aantal knelpunten op te lossen, zoals die van de verhoging van de kosten voor het leerlingenvervoer en die van het regionaal indicatieorgaan in de zorg. Het college doet in de begroting ook voorstellen voor de verdeling van het budget voor nieuw beleid in 2001 onder het motto Moderne Dienstverlening in een menselijke stad. Op het gebied van de moderne dienstverlening stelt het college onder meer voor de brandweer een nieuw overzicht te laten maken van alle plaatsen in Nieuwegein met een hoog risico voor brand of andere calamiteiten. Daarnaast wordt er geld uitgetrokken voor nieuw materieel om bij milieu-incidenten in te kunnen zetten. Verder wil het college de afdeling Leerplicht in het gemeentehuis uitbreiden en wordt er een medewerker aangetrokken als secretaris van de Seniorenraad.

Het menselijk uit het motto krijgt gestalte in onder meer het beschikbaar stellen van geld voor het Steunpunt Mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die vrijwillig zorgen voor familieleden of vrienden. Ook het zogenoemde maatjesproject (een project voor ondersteuning aan Nieuwegeiners die te maken hebben gehad met psychiatrische problemen) wil het college financieel ondersteunen. Dat geldt ook voor het gehandicapten beleid. Met het geld kunnen er verbeteringen worden doorgevoerd in de organisatie en in het onderlng contact. Verder wordt er gewerkt aan een ´brede school om onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan. Ook wil het college de stichting New Fun (die een netwerk van jongeren aan het opbouwen is) een eenmalige subsidie geven voor een adoptieproject waarbij een lid van New Fun wordt gekoppeld aan een gemeenteraadslid om zo elkaar over en weer te informeren.

De stad ten slotte komt tot uitdrukking in het oplossen van een verkeersgevaarlijke situatie bij de bushalte bij het Veerhuis, in overleg met andere voormalige groeikernen en nieuwe steden in Europa en in een beleidsontwikkeling welzijnszaken. Voor dit laatste wordt geld beschikbaar gesteld om meer samenhang in het welzijnsbeleid te brengen.

Belastingen
Bij de Voorjaarsnota 2000 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein ingestemd met een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) 2001 van 2%. De heffing onroerende zaakbelasting vindt in 2001 plaats op basis van de (nieuwe) waarden naar peildatum 1 januari 1999. Die waarden zijn een stuk hoger dan de huidige, maar om te voorkomen dat de bewoners van Nieuwegein fors meer OZB moeten betalen worden de tarieven verlaagd. Dit betekent dat de OZB-aanslag gemiddeld genomen gelijk blijft. Individueel kan de aanslag zowel iets lager als iets hoger uit vallen dan dit jaar.

In de raadsvergadering van december worden de nieuwe belastingtarieven vastgesteld. Het voorstel van het college voor de nieuwe tarieven is: ° Onroerende-zaakbelastingen nog niet bekend
° Hondenbelasting per hond 96,60
° Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishoudens 348,84 meerpersoonshuishoudens 498,60
° Rioolrecht (per aansluiting) 97,08
° Leges: leges paspoort 105,--
leges rijbewijs 56,25
bouwleges 1,2%

R U I M T E maken
Begin 2000 is de gemeente Nieuwegein gestart met het programma R U I M T E maken. Een doelstelling van dit programma is te komen tot een gezonde financiële huishouding. Dit betekent dat door het ombuigen van huidige uitgaven middelen worden vrijgemaakt voor nieuwe investeringen. Dat leidt soms tot ingrijpende keuzes voor burgers en instellingen, maar daar staat tegenover dat met de vrijgemaakte middelen investeringen in de Nieuwegeinse samenleving kunnen worden gedaan die nu om financiële redenen nog niet mogelijk zoals bijvoorbeeld investeringen in bomen, bruggen, sportzalen en rioleringen. Daarnaast is er in de toekomst ook geld nodig voor stadsvernieuwing en voor bijvoorbeeld het bouwen van scholen in de wijk Galecop.

Het financiële gedeelte van het programma R U I M T E maken bestaat uit twee fasen. Eerst is bepaald hoeveel geld er de komende jaren nodig is: in juni van dit jaar is dat bepaald op 13,8 miljoen gulden. Een deel van dat bedrag zou moeten komen uit de reserves en de rest uit de ombuigingen. In R U I M T E maken stelt het college de raad nu voor dat ombuigingsdeel op 8,7 miljoen gulden te stellen.

Effect van R U I M T E maken op de begroting
Als de raad instemt met zowel de beleidsbegroting 2001 als met het uitwerkingsplan R U I M T E maken zoals die er nu liggen, levert dat in 2001 een positief saldo op van 4,7 miljoen gulden. Hoewel het meerjarenbeeld nu nog negatief is wordt er met R U I M T E maken hard aan gewerkt dit in positieve richting om te buigen. Het college is ervan overtuigd dat de financiële situatie bij de gemeente daardoor een stuk gezonder wordt en dat er meer mogelijkheden komen voor toekomstige investeringen in de Nieuwegeinse samenleving.

Behandeling door commissies en Gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de begroting 2001 op dinsdag 14 november vanaf 13.00 uur. Voorafgaand daaraan worden van 24 oktober tot 2 november delen van de begroting besproken in de raadscommissies. De nota 'Beleidsbegroting 2001' is in te zien in het Infocentrum in het gemeentehuis aan de Martinbaan 2. De nota is daar ook te koop voor een bedrag van 60 gulden.

Meer informatie over de begroting van 2001 vindt u in de Molenkruier van donderdag 19 oktober.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie