Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open brief SP over uitgifte erfpacht in Utrecht

Datum nieuwsfeit: 16-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Socialistische Partij afdeling Utrecht

Gemeente Utrecht
Drs E.H. Haitsma
Wethouder voor Wonen, Monumenten en Grondzaken
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Utrecht, 16 oktober 2000
Betreft: Oosterkade 6-7-8

Geachte heer Haitsma,

Door middel van deze open brief vraagt de SP-fractie de aandacht van het college voor de gang van zaken rond de uitgifte in erfpacht van het pand Oosterkade 6-7-8 aan het Maarssens Bouwbedrijf in 1997.

Eigen onderzoek heeft de SP-fractie geleerd dat er bij deze uitgifte een aantal onregelmatigheden heeft plaatsgevonden. Ook heeft de SP geconstateerd dat de gemeenteraad onjuist en onvolledig is geïnformeerd. Op basis van deze gegevens dient naar de mening van de SP de gehele gang van zaken rond de uitgifte van dit pand diepgaand onderzocht te worden.

Inleiding

Ter inleiding geven wij u hieronder een overzicht van de belangrijkste feiten die uit het dossieronderzoek naar voren komen.
1. Het Utrechts Nieuwsblad besteedde op 7 maart 2000, onder kop "Stadsboerderij Oosterkade afgepeld' aandacht aan het pand Oosterkade 6-7-8:
"Van de voormalige drie woonhuizen, waarin de boerderij was opgedeeld, is weer één gerieflijk en comfortabel woonhuis gemaakt" (bijlage 1).
Aan het slot meldt het artikel:
"Het Maarssens Bouwbedrijf kocht op inschrijving de boerderij van de gemeente Utrecht met de plicht tot verbeteren".
2. Navraag leerde ons dat hier geen sprake is geweest van koop op inschrijving. Immers op 2 juni 1997 stelde het college de raad voor om het pand in erfpacht uit te geven aan het Maarssens Bouwbedrijf - MBB - (bijlage 2, GV 1997, nr.155). De raad keurde dit voorstel goed.

3. In het voorstel van 2 juni 1997 wordt verwezen naar een eerder raadsvoorstel, nl. van 6 februari 1997 (GV 1997, nr. 49), betreffende de intentieovereenkomst Gansstraat e.o., op 16 september 1996 gesloten tussen de gemeente Utrecht en het MBB (bijlage 3).

4. In deze intentieovereenkomst wordt vermeld dat het pand Oosterkade 678 eigendom is van de Stichting Woningbedrijf Utrecht (thans Mitros) en dat de gemeente dit pand van Mitros zal aankopen en daarna direct in erfpacht aan MMB zal uitgeven.
5. Ook vermeldt de intentieovereenkomst dat het MBB zich verplicht het pand te restaureren en "te verbouwen tot een aantal appartementen".

6. Op 18 maart 1996 brengt makelaar drs. J.A. Blom in opdracht van de gemeente Utrecht een taxatierapport uit m.b.t. Oosterkade 6-7-8 (bijlage 4).
Dit taxatierapport wordt weliswaar in de raadsvoordracht van 2 juni 1997 genoemd, maar is nooit voor de raad ter inzage gelegd.
7. Het taxatierapport vermeldt o.a.:

- Doel van de taxatie. Ten behoeve van een eventuele aankoop t.b.v. de handhaving c.q. realisering van vier woningen dient de onderhandse verkoop-waarde, vrij van huur en gebruik te worden vastgesteld.

- "Gebruik en bestemming: deze voormalige boerderij is sinds jaren verdeeld in vier woningen, drie met entree aan de Oosterkade en één aan de Wulpstraat. De gemeente wil deze bestemming handhaven."


- Ligging. Het perceel ligt aan de rand van het oude centrum van Utrecht, goed bereikbaar per stadsbus en per auto. Via de Oosterkade en de Wulpstraat is geen doorgaand verkeer mogelijk, hierdoor is de lokatie relatief rustig. Op een afstand van circa 50 meter is de Catharijnesingel-Gansstraat wel een drukke verkeers-weg; dit levert in de tuinen aan de westgevel enige geluidsoverlast op".

- "In verband met de vereiste spoed heb ik uitsluitend Oosterkade 7 bezichtigd, 6 en 8 niet. Oosterkade 7 bood wel toegang tot verreweg het grootste deel van het pand. Gezien het bovenstaande acht ik de precieze indeling en de nu aanwezige voorzieningen niet van belang".

- "Verkoopwaarden nieuwe woningen. Gezien het karakter van het pand, de fraaie ligging dichtbij de binnenstad, de mogelijkheden van een privé-parkeer-plaats en een buitenberging, en de netto woonoppervlakte van circa 90 m2, schat ik de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik na realisatie op circa f 300.000,-- vrij op naam per woning", en: "Verkoopopbrengst 4 x f 300.000,-- = f 1.200.000,--."

- De makelaar becijfert de stichtingskosten vervolgens op f 905.000,-- en taxeert uiteindelijk de onderhandse verkoopwaarde op f 295.000,--.

8. Terug naar de raadsvoordracht van 2 juni 1997. Als gezegd wordt in de voordracht wel de eerdere intentieovereenkomst gememoreerd en wordt verwezen naar de taxatie, maar het taxatierapport zelf wordt niet ter inzage gelegd voor de raad.
In de voordracht vermeldt het college dat het pand getaxeerd is op f 295.000,--, maar volgens het college is dit bedrag te hoog: "De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de uitgifte in erfpacht verband houdt met de totale herontwikkeling van het gebied Gansstraat e.o. Deze herontwikkeling moet gezien worden als een risicovolle ontwikkeling, o.a. gezien de verkeersproblematiek. Gezien het feit, aldus het college, dat de uitgifte in erfpacht van Oosterkade nrs. 6, 7 en 8 gekoppeld is aan de herontwikkeling van het gebied Gansstraat e.o. wordt de huidige uitgifte-prijs aanvaardbaar geacht."
Het college stelt de raad dan voor het pand uit te geven voor f 160.000,-- en de raad keurt dat voorstel goed.
9. In de raadsvoordracht maakt het college echter geen melding van het feit:
(a) dat het pand Oosterkade 6-7-8 voorheen uit vier woningen bestond,
(b) dat MBB op grond van de intentieovereenkomst verplicht was er een "aantal appartementen" in te maken en
(c) dat de makelaar in zijn taxatie uitging van vier appartementen.

10. Op 15 augustus 1997 wordt in het kadaster de akte houdende uitgifte in erfpacht ingeschreven (bijlage 5) In de akte wordt geen melding gemaakt van enige verplichting van MMB o.g.v. de intentieovereenkomst. De afkoopsom van de erfpachtcanon bedraagt f 160.000,--.

11. Goed vier maanden later, op 22 december 1997, verkoopt MBB op haar beurt het recht van erfpacht op het pand Oosterkade 6-7-8 aan haar eigen directeur, de heer L.T.P. Bon, onder dezelfde voorwaarden, waaronder de restauratieplicht.
De verkoopprijs bedraagt f 240.000-,-- (bijlage 6).
12. Na afronding van de restauratie doet het UN hiervan verslag in voornoemd artikel van 7 maart 2000.

Reactie SP

Naar de mening van de SP volgt uit het bovenstaande dat het college de raad een aantal keren onjuist danwel onvolledig heeft geïnformeerd en op een aantal punten in strijd met de afspraken tussen de gemeente en MMB heeft gehandeld.
Bovendien heeft het MMB zich niet aan de afspraken met de gemeente gehouden en daarnaast in vier maanden tijd een winst geboekt van f 80.000,--.
Immers:

1. Ten onrechte heeft het college in de raadsvoordracht van 2 juni 1997 geen melding gemaakt van het feit dat in het pand Oosterkade 6-7-8 oorspronkelijk uit vier woningen bestond en dat tussen de gemeente en het MBB nadrukkelijk was overeengekomen dat in het pand weer vier woningen c.q. appartementen moesten worden gerealiseerd.

2. Ten onrechte heeft het college bij de raadsvoordracht van 2 juni 1997 niet het taxatierapport van makelaar Blom overlegd, ook werd het rapport niet als bijlage ter inzage gelegd.
3. In de toelichting op het raadsvoorstel van 2 juni 1997 stelt het college dat de herontwikkeling wordt gezien als een risicovolle ontwikkeling, o.a. gezien de verkeersproblematiek. In feite is er echter geen risico van betekenis aanwezig.

4. Het MMB en haar directeur waren bekend met het feit dat tussen de gemeente Utrecht en het MBB was overeengekomen dat er in het pand weer vier woningen gerealiseerd moesten worden. Toch heeft MBB-directeur Bon 'gewoon' het hele pand verbouwd tot één woning, nl. zijn eigen woning.

5. De uitgifteprijs van f 160.000,-- was niet reëel en leverde het MBB, danwel haar directeur de heer Bon, in vier maanden tijd een winst op van niet minder dan f 80.000,--, zijnde de helft van de aankoopsprijs. Tegelijk is de gemeente Utrecht minstens voor dat bedrag benadeeld.

Vragen

Dat brengt de SP tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid de gehele gang van zaken rond de uitgifte in erfpacht van het pand Oosterkade 6-7-8 diepgaand te laten onderzoeken en daarover de raad te informeren binnen vier weken na heden?

2. Waarom was het college van mening dat de gemeente het pand in kwestie, dat eigendom was van Mitros, moest aankopen t.b.v. uitgifte aan MBB?

3. Op welke datum heeft Mitros het pand aan de gemeente verkocht?
4. Tegen welk bedrag heeft Mitros het pand aan de gemeente verkocht?
5. Is de voorgenomen verkoop van het pand door Mitros conform de eisen van de Woningwet en het BBSH aan het gemeentebestuur gemeld?

Zo ja, wanneer? Hoe heeft het gemeentebestuur hierop gereageerd? Zo nee, waarom niet?

6. Waarom heeft het college bij de raadsvoordracht van 2 juni 1997 geen afschrift van het taxatierapport overgelegd of ter inzage gelegd?

7. Waarom heeft het college in de raadsvoordracht van 2 juni 1997 geen melding gemaakt van de overeenkomst met MBB inhoudende dat in het pand weer vier woningen gerealiseerd moesten worden?
8. Waarom heeft het college in overeenkomst tot uitgifte in erfpacht geen kettingbeding met boeteclausule opgenomen in geval van een bovenmatige winst voor MBB bij doorverkoop van het pand binnen een bepaalde tijd?

9. Is het college het met de SP eens dat de in de voordracht van 2 juni 1997 genoemde risicovolle ontwikkeling o.g.v. de verkeersproblematiek niet op feiten berust en ook niet vermeld wordt in het taxatierapport?

10. Is het college het met de SP eens dat, aangezien het taxatierapport een verkoopwaarde adviseerde van f 295.000,--, het college dat bedrag in ieder geval aan de raad had moeten voorstellen, zeker nu het college het taxatierapport zelf niet overgelegd had?

11. Is het college het met de SP eens dat het MMB onbehoorlijk, althans in strijd met hetgeen maatschappelijk betaamt, heeft gehandeld door eerst het pand te verwerven voor f 160.000, terwijl de waarde op f 295.000,-- was getaxeerd, en vervolgens het pand vier maanden later met een winst van niet minder dan f 80.000,-- door te verkopen aan haar eigen directeur?

12. Geldt niet hetzelfde vanwege het feit dat het MBB en haar directeur wisten dat er vier woningen moesten worden gerealiseerd, terwijl MBB-directeur er toch slechts één woning in realiseerde?
13. Is het college vanwege de hiervoor geschetste omstandigheden bereid om in ieder geval de winst van f 80.000,-- van MMB terug te vorderen?
Zo nee, waarom niet?

Graag zie ik op korte termijn uw antwoorden tegemoet.

Tevens verzoek ik u deze brief met bijlagen aan alle raadsleden te verstrekken.

Hoogachtend,
namens de SP-fractie,

R.F. Ruers


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...