Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage CDA aan begrotingsbehandeling VROM

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Bijdrage aan begrotingsbehandeling VROM onderdeel Volkshuisvesting (171000)

Den Haag, 17 oktober 2000


1) Ook met betrekking tot de volkshuisvesting zijn we met te veel onderwerpen in afwachting van eerder toegezegd beleid; de definitieve versie van de Nota Wonen wel te verstaan. De belangrijkste beleidsnota na de Nota Volkshuisvesting in de negentiger jaren van voormalig staatssecretaris Heerma. Het lijkt wel of veel belangrijke beleidszaken op het terreine van wonen voorlopig op sterk water zijn gezet. Al geruime tijd zitten we te wachten op de broodnodige integrale herziening van de huurprijsregelgeving. Ten aanzien van het huurbeleid wordt maar geen doorkijk gegeven naar een langere periode. Ook het huurjaar 2001 zal als overgangsjaar getypeerd moeten worden. Tijdens de vorige begrotings- behandeling heeft de staatssecretaris toegezegd te komen tot een contract met de sector. Ook hiervan hebben wij weinig meer vernomen. Het lijkt mij niet waarschijnlijk, dat de staatssecretaris nu nog vlak voor het verschijnen van de definitieve versie van de Nota Wonen met een nationaal accoord wonen zal komen. Of vergissen wij ons hierin? Ook van de toegezegde herijking van de Vinex-contracten met betrekking tot het particulier opdrachtgeverschap is te weinig van de grond gekomen. Over dat laatste het volgende: het is nog maar de vraag of het particulier opdrachtgeverschap de panacee is voor de kwaliteitsverbetering van Vinex-wijken. Naar mate projectontwikkelaars dichter aansluiten bij de wensen van bewoners en een breder pakket aanbieden, waarbinnen individuele wensen gerealiseerd kunnen worden, zal feitelijk meer inhoud worden gegeven aan het eigenlijke doel, te weten meer keuzevrijheid voor de consument. Dáár was en is het ons toch allemaal om te doen.
2) Vouchers: De politieke discussie gaat door en laat zich niet ophouden door het al of niet verschijnen van een nota. Zo is ons meerdere malen om een reactie gevraagd over het door de staatssecretaris gelanceerde idee van de woonvouchers. Het moge duidelijk zijn, de CDA-fractie was en is niet echt gecharmeerd van dit idee, vooral niet omdat we niet weten wat er precies mee wordt beoogd. Wij dachten daarover inhoudelijk verder te kunnen praten bij de behandeling van de Nota Wonen. Nu blijkt de staatssecretaris daarop vooruitlopend reeds aangekondigd te hebben, dat er een MDW-onderzoek hierover zal plaatsvinden. Zou het niet meer voor de hand liggen, dat eerst de wenselijkheid van woonvouchers politiek wordt vastgelegd, alvorens extra beslag word gelegd op (beperkte) onderzoekscapaciteit?


3) CDA-plan inzake maximering woonlasten d.m.v. heffingskortingen: geeft óók (meer) keuzevrijheid, maar garandeert tevens dat huishoudens de woonlasten kunnen opbrengen, met specifieke toeslagen voor huishoudens met kinderen, gehandicapten, ouderen en huishoudens in groeikernen (CDA-doelgroepen!). Kortom, een helder, gericht en rechtvaardig systeem, en in elk geval beter dan het vage voucher-idee van staatssecretaris Remkes.


4) Verkoop huurwoningen: Vooruitlopend op de definitieve versie van de Nota Wonen blijkt een fors meningsverschil tussen de staatssecretaris en de sociale verhuursector te zijn ontstaan over het aantal te verkopen huurwoningen. De staatssecretaris noemt een aantal van 500.000 huizen. De sector vindt dat veel te veel. Zou de staatssecretaris op dat aantal van 500.000 gekomen zijn, omdat hij denkt daarmee de financiering van de wensen uit zijn ontwerp-Nota Wonen voor een deel rond te krijgen? De CDA-fractie heeft de stellige indruk, dat in de nota weliswaar veel wensen en initiatieven zijn vastgelegd, maar de rekening daarvan bij gemeenten en corporaties wordt neergelegd. De CDA-fractie is bepaald geen tegenstander van de stimulering van de verkoop van huurwoningen. Wij kwamen al eerder met de gedachte om de komende vijf jaar elk jaar ca. 50.000 corporatiewoningen te verkopen, één en ander in het kader van een contract met de sector. In onze afweging speelde daarbij tevens de noodzaak een kernvoorraad aan de sociale huurwoningen overeind te houden. Het lijkt ons daarom verstandig om nu geen aantallen vast te gaan leggen m.b.t. de periode na het door ons voorgestelde 5-jarig contract.


5) De CDA-fractie gaat er verder vanuit, dat in de definitieve nota Wonen de lijn van verzelfstandiging, die is ingezet in de Nota Heerma, wordt doorgetrokken. Dit betekent o.a. dat de eerder door ons voorgestelde en inmiddels door de staatssecretaris overgenomen idee van de Woonwet als sluitstuk van het proces van verzelfstandiging moet worden gezien, en níet als een correctie daarop. Concreet betekent dit, dat in de Woonwet de (geconditioneerde) zelfregulering van de sociale huursector definitief haar beslag moet krijgen, waarbij de positie van huurders, toegelaten instellingen en de (Rijks-)overheid helder worden vastgelegd. Afzonderlijke wetten en regelingen die nu nog bestaan, waaronder het BBSH, de Overlegwet en de definitieve toezichtsstructuur, kunnen daarbij in de nieuwe Woonwet worden geïntegreerd (vgl. Wet Milieubeheer).


6) De CDA-fractie is nooit een voorstander geweest van de prestatienormering in de huursubsidie, die wooncorporaties is opgelegd. Indien corporaties iets wordt opgelegd ( te weten, huurders met huursubsidie niet te dure woningen toewijzen), dan moet ook beoordeeld worden of bij overtreding feitelijk wel aan de opgelegde norm voldaan kán worden. Het kan zijn, dat optimale huisvesting op korte termijn door een corporatie niet te verwezenlijken is; bovendien sluit ik niet uit, dat een gemeentelijke huisvestingsverordening de oorzaak kan zijn, dat urgenten in duurdere huizen worden geplaatst. Indien daardoor een groter beroep op de huursubsidie wordt gedaan, is het toch niet redelijk de corporatie een boete op te leggen. En dan heb ik het nog niet over een actieve corporatie, die door goed voorlichtingsbeleid huurders de weg wijst in huursubsidieland. De CDA-fractie is van mening, dat alleen bij aantoonbaar verkeerde aansturing, die een te groot beslag legt op de huursubsidiegelden een verhuurder in financieel opzicht aangesproken moet kunnen worden. Blijkbaar voelt de staatssecretaris zich ook niet geheel happy met de regeling inzake de prestatienorm; indien hij de letter van de wet zou volgen, moet hij 34 miljoen aan te veel verstrekte huursubsidie van verhuurders terugeisen. Hij volstaat met 20 miljoen. Ook is veelzeggend, dat het vooral verhuurders in drie grote steden betreft. Dat zou wel eens kunnen samenhangen met het feit, dat juist deze verhuurders weinig sturings- en/of beïnvloedingsmogelijkheden hebben. Kortom, het is hoog tijd de prestatienormering te herijken.


7) De huisvesting van jongeren, die voor hun beroeps- of wetenschappelijke opleiding afhankelijk zijn van onzelfstandige woonruimte is een nijpend probleem. Wachttijden van enkele jaren zijn geen uitzondering. Creatieve oplossingen kennen ook hun grenzen. Blijkbaar is de vertrouwde hospita van vroeger geheel uit het beeld verdwenen. De vraag is zelfs hoe zinvol het is na te gaan welke belemmeringen er zijn om in de 21e eeuw nog hospita te zijn. Zou voor een effectieve aanpak van de kamernood voor studenten niet in samenspraak met gemeenten en woningcorporaties naar een oplossing moeten worden gezocht? In afwachting van renovatie zouden meerdere studenten tijdelijk ondergebracht kunnen worden, zonder meteen als kraakwacht te moeten functioneren. Wellicht zijn er ook mogelijkheden bij het wonen boven winkels en horecagelegenheden. Weliswaar heeft dit bij een aantal gemeenten reeds volop aandacht, maar je ziet in (te) veel (binnen-)steden nog steeds onbewoonde bovenetages. Zijn daar geen mogelijkheden voor jongerenhuisvesting? Dit zou ook de leefbaarheid van binnensteden ten goede kunnen komen. Ook gemeenten kunnen op dit terrein actiever zijn. Aan de ene kant zijn gemeenten er trots op studenten-stad te zijn, aan de andere kant zijn diezelfde gemeenten nauwelijks bereid in bestemmingsplannen rekening te houden met jongerenhuisvesting. Het probleem van de kamernood zal niet vanzelf worden opgelost; het antwoord van de sts. op de eerder gestelde schriftelijke vragen van collega Kortram vinden wij onvoldoende. EVENTUEEL MOTIE (plan van aanpak, met aandacht voor doorstromingsproblematiek en kwalitatieve aspecten van de kamernood)


8) Permanente bewoning van recreatiewoningen: Dank voor de brief van 13 oktober jl. inzake permanente bewoning van recreatiebewoning. In een apart overleg hierop nog terugkeren.


9) Woon/zorg: Uit de begrotingshoofdstukken van VROM en VWS blijkt, dat op het terrein van wonen en zorg vernieuwingen gestimuleerd zullen worden. De overigens tijdelijke - woonzorgstimuleringsregeling moet hier voor een doorbraak zorgen. Zal met deze regeling de gewenste zesduizend woningen met woonzorgarrangementen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij gaat het in onze visie ook om de communitiy care voor mensen met een verstandelijke handicap, begeleid wonen in allerlei vormen; zelfstandig wonen, gewoon in de wijk. De CDA-fractie heeft sterke twijfels of met de woonzorgstimuleringsregeling ook een structurele oplossing is gevonden voor de financiering van de woonzorg-infrastructuur in woonzorgcomplexen, zoals gemeenschappelijke ruimten en dergelijke. Graag een reactie van de staatssecretaris.


10) Huurbeleid: Huurbrief over huurbeleid 2001 geeft opnieuw geen doorkijk over een langere periode. Op zich is het maximum van 3,8% voor het komende jaar mede gezien de ontwikkeling van de inflatie wel redelijk. Wel zet de CDA -fractie een vraagteken bij het feit, dat de eerder door een meerderheid van de Tweede Kamer gewenste compensatie in de huursubsidie in verband met de huurstijging niet wordt doorgevoerd. De huurquote van oudere alleenstaanden wordt zonder compensatie wel erg hoog (26%).


11) Positie van de kleine verhuurders (in bezit van minder dan vier woningen): vraagt om een toegespitste benadering; rapport van Ernst & Young inzake particulier woningonderhoud, waaruit zou blijken dat een fiscaal budgettair neutraal systeem mogelijk zou zijn; onderzoek hiernaar vragen.

Kamerlid: P.J. Biesheuvel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...