Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 17 oktober 2000

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Onderwerp Besluit

1. Voortgangsrapportage 2000 "Ministeriële regeling extra investeringsimpuls in het stads- en streekvervoer" Het college besluit:

1. De voortgangsrapportage 2000 in het kader van de "Ministeriële regeling extra investeringsimpuls infrastructuur in het stads- en streekvervoer" vast te stellen;

2. Vier nieuwe projecten in het kader van deze regeling bij de Minister van Verkeer en Waterstaat aan te melden en voor twee lopende projecten aanvullende subsidie te vragen;
3. De Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken negen projecten te laten vervallen;

4. Kennis te nemen van de overschrijding van het "De Boer-budget" (toegekende rijksmiddelen in het kader van deze regeling);
5. De Minister van Verkeer en Waterstaat in verband met deze overschrijding te verzoeken tot herverdeling van de rijksgelden in 2001;

6. In het kader van het voorjaarsbericht 2001 te beoordelen of Provinciale Staten zal worden voorgesteld een extra bijdrage beschikbaar te stellen (en deze ten laste te brengen van het Provinciaal Infrastructuur Fonds), wanneer het provinciale budget na voornoemde herverdeling alsnog zou worden overschreden;
7. De voortgangsrapportage en aanbiedingsbrief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat te zenden;

8. De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in kennis te stellen van deze voortgangsrapportage c.a.

2. Weg bezuiden Bennebroek Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen met de "Startnotitie Oost-westverbinding N22-N206;

2. deze ter advisering voor te leggen aan de statencommissies Wegen, Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ordening en Bestuur;


3. Deelverordening bevordering toerisme Noord-Holland 2001 Het college besluit:

1. De statenvoordracht en ontwerp-besluit inzake Deelverordening bevordering toerisme Noord-Holland 2001 in principe en behoudens een wijziging vast te stellen en deze ter vaststelling aan te bieden aan provinciale staten;

2. De voordracht en ontwerp-besluit inzake deelverordening om advies voor te leggen aan de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa in haar vergadering van 8 november 2000.

4. Provinciale Financiën Het college besluit kennis te nemen van de interprovinciale vergelijking 2000 die de toezichthouder op de provinciale financiën (Ministerie BZK) heeft uitgebracht. 5. Harmonisering en actualisering rechtspositieregelingen Het college besluit:Met verwijzing naar de vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) door Provinciale Staten op 18 september 2000 te besluiten met terugwerkende kracht t/m 1 oktober 2000 de rechtspositieregelingen personeel provincie Noord-Holland definitief aan te passen, met uitzondering van de Uitvoeringsregeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid welke in werking treedt op
1 januari 2001.
6. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen
* Zuid-Oost III gemeente Heiloo

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst. 7. Voortgangsrapportage huisvesting statushouders van 1 juli 1999 tot
1 juli 2000 Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de inliggende voortgangsrapportage.
2. De rapportage met de aanbiedingsbrief aan de minister te doen toekomen. In de aanbiedingsbrief de minister mede te delen dat een aantal achterlopende gemeenten niet langer intensief zal worden benaderd. Het gaat om die gemeenten die geschikte woningen hebben aangeobden, maar door een onvoldoende aanbod van bemiddelbare statushouders, de aangeboden woningen niet konden benutten voor het inhalen van haar achterstanden.

3. De rapportage ter kennisgeving aan de statencommissie ROB toe te sturen.

8. Afhandeling bezwaarschrift AWB begrenzingenplan Ruime Jas Texel Het college besluit conform de ontwerpbrief de bezwaarmakenden, de heer A.Lap te Den Hoorn, fa. P.van der Star en Zn. te Oude Schild, fa.Witte te Oude schild, gebr.P. en W.van Exel te Cocksdorp, mts.K.Tjepkema-van der Star te Oude Schild, gebr. J. en P.Lap te Den Hoorn, mts.C.P.Zijm en Zn. te Den Hoorn en mts.J.Zoetelief te De Waal, conform het advies van de HAC, in hun bezwaar tegen het begrenzingenplan Ruime Jas Texel niet ontvankelijk te verklaren.
9. Afhandeling bezwaarschrift AWB begrenzingenplan Noordzeekanaal-Zuid Het college besluit conform de ontwerpbrief

1. de bezwaarmakenden, de heer C.J.Verdegaal te Vogelenzang, makelaar de heer P.Mascini te Heemstede namens de heer C.J.Verdegaal, conform het advies van de HAC, in hun bezwaar tegen het begrenzingenplan Noordzeekanaal-Zuid ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.

2. het bezwaar van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal, conform het advies van de HAC, in haar bezwaar tegen het begrenzingenplan Noordzeekanaal-Zuid ontvankelijk en gegrond te verklaren.

10. Heroverweging bezwaren Awb op begrenzingenplan "Uitbreiding Kop en Westfriesland" Het college besluit conform de ontwerpbrief bezwaarmakenden Stichting Rechtsbijstand namens de heer P. J. J. Poland te Wervershoof, Smit B.V. te Wervershoof, R. A. Smit en C. Smit-Stolp te Wervershoof, de WLTO afdeling Zijpe-Koegras te Schagerbrug, de heer Mr. O. H. Minjon te Alkmaar, namens de heer N. A. M. Mak en de heer J. P. de Wit te 't Zand, conform het advies van de HAC, in hun bezwaar tegen het begrenzingenplan "Uitbreiding Kop- en Westfriesland" ongegrond te verklaren.
11. Doorstartnotitie Samen voor Kwaliteit Het college besluit kennis te nemen van de informatie over de voortgang van het programma Samen voor Kwaliteit aan de hand van:

* de doorstartnotitie Samen voor Kwaliteit
* het overzichtsschema stand van zaken augustus 2000
* het overzichtsschema afgeronde projecten van augustus 2000.
12. Jaarverslag 1999 Stichting Regionale Economie IJmond (SREIJ) Het college besluit kennis te nemen van het Jaarverslag 1999 van de Stichting Regionale Economie IJmond (SREIJ).

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:

D.Berger tel. (023) 514 4309/3569

4

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58

1, 2

M.Hoenson tel. (023) 514 41 18
5, 11
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 6, 7
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 3, 12
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 8, 9, 10reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie