Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantekeningen van de vergadering raadscommissie Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: b&w

AANTEKENINGEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE HAVENS, OPENBARE WERKEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN VAN ENKHUIZEN D.D. 17 OKTOBER 2000

Aanwezig:

voorzitter
secretaris
leden
N. Dol
N. Kegelaar
D. van Pijkeren (RPF/SGP)
J. Verjaal (D'66)
J. Franx (EB)
J.G. Langbroek (EB)
J. Domburg (PvdA)
W. Haentjens (VVD)

Verder aanwezig:

P. Gelderloos, manager havendienst (per 1-12-00)

Afwezig :

H. Weijens (CDA)

Insprekers:

geen

AGENDANR

ONDERWERP


1


Opening

De voorzitter opent de vergadering.


2
Verslag van de vergadering van 19 september 2000
De heer Franx vindt de wijze van verslaggeving te beknopt. De voorzitter verwij st deze discussie door naar de commissie ABOZ.
punt 3f De heer Langbroek vraagt naar de toegezegde informatie over het begrip "algemeen gebruikelijk". De voorzitter zegt dat deze informatie niet meer op t ijd was voor deze vergadering en voor de volgende keer geagendeerd zal worden. De voorzitter deelt mede dat de schotten Op=Op in de grondverf staan. Bij de af werking zullen schoolkinderen worden betrokken in de hoop dat dit bekladding e.
d. zal tegengaan.


3a

jaarverslag 1999/2000 Leerplichtwet

De heer Franx vraagt naar een vergelijking van het verzuimpercentage met de landelijke situatie (zal worden nagevraagd) en verzoekt dergelijke verslagen naar de commissieleden thuis te sturen (wordt toegezegd). De heer Langbroek vraagt naar cijfers die nog niet in de map zaten. Naar aanleiding van de discussie over terugdringing verzuim wordt toegezegd voor de volgende vergadering de leerplichtambtenaar uit te nodigen. Ook de vraag van de heer Franx hoe het komt dat de sociaal rechercheur tijdgebrek zou hebben terwijl hij nu ook andere functies bekleed zal dan aan de orde komen.

3b

werkplan Havendienst Enkhuizen 2000

De heer Gelderloos geeft een toelichting op het werkplan.

De heer Verjaal vraagt waarom nu pas een werkplan wordt voorgelegd terwijl daar al in mei om is gevraagd. De voorzitter licht toe dat hij er van uit ging dat er om een beleidsplan werd gevraagd en dat dit in de maak was maar omdat bleek dat dit langer ging duren is alsnog het werkplan geagendeerd. De heer Franx mist een urenstaat. Deze zal volgende keer ter inzage worden gelegd. Zijn vraag of er een evaluatie is van de enkele jaren geleden uitgevoerde arbo-inventarisatie zal worden uitgezocht. De commissie is verder positief over deze aanzet tot beleid. Toegezegd wordt dat het beleidsplan voor het nieuwe seizoen in de commissie komt. De evaluatie Oosterhaven komt binnen enkele maanden. De heer Verjaal vraagt aandacht voor de konsekwenties van de ligging van de Gependam aan rijkswater.

3c

brief d.d. 23 juni 2000 van Natuur en Milieu Overijssel e.a. met betrekking tot de campagne "Een ton voor water
"

De heer Kis steunt de actie en vraagt of al bekend is waar de tonnen opgeslagen worden. De voorzitter antwoord dat ook het NME centrum er in wordt betrokken en dat wellicht daar ruimte is voor tonnen.

3d

brief d.d. 27 juli 2000 van Greenpeace met betrekking tot genetische manipulatie van landbouw- en voedingsgewassen

De voorzitter deelt mede dat in de raad is gezegd dat dit onderwerp opnieuw geagendeerd zal worden wanneer de adviesgroep milieu toelichtingen heeft gehad van Greenpeace en Novartis. De commissie verzoekt of ook zij uitgenodigd kan worden voor een bezoek aan Novartis hetgeen wordt toegezegd.

3e

brief Wareco d.d. 14 september 2000 inzake sanering Waaigat

De heer Franx vindt de reactie van de provincie via Wareco minderwaardig en vraagt om een scherpe brief naar de provincie. De voorzitter onderschrijft dit.
3f

besluitenlijst d.d. 13 september 2000 van de adviesgroep Milieu

punt 2: De heer Langbroek vindt het een goede zaak dat het Schootsveld bij het ecolint wordt betrokken. De heer Franx heeft gelezen dat de subsidie van de provincie rond is. Dit is de voorzitter niet bekend, het zal worden nagetrokken.


4

Jaarverslag Algemene Bijstandswet Enkhuizen 1999

De heer Domburg merkt op dat gezien de lange lijst aanbevelingen de indruk zou kunnen ontstaan dat het niet zo goed gaat. Hij vraagt zich af wat de konsekwenties van deze aanbevelingen kunnen zijn, bv. in financiële zin een hoe men ambtelijk tegen deze lijst aankijkt. De passage onderaan blz. 16 roept vragen op; waarom is geen declaratie ingediend. Toegezegd wordt dat deze vragen schriftelijk beantwoord zullen worden. De heer Franx vraagt hoe het nu zit met de cliëntenmap. De voorzitter legt uit dat gestreefd wordt deze nog dit jaar gereed te hebben. De heer Langbroek vraagt of het sociaal beraad de functie van de opgeheven cliëntenraad kan overnemen. De voorzitter zegt dat het overleg met het sociaal beraad beter moet met een overleg op reguliere basis.


5

Startnotitie interne verzelfstandiging Havendienst

Ook hier de vraag om dergelijke stukken bij commissieleden thuis te bezorgen en eventueel op internet te plaatsen.

De heren Verjaal, Domburg en Haentjens kunnen zich, onder voorbehoud van fractieberaad, vinden in het voorstel tot interne verzelfstandiging (`gemeentelijk havenbedrijf') indien het voorstel zodanig wordt aangepast dat een intern verzelfstandigd havenbedrijf ca. twee jaar kan functioneren alvorens tot eventuele verdere stappen wordt besloten. De voorzitter kan zich in deze aanpassing vinden. De fractie EB houdt fractieberaad voor.


6

Rondvraag

De heer Kis vraagt waarom de boottocht Naviduct/Gependam al is afgeblazen voordat de aanmeldtermijn was verstreken. De voorzitter antwoord dat er op dat moment al zoveel afzeggingen van commissieleden binnen waren dat de tocht aan zijn doel voorbij zou gaan.

De heer Langbroek merkt op dat de Acaciastraat en het trottoir wel erg lang opgebroken zijn geweest. De voorzitter zal dit uitzoeken. De heer Langbroek vraagt voorts wat het beleid is wanneer iemand een windmolen wil plaatsen. De secretaris antwoord dat er een notitie is waarin de mogelijkheden in Enkhuizen zijn weergegeven. Er wordt terughoudend omgegaan met individuele molens, het streven is naar grotere parken. De gewenste hoogte is vaak een probleem.


7

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

N.Kegelaar, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie