Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toezending geannoteerde agenda voor Ecofin Raad 17 oktober

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: Geannoteerde agenda Ecofin en JBZ/Ecofin 17 oktober inDIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00

oktober 2000

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 oktober 2000 en gecombineerde Raad Ecofin - Justitie en Binnenlandse Zaken van 17 oktober 2000 te Luxemburg.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 17 oktober 2000 te Luxemburg. Tevens zend ik u, mede namens de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de geannoteerde agenda van de gecombineerde Raad Ecofin - Justitie en Binnenlandse Zaken van 17 oktober 2000 te Luxemburg.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Geannoteerde agenda Eurogroep 16 oktober 2000

Markt- en wisselkoerssituatie

Zoals gebruikelijk zal gesproken worden over de markt- en wisselkoerssituatie.

Recente budgettaire en economische situatie in Duitsland, Frankrijk, Italië en Ierland

Zoals gebruikelijk zal de Eurogroep in meer detail aandacht besteden aan de budgettaire en economische situatie in een aantal lidstaten. Dit keer zullen Duitsland, Frankrijk, Italië en Ierland besproken worden. De bespreking stond oorspronkelijk geagendeerd voor 8 september, maar is door een te volle agenda eerst uitgesteld tot 29 september en vervolgens tot 16 oktober.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad 17 oktober 2000

Bestrijding van het witwassen van geld


- voorbereiding van de gecombineerde zitting van de Raad Ecofin/JBZ
Zie geannoteerde agenda gecombineerde Raad Ecofin/JBZ.

Belastingvraagstukken


- Belastingpakket: voortgangsverslag

Aard bespreking: presentatie voortgangsverslag

Het voorzitterschap zal aan de Ecofin Raad verslag uitbrengen over de voortgang van de onderhandelingen met betrekking tot het belastingpakket.

Het belastingpakket omvat drie delen: spaartegoeden, gedragscode en interest en royalties.

Tijdens de Europese Raad van Feira hebben de Raad en de Commissie zich gecommitteerd aan het bereiken van overeenstemming over de wezenlijke inhoud van de spaartegoedenrichtlijn voor het einde van het jaar. Na overeenstemming over de wezenlijke inhoud kunnen de discussies met belangrijke derde landen en afhankelijke gebieden worden opgestart.

Voor het bereiken van overeenstemming over de spaartegoedenrichtlijn zijn tevens de resultaten van de onderhandelingen ten aanzien van de gedragscode en de interest en royalty-richtlijn van belang (pakketgedachte).


- BTW op elektronische handel: voortgangsverslag
Aard bespreking: presentatie voortgangsverslag

Het voorzitterschap zal aan de Ecofin Raad van 17 oktober verslag uitbrengen over de voortgang van de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel belasting van de elektronische handel.

In de huidige situatie worden e-commercediensten naar derde landen belast met BTW, terwijl zulke diensten uit derde landen naar de EU niet zijn belast. Diensten binnen de EU zijn belast. Dit verstoort de concurrentiepositie van EU-aanbieders ten opzichte van aanbieders van buiten de EU. Daarom heeft de Europese Commissie voorgesteld:


- de diensten naar derde landen niet te belasten met BTW;

- de diensten vanuit derde landen te belasten.
Nederland staat in beginsel positief tegenover het richtlijnvoorstel. Het is een goede zaak dat er een einde wordt gemaakt aan de huidige verstoring van de concurrentieverhoudingen en er een regeling komt waarmee de BTW-neutraliteit voor Europese ondernemers ten opzichte van niet-Europese ondernemers wordt hersteld.


- Vaststelling van de BTW-plichtige: politiek akkoord
Document: COM(1998) 660 def. d.d. 27 november 1998 (PB C 409 van

30.12.1998, blz.10).

Aard bespreking: bereiken van een politiek akkoord

Besluitvormingsprocedure: artikel 99 EG-Verdrag; advies Europees Parlement d.d.

13-4-1999 in PB C 219 van 30.07.1999, blz. 91.

Aan de Ecofin Raad ligt voor het richtlijnvoorstel met betrekking tot de bepaling van degene die tot voldoening van de BTW gehouden is. Het gaat hier om een wijziging van de Zesde BTW-richtlijn, de richtlijn waarin de Europese BTW-regelgeving is opgenomen. Het voorstel houdt in dat de lidstaten niet langer een fiscaal vertegenwoordiger verplicht mogen stellen voor een buitenlandse ondernemer die in het binnenland BTW verschuldigd wordt. Deze maatregel betekent een lastenverlichting voor die ondernemers. Voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat veel over de grenzen opereert, is deze richtlijn van groot belang omdat in veel lidstaten tot nu toe altijd een fiscaal vertegenwoordiger verplicht is. Nederland is dan ook steeds een voorstander geweest van deze richtlijn waarover nu een politiek akkoord in het verschiet ligt. Voor de situatie in Nederland heeft de richtlijn geen betekenis: slechts in uitzonderingssituaties - als buitenlandse ondernemers in Nederland gebruik willen maken van vereenvoudigde regels - is bij ons een fiscaal vertegenwoordiger vereist. Dat kan zo blijven op grond van het nieuwe richtlijnvoorstel.

Economische vraagstukken


- Werkgelegenheidspakket: bespreking van het advies van het Permanent Comité voor Arbeidsmarktvraagstukken (PCA)

Aard bespreking: oriënterend debat

De Ecofin Raad van 17 oktober zal een eerste oriënterend debat voeren over het Werkgelegenheidspakket. Dit pakket bestaat uit drie delen:
* Een ontwerp-gezamenlijk verslag voor de werkgelegenheid: een verslag van de implementatie van de werkgelegenheidsrichtsnoeren in 2000.

* Een voorstel van de Commissie aan de Raad voor landenspecifieke aanbevelingen aan lidstaten.

* Een voorstel van de Commissie aan de Raad voor werkgelegenheidsrichtsnoeren 2001 (=generieke aanbevelingen aan lidstaten). Deze documenten zijn beschikbaar op het internetadres: europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/key_en.htm

De Raad voor de Werkgelegenheid en Sociale Zaken heeft het voortouw bij de behandeling van het pakket. Daarnaast zal het pakket worden behandeld in de Ecofin Raad en de Onderwijsraad. Op 28 november zal de Ecofin Raad haar standpunt vaststellen. Net als voorgaande jaren zullen de ambtelijke voorportalen van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociale Zaken en van de Ecofin Raad, respectievelijk het Comité voor de Werkgelegenheid (EMCO) en het Comité voor de Economische Politiek (EPC), streven naar een zoveel mogelijk gezamenlijke standpuntbepaling. De Nederlandse inzet tijdens de behandeling van het pakket is vastgelegd in het Kabinetsstandpunt werkgelegenheidspakket, dat in de komende dagen aan de Kamer zal worden gezonden.


- Hervorming van het systeem van heffingen en uitkeringen ter bevordering van de

werkgelegenheid

Aard bespreking: oriënterend debat

Hervormingen van systemen van heffingen en uitkeringen staan momenteel in veel Europese landen hoog op de agenda. Dat geldt zeker ook voor Nederland gezien de ingrijpende belastinghervorming en de discussie rond de armoedeval. De Ecofin Raad van 17 oktober zal zich een eerste maal over het onderwerp buigen om richting te geven aan de behandeling van het thema. De discussie lijkt zich vooral toe te gaan spitsen op armoedeval-problemen.

Dit onderwerp is één van de belangrijke onderwerpen in de globale richtsnoeren. De conclusies van de Europese Raad van Lissabon wijzen ook wederom op het belang van hervormingen van heffingen en uitkeringen om prikkels te verbeteren. Dit onderwerp is dan ook gekozen als één van de bijzondere themas voor de landenexamens in het EPC.


- Milieu en duurzame ontwikkeling: behandeling van het ontwerp-verslag van de Ecofin Raad

aan de Europese Raad van Nice

Aard bespreking: behandeling ontwerp-verslag

De Ecofin Raad zal aan de Europese Raad van Nice een verslag voorleggen over Milieu en duurzame ontwikkeling naar aanleiding van een verzoek van de Europese Raad van Keulen in 1999. Het verslag is een stap in het ontwikkelen van een EU-strategie gericht op het verbeteren van de integratie van economisch beleid met milieu-themas en duurzame ontwikkeling. Tijdens de Ecofin Raad van 17 oktober zal een ontwerp-verslag besproken worden. Enkele belangrijke aandachtspunten uit het rapport zijn:

* dat de Globale Richtsnoeren goed kunnen worden gebruikt voor een samenhangend, transparant en geloofwaardig raamwerk voor integratie van milieu/duurzame ontwikkeling en economisch beleid;
* dat de Richtsnoeren uiteindelijk concrete doelstellingen, tijdpaden en mechanismen moeten bevatten voor het monitoren van vooruitgang op dit terrein;

* dat marktconforme instrumenten veelvuldiger moeten worden ingezet aangezien dit een efficiëntere instrumentering van het milieubeleid is; en dat voortgang moet worden gemaakt met een Europese energiebelasting.


- Voorbereiding van de ministeriële vergadering van de G20 in Montreal
Aard bespreking: vaststellen gemeenschappelijke lijn

Voor de tweede maal komen de ministers van de G-20, dat zijn de G7-landen plus opkomende economieën, bijeen om te spreken over themas met betrekking tot de stabiliteit van het internationale financiële systeem. Het Franse voorzitterschap zal mede namens de EU aan de vergadering deelnemen. Naar verwachting komen de onderwerpen wisselkoersregimes van opkomende economieën, schuldbeheer en de betrokkenheid van de particuliere sector bij financiële crises aan de orde.

Financiële consequenties van de hervorming van de Commissie

Aard bespreking: oriënterend debat

De Ecofin Raad heeft op 13 maart van dit jaar een verklaring aangenomen waarin de Commissie wordt verzocht de financiële consequenties van de hervormingen van de Commissie in kaart te brengen. Tevens wordt in deze verklaring aangegeven dat hierbij de Financiële Perspectieven, zoals overeengekomen in het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999, dienen te worden gerespecteerd. Naar aanleiding hiervan zal in deze Ecofin Raad een debat plaatsvinden over de financiële consequenties van de hervorming van de Commissie.

Financiële diensten


- Eerste voorstel van de richtlijn over ICBE, van toepassing op producten: politiek akkoord

Document: DOC 9856/00

Aard bespreking: debat met het oog op de totstandkoming van een politiek akkoord

Besluitvormingsprocedure: artikel 251 (codecisie-procedure)

Na een eerste oriënterend debat in juli j.l. zal de Ecofin Raad een tweede debat voeren over het eerste voorstel tot wijziging van de richtlijn inzake ICBE's (instellingen voor collectieve beleggingen in effecten), met het oog op de totstandkoming van een politiek akkoord.

Kern van de huidige richtlijn (uit 1985) is de wederzijdse erkenning in alle lidstaten van een beperkte groep beleggingsinstellingen, namelijk die beleggingsinstellingen die uitsluitend beleggen in effecten met toepassing van het beginsel van risicospreiding. Hoofddoel van het eerste voorstel tot wijziging van de richtlijn is het toepassingsgebied van de huidige ICBE-richtlijn uit te breiden tot andere categorieën beleggingsinstellingen. Dat wil zeggen dat het ICBE's wordt toegestaan eveneens te beleggen in geldmarktinstrumenten, bankdeposito's, rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen en financiële futures en opties die op gereglementeerde markten worden verhandeld. Nu is het ICBE's feitelijk slechts toegestaan om te beleggen in beursgenoteerde aandelen.

Geannoteerde agenda gecombineerde Raad Ecofin/JBZ 17 oktober 2000

Oriënterend debat over de middelen om de bestrijding van financiële misdrijven efficiënter te maken

Het Franse voorzitterschap wil tijdens de gecombineerde Raad Ecofin/JBZ de richting uitstippelen voor de verdere uitvoering van het door de Europese Raad van Tampere bepaalde programma ter bestrijding van de financiële criminaliteit. Daarbij wil het Franse voorzitterschap de bespreking toespitsen op vier themas:
1. de lidstaten verbinden om de tegenmaatregelen die de Financial Action Task Force (FATF) vaststelt inzake niet-coöperatieve landen en gebieden uit te voeren en daartoe, waar nodig, wettelijke voorzieningen te treffen;

2. een communautair initiatief nemen om de transparantie van juridische entiteiten (BV, NV, trusts, e.d.) te verbeteren;
3. het verbeteren van de informatie-uitwisseling in het kader van rechtshulpverzoeken. In dit kader dienen verzoeken om rechtshulp niet op fiscale gronden of door het inroepen van het bankgeheim te kunnen worden geweigerd. Daarnaast zal uitgebreide informatie over bankrekeningen dienen te worden verstrekt;

4. het betrekken van de douane bij de strijd tegen het witwassen.

-o-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie