Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

2299e zitting Raad Justitie Europese Unie

Datum nieuwsfeit: 17-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

2299. Raad - JUSTITIE- BINNENLANDSE ZAKEN EN CIVIELE BESCHERMING Press Release: Luxembourg (17-10-2000) - Press: 380 - Nr: 12127/00

12127/00 (Presse 380)

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2299e zitting van de Raad


- JUSTITIE, BINNENLANDSE ZAKEN EN CIVIELE BESCHERMING -

Luxemburg, 17 oktober 2000

Voorzitters:

mevrouw Elisabeth GUIGOU

grootzegelbewaarder, minister van Justitie

de heer Daniel VAILLANT

minister van Binnenlandse Zaken

van de Franse Republiek

INHOUD

DEELNEMERS

*

BESPROKEN PUNTEN

HET WITWASSEN VAN GELD, DE IDENTIFICATIE, OPSPORING, BEVRIEZING,

INBESLAGNEMING EN CONFISCATIE VAN HULPMIDDELEN EN VAN DE OPBRENGSTEN

VAN MISDRIJVEN - ONTWERP-KADERBESLUIT *

VERBETERING VAN DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN -

ONTWERP-OVEREENKOMST

*

CONCLUSIES VAN DE STUDIEBIJEENKOMST OVER HET WITWASSEN VAN DE

OPBRENGSTEN VAN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN EUROPA


*

COMMUNAUTAIR MECHANISME VOOR DE COÖRDINATIE VAN INTERVENTIES OP HET

GEBIED VAN CIVIELE BESCHERMING IN NOODSITUATIES


*

DIVERSEN

*


-
HOOFDEN VAN POLITIE *

-
OLAF *

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

*


-
Financiële inlichtingeneenheden *

-
Vergadering van de Hoofden van politie *

-
C.SIS-installatie en exploitatiebegroting voor 2001 *
-
Bestrijding van het witwassen van geld *

-
Gemeenschappelijke controleorganen voor gegevensbescherming * *
-
Minimumnormen voor een betere beveiliging van de reisdocumenten van de lidstaten van de EU - Resolutie * *

Voor meer informatie: tel. 02 285 64 23, 02 285 84 15, 02 285 81 11

DEELNEMERS

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:

België
:

de heer Frans VAN DAELE

ambassadeur, permanent vertegenwoordiger

Denemarken
:

de heer Frank JENSEN

minister van Justitie

Duitsland:

de heer Otto SCHILY

minister van Binnenlandse Zaken

Griekenland
:

de heer Michalis STATHOPOULOS

de heer Michalis CHRISOCHOÏDIS

minister van Justitie

minister van Openbare Orde

Spanje
:

de heer Angel ACEBES PANIAGUA

minister van Justitie

Frankrijk
:

de heer Daniel VAILLANT

mevrouw Elisabeth GUIGOU

minister van Binnenlandse Zaken

grootzegelbewaarder, minister van Justitie

Ierland
:

de heer John O'DONOGHUE

minister van Justitie, Rechtsgelijkheid en Hervorming van het Recht

Italië
:

de heer Enzo BIANCO

de heer Franco CORLEONE

minister van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de coördinatie van de civiele bescherming

staatssecretaris van Justitie

Luxemburg
:

de heer Luc FRIEDEN

minister van Justitie

Nederland
:

de heer Benk KORTHALS

minister van Justitie

Oostenrijk
:

de heer Ernst STRASSER

de heer Dieter BÖHMDORFER

minister van Binnenlandse Zaken

minister van Justitie

Portugal
:

de heer António COSTA

minister van Justitie

Finland
:

de heer Johannes KOSKINEN

minister van Justitie

Zweden
:

de heer Thomas BODSTRÖM

minister van Justitie

Verenigd Koninkrijk
:

de heer Jack STRAW

minister van Binnenlandse Zaken


* * *

Commissie
:

de heer António VITORINO

lid

HET WITWASSEN VAN GELD, DE IDENTIFICATIE, OPSPORING, BEVRIEZING,

INBESLAGNEMING EN CONFISCATIE VAN HULPMIDDELEN EN VAN DE OPBRENGSTEN

VAN MISDRIJVEN - ONTWERP-KADERBESLUIT

De Raad is, zonder vooruit te lopen op de bespreking van het advies van het Europees Parlement, die te gelegener tijd plaats zal vinden, tot een voorlopig akkoord gekomen over het ontwerp-kaderbesluit betreffende het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven.

Het ontwerp-besluit strekt er met name toe, door het gebruik van dit kaderbesluit - een nieuw instrument - de verbintenissen van de lidstaten dwingender te maken, en bepaalde vorderingen te maken ten opzichte van het gezamenlijk optreden van 1998 betreffende de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven. Het strekt er tevens toe, de voorbehouden in te trekken bij artikel 2 van het Verdrag van de Raad van Europa van 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, voor wat betreft de bestraffing van misdrijven die verband houden met witwassen, door een drempel van vier jaar gevangenisstraf vast te stellen, welke sanctie in samenhang met het strafstelsel van elke afzonderlijke lidstaat ten uitvoer moet worden gelegd.

VERBETERING VAN DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN -

ONTWERP-OVEREENKOMST

De Raad heeft bepaalde belangrijke kwesties besproken in verband met de ontwerp-overeenkomst betreffende de verbetering van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, in het bijzonder op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, het witwassen van de opbrengst van misdrijven en de criminaliteit op financieel gebied.

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over het beginsel dat men zich noch op het belastinggeheim, noch op het bankgeheim kan beroepen waar het gaat om verzoeken die door de bevoegde gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten worden ingediend. Voorts is de Raad overeengekomen de werkzaamheden met betrekking tot snelle overlegging van lijsten van bankrekeningen van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, en van de details omtrent de verrichtingen op deze rekeningen, voort te zetten.

De Raad heeft zijn voorbereidende instanties opdracht gegeven de besprekingen inzake de ontwerp-overeenkomst voort te zetten, teneinde zo spoedig mogelijk tot een definitief akkoord ter zake te komen.

CONCLUSIES VAN DE STUDIEBIJEENKOMST OVER HET WITWASSEN VAN DE

OPBRENGSTEN VAN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN EUROPA

De Raad heeft nota genomen van de conclusies van de studiebijeenkomst die het voorzitterschap van 13 tot en met 15 september 2000 in Parijs heeft georganiseerd over het witwassen van de opbrengsten van georganiseerde criminaliteit in Europa. In deze context maakte Commissielid VITORINO gewag van zijn voornemen om in de Raad JBZ op 30 november/1 december 2000 een mededeling in te dienen over de preventie van criminaliteit, met name die welke met de economische criminaliteit samenhangt.

Tijdens de studiebijeenkomst zijn de aspecten die gekoppeld zijn aan preventief en repressief optreden op het gebied van het witwassen besproken.

Onder de preventieve aspecten is gesignaleerd dat er meer capaciteit nodig is voor het analyseren van het verschijnsel witwassen, door met name te voorzien in een passende opleiding en een centrale structuur welke diegenen in overheidsdienst omvat die betrokken zijn bij de bestrijding van het witwassen.

Onder de repressieve aspecten vallen het gebruik van internationale structuren (Interpol, Europol) en het opzetten van gespecialiseerde structuren op nationaal niveau.

COMMUNAUTAIR MECHANISME VOOR DE COÖRDINATIE VAN INTERVENTIES OP HET

GEBIED VAN CIVIELE BESCHERMING IN NOODSITUATIES

De Raad heeft geluisterd naar een presentatie door de Commissie van haar recente voorstel tot vaststelling van een communautair mechanisme voor de coördinatie van interventies op het gebied van civiele bescherming in noodsituaties.

Tijdens de gedachtewisseling die op deze presentatie volgde, werden de volgende punten aan de orde gesteld:


- verbeteren van de samenwerking en de coördinatie tussen de interventiediensten van de lidstaten, dit om de interventies doeltreffender te maken, dubbel werk te voorkomen en schaalvoordelen te realiseren,

- de inventaris inzake de bestaande vermogens op het gebied van de civiele bescherming in de Gemeenschap bijwerken en aan de diensten voor civiele bescherming van de lidstaten ter beschikking stellen,
- opleiding van teams,

- informatie van het publiek,

- handhaving van de aansprakelijkheid van de lidstaten voor hun civiele beschermingsteams,

- rekening houden met de gedecentraliseerde structuren voor civiele bescherming die in bepaalde lidstaten bestaan,
- bijstand voor de kandidaatlanden voor toetreding en de omringende landen,

- het verband met de civiele crisisbeheersing en de bilaterale akkoorden die de Gemeenschap en de lidstaten hebben gesloten,
- het beroep op vrijwilligersorganisaties,
- de noodzaak van lichte beheersstructuren.
De Raad heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers opgedragen zijn besprekingen over het Commissievoorstel voort te zetten.

DIVERSEN


- HOOFDEN VAN POLITIE
De Raad heeft nota genomen van de verklaring van de delegatie van het Verenigd Koninkrijk betreffende de ontwikkeling van gemeenschappelijke operationele acties binnen de Groep Hoofden van politie, en verzocht het voorzitterschap de wenselijkheid te bezien van een rechtsbesluit waarin dit type samenwerking formeel zijn beslag krijgt.

- OLAF
De Raad heeft nota genomen van een verklaring van de Italiaanse delegatie, die voor wat betreft de bespreking van het jaarverslag van het Comité van toezicht van OLAF een actievere rol van de Raad JBZ wenste.

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

(Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen beschikbaar zijn voor het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen is verkrijgbaar bij de Persdienst.)

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Financiële inlichtingeneenheden

De Raad heeft een besluit aangenomen inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden (FIE's) van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens, die ertoe strekt de bevoegde nationale autoriteiten bij te staan in het bestrijden van witwassen van geld.

In het besluit wordt met name bepaald dat de lidstaten ervoor zorgen dat de FIE's voor de toepassing van dit besluit bestaan uit één eenheid per lidstaat, die ten behoeve van de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijk is voor de ontvangst (en, voorzover toegestaan, het opvragen), het analyseren en het verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van financiële informatie die betrekking heeft op vermoedelijke opbrengsten van misdrijven, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist. Het besluit is een reactie op de oproep van de Europese Raad van Tampere om de internationale samenwerking op het gebied van het witwassen van geld te verbeteren.

Vergadering van de Hoofden van politie

De Raad heeft nota genomen van de conclusies van het voorzitterschap na de vergadering van de Hoofden van politie die op 14 en 15 september 2000 in Parijs heeft plaatsgevonden met deelneming van de Europese Commissie, het secretariaat-generaal van de Raad en Europol.

De vergadering van Parijs ligt rechtstreeks in het verlengde van conclusie 44 van de Europese Raad van Tampere. Zij volgt op de vergadering van de Hoofden van politie die op 7 en 8 april 2000 in Lissabon heeft plaatsgevonden.

C.SIS-installatie en exploitatiebegroting voor 2001

De betrokken lidstaten (deelnemers aan het
Schengen-informatiesysteem-SIS), in het kader van de Raad bijeen, hebben de installatie- en exploitatiebegroting van C.SIS voor 2001 goedgekeurd. Gememoreerd zij dat de uitgaven in verband met SIS ten laste komen van de betrokken lidstaten, alsook van IJsland en Noorwegen, en berekend worden overeenkomstig de verdeelsleutel die vervat is in het financieel reglement C.SIS.

Bestrijding van het witwassen van geld

De Raad heeft nota genomen van een eindverslag inzake maatregelen betreffende de controle op het grensoverschrijdend verkeer van contanten. Dit verslag vormt het resultaat van uitvoering door de Groep douanesamenwerking van de Raad van een gemeenschappelijk project ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van contanten ("MONEYPENNY-project"), dat de volgende doelstellingen had:


· vaststellen hoeveel contanten, effecten of waardepapieren de binnen- en buitengrenzen van de Europese Unie fysiek overschrijden;
· aangeven hoe de strijd tegen witwaspraktijken bij grensoverschrijdend verkeer van contanten kan worden aangescherpt, met het oog op een eventuele herziening van bestaande rechtsinstrumenten, c.q. de opstelling van nieuwe teksten;
· verbetering en versterking van de samenwerking van de douanediensten bij de bestrijding van het witwassen van geld.

In het eindverslag wordt een overzicht gegeven van de situatie in de verschillende lidstaten met betrekking tot de wettelijke bepalingen die gelden voor de controle van contanten en de balans opgemaakt van de verschillende nationale gebruiken en ervaringen op dit gebied.

Gemeenschappelijke controleorganen voor gegevensbescherming *

De Raad heeft een besluit aangenomen tot oprichting van een secretariaat voor de gemeenschappelijke controleorganen voor gegevensbescherming ingesteld bij de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied en de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.

Minimumnormen voor een betere beveiliging van de reisdocumenten van de lidstaten van de EU - Resolutie *

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hebben een resolutie aangenomen tot vaststelling van zo streng mogelijke normen inzake de bescherming van reisdocumenten tegen vervalsingen, door te waarborgen dat de uitvoering van de documenten en de veiligheidskenmerken daarvan bij controle een doeltreffende identificatie van de vervalsingspogingen oplevert.

Er is overeengekomen:


- de minimumveiligheidsnormen voor de vervaardiging en afgifte van nieuwe reisdocumenten zo snel mogelijk, doch uiterlijk op
1 januari 2005 (voor paspoorten) en uiterlijk op 1 januari 2006 (voor identiteitskaarten en paspoorten voor korte duur met een geldigheidsduur van meer dan zes maanden), in te voeren;
- de mogelijkheid open te laten om nog strengere veiligheidsmaatregelen voor hun reisdocumenten vast te stellen;


- de minimumveiligheidsnormen toe te passen op alle in bijlage II genoemde reisdocumenten van de lidstaten;

- de minimumveiligheidsnormen voor reisdocumenten van de lidstaten zoals weergegeven in de bijlage bij de resolutie te aanvaarden.

De resolutie van 30 juni 1982 bevatte in bijlage I, onder B, tot op heden alleen aanwijzingen betreffende mogelijkheden om de paspoorten tegen vervalsingen te beveiligen, zonder dat een bepaald veiligheidsniveau werd aangegeven; dit heeft ertoe geleid dat de paspoorten van de diverse lidstaten veiligheidstechnisch gezien sterk verschillen en dat paspoorten en ook andere reisdocumenten van de lidstaten veelvuldig worden vervalst.

De bestrijding van vervalsing speelt een belangrijke rol bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de illegale immigratie in de Europese Unie en wordt derhalve door de lidstaten beschouwd als een bijzonder gewichtige kwestie van gemeenschappelijk belang.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie