Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

A-besluiten Gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Nieuws B & W

Nummer 42 - 18 oktober 2000

Op deze pagina

Persberichten
A-besluiten
B-besluiten
Stukken inzien

Zie ook

Vergaderagenda's

Nummer 42 - 18 oktober 2000

Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders, en voorstellen aan de gemeenteraad, van vrijdag 13 en dinsdag 17 oktober 2000

Persberichten

* Plan van aanpak voor platform e-commerce mkb
* Evenementenkalender vrijgegeven voor inspraak
* Stichting referendum binnenstad krijgt 10.000 gulden
* Strafrechtelijke opvang verslaafden

* Beleidsplan sociale zekerheid 2001: uitbreiding plusvoorziening voorgesteld
^

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Het college stemt in met de raadsvoordracht waarin negatief wordt geadviseerd aan de staatssecretaris van Cultuur over het verzoek tot aanwijzing van Rapenburg 44-54 tot beschermd rijksmonument. Het college stemt wel in met plaatsing van deze panden op de gemeentelijke monumentenlijst. Het gaat om een directeurswoning, een bedrijfsgebouw en een steenwerf. De voormalige steenhouwerij D. Weegewijs aan het Rapenburg is in 1899 ontworpen door de architect G.A. van Arkel. Op het grote perceel werden twee bedrijfsgebouwen en een directeurswoning gebouwd. Een groot deel bleef onbebouwd voor opslag en steenmateriaal dat over het water van de Rapenburgwal werd aangevoerd. Dit deel is bewaard gebleven en wordt door het Bureau Monumentenzorg beschermingswaardig geacht. Het is echter niet van nationaal belang, maar heeft wel cultuur- en architectuurhistorische betekenis voor Amsterdam. Daarom wordt voorgesteld deze panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Behandeling in de raadscommissie is op 2 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag voor achterstallig onderhoud wegen 1998 (tweede tranche). Bij het vaststellen van het krediet achterstallig onderhoud wegen in de binnenstad is besloten het projectvoorstel voor 1998 in twee delen te splitsen. Nu ligt een verdelingsvoorstel voor de tweede tranche ter besluitvorming voor. Behandeling in de raadscommissie is op 9 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Middelen, Welzijn en Onderwijs
Het college stemt in met een brief aan de Stichting Welzijn Binnenstad en stelt aangescherpte voorwaarden voor de fusie voor. De stichting heeft laten weten samen met drie andere welzijnsorganisaties in Amsterdam de intentie te hebben om te komen tot een volledige fusie. Het college heeft in juli ingestemd met drie voorwaarden aan de nieuw te vormen stichting. Deze voorwaarden zijn aangescherpt in overleg met de leden van de raadscommissie. Het gaat met name om een aanspreekbare persoon met bevoegdheden die voor de belangen van de binnenstadbewoners opkomt, en om het veiligstellen van de opgebouwde reserve voor de binnenstadbewoners..

Algemeen Bestuur
Het college heeft kennis genomen van het raadsadres van mevr. R.J. Buijsmann-van Harten van 2 juni jl. over het uitblijven van een beslissing op het bezwaarschrift over de verlenging van tramlijn 10. Behandeling in de raadscommissie is op 3 oktober.

Grote stedenbeleid

Het college stelt het Werkplan 2000-2001 voor het Bureau Grotestedenbeleid vast. Het bureau is in augustus 1999 ingesteld en heeft in januari jl. het eerste werkplan uitgebracht. Het werkplan omvatte de korte termijn acties. Deze acties zijn nu afgerond of in gang gezet. Het werkplan is nu geactualiseerd, waarbij het accent ligt op de beoordeling van de stadsdeelplannen, het bevorderen van de effectiviteit en inzichtelijkheid van doelen en middelen en het toekomstig beleid. De nieuwe accenten in het werkplan hebben ook gevolgen voor de organisatorische kant van het bureau. Het college heeft besloten om het bureau tijdelijk onder te brengen binnen de Bestuursdienst onder de gemeentesecretaris. Tot op heden was het bureau ondergebracht bij de Stedelijke Woningdienst Amsterdam. Behandeling in de raadscommissie is op 2 november.

Het college stemt in met de integrale beoordeling en toetsing van de GSB-plannen. In het voorstel wordt de regie rond de ondersteuning van stadsdelen bij planontwikkeling, de integrale beoordeling en de financiële toetsing bij de Bestuurlijke Regiegroep GSB gelegd zodat de bewaking en samenhang beter in het oog kunnen worden gehouden. De stadsdelen vragen ook om een loket waar ze terechtkunnen voor de ondersteuning. Behandeling in de raadscommissie is op 2 november.

Bestuurlijk stelsel

Het college heeft kennis genomen van het verslag van de Coördinatiecommissie Regionale Samenwerking Amsterdam van 21 september jl. De coördinatiecommissie komt ongeveer vier keer per jaar bijeen, en heeft als doelstelling het volgen van tien regionale projecten en het bespreken van ontwikkelingen die van belang zijn voor de Noordvleugel van de Randstad. Het verslag wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Het Amsterdamse Burgemeestersreferendum Comité heeft na het inleidend verzoek de verdere inzameling van handtekeningen voor het referendum gestaakt. Desalniettemin zal het college het inleidend verzoek toetsen aan de referendumverordening. Inmiddels is door het vervroegde vertrek van burgemeester Patijn het referendumverzoek achterhaald.

Personeel & organisatie

Het college heeft kennis genomen van de 6e halfjaarrapportage van het Centraal Registratiepunt Fraude en Corruptie. In het eerste halfjaar zijn tien gevallen van fraude aangemeld. Daarnaast zijn er nog twintig zaken die in behandeling zijn. De rapportage is geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de naam van de diensttak of het stadsdeel niet is vermeld. Gegevens die tot herkenbaarheid van personen kunnen leiden zijn weggelaten. Sinds 1997 stelt het Centraal Registratiepunt een halfjaarlijkse rapportage op over de fraudegevallen die zich binnen de gemeente hebben voorgedaan. Fraudegevallen worden door de directeuren van diensten binnen twee werkdagen (overeenkomstig de richtlijn) aangemeld bij het Centraal Registratiepunt nadat een intern onderzoek is gestart. In voorkomende gevallen nemen de directeuren van de diensten de nodige disciplinaire maatregelen tegen betrokkene(n) en wordt aangifte bij de politie gedaan.

Facilitaire bedrijven

Het college stemt in met het ontslag en de benoeming van commissarissen bij de NV Afvalverwerkingsinrichting-Amsterdam. De heren H.H.M. Groen en E.M. Hooghiemstra zijn eervol ontslagen en de heer G.D. Dales, wethouder van de gemeente Amsterdam, is benoemd tot commissaris. Deze ontslagen, respectievelijk benoeming zijn op 1 oktober jl. ingegaan.

Verkeer, vervoer en infrastructuur

Het college heeft een aantal beslissingen genomen over de tijdelijke verplaatsing van woonboten in de Sixhaven en ontruiming/sloop van de jachthaven in verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Op 17 mei jl. hebben raadsleden tijdens de commissiebehandeling van het collegevoorstel opmerkingen gemaakt over de hoge kosten die het voorstel met zich meebrengt. Het voorstel van het college (variant 7A) is om een kistdam van 6,5 meter aan te leggen, waarnaar negen boten worden verplaatst. Eén boot blijft op de huidige plek liggen. De raadsleden hebben naar aanleiding van dit voorstel op een aantal punten om aanvullende informatie gevraagd: de toezeggingen die aan de bewoners en aan de jachthaven zijn gedaan, de (eventuele) juridische consequenties van de toezeggingen, het onderzoek van de spreidingsvariant, de mogelijkheden en consequenties van een aanwijzing van ligplaatsen door de centrale stad aan een of meer stadsdelen, en een nader onderzoek van de alternatieven. In een notitie wordt op deze punten ingegaan. Er zijn de woonbootbewoners geen concrete toezeggingen gedaan, maar er zijn wel verwachtingen gewekt over de mogelijkheid tot realisatie van een tijdelijke haven. Aan de wens van de watersportvereniging om de jachthaven tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn te laten functioneren, wordt in redelijkheid tegemoetgekomen. Verder blijkt het niet mogelijk om voor de woonboten tijdelijke ligplaatsen in andere stadsdelen te vinden. Voor het voorstel van het college (variant 7A) was al een bedrag gereserveerd. Een besparing zou mogelijk zijn als twee boten in Noord een definitieve plek krijgen toegewezen. Het college stelt nu voor om deze mogelijkheid (variant 7B) in samenwerking met het stadsdeel Amsterdam-Noord verder uit te werken, waarbij men altijd op variant 7A kan terugvallen. Ondertussen wordt een aannemer uitgenodigd om een prijsaanbieding voor de varianten 7A en 7B te doen. Behandeling in de raadscommissie is op 22 november.

Het college stemt in met een aantal wijzigingsvoorstellen voor de GVB-winterdienstregeling 2001-2002. In aanvulling op de wijzigingsvoorstellen voor de lijnen 23 en 67 die op 4 juli jl. in de collegevergadering besproken zijn, heeft het GVB in september een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. De belangrijkste zijn de instelling van een IJbus - als voorloper van de IJtram - tussen het Haveneiland en het CS, het doortrekken van nachtlijn 72 naar IJburg, het doortrekken van lijn 17 naar het Dijkgraafplein, het verleggen van het eindpunt van lijn 1 van het Dijkgraafplein naar Hekla, het verhogen van de frequentie van de lijnen 32/34/36/37/38, het opdelen van lijn 35 in een lijn van Molenwijk naar het CS en twee lijnen van het CS naar Station Sloterdijk c.q. van het CS naar de Zaanstraat, vervanging van lijn 39E door een nieuwe buslijn tussen het CS en de Papaverweg, inkorting van de route van spitslijn 220 tot Schiphol-Oost/Stationsplein, en opheffing van een heen- en een terugrit op spitslijn 245. Al deze wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingevoerd met ingang van de GVB-winterdienstregeling 2001-2002, met uitzondering van de voostellen over de lijnen 1 en 17, 23, 67 en het openbaar vervoer naar IJburg. Deze voorstellen kunnen pas worden ingevoerd als de benodigde infrastructuur is opgeleverd.

Het college stemt in met de notitie over de stand van zaken van RegioNet en de decentralisatie van het spoorvervoer en met de brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat over dit onderwerp. De notitie gaat in op het (ambtelijk) voorstel van het ministerie om de spoorlijnen in Noord-Holland Noord en het stadsgewestelijke sternet rond Amsterdam als één pakket op korte termijn te decentraliseren. Om de bevoegdheden voor het regionaal spoorvervoer te kunnen uitoefenen, wordt momenteel in Noordvleugelverband een voorstel ontwikkeld voor een taakorganisatie die als gezamenlijke opdrachtgever kan optreden. Vooruitlopend op en ter voorbereiding van de decentralisatie functioneert er sinds kort een Coördinatiegroep Spoorvervoer van de betreffende regionale overheden (incl. Amsterdam) en het Rijk. Daarnaast werkt een projectgroep van regionale overheden en vervoerbedrijven aan een concreet vervoerkundig plan voor de lijnvoering van RegioNet op korte en middellange termijn (2002-2005). De notitie wordt ter kennisneming aan de raadscommissie gestuurd.

Sociale zaken

Het college stelt voor om bezwaar te maken tegen de afwijzing door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van verlenging van het verbeterplan van de Sociale Dienst Amsterdam. Op basis van de eindrapportage heeft de minister op 18 september jl. besloten de gemeente Amsterdam geen nadere termijn te gunnen om de tekortkomingen bij de uitvoering van de Algemene Bijstandswet op te heffen. Het college machtigt nu de wethouder Sociale Zaken om het bezwaarschrift vast te stellen. Dit besluit gaat ter kennisneming naar de raadscommissie.

Economische zaken

Een deel van 'West binnen de Ring' (daarin liggen delen van de stadsdelen Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West en Westerpark) kan worden aangewezen als Europees ontwikkelingsgebied. Dat wil zeggen dat voor dat gebied een beroep kan worden gedaan op de zogenaamde Urban II subsidies. Met stadsdelen en andere betrokkenen zal worden overlegd over de plannen en de definitieve gebiedskeuze. Daarbij zal ook externe ondersteuning worden ingeschakeld.

Economische zaken/werkgelegenheid

Het college heeft kennis genomen van de rapportages Bestuurlijk Overleg Economische Zaken en Werkgelegenheid. Om haar regierol te versterken heeft de gemeenteraad de individuele leden van het college verzocht om te rapporteren over het functioneren van het bestuurlijk overleg. In de rapportage komen de onderwerpen aan bod die vermeld staan in de notitie 'Programakkoord en de Stadsdelen 1998-2002'. Behandeling in de raadscommissie is op 2 november.

Werkgelegenheid

Het college gaat akkoord met deelneming van de WRA-groep in de Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam (SNWA). De SNWA is een bedrijfje dat bestaat uit een aantal werksoorten (zoals een fietsenstalling en een boekbinderij), die zo zijn ingericht dat de deelnemers er werkervaring en werkritme kunnen opdoen. De doelgroep is de categorie (ex)psychiatrische patiënten die nog niet toe zijn aan een vorm van regulier werk, maar wel aan de slag willen en kunnen. Het doel is deelnemers in een tijdelijk traject, niet langer dan een jaar, door te geleiden naar de reguliere markt, dan wel naar een sociale werkplaats.

Openbare ruimte

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag van 85.000 gulden voor de uitvoering van drie bomenprojecten in het stadsdeel De Baarsjes. In het stadsdeel is de afgelopen jaren een aantal wegen geherprofileerd. Bij deze herprofilering is rekening gehouden met het behouden en/of vervangen van bomen omdat die (vrijwel) het enige groen in het stadsdeel zijn. Behandeling in de raadscommissie is op 7 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag van 48.000 gulden voor de renovatie van twee speeltuinen in het Amsterdamse Bos. In het bos zijn vijf speeltuinen die openbaar toegankelijk zijn. Met name de speeltuinen Bosmuseum en Geitenboerderij worden intensief gebruikt. De verplichte keuring van de speeltoestellen in 1998 heeft uitgewezen dat deze twee speeltuinen niet aan de veiligheidseisen voldeden. Inmiddels is de speeltuin Bosmuseum vernieuwd en heropend; de Geitenboerderij is inmiddels voor een deel gerenoveerd. Behandeling in de raadscommissie is op 7 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag van 100.000 gulden voor het opstellen van een plan van aanpak project 'Amstelscheg'. Het plan van aanpak wordt samen met de gemeenten en stadsdelen die aan de Amstel liggen opgesteld en is een project om de kwaliteit van de openbare ruimte langs de oevers van de Amstel van Rokin tot Ouderkerk, en het aanliggende landelijke gebied: de Amstelscheg, te verbeteren. Behandeling in de raadscommissie is op 7 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag voor het uitvoeren van het project Beheerplanning Volkstuinparken. Door natuur- en milieuvriendelijk beheer kunnen de volkstuinparken bijdragen aan recreatief (mede)gebruik en wordt de waarde voor de hoofdgroenstructuur vergroot. Dit beleid is ook als doelstelling in het beleidsplan 1997-2007 van de Bond van Volkstuinders opgenomen. Om deze doelstelling planmatig uit te voeren wordt een krediet van 50.000 gulden beschikbaar gesteld. Met de invoering wordt gestart in de parken Rust en Vreugd, Lissabon, de Groote Braak en Sloterdijkermeer. Na evaluatie hiervan in 2001 komen in 2002 de andere volkstuinparken aan bod. Behandeling in de raadscommissie is op 7 november en in de gemeenteraad in januari.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvragen van in totaal 430.000 gulden uit het Groenfonds voor het uitvoeren van vier boomprojecten, een natuurpad en de Landschapsvisie Waterland in het stadsdeel Amsterdam-Noord. Voor het vervangen van bomen, het verbeteren van de groeiplaatsen of het beschermen van bomen op de Meeuwenlaan. Klaprozenweg, Purmerweg en IJdijk is 350.000 gulden beschikbaar. Voor een natuurpad in het Baanakkerspark, een ecologisch, educatief ingericht park dat ook onderdeel is van de ecologische structuur van Amsterdam-Noord, wordt 40.000 gulden vrijgemaakt. Aan de uitwerking van concrete projectvoorstellen van de Landschapsvisie Waterland wordt 40.000 gulden bijgedragen. Behandeling in de raadscommissie is op 7 november en in de gemeenteraad in januari.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over een krediet van 97.000 gulden ten laste van het Groenfonds voor de volgende publicaties over groen en natuur: het werkboek 'Van Tegeltuin tot Lusthof', met richtlijnen over de aanleg van groen en natuur; het Eeuwboek van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging; het Parkenboek Amsterdam; de publicatie 'Het Gespaarde Landschap', over kleine landschappelijke cultuurhistorische monumenten van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg; en een uitgave over de Amsterdamse Vogelhistorie 1285-1999. Behandeling in de raadscommissie is op 7 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de financiële bijdrage van 160.000 gulden uit het Groenfonds aan het stadsdeel Osdorp voor het Ecologisch Educatief Centrum in het Piet Wiedijkpark. Om aan de vragen over natuur van bewoners en diverse onderwijsinstellingen te voldoen komt in de natuurtuin de Wiedijk een centrum waar lessen kunnen worden gegeven en presentaties plaatsvinden. Behandeling in de raadscommissie is op 7 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Grondzaken

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid D. Balak (CDA) over het erfpachtbeleid. Publicatie in het Gemeenteblad.

Ruimtelijke ordening

Het college gaat akkoord met het ontwerp Stedelijk Plan van Eisen Oosterdokseiland. Na onder meer een uitgebreide inspraak- en adviesronde is het plan op een aantal hoofdpunten aangepast. Het gaat hierbij om de bouwmassa en de programma-omvang (waaronder het afzien van een overbouwing van het spoor), de inrichting van de Oosterdokskade (met een rechte kade en groepen bomen in de openbare ruimte) en één compacte verkeersaansluiting op de Oostertoegang. Daarnaast gaat het college akkoord met de sloop van de laagbouw van het PTT-complex met inpassing van de PTT-hoogbouw in de stedenbouwkundige uitwerking voor het zuiddeel van het Oosterdokseiland. Aan de gemeenteraad wordt de keus voorgelegd om de brandweerkazerne te slopen voor nieuwbouw of te renoveren voor een commerciële functie of een broedplaats. Aan de gemeenteraad worden ook twee varianten ten aanzien van bebouwing van de IJ-kade voorgelegd. De nieuwbouw ten oosten van de brandweerkazerne kan een maximale hoogte van 60 meter krijgen (gecombineerd met een vrije IJ-kade) of een maximale hoogte van 24 meter (gecombineerd met bebouwing op de IJ-kade met een maximale hoogte van 50 meter).Verder gaat het college akkoord met de IJ-kade als definitieve locatie voor de Hotelboot, die uit het Oosterdok verplaatst moet worden. Behandeling in de raadscommissie is op 8 november en in de gemeenteraad op 29 november

Volkshuisvesting

Het college stemt in met de raadsvoordracht over een subsidieregeling in verband met de verhoging van de erfpacht. In januari jl. heeft de gemeenteraad de eindrapportage van de operatie Groot onderhoud Amsterdams erfpachtstelsel behandeld. Zij heeft toen aangegeven een tegemoetkomingsregeling te willen voor erfpachters die door de canonverhogingen in grote financiële problemen komen. Behandeling in de raadscommissie is op 8 november en in de gemeenteraad op 29 november.

^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

- Advies op bezwaarschrift.
Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg
- Twee besluiten over aanwijzing gemeenteambtenaren. Bouwen, Wonen en Economie

- Drie adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.
- Advies op bezwaren tegen onderdeel bestemming/gebruik in huisnummerbesluit.
Middelen, Welzijn en Onderwijs

- Besluit over toekenning incidentele subsidie.
- Besluit over onderzoek.

Algemeen Bestuur

- Tien adviezen op bezwaarschriften.

- Besluit over wijziging mandaatsbesluit.

Jeugdzaken

- Besluit over eenmalige waarderingssubsidie.
- Besluit over subsidieafwijzing.

Financiën

- Besluit over overdracht begrotingspost.

Personeel & Organisatie

- Brief over niet ontvankelijk verklaring bezwaar.
- Besluit over ontslagtoetscommissie.

Sociale Zaken

- Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.
Zorg

- Drie besluiten over afwijzing subsidieverzoeken.
Gemeentevervoerbedrijf

- Vier besluiten over machtigingsaanvragen.
Werkgelegenheid

- Besluit over beschikking tot vaststelling indicatie o.g.v. van artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Grondzaken

- Vier besluiten over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.
Volkshuisvesting

- Besluit over benoeming.

^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 18-10-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie