Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Datum van plaatsing: 18 oktober

Voor nadere inlichtingen: Gerard Flinkers, afd. ABZ tel. 0541 - 669615

MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

VERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
De gemeenteraad komt op donderdag 19 oktober a.s. in vergadering bijeen. Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom de beraadslagingen vanaf de publieke tribune te volgen. De agendapunten heeft U 11 oktober jl. op deze pagina kunnen lezen. Een kopje koffie staat voor u klaar.

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL

De K.C.A.-inzameling in Oktober is:

VRIJDAG 20 OKTOBER a.s.

PLAATS

LOCATIE

TIJD

Saasveld Parkeerplaats Bruins 9.00 - 10.00 uur
Deurningen Plechelmusplein 10.30 - 11.30 uur
Weerselo Parkeerplaats nabij Trefpunt 13.30 - 14.30 uur Rossum Thijplein 15.00 - 16.00 uur
Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot de administratie van de afdeling Gemeentewerken, telefoon: 66 96 85 Bij deze vragen wij u vriendelijk het klein chemisch afval niet zomaar weg te gooien, want het is zeer schadelijk voor het milieu. Chemisch afval is namelijk puur vergif. De inzameling in november vindt plaats op vrijdag 10 november

COLLECTEVERGUNNING

Er is voor de week van 22 oktober t/m. 28 oktober a.s. geen collectevergunning verleend.

KENNISGEVINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

RUIMTELIJKE ORDENING

Bekendmaking verordeningen

In de raadsvergadering van 14 september 2000 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:


1. Derde wijziging van de Legesverordening 1998 en de daarbij behorende

2. Tarieventabel 2000

De raad heeft besloten om voor het toepassen van verschillende vrijstellingsprocedures van het bestemmingsplan op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de volgende tarieven te hanteren:

Artikel 19 lid 1 (de zelfstandig projectprocedure) f 2.850,- Artikel 19 lid 2 (vrijstelling op basis van algemene verklaring van geen bezwaar) f 1.750,-
Artikel 19 lid 3 (zogenoemde kruimelgevallen) f 390,-

1. Eerste wijziging van de Inspraakverordening

De raad heeft een wijziging van de inspraakverordening vastgesteld. In de verordening is opgenomen dat inspraak volgens de in deze verordening beschreven procedure wordt verleend op vrijstellingsprocedures op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Inwerkingtreding
Deze wijzigingen van beide verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na de dag van bekendmaking.

De tekst van de door de gemeenteraad vastgestelde wijzigingen ligt ter inzage bij de Afdeling Algemene Bestuurszaken van het gemeentehuis. Voor informatie over deze wijzigingen kunt u zich wenden tot de heer H. Nuis van de afdeling VROM (telefoonnummer: 0541- 66 96 70).

VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN WEERSELOSE MARKT 2000

De afgelopen jaren is er in verschillende stappen toegewerkt naar de opstelling van een voorontwerp-bestemmingsplan voor de Weerselose Markt. Na een uitvoerig dossieronderzoek en een inventarisatie van de oplossingsmogelijkheden, is de daadwerkelijke opstelling van het bestemmingsplan opgepakt. Alle betrokken partijen (exploitant en omwonenden) zijn regelmatig betrokken geweest in het totstandkomingsproces. Inmiddels is het voorontwerp van een bestemmingsplan gereed voor presentatie. Het plan beoogt de Weerselose markt binnen strakke kaders te bestemmen en onder voorwaarden ontwikkelings- mogelijkheden te bieden.
Ten behoeve van de inspraak ligt het voorontwerp-bestemmingsplan bij de afdeling VROM in het gemeentehuis ter inzage van donderdag 26 oktober 2000 tot en met woensdag 22 november 2000.

Gedurende die periode kan eenieder die opmerkingen heeft die schriftelijk maken. Deze inspraakreactie dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.
Mondelinge reacties kunnen worden gegeven op een informatieve inspraakbijeenkomst die zal worden gehouden maandag 6 november 2000 om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis, Burgemeester Scholtensplein
1 te Weerselo.


VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN DE ZOEKE

In het ruimtelijke structuurvisie voor Saasveld, zoals de gemeenteraad deze op 20 juli 1999 heeft vastgesteld is langs de Zoekerdijk een locatie aangewezen voor de ontwikkeling van een kleinschalig bedrijventerrein.
Inmiddels zijn de werkzaamheden ter voorbereiding van een bestemmingsplan zover gevorderd dat een voorontwerpplan gepresenteerd kan worden. Het plan beoogt het mogelijk te maken dat 10 tot 12 bedrijfskavels beschikbaar komen; op vier daarvan zal een bedrijfswoning gebouwd mogen worden.

Ten behoeve van de inspraak ligt het voorontwerp-bestemmingsplan bij de afdeling VROM in het gemeentehuis ter inzage van donderdag 19 oktober 2000 tot en met woensdag 15 november 2000. Gedurende die periode kan eenieder die opmerkingen heeft deze schriftelijk maken. Deze inspraakreactie dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo. Mondelinge reacties kunnen worden gegeven op een informatieve inspraakbijeenkomst die zal worden gehouden: woensdag 18 oktober 2000 om 20.00 uur in café Bruins te Saasveld.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN TER KEURS (WOONZORGCOMPLEX)

Met ingang van 19 oktober 2000 ligt gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling VROM het ontwerp-bestemmingsplan Ter Keurs (woonzorgcomplex). Dit bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een woonzorgcomplex op een perceel aan de Bisschopstraat te Weerselo en ontsluiting van dit perceel vanaf de Haarstraat. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp-plan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Weerselo, postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

PARTIELE HERZIENING

Ontwerp-10e partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied uit 1989

Met ingang van 19 oktober 2000 ligt gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling VROM het ontwerp van de 10e gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied uit 1989. De 10e partiele herziening betreft het wijzigen van de bestemming van het perceel Bornsestraat 23 te Saasveld van 'Woondoeleinden' in 'Bijzondere bebouwing' met de aanduiding Dp (Dierenpension) en het wijzigen van de bestemming van het perceel Bornsestraat 25 te Saasveld van 'Bijzondere bebouwing' met de aanduiding Dp (Dierenpension) in 'Woondoeleinden'. In 1997 is een anticipatieprocedure (artikel 19 WRO en artikel 50 lid 5 Ww) gevoerd om medewerking te verlenen aan de verplaatsing van het dierenpension van de Bornsestraat 25 te Saasveld naar het perceel Bornsestraat 23 te Saasveld. Bovenbedoelde vrijstellingsprocedure behoort gevolgd te worden door een herziening van het bestemmingsplan. Deze wijziging vindt zijn beslag in de opgestarte 10e partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied uit 1989 en brengt de bestemming van de percelen Bornsestraat 23 te Saasveld en Bornsestraat 25 te Saasveld in overeenstemming met het gebruik. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze inzake het ontwerpplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED (ARTIKEL 13, LID C)

Met ingang van 19 oktober 2000 ligt gedurende twee weken ter inzage het plan van de heer A.F. Eidhof voor het uitbreiden van een woning op het perceel Roepenbeltweg 8 te Rossum. Het geldende bestemmingsplan laat de uitbreiding van deze woning slechts toe nadat burgemeester en wethouders daartoe vrijstelling hebben verleend op grond van artikel 13 lid C van het bestemmingsplan Buitengebied.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de gevraagde vrijstelling te verlenen. Hiertegen kan iedereen schriftelijk bedenkingen inbrengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo en wel binnen bovengenoemde termijn van twee weken.

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluit.

Op de afdeling V.R.O.M. ligt vanaf 19 oktober 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag van:


* W.J.G. Hellegers (Frans op den Bult), Hengelosestraat 6 te Deurningen in verband met het veranderen van de inrichting voor een (onbemand) tankstation voor levering van motorbrandstoffen voor m.n. vrachtwagens. Voor dit onbemand tankstation zijn de voorschriften van de AmvB tankstations van toepassing
* (bijlage 1 Besluit AmvB tankstations).

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn de gevraagde vergunning, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, te verlenen. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 16 november 2000 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-besluit(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Besluiten.
Tevens liggen vanaf 19 oktober 2000 gedurende zes weken ter inzage de onder
voorschriften verleende vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer van:


* maatschap Tijink, Loodijk 17 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

* B.J. Breukers, Oude Postweg 26 te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een vleesstierenhouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.

* B.J.P. Pol, Luttekerveldweg 4 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

Beroep tegen de besluiten kan tot en met 30 november 2000 worden ingesteld door:


1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.


Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 30 november 2000 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

BOUWZAKEN

Aanvragen:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 5 t/m 12 oktober 2000 de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Kloppersblokweg 2-2a te Weerselo: verbouwen en uitbreiden woning tot inwoning;

* Hengelosestraat te Deurningen: verbouwen en uitbreiden zomerhuisje en

* Mönnikweg 8 te Saasveld: bouw ligboxenstal.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling V.R.O.M. (Bouwzaken).

Vergunningen:

Burgemeester en wethouders hebben besloten positief te reageren op de hierna genoemde
meldingen bouwvoornemen:


* het plaatsen van een tuinhuisje aan de Stadtlohnallee 19 te Weerselo (20.11.2000) en

* het plaatsen van een dakkapel aan de Oldenzaalsestraat 20 te Rossum (20.11.2000).

Het college heeft besloten bouwvergunning te verlenen voor:
* het plaatsen van een overkapping aan de Legtenbergerstraat 45 te Weerselo (20.11.2000);

* het uitbreiden van een woning aan de Eertmansweg 10 te Weerselo (20.11.2000) en

* het uitbreiden van een bedrijfshal aan de Echelpoelweg 3 te Weerselo (21.11.2000).

In de afgelopen week is sloopvergunning verleend voor het slopen van een slibdroger aan de
Reimerweg 3 te Rossum (21.11.2000).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

OVERIGE MEDEDELINGEN

FOTO MONUMENT 2000
Deze stichting vraagt aan alle Nederlanders en medelanders, jong of oud foto's te maken over het dagelijkse leven in 2000. Op deze manier hoopt men een reële kijk op het leven in 2000 te krijgen. . De stichting hoopt dat velen meedoen en alle gemaakte foto's zijn daarna te bezichtigen tijdens een landelijke tentoonstelling van 13 april t/m. 3 juni 2001. Indien u hierover meer wilt weten kunt u een folder halen bij het gemeentehuis of bij de bibliotheek in uw dorp. Ook kunt u informatie inwinnen op de website via: www.fotomonument.nl en schriftelijk via:
Foto Monument 2000, Plompetorengracht 3, 3512 CA UTRECHT

TENTOONSTELLING BURGEMEESTERS PORTRETTEN TWENTE

In de hal van ons gemeentehuis staat een gedeelte van de tentoonstelling van de Burgemeestersportretten door de kunstenaarsgroep KRAS.
Deze tentoonstelling is van 1 oktober tot en met 24 november te bezichtigen tijdens de openingstijden van ons gemeentehuis. Er wordt ook een catalogus van de gehele collectie te koop aangeboden voor de prijs van f 15,00.
De gehele collectie is te bezichtigen in het stadhuis van Hengelo van 27 november tot en met 15 december.
Voor verder informatie kunt u telefonisch contact opnemen met : 053- 430 49 32.


INZAMELING OUD PAPIER IN DEURNINGEN De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 21 oktober a.s.het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen) uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur. Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het papier in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met: de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 2456907 (werk)

ACTIVITEITEN:

VRIJDAG 20 OKTOBER:
Lampionoptocht in de kom van Deurningen van ± 18.30 uur - ± 19.30 uur. Inlichtingen: Esmirijn Veger, tel. 074-2772923.

Naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...