Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Datum van plaatsing: 18 oktober

Voor nadere inlichtingen: Gerard Flinkers, afd. ABZ tel. 0541 - 669615

MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

VERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
De gemeenteraad komt op donderdag 19 oktober a.s. in vergadering bijeen. Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom de beraadslagingen vanaf de publieke tribune te volgen. De agendapunten heeft U 11 oktober jl. op deze pagina kunnen lezen. Een kopje koffie staat voor u klaar.

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL

De K.C.A.-inzameling in Oktober is:

VRIJDAG 20 OKTOBER a.s.

PLAATS

LOCATIE

TIJD

Saasveld Parkeerplaats Bruins 9.00 - 10.00 uur
Deurningen Plechelmusplein 10.30 - 11.30 uur
Weerselo Parkeerplaats nabij Trefpunt 13.30 - 14.30 uur Rossum Thijplein 15.00 - 16.00 uur
Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot de administratie van de afdeling Gemeentewerken, telefoon: 66 96 85 Bij deze vragen wij u vriendelijk het klein chemisch afval niet zomaar weg te gooien, want het is zeer schadelijk voor het milieu. Chemisch afval is namelijk puur vergif. De inzameling in november vindt plaats op vrijdag 10 november

COLLECTEVERGUNNING

Er is voor de week van 22 oktober t/m. 28 oktober a.s. geen collectevergunning verleend.

KENNISGEVINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

RUIMTELIJKE ORDENING

Bekendmaking verordeningen

In de raadsvergadering van 14 september 2000 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:


1. Derde wijziging van de Legesverordening 1998 en de daarbij behorende

2. Tarieventabel 2000

De raad heeft besloten om voor het toepassen van verschillende vrijstellingsprocedures van het bestemmingsplan op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de volgende tarieven te hanteren:

Artikel 19 lid 1 (de zelfstandig projectprocedure) f 2.850,- Artikel 19 lid 2 (vrijstelling op basis van algemene verklaring van geen bezwaar) f 1.750,-
Artikel 19 lid 3 (zogenoemde kruimelgevallen) f 390,-

1. Eerste wijziging van de Inspraakverordening

De raad heeft een wijziging van de inspraakverordening vastgesteld. In de verordening is opgenomen dat inspraak volgens de in deze verordening beschreven procedure wordt verleend op vrijstellingsprocedures op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Inwerkingtreding
Deze wijzigingen van beide verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na de dag van bekendmaking.

De tekst van de door de gemeenteraad vastgestelde wijzigingen ligt ter inzage bij de Afdeling Algemene Bestuurszaken van het gemeentehuis. Voor informatie over deze wijzigingen kunt u zich wenden tot de heer H. Nuis van de afdeling VROM (telefoonnummer: 0541- 66 96 70).

VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN WEERSELOSE MARKT 2000

De afgelopen jaren is er in verschillende stappen toegewerkt naar de opstelling van een voorontwerp-bestemmingsplan voor de Weerselose Markt. Na een uitvoerig dossieronderzoek en een inventarisatie van de oplossingsmogelijkheden, is de daadwerkelijke opstelling van het bestemmingsplan opgepakt. Alle betrokken partijen (exploitant en omwonenden) zijn regelmatig betrokken geweest in het totstandkomingsproces. Inmiddels is het voorontwerp van een bestemmingsplan gereed voor presentatie. Het plan beoogt de Weerselose markt binnen strakke kaders te bestemmen en onder voorwaarden ontwikkelings- mogelijkheden te bieden.
Ten behoeve van de inspraak ligt het voorontwerp-bestemmingsplan bij de afdeling VROM in het gemeentehuis ter inzage van donderdag 26 oktober 2000 tot en met woensdag 22 november 2000.

Gedurende die periode kan eenieder die opmerkingen heeft die schriftelijk maken. Deze inspraakreactie dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.
Mondelinge reacties kunnen worden gegeven op een informatieve inspraakbijeenkomst die zal worden gehouden maandag 6 november 2000 om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis, Burgemeester Scholtensplein
1 te Weerselo.


VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN DE ZOEKE

In het ruimtelijke structuurvisie voor Saasveld, zoals de gemeenteraad deze op 20 juli 1999 heeft vastgesteld is langs de Zoekerdijk een locatie aangewezen voor de ontwikkeling van een kleinschalig bedrijventerrein.
Inmiddels zijn de werkzaamheden ter voorbereiding van een bestemmingsplan zover gevorderd dat een voorontwerpplan gepresenteerd kan worden. Het plan beoogt het mogelijk te maken dat 10 tot 12 bedrijfskavels beschikbaar komen; op vier daarvan zal een bedrijfswoning gebouwd mogen worden.

Ten behoeve van de inspraak ligt het voorontwerp-bestemmingsplan bij de afdeling VROM in het gemeentehuis ter inzage van donderdag 19 oktober 2000 tot en met woensdag 15 november 2000. Gedurende die periode kan eenieder die opmerkingen heeft deze schriftelijk maken. Deze inspraakreactie dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo. Mondelinge reacties kunnen worden gegeven op een informatieve inspraakbijeenkomst die zal worden gehouden: woensdag 18 oktober 2000 om 20.00 uur in café Bruins te Saasveld.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN TER KEURS (WOONZORGCOMPLEX)

Met ingang van 19 oktober 2000 ligt gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling VROM het ontwerp-bestemmingsplan Ter Keurs (woonzorgcomplex). Dit bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een woonzorgcomplex op een perceel aan de Bisschopstraat te Weerselo en ontsluiting van dit perceel vanaf de Haarstraat. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp-plan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Weerselo, postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

PARTIELE HERZIENING

Ontwerp-10e partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied uit 1989

Met ingang van 19 oktober 2000 ligt gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling VROM het ontwerp van de 10e gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied uit 1989. De 10e partiele herziening betreft het wijzigen van de bestemming van het perceel Bornsestraat 23 te Saasveld van 'Woondoeleinden' in 'Bijzondere bebouwing' met de aanduiding Dp (Dierenpension) en het wijzigen van de bestemming van het perceel Bornsestraat 25 te Saasveld van 'Bijzondere bebouwing' met de aanduiding Dp (Dierenpension) in 'Woondoeleinden'. In 1997 is een anticipatieprocedure (artikel 19 WRO en artikel 50 lid 5 Ww) gevoerd om medewerking te verlenen aan de verplaatsing van het dierenpension van de Bornsestraat 25 te Saasveld naar het perceel Bornsestraat 23 te Saasveld. Bovenbedoelde vrijstellingsprocedure behoort gevolgd te worden door een herziening van het bestemmingsplan. Deze wijziging vindt zijn beslag in de opgestarte 10e partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied uit 1989 en brengt de bestemming van de percelen Bornsestraat 23 te Saasveld en Bornsestraat 25 te Saasveld in overeenstemming met het gebruik. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze inzake het ontwerpplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED (ARTIKEL 13, LID C)

Met ingang van 19 oktober 2000 ligt gedurende twee weken ter inzage het plan van de heer A.F. Eidhof voor het uitbreiden van een woning op het perceel Roepenbeltweg 8 te Rossum. Het geldende bestemmingsplan laat de uitbreiding van deze woning slechts toe nadat burgemeester en wethouders daartoe vrijstelling hebben verleend op grond van artikel 13 lid C van het bestemmingsplan Buitengebied.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de gevraagde vrijstelling te verlenen. Hiertegen kan iedereen schriftelijk bedenkingen inbrengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo en wel binnen bovengenoemde termijn van twee weken.

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluit.

Op de afdeling V.R.O.M. ligt vanaf 19 oktober 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag van:


* W.J.G. Hellegers (Frans op den Bult), Hengelosestraat 6 te Deurningen in verband met het veranderen van de inrichting voor een (onbemand) tankstation voor levering van motorbrandstoffen voor m.n. vrachtwagens. Voor dit onbemand tankstation zijn de voorschriften van de AmvB tankstations van toepassing
* (bijlage 1 Besluit AmvB tankstations).

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn de gevraagde vergunning, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, te verlenen. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 16 november 2000 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-besluit(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Besluiten.
Tevens liggen vanaf 19 oktober 2000 gedurende zes weken ter inzage de onder
voorschriften verleende vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer van:


* maatschap Tijink, Loodijk 17 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

* B.J. Breukers, Oude Postweg 26 te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een vleesstierenhouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.

* B.J.P. Pol, Luttekerveldweg 4 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

Beroep tegen de besluiten kan tot en met 30 november 2000 worden ingesteld door:


1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.


Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 30 november 2000 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

BOUWZAKEN

Aanvragen:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 5 t/m 12 oktober 2000 de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Kloppersblokweg 2-2a te Weerselo: verbouwen en uitbreiden woning tot inwoning;

* Hengelosestraat te Deurningen: verbouwen en uitbreiden zomerhuisje en

* Mönnikweg 8 te Saasveld: bouw ligboxenstal.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling V.R.O.M. (Bouwzaken).

Vergunningen:

Burgemeester en wethouders hebben besloten positief te reageren op de hierna genoemde
meldingen bouwvoornemen:


* het plaatsen van een tuinhuisje aan de Stadtlohnallee 19 te Weerselo (20.11.2000) en

* het plaatsen van een dakkapel aan de Oldenzaalsestraat 20 te Rossum (20.11.2000).

Het college heeft besloten bouwvergunning te verlenen voor:
* het plaatsen van een overkapping aan de Legtenbergerstraat 45 te Weerselo (20.11.2000);

* het uitbreiden van een woning aan de Eertmansweg 10 te Weerselo (20.11.2000) en

* het uitbreiden van een bedrijfshal aan de Echelpoelweg 3 te Weerselo (21.11.2000).

In de afgelopen week is sloopvergunning verleend voor het slopen van een slibdroger aan de
Reimerweg 3 te Rossum (21.11.2000).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

OVERIGE MEDEDELINGEN

FOTO MONUMENT 2000
Deze stichting vraagt aan alle Nederlanders en medelanders, jong of oud foto's te maken over het dagelijkse leven in 2000. Op deze manier hoopt men een reële kijk op het leven in 2000 te krijgen. . De stichting hoopt dat velen meedoen en alle gemaakte foto's zijn daarna te bezichtigen tijdens een landelijke tentoonstelling van 13 april t/m. 3 juni 2001. Indien u hierover meer wilt weten kunt u een folder halen bij het gemeentehuis of bij de bibliotheek in uw dorp. Ook kunt u informatie inwinnen op de website via: www.fotomonument.nl en schriftelijk via:
Foto Monument 2000, Plompetorengracht 3, 3512 CA UTRECHT

TENTOONSTELLING BURGEMEESTERS PORTRETTEN TWENTE

In de hal van ons gemeentehuis staat een gedeelte van de tentoonstelling van de Burgemeestersportretten door de kunstenaarsgroep KRAS.
Deze tentoonstelling is van 1 oktober tot en met 24 november te bezichtigen tijdens de openingstijden van ons gemeentehuis. Er wordt ook een catalogus van de gehele collectie te koop aangeboden voor de prijs van f 15,00.
De gehele collectie is te bezichtigen in het stadhuis van Hengelo van 27 november tot en met 15 december.
Voor verder informatie kunt u telefonisch contact opnemen met : 053- 430 49 32.


INZAMELING OUD PAPIER IN DEURNINGEN De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 21 oktober a.s.het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen) uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur. Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het papier in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met: de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 2456907 (werk)

ACTIVITEITEN:

VRIJDAG 20 OKTOBER:
Lampionoptocht in de kom van Deurningen van ± 18.30 uur - ± 19.30 uur. Inlichtingen: Esmirijn Veger, tel. 074-2772923.

Naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie