Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Week 42

Baggerbeleid is laatste twee jaar veranderd
Provinciaal baggerspeciebeleid verzandt in goede voornemens GS: nieuwe projecten aangemeld voor subsidie Rijk Startnotitie Oost-westverbinding N22-N206 door GS vastgesteld Dertig kandidaten voor Bennebroek
Waarnemend burgemeester Wieringermeer
Gedeputeerde Verburg start ATO-Maritiem platform in Den Helder Gedeputeerde Hen de Boer op werkbezoek in VelsenPERSBERICHT, woensdag 18 oktober 2000

Gedeputeerde Staten over rapport Commissie Beleidsevaluatie

Baggerbeleid is laatste twee jaar veranderd
De Commissie Beleidsevaluatie heeft in haar rapport over de uitvoering van het provinciaal baggerbeleid alleen de gang van zaken tussen 1993 en 1998 onderzocht. Door conclusies te trekken voor de huidige beleidspraktijk zonder de feiten van 1999 tot heden te onderzoeken, wordt de indruk gewekt dat er de laatste twee jaar niets veranderd zou zijn. Dat is pertinent onjuist: zo is er bijvoorbeeld geen onduidelijkheid meer over het bestuurlijk trekkerschap en wordt ook eensgezind met Rijkwaterstaat opgetrokken in de aanpak van het baggerprobleem.

De belangrijkste feiten van 1999 op een rijtje: het jaar waarin de provincie twee concrete initiatieven nam om het baggerprobleem aan te pakken.
Overtuigd van de ernst van de problematiek was -op voorstel van GS- in 1999 een meerderheid van Provinciale Staten in 1999 bereid een grootschalig opslagdepot in het IJmeer ruimtelijk mogelijk maken. Dit beleid is uiteindelijk door de Tweede Kamer geblokkeerd. Als reactie daarop hebben GS vervolgens eind vorig jaar samen met de rijksoverheid het baggerplatform opgericht. Dit platform onder leiding van een onafhankelijk voorzitter (mevrouw Leemhuis-Stout) adviseert begin volgend jaar GS over breedgedragen en uitvoerbare oplossingen voor verwijdering en verwerking van bagger uit (rijks)wateren in Noord-Holland. Het baggerplatform bestaat onder andere uit de betrokken waterbeheerders, verwerkers en, afnemers en milieu-organisaties.
Het baggerplatform is ondermeer ingesteld om antwoord te geven op vragen die de Commissie Beleidsevaluatie nu stelt.


* Inlichtingen:Jaap Buisman, tel. (023) 514 37 71
Print persberichtPERSBERICHT van de commissie Beleidsevaluatie, woensdag 18 oktober 2000

Commissie Beleidsevaluatie concludeert

Provinciaal baggerspeciebeleid verzandt in goede voornemens Het baggerspeciebeleid dat de provincie Noord-Holland van 1993 tot 1998 voerde, is niet van de grond gekomen. Dat komt doordat er bij de provincie niemand was aangewezen als trekker van het beleid en ook door een gebrek aan samenwerking tussen met name de disciplines ruimtelijke ordening en milieu. Dat concludeert de Commissie Beleidsevaluatie, die in opdracht van het provinciebestuur jaarlijks drie evaluatieonderzoeken laat doen naar de effectiviteit van provinciaal beleid. Het onderzoeksrapport over het baggerbeleid is vandaag aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Provincie wil zicht hebben op de resultaten van baggerbeleid In 1993 nam de provincie Noord-Holland het initiatief tot gericht baggerspeciebeleid. De provincie zag hiervan de noodzaak in, omdat steeds meer verontreinigd slib op ongecontroleerde wijze in het milieu terecht kwam, en omdat zulke vervuilde specie niet steeds op een milieubewuste wijze werd verwerkt of opgeslagen. De provincie bracht toen het Baggerspecieplan uit en nam daarmee de regie over het baggeren in Noord-Holland in handen. Het bleef echter onduidelijk wat nu de effecten en resultaten van dat inmiddels jarenlang gevoerde beleid zijn. Daarom heeft het provinciebestuur aan de Commissie Beleidsevaluatie gevraagd onderzoek naar het baggerspeciebeleid in te stellen, ook al omdat het onderwerp nog steeds actueel is en er behoefte bestaat aan een nieuwe strategie.

Opslagdepots nog steeds niet gerealiseerd
Uit de evaluatie van het baggerspeciebeleid blijkt nu dat met name het realiseren van grootschalige depots en van tijdelijke tussendepots voor specie niet van de grond is gekomen. Dat komt onder meer doordat bij de uitvoering van dit baggerbeleid veel partijen betrokken zijn, zoals Rijkswaterstaat, waterbeheerders en gemeenten. Hoewel deze partijen elk een duidelijke eigen rol invulden, blijkt dat op bestuurlijk niveau nooit goed te zijn gecoördineerd of afgestemd. Daarom werd er ook niet gezamenlijk of integraal gerapporteerd over de resultaten van de inspanningen.

Advies: breng partijen bij elkaar en stuur het proces integraal aan De Commissie Beleidsevaluatie adviseert nu de provincie opnieuw de discussie aan te gaan met de diverse betrokken partijen en vast te stellen welke rol ieder wil en kan hebben. Een stap in de goede richting is trouwens al gezet met de recente instelling van het Overlegplatform Baggerspecie, aldus de commissie. De commissie is daarnaast van mening dat een goede samenwerking tussen met name milieu en ruimtelijke ordening cruciaal is bij het oplossen van de baggerspecieproblematiek. Dat is juist zo belangrijk omdat de provincie op het gebied van milieuhygiëne minder bevoegdheden kent dan op het gebied van ruimtelijke ordening. Verder adviseert de commissie de provincie te zorgen voor een actieve en integrale aansturing op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Ten slotte is het volgens de commissie noodzakelijk te werken aan een bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.

Beleidsevaluatie als instrument om te kunnen bijsturen De Commissie Beleidsevaluatie, die het onderzoek instelde, is overigens een tamelijk bijzonder instituut. Noord-Holland evalueert sinds 1998 haar beleid systematisch, en is daarmee een van de slechts drie provincies die dat doet. Provinciale Staten willen zo meer inzicht krijgen in de effectiviteit van beleid om zo tijdig en succesvol bij te kunnen sturen. De Commissie Beleidsevaluatie, die hiervoor in het leven werd geroepen, bestaat uit drie statenleden en drie onafhankelijke externe leden. Het feitelijke onderzoek naar het baggerspeciebeleid is verricht door het bureau DHV Milieu en Infrastructuur. De onderwerpen van evaluatie worden regelmatig door de Commissie Beleidsevaluatie geïnventariseerd. Prioriteit krijgen uiteindelijk evaluaties die vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt het meest urgent zijn.


* Inlichtingen: Hans van Roon, secretaris van de Commissie Beleidsevaluatie, tel. (023) 514 37 33.
Een exemplaar van het onderzoeksrapport kunt u opvragen bij het secretariaat van de commissie, tel. (023) 514 37 33.

Print persberichtPERSBERICHT, woensdag 18 oktober 2000

De Boer-gelden effectief ingezet

GS: nieuwe projecten aangemeld voor subsidie Rijk Ook dit jaar heeft de provincie Noord-Holland voldoende infrastructurele projecten bij het Rijk ingediend waardoor de beschikbaar gestelde subsidies volledig benut worden. Dit staat in de voortgangsrapportage "regeling extra investeringsimpuls infrastructuur in het stads- en streekvervoer", die GS vandaag hebben vastgesteld.

De provincie concludeert dat deze subsidie, ook de De Boer-gelden genoemd, een goede regeling is die stimulerend werkt op korte termijn openbaar-vervoerinfrastructuur te realiseren. In de voortgangsrapportage is een viertal nieuwe projecten opgenomen die volgend jaar gerealiseerd kunnen worden.

1. Aanpassen van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Plesmanweg-Kuikensweg in de gemeente Beverwijk
2. Aanleg van een busstrook in de richting Gedempte Turfhaven op het kruispunt Veemarkt-Breed in de gemeente Hoorn
3. Aanpassen van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Keern-Van Dedemsvaart in de gemeente Hoorn

4. Bevorderen van de doorstroming in de vorm van een bussluis,Vollerswaal richting Kleine Oost.


* Inlichtingen: Hans-Eric Frans, tel. (023) 514 52 43
Print persbericht


PERSBERICHT, woensdag 18 oktober 2000

Startnotitie Oost-westverbinding N22 - N206 door GS vastgesteld De mogelijke totstandkoming van de weg bezuiden Bennebroek of ten noorden van Hillegom is weer een stap verder gebracht. Het college van GS heeft ingestemd met de zogenaamde startnotitie `Oost-west verbinding N22-N206´. In deze notitie staan de diverse tracés van de nieuw aan te leggen weg beschreven en geven GS aan op welke (milieu)aspecten deze tracés zullen worden bestudeerd.

De verkeersproblematiek van de regio is in een aantal studies onderzocht. Op grond van deze studies is door de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeenten Bloemendaal, Bennebroek, Haarlemmermeer, Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse geconcludeerd dat een nieuwe oost-westverbinding tussen Hillegom en Bennebroek de beste kansen biedt om de beschreven problemen op te lossen. Vanwege de doorsnijding van het open gebied gaat de voorkeur uit naar een variant zo noordelijk mogelijk (weg bezuiden Bennebroek), dan wel zo zuidelijk mogelijk (weg benoorden Hillegom).
Beide provincies hebben, in samenwerking met de gemeenten in de regio, het initiatief genomen om mogelijke alternatieven voor de oplossing van de problematiek nader te onderzoeken. De tracés die nader onderzocht worden, zijn de volgende:

Het nulplusalternatief
In dit alternatief worden de mogelijkheden onderzocht om anders dan door de aanleg van nieuwe infrastructuur voor het autoverkeer, een oplossing te vinden voor de leefbaarheids- en de bereikbaarheidsproblemen.

De Bennebroekvariant
In deze variant wordt de weg aangesloten op de (verlegde) Bennebroekerweg en loopt vervolgens ten zuiden van Zwaanshoek via de Oosteinderpolder, ten zuiden van het psychiatrisch ziekenhuis naar de N206.
Voor het tracé tussen de spoorlijn (Haarlem-Leiden) en de N206 zijn globaal twee mogelijkheden: een vloeiend tracé ten noorden van het conferentieoord `Tiltenberg' met een aansluiting op de N206 ter hoogte van de duinrand of ten zuiden van de Tiltenberg met een aansluiting op de N206 ter hoogte van de Zilkerduinweg.

De Hillegomvariant
Vanaf de aansluiting van de noordelijke ontsluitingsweg van Nieuw-Vennep op de N22 is het tracé gedacht in een min of meer rechte lijn te noorden van Hillegom naar de N206. Ter hoogte van Hillegom loopt het tracé ten noorden of ten zuiden van het industrieterrein.
In plaats van een aansluiting ter hoogte van de noordelijke ontsluitingsweg is een noordelijker aansluiting denkbaar. In dat geval buigt de nieuwe Bennebroekerweg af naar het zuiden om een volledige aansluiting te vormen met de weg benoorden Hillegom.

Daarnaast wordt onderzocht of de verkeersproblemen kunnen worden opgelost zonder aanleg van een nieuwe weg, o.a. door inzet van extra openbaar vervoer

Vanaf januari 2001 krijgen burgers de gelegenheid hierover hun mening te geven. In het gunstigste geval kunnen in 2004 of 2005 alle voorgeschreven procedures doorlopen zijn. Pas daarna zullen de asfalteringsmachines aan het werk kunnen.


* Inlichtingen: Dick Winters, tel. (023) 514 52 23
Print persberichtPERSBERICHT, woensdag 18 oktober 2000

Dertig kandidaten voor Bennebroek
Naar het ambt van burgemeester in de gemeente Bennebroek hebben 30 personen gesolliciteerd. Onder deze kandidaten bevinden zich 10 vrouwen.
Dit heeft de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, prof. dr. J.A. van Kemenade, de raad van de gemeente meegedeeld. Van deze kandidaten hebben 10 personen een fulltime functie in het lokaal openbaar bestuur, 14 personen combineren een dergelijke functie met een andere (hoofd)functie,
3 personen functioneren elders in het openbaar bestuur en 3 personen hebben een functie daarbuiten.

Onderverdeeld naar politieke richting:
CDA: 11
VVD: 10
PvdA: 4
D66: 4
Groen Links: 1


* Inlichtingen: Don Bijl, tel. (023) 514 43 45
Print persbericht


PERSBERICHT, woensdag 18 oktober 2000

Waarnemend burgemeester Wieringermeer
Prof. dr. J.A. van Kemenade, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, heeft na goed overleg met de loco-burgemeester en de fractievoorzitters in de betrokken gemeente besloten de heer J. Gutker te benoemen tot waarnemend burgemeester van Wieringermeer. De heer Gutker is oud-burgemeester van Zijpe. Hij is eerder actief geweest als waarnemend burgemeester in Warmenhuizen en op Texel. De heer Gutker is geboren op 17 juni 1935 te Uitgeest. Hij is lid van de PvdA.
De benoeming zal ingaan op 1 november 2000.
De vorige burgemeester, ing. W.P. Omta , is per 1 oktober 2000 benoemd tot burgemeester van Ermelo.

Bij dergelijke zich plotseling voordoende vacatures is het gebruikelijk dat de commissaris van de Koningin een waarnemend burgemeester benoemt. De vacature zal overigens op de reguliere manier worden opengesteld. Naar verwachting zal de benoemingsprocedure omstreeks zeven maanden in beslag nemen, waardoor de nieuwe burgemeester omstreeks 1 mei 2001 zal aantreden.


* Inlichtingen: Don Bijl, tel. (023) 514 43 45
Print persberichtPERSBERICHT, woensdag 18 oktober 2000

Gedeputeerde Verburg start ATO-Maritiem platform in Den Helder Op vrijdag 20 oktober geven o.a. gedeputeerde Bob Verburg (Economie, Landbouw en Europa) en burgemeester Hoekzema van Den Helder het startschot voor ATO-Maritiem platform. Zij openen dan het informatie-, documentatie- en vergadercentrum van het Maritiem Technologie Park. Aanvang opening: 15.15 uur. Adres: Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) Nieuwe Diep 8, Den Helder.

De provincie Noord-Holland heeft 165.000 gulden aan dit project bijgedragen in het kader van haar economisch beleid. Twee speerpunten hiervan, Noord-Holland Maritiem en Cyberpolder Noord-Holland, komen samen in dit Maritiem Technologie Park, dat de komende jaren in Den Helder zal worden gerealiseerd. Den Helder krijgt met dit park een belangrijke economische impuls. Het ATO-Maritiem platform heeft als doel het centrum in Europa te zijn voor opschaling van research resultaten op maritiem gebied en de toepassing van nieuwe maritieme producten, systemen en diensten.


* Inlichtingen: Samir Bensliman, tel. (023) 514 31 18 en Pim van Herk, tel. (023) 514 36 91

Print persberichtPERSBERICHT, 13 oktober 2000

Werkbezoek Velsen
Gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer, Hen de Boer, brengt op woensdag 18 oktober een werkbezoek aan de gemeente Velsen. Gedeputeerde De Boer bezoekt Velsen in zijn hoedanigheid als gebiedsgedeputeerde. Dat houdt in dat ook andere onderwerpen dan Wegen, Verkeer en Vervoer tijdens dit bezoek aan de orde zullen komen.
Het programma is als volgt
12.30 - 14.00 uur Lunch met het college van Burgemeester en Wethouders (besloten)
14.00 - 15.00 uur Rondrit met de bus door Velsen-noord (vertrekpunt stadhuis, Dudocplein 1 in IJmuiden).
15.00 - 17.00 uur Aankomst bij Buurtcentrum De Mel, Wijkerstraatweg
1 in Velsen-noord. Hier zal gedeputeerde De Boer in gesprek gaan met Vertegenwoordigers van diverse organisaties zoals wijkbelangen, Woningcorporatie en Kamer van Koophandel over actuele onderwerpen in Velsen.
17.00 uur Toelichting voor de pers op het bezoek en op de onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

Print persbericht


Week 41

Gedeputeerde Verburg ontvangt jonge winnaars Alumniprijs Provinciale penning voor oud-museumconsulent
Rapport `reconstructie bollenconcentratiegebied' Kop van Noord-Holland
Provinciale eko-bloembollendag
Gedeputeerde Ada Wildekamp gaat op werkbezoek in Limmen GS voorkeur voor 27 hectare nat bedrijventerrein Westzanerpolder

PERSBERICHT, 13 oktober 2000

Gedeputeerde Verburg ontvangt jonge winnaars Alumniprijs Gedeputeerde Bob Verburg (Economie, Landbouw en Europa) ontvangt vrijdagmiddag 13 oktober Sarah Broadbent en Sofie Jacobsen, leerlingen van de Europese School te Bergen. Sarah en Sofie wonnen de internationale Alumniprijs met hun idee om de lagen van kartonnen melk- en frisdrankverpakkingen te scheiden voor hergebruik. Aan de wedstrijd namen jongeren uit 35 landen deel.

De ontvangst vindt om circa 16.00 uur plaats in Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52 te Bergen.

Print persberichtPERSBERICHT, 12 oktober 2000

Provinciale penning voor oud-museumconsulent
Gedeputeerde Zorg Welzijn en Cultuur, de heer E. Neef, heeft vanmiddag de zilveren penning van de provincie Noord-Holland uitgereikt aan de heer G.F. Walberg.
De heer G.F. Walberg neemt afscheid als museumconsulent voor Zuid-Kennemerland.

De heer Walberg begon zijn museale loopbaan in 1975 in het Frans Halsmuseum te Haarlem. Vanaf 1980 tot 1987 werkte hij voor het Zuiderzeemuseum en was nauw betrokken bij de inrichting van het buitenmuseum. Vanaf 1986 ontwikkelde hij als coördinator plannen voor de nieuwbouw van het Anne Frank huis. Sinds 1983 was de heer Walberg lid van de werkgroep musea van de Culturele Raad Noord-Holland. In 1988 aanvaardde hij de functie van streekconservator voor Zuid-Kennemerland bij de Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland. De heer Walberg werkt sinds kort als hoofd presentatie bij de Gemeentemusea Delft.


* Inlichtingen: Rein Kruk, afdeling ZWC, tel. (023) 514 36 16 Print persberichtPERSBERICHT, 12 oktober 2000

Rapport `reconstructie bollenconcentratiegebied' Kop van Noord-Holland
Gedeputeerde Verburg ontvangt rapport Milieufederatie Gedeputeerde Bob Verburg (Economie, Landbouw en Europa) ontvangt vrijdagmiddag 13 oktober uit handen van de Milieufederatie haar rapport `reconstructie bollenconcentratiegebied' in de Kop van Noord-Holland. Dit gaat gebeuren tijdens het rijdend veldsymposium `Ruimte voor water'.
De bus vertrekt 12.45 uur uit Schagen en is circa 16.30 uur terug.


* Inlichtingen (ook info opstap- en halteplaatsen): Milieufederatie Noord-Holland: Arnout de Vries, tel. (075) 635 15 98 Print persberichtPERSBERICHT, 12 oktober 2000

Provinciale eko-bloembollendag
Gedeputeerde Verburg plant eko-bloembollen in Haarlem en Egmond Vrijdagmorgen 13 oktober plant gedeputeerde Bob Verburg (Economie, Landbouw en Europa) samen met scholieren van de Dreefschool in Haarlem Eko-bloembollen in de perken van het Frederikspark in Haarlem. Aanvang: 9.30 uur.
's Middags geeft de gedeputeerde het startschot voor de biologische bollenteelt in Natuurtuin De Wielenmaker, Sint Adelbertusweg 38 te Egmond-Binnen. Aanvang: 15.00 uur. U bent bij beide activiteiten van harte welkom.
De twee evenementen staan in het kader van de Eko-bloembollendag die de provincie Noord-Holland dit jaar voor de eerste keer organiseert. De provincie Noord-Holland stimuleert al geruime tijd de biologische landbouw. Zij richt zich daarbij met name op de agrarische sector. Maar tijdens de Eko-bloembollen plantdag staat de consument centraal. De provincie wil op deze manier de consument laten kennismaken met biologische sierteeltproducten.

Programma Haarlem
De muzikale feestelijkheden starten om 9.30 uur in het bedrijfsrestaurant van de provincie aan het Houtplein 33. Daarna volgen er korte toespraken van edeputeerde Bob Verburg, een lid van het Haarlemse college en Jan Hoogeveen, voorzitter van de vakgroep biologische bloembollenteelt van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur. Daarna gaat het gezelschap naar het dichtbijgelegen Frederikspark.

Programma Egmond-Binnen
Na een korte speech plant gedeputeerde Verburg de eerste biologisch geteelde bol in de Natuurtuin. Daarna zullen circa 60 leerlingen van basisschool Windhoek de overige bollen planten.


* Inlichtingen: secretariaat bureau Landbouw, tel. (023) 514 34 20
Print persberichtPERSBERICHT, 12 oktober 2000

Gedeputeerde Ada Wildekamp gaat op werkbezoek in Limmen Gezamenlijk persbericht provincie Noord-Holland en gemeente Limmen

Donderdagmorgen 12 oktober brengt gedeputeerde Ada Wildekamp een werkbezoek aan de gemeente Limmen. Zij heeft bestuurlijk overleg met het college van B & W. Ter sprake komen onder andere het gebiedsprogramma Noord-Holland Midden en van gemeentezijde de toekomstvisie Noord-Kennemerland, stads- en dorpsvernieuwing, milieu, ontsluiting A9, ontwikkeling bedrijventerreinen en cultuurhistorie (Hortis Bulborum).
Op de tandem
Met goed weer rijden de gemeentelijke bestuurders en de provincie-gasten op de tandem door het dorp om het besprokene met eigen ogen te zien (fototip). Er wordt op verschillende plaatsen gestopt voor een korte toelichting. Tijdens een van de stops krijgt u gelegenheid desgewenst uw vragen te stellen. De rit start omstreeks 10.45 uur bij het gemeentehuis, Zonnedauw 4 in Limmen. Einde: circa 12.15 uur.


* Voor meer informatie:
Provincie Noord-Holland: Krijn van Rijn, bureau Communicatie, tel. (023) 514 40 45
Gemeente Limmen: Marian Snel, bureau Bestuursondersteuning, tel. (072) 505 14 56
Print persberichtPERSBERICHT, woensdag 11 oktober 2000

Gedeputeerde Staten (GS) willen bij voorkeur dat in het zuidelijke gedeelte van de Westzanerpolder 27 hectare grond aan `nat' bedrijventerrein met een kade van 900 meter wordt ontwikkeld GS vragen de gemeente Zaanstad om in het op te stellen bestemmingsplan Westzanerpolder 27 hectare grond de globale bestemming nader uit te werken haventerrein met een kade van 900 meter te geven waarbij de verhouding tussen `nat' en `droog' haventerrein nog nader wordt bepaald in een uitwerking van het bestemmingsplan. Het resterende deel van de Westzanerpolder krijgt als bestemming droog bedrijventerrein. De noordelijke rand van de polder krijgt een groene inrichting.
De Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur stemde op 31 augustus jl. niet in met een eerder voorstel van GS om 12 hectare van de Westzanerpolder te bestemmen als nat bedrijventerrein en eventueel later nog eens 15 hectare nat bedrijventerrein te ontwikkelen.
Vervolgprocedure
GS keuren het bestemmingsplan Westzanerpolder en de daarmee samenhangende afwijking van het streekplan pas goed nadat de Provinciale Planologische Commissie en de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur akkoord zijn. Met de uitwerking van het bestemmingsplan Westzanerpolder kan pas worden begonnen nadat Provinciale Staten hebben ingestemd met het geactualiseerde
Masterplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied - Havens. GS moeten vervolgens ook de uitwerking van het bestemmingsplan goedkeuren.


* Inlichtingen voor de pers: Marcel van Kanten, bureau communicatie, tel. (023) 514 42 11
Inlichtingen voor anderen: Paul Veldhuis, afdeling RWB, tel. (023) 514 33 23


E-mail

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...