Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 fractie stemt in met missie Ethiopie en Eritrea

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

20 oktober 2000

D66 FRACTIE STEMT IN MET MISSIE ETHIOPIE EN ERITREA

Thom de Graaf

De afgelopen 2 weken is op vele plekken in Den Haag en daarbuiten gedebatteerd en gedelibereerd over de bijdrage van Nederland aan de vredesmissie van de VN in het grensgebied, de voormalige oorlogszone van Eritrea en Ethiopië. Dat debat, het denken over de wenselijkheid en de mogelijkheid van deze bijdrage stond mede in het teken van de lessen die de Commissie-Bakker ons heeft voorgehouden over de politieke besluitvorming rond eerdere uitzendingen. Ook het trauma van Screbenica speelde velen door het hoofd. Begrijpelijk, want de gebeurtenissen van 5 jaar geleden hebben ons geloof in goede aflopen en ook in moreel opzicht succesvolle bijdragen aan de internationale rechtsorde behoorlijk doen wankelen.
De vrucht van al die overdenkingen is in ieder geval dat de Kamer zelden zich zo bewust is geweest van de noodzaak van een zorgvuldige en gedegen voorbereiding van het besluit tot uitzending. Daar heeft de regering ook aan bijgedragen door haar uitgebreide brief, die op alle denkbare aspecten van de uitzending betrekking heeft. Die brief was niet in alle opzichten volledig en soms ook wel erg vaag geformuleerd, maar vormde wel een goede basis voor de meningsvorming en besluitvorming in de Kamer. Daaraan heeft ook, zeker voor de fractie van D66 bijgedragen de hoorzitting afgelopen maandag.

Het is geen vanzelfsprekende keuze geweest om in te stemmen met het kabinetsbesluit. Wij hebben daar verschillende rondes in de fractie voor nodig gehad en pas na het algemeen overleg vanochtend de balans definitief opgemaakt. De D66-fractie kan zich uiteindelijk unaniem achter de uitzending in het kader van UNMEE scharen, maar dat wil niet zeggen dat het gevoelen ook bij iedereen hetzelfde is. Er zijn aarzelingen geweest over de wenselijkheid om juist nu in een ongewis deel van Afrika troepen te sturen, er waren aarzelingen of Nederland wel zo'n grote bijdrage moest leveren zonder de beschikbaarheid van grote landen. Er waren en blijven aarzelingen of de garanties voor aflossing na zes maanden wel voldoende zijn, of de onzekerheid over de hulp van grote landen als het fout zou gaan en over de taak en mogelijkheden van UNMEE als onverhoopt grote vluchtelingenstromen ontstaan, die beschermd, geholpen en gevoed moeten worden. Die vragen, en nog veel meer, zijn allemaal de afgelopen dagen uitvoerig aan de orde geweest en de regering heeft ze naar vermogen zo helder mogelijk beantwoord. Dat wil niet zeggen dat alle onzekerheden van tafel zijn. Er blijven risico's, ja. En er blijven onzekerheden. Maar het gaat in de uiteindelijke politieke oordeeelsvorming om waar je de streep trekt.

Wij vinden al met al dat, gelet op de inschatting van de risico's, het kabinetsbesluit verantwoord is. In de eerste plaats vanwege de inzet van Nederland om een concrete bijdrage te willen leveren aan de internationale rechtsorde. Niet alleen dichtbij huis (in Europa), maar ook waar het elders in de wereld moeizaam is. Juist ook Afrika. Nederland vindt dat Afrika geen vergeten continent mag zijn, dan past het ook om, waar mogelijk, bij te dragen aan het bewaren van de vrede. In de tweede plaats is het besluit tot uitzending verantwoord gegeven de situatie in Ethiopie en Eritrea. Niet zonder risico's, maar wel overzichtelijk. Beide landen besloten meer dan drie maanden geleden tot een staakt het vuren tussen hun staande legers en hebben zich sindsdien aan hun bestand gehouden. Beide landen hebben ook gevraagd om een rol van de VN en verwelkomen UNMEE. Parallel daaraan willen beide landen ook internationale begeleiding van het vredesproces. Die parallellie is voor ons belangrijk.

De condities waaronder Nederland zijn bijdrage kan leveren zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk geweest in het eindoordeel. Wij geloven dat, gegeven de situatie in de landen, het VN-mandaat voldoende is en er daadwerkelijk sprake is en moet zijn van een operatie die vredebewarend is, niet vredeafdwingend. Ik heb ook geen enkel goed argument gehoord waarom dit niet zou kunnen, maar in plaats daarvan sprake zou moeten zijn van "peace-forcing". Dat overtuigt als argument om niet te gaan in ieder geval niet en al helemaal niet als het een vooringenomen stelling is die door geen enkel feit en door geen enkele deskundige analyse wordt gesteund. het moet mij dan ook van het hart dat ik de opstelling van een grote en belangrijke fractie in deze Kamer, het CDA, onbegrijpelijk heb gevonden. Onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Het is een ding om na bestudering van alle feiten tot de conclusie te komen dat er teveel risico en teveel onzekerheid overblijft, dat kan ik billijken. Maar het is anders (en ook niet goed te praten) om op voorhand al, zonder de argumentatie te kennen, zonder de analyses te lezen, zonder de deskundigen te horen en zonder het debat aan te gaan, gewoon te zeggen dat het je niet bevalt. Dat is nee zeggen om nee te zeggen. Het CDA vraagt een operatie die door niemand wordt gewild en onuitvoerbaar is en onthoudt zijn steun aan een operatie die juist wel wordt gewild en ook nog uitvoerbaar is. Ik zou het niet kunnen uitleggen.

Dit is een afsluitend debat en ik kom dus niet meer terug op alle vragen die van onze kant eerder zijn gesteld. Ik wil wel nog een paar punten die voor ons wezenlijk zijn benadrukken. 1. De aflossing. Eerder was er voor ons onduidelijkheid of de harde termijn van zes maanden uitzending werd ingegeven door politieke overwegingen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat potentiële opvolgende landen achterover gaan leunen, of om militair-organisatorische redenen. De minister heeft vandaag duidelijk gemaakt dat wij simpel niet in staat zijn langer verblijf te accommoderen Ik accepteer dat. Daar hoort dan wel absolute duidelijkheid bij dat er ook geen rekening mee wordt gehouden dat onderdelen van de troepenmacht (kleinere onderdelen) langer blijven. Kan de minister van defensie die duidelijkheid geven? Er bestaat geen absolute garantie van aflossing na zes maanden, maar het politieke en persoonlijke committment van de SG VN is voor ons voldoende zekerheid.
2. De exitstrategie. De nadere toelichting op de voorbereidende planning van Amerika en Frankrijk geeft ons meer vertrouwen dan wij oorspronkelijk uit de brief konden afleiden. Ik vraag het kabinet nadrukkelijk over die uitwerking de Kamer op hoofdlijnen te informeren, indien nodig vertrouwelijk.
3. De vluchtelingen. Zeer nadrukkelijk wil ik de ministers nogmaals vragen of zij ons kunnen bevestigen en verzekeren dat de UNHCR op het moment dat UNMEE aantreedt daadwerkelijk geprepareerd is, daartoe ook plannen heeft gemaakt, om eventuele vluchtelingenstromen zelf op te vangen en niet, in dat onverhoopte geval, de druk en verantwoordelijkheid bij de militaire eenheden te laten. Heeft de regering hierover contact met de VN en wil de regering ons ook in de komende weken daarover informeren?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie