Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie minister Borst op huisartsenactie

Datum nieuwsfeit: 18-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Reactie minister Borst op huisartsenactie

18 oktober 2000

Minister Borst heeft dinsdag 17 oktober 2000 een brief gezonden aan de LHV en aan Zorgverzekeraars Nederland over de problematiek bij de huisartsenzorg. De brief kan worden gezien als een directe reactie op de huisartsenactie van die dag bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Aan zowel de fractiespecialisten volksgezondheid als aan de minister werd daarbij een petitie aangeboden namens de meer dan duizend huisartsen die naar de protestbijeenkomst waren gekomen.

In een eerste reactie verklaart het LHV-bestuur verheugd te zijn met de aandacht en het begrip vanuit de politiek voor de noden bij de huisartsen. De vraag is evenwel of de brief van de minister voldoende houvast biedt om de knelpunten werkelijk op korte termijn op te kunnen lossen. Dat zal komende weken worden bezien. Het bestuur zal de inhoud van de brief en de consequenties die eruit kunnen worden getrokken, op donderdag 9 november aanstaande bespreken tijdens de landelijke Ledenvergadering in Utrecht. Aan het bestuurskorps zal daartoe een afschrift van de brief worden gezonden.
Ter informatie hieronder de integrale tekst.

Aan het bestuur van

- de Landelijke Huisartsen Vereniging

- Zorgverzekeraars Nederland

Geacht Bestuur,

Inleiding
Over de problemen in de huisartsenzorg ben ik al enige tijd in overleg met uw beider organisaties. Graag wil ik allereerst nog eens onderstrepen dat ik de huisartsenzorg van zeer groot belang acht voor de Nederlandse samenleving. Huisartsenzorg is in wezen de spil van de overige zorg. Niet alleen nemen huisartsen een groot deel van de gezondheidszorg voor hun rekening ? 90 procent van de gezondheidsklachten die bij huisartsen binnenkomen worden ook door hen opgelost - , maar ook is een ieder die bij een medisch specialist komt, die opgenomen wordt in een ziekenhuis, verpleeghuis etc, daarnaar verwezen door zijn of haar huisarts: de huisarts als poortwachter van onze gezondheidszorg. Het is een systeem waar de patiënt veel prijs op stelt, en waar het buitenland ons om benijdt. Dit systeem moet daarom ook behouden blijven, zij het dat de huisartsenzorg wat betreft organisatie wel aan modernisering toe is. Als gevolg van extramuralisering en van wachtlijsten elders in de zorg is de taak van de huisarts de afgelopen jaren zwaarder geworden. De huisartsenzorg is daarom ook in de achter ons liggende eriode van kostenbeheersing zoveel mogelijk gespaard gebleven. Desondanks zijn ook hier geleidelijk aan tekorten ontstaan, nog versterkt door de snelle toename van parttime werken.

Onrust binnen de beroepsgroep
Door die tekorten is onrust in de beroepsgroep ontstaan, zelfs zodanig dat vandaag naar schatting zo?n duizend huisartsen naar het Binnenhof zijn gekomen om hun zorg om het vak kenbaar te maken. In de afgelopen weken heb ik met u overleg gehad over de belangrijkste zorgen. Deze brief moet ook in het verlengde hiervan worden gezien. Vanmiddag heb ik op het ministerie een delegatie van de huisartsen ontvangen, waarbij mij de petitie werd aangeboden die men ook aan de Kamer aanbood. Ik heb daarbij in grote lijnen uiteen gezet wat ik ook in deze brief verwoord, en ik heb met een aantal van hen van gedachten gewisseld. Dat heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat de bezorgdheid van de huisartsen een heel reële basis heeft: het gaat hen om een verantwoorde uitoefening van hun vak, ten dienste van de patiënt. Daar zit vooral hun bezorgdheid, en dat is mijns inziens terecht. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat de huisartsenzorg in Nederland op sommige plaatsen door de bodem zakt.

Ik stel voor samen met u de volgende zaken aan te pakken - sommige al bekend en andere nieuw -, waarbij ik wil aantekeken dat bij alle maatregelen waarbij de WTG in het spel is, het CTG uiteraard betrokken wordt:

Capaciteit

- Gelet op een verwacht tekort aan huisartsen wil ik zoveel als mogelijk extra huisartsen laten opleiden. De instroomcapaciteit is dit jaar 360, deze wordt in ieder geval verhoogd naar 525 in 2004. Volgens de voorlopige berekeningen van het door mij ingestelde capaciteitsorgaan zal de opleidingscapaciteit nog groter moeten zijn om de toekomstige vraag te beantwoorden. Ik zal het komend voorjaar hierover nader beslissen. Gevraagd is aan de huisartsenopleidingen hoeveel ze in staat zijn extra op te leiden.

- Om de extra opleidingscapaciteit ook werkelijk te kunnen realiseren heb ik extra middelen vrij gemaakt voor uitbreiding van het aantal en de verbetering van de salariëring van de huisartsenbegeleiders, voorts heb ik middelen voor extra ondersteunend personeel van de afdelingen huisartsenopleidingen vrij gemaakt. Tevens zal ik de honorering van de huisartsen in opleiding op basis van de uitkomsten van het in november af te ronden functiewaarderingsonderzoek aanpassen.

Werkdruk

- Praktijkondersteuning: onlangs heb ik de beleidsregel goedgekeurd, op basis waarvan het landelijk mogelijk is gemaakt om daadwerkelijk praktijkondersteuning op HBO-niveau te realiseren. Dat betekent concreet dat één praktijkverpleegkundige per drie huisartsen kan worden aangesteld. De beschikbare middelen lopen op tot 260 miljoen. in 2004. Om de implementatie voorspoedig te kunnen laten verlopen moet nog wel het probleem rond de financiering door particuliere verzekeraars worden opgelost.

- Dienstenstructuur: geld en randvoorwaarden voor het opzetten en in stand houden van de diensten (avond-, nacht- en weekenddienst) zijn beschikbaar. De middelen hiervoor lopen op tot 40 miljoen in 2002. De implementatie kan naar mijn oordeel sneller verlopen dan nu het geval is. Ik stel voor dat u beiden daartoe op korte termijn een taskforce instelt. Deze taskforce kan maandelijks aan mij rapporteren over de voortgang en de knelpunten. Doel is dat vóór de zomer 2001 een behoorlijke dienstenstructuur is ingevoerd. Deze taskforce zal naar mijn oordeel eveneens als taak hebben de problemen op te lossen die er nog liggen rond de financiering van praktijkondersteuning door particuliere verzekeraars. Een versnelde implementatie hoort eveneens tot haar taken.

- ICT: om de praktijkvoering van de huisartsenpraktijk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is een verbetering van de praktijkautomatisering nodig. Daartoe hebben wij gezamenlijk ? ZN, LHV en VWS - inmiddels de nodige initiatieven ontwikkeld om de huidige malaise te doorbreken.

- Eerstelijns-GGZ: de recente capaciteitsuitbreiding van het algemeen maatschappelijk werk (300 extra maatschappelijk werkenden), draagt bij aan verlichting van de werkdruk. Afhankelijk van de uitkomst van huidige experimenten met de eerstelijnspsycholoog, neem ik bij positieve resultaten de introductie van de eerstelijnspsycholoog voortvarend ter hand. Ik zie hier een reële (maar naar verwachting wel kostbare) mogelijkheid om de werkdruk van huisartsen die voortkomt uit de psychosociale problematiek te verminderen.

- Eenmalig consult paramedici: door het huisartsen mogelijk te maken om paramedici advies te vragen voor verdere behandeling van patiënten, kan de werkdruk eveneens enigszins worden verlicht. Eén dezer dagen zal ik de betreffende beleidsregel die het CTG mij heeft voorgelegd goedkeuren.

Inkomen

- De huisartsen concluderen op grond van een recent rapport van Deloitte en Touche - dat mij overigens niet bekend is - dat hun praktijkkostenvergoeding geleidelijk aan volstrekt ontoereikend is geworden. Om te komen tot een adequate vergoeding van de praktijkkosten en een gepast inkomen voor de huisarts zelf, aansluitend op de verantwoordelijkheden en toenemende zwaarte van het vak, stel ik een commissie in die mij moet adviseren over een transparante en toereikende financieringssystematiek van de huisartsenzorg. Uitgangspunt daarbij is de huisartsengroep, maar wel met speciale aandacht voor de positie voor de huisarts op het platteland, al dan niet apotheekhoudend. De commissie zal haar werkzaamheden uiterlijk februari 2001 dienen te voltooien, zodat het kabinet bij zijn financiële beslissingen komend voorjaar met de uitkomsten rekening kan houden. Ik stel voor het CTG bij de werkzaamheden van de commissie te betrekken.

Tot slot
Deze maatregelen ? die mijns inziens voor een belangrijk deel aan de problemen van de huisartsen tegemoet komen - kunnen alleen op hun juiste waarde worden beoordeeld als we ze bezien in het bredere kader van de modernisering van de huisartsenzorg. Ik knoop daarbij aan wat daarover al gezegd is in de Zorgnota 2001: ?de oplossing voor de toenemende eisen aan de huisartsen wordt, ook internationaal, gezocht en gevonden in samenwerkingsverbanden, in het oprichten van groepspraktijken dan wel gezondheidscentra, en in een professionele praktijkondersteuning.? Terugkijkend op de ontwikkelingen bij de huisartsen de laatste jaren zal een ieder erkennen dat er in korte tijd heel veel veranderd is. Vooral de verandering in mentaliteit: van de huisarts als solist, naar de huisarts die er de voorkeur aan geeft samen te werken in grotere groepen, waardoor meer en betere ondersteuning mogelijk wordt, waardoor de avond-, nacht- en weekenddiensten gezamenlijk kunnen worden opgevangen, waar werken in deeltijd ook tot de mogelijkheden behoort. Dat is iets waar nu ook oudere huisartsen van inzien dat dit de enige weg is om het vak aantrekkelijk te houden voor de jongere collega?s. Het is snel gegaan. Begin ?70 werkte nog het overgrote deel van de huisartsen in een solopraktijk: meer dan 90 procent. In ?80 was dat gedaald tot 72 procent, en op dit moment werkt nog maar 43,5 procent zelfstandig. Een halvering dus in dertig jaar tijd.
Er zijn al een aantal initiatieven in gang gezet om samenwerking verder te bevorderen, ikzelf heb extra financiële ondersteuning geboden voor die betere praktijkondersteuning, of voor een werkbaarder dienstenstructuur. Er is ? ook vrij recent ? een speler in het veld prominenter naar voren gekomen: de zorgverzekeraar, die in de regio afspraken moet maken over implementatie en die het beschikbare geld moet verdelen. Dat loopt nog niet goed, de verzekeraar moet nog in zijn nieuwe rol groeien, te veel geld blijft werkeloos op de plank liggen ? ook daar heb ik in de Zorgnota op gewezen. Ik heb uw beider organisaties dan ook recent aangespoord om de thans beschikbare middelen nu snel voor de bestemde doelen in te zetten. U bent daarover in gesprek. Zoals gezegd: ik stel voor dat ik maandelijks over de voortgang daarvan rapportage ontvang.
Modernisering van de huisartsenzorg, toegerust op de toenemende zorgvraag, komt alleen van de grond als partijen gezamenlijk optrekken. Met partijen bedoel ik VWS, ZN, LHV, en CTG. We hebben immers allen baat en belang bij een kwalitatief goede huisartsenzorg.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...