Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering commissie Ruimtelijke Ordening Friesland

Datum nieuwsfeit: 19-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

19 oktober 2000 17.00 uur Statencommissie Ruimtelijke Ordening

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: A. Kappers, tel. 058 292 55 51

Hoofdpunten:

-Meerjaren Uitvoeringsprogramma Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland 2001-2005
Onder dit programma vallen projecten voor watersport-infrastructuur. Naast provinciale projecten gaat het ook om projecten van gemeenten en het recreatieschap De Marrekrite. De provincie dient jaarlijks een programma in bij de Stichting Recreatietoervaart Nederland voor het verkrijgen van een financiële bijdrage in de uitvoering. Het programma wordt de commissie om advies voorgelegd. Voor de behandeling van dit punt is ook de statencommissie Waterstaat en Milieubeheer uitgenodigd.


-Begroting 2001
In de Perspectiefnota 2001-2004, die in juli door Provinciale Staten is vastgesteld, zijn de beleidskeuzen voor de periode 2001-2004 vastgelegd. De Beleidsbegroting 2001 is de uitwerking hiervan voor het jaar 2001. Van die begroting worden in deze commissie de onderdelen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumentenzorg, natuur en landschap en recreatie en toerisme behandeld. De hele begroting is opgezet volgens een nieuwe methodiek. Hiervoor wordt bij de behandeling speciaal aandacht gevraagd.


-Tijdelijke regeling restauratie-impuls Frysk Erfskip Deze regeling is ontworpen om uitvoering te kunnen geven aan de motie van Provinciale Staten van 15 december 1999 om tijdelijk 4 miljoen in te zetten voor restauraties van monumenten en projecten.


-LNV Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur In juli 2000 heeft het Kabinet de beleidsnota Natuur voor mensen, mensen voor natuur uitgebracht. Hierin wordt het (nieuwe) regeringsbeleid voor natuur, bos, landschap en biodiversiteit uiteengezet. In de voorliggende notitie geeft het College een kritische reactie op de LNV-nota.


-Begrotingswizigingen
Het gaat om twee technische begrotingswijzigingen die betrekking hebben op het werkterrein van de commissie.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken raadplegen via de pagina politieke agenda bij Bestuur en Taken. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie