Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen glastuinbouw Noordpolder Berkel en Rodenrijs

Datum nieuwsfeit: 19-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Bekendmakingen Glastuinbouw Noordpolder

Milieu-effectrapportage Glastuinbouw Noordpolder Burgemeester en wethouders van Berkel en Rodenrijs maken bekend, dat een milieu-effectrapportage (MER) is opgesteld voor het zuidelijk deel van de Noordpolder.
Deze MER is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over een gebied dat ingevolge het bestemmingsplan Landelijk Gebied is bestemd als "Uit te werken kassengebied". Deze globale bestemming wordt uitgewerkt (ofwel gedetailleerd) in een uitwerkingsplan, zoals bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Met het uitwerkingsplan wordt beoogd de planologische randvoorwaarden te scheppen om het gebied voor glastuinbouwdoeleinden te kunnen ontwikkelen.

Het gebied is gelegen tussen (globaal) de Noordeindseweg, A.H. Verweijweg, de Landscheiding en de Machinetocht (tevens de begrenzing van de woonwijken Edelsteenwijk en Sterrenwijk). Omdat het gebied meer dan 100 hectare groot is, dient, voorafgaand aan de vaststelling van het uitwerkingsplan, de Mer-procedure te worden doorlopen. In het MER zijn de milieugevolgen van de voorgenomen ontwikkeling beschreven in een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) en een Voorkeursalternatief. Beide alternatieven zijn vergeleken met de effecten van het zogenaamde nulalternatief. Dit is het alternatief, waarbij de autonome ontwikkeling doorgang vindt, maar waarbij geen kassen in het gebied worden gerealiseerd. Voorafgaand aan het opstellen van het MER is een programma van eisen opgesteld, waarin de ambities op het gebied van de bedrijfseconomische ontwikkeling van het gebied, het energieverbruik. de waterhuishouding, het gietwatersysteem, het woon- en leefmilieu en de landschappelijke inpassing zijn beschreven. Ook hieraan zijn de beide alternatieven (MMA en Voorkeursalternatief) getoetst. Het Voorkeursalternatief (dat op slechts enkele onderdelen afwijkt van het MMA) is in het ontwerp- uitwerkingsplan opgenomen. Ofwel het uitwerkingsplan is de juridisch planologische vertaling van het Voorkeursalternatief.

Het MER, het ontwerp-uitwerkingsplan en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen voor een ieder ter inzage van 19 oktober 2000 tot 16 november 2000 bij de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Berkel en Rodenrijs. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is op werkdagen geopend van 08.30 uur tot 13.00 uur. Ook 's avonds ligt het MER ter inzage. Wilt u het MER 's avonds inzien, dan gelieve u een afspraak te maken met de heer C. Verhoeff van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. De heer Verhoeff is bereikbaar onder nummer 010-514 07 02.
Opmerkingen over het MER kunnen gedurende genoemde periode schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Berkel en Rodenrijs, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een openbare inspraakbijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 7 november 2000 om 19.30 uur in de multi-functionele ruimte van het gemeentehuis.
Opmerking over het MER kunnen op deze avond ook mondeling naar voren worden gebracht. De tijdens bovengenoemde inspraaktermijn in te brengen opmerkingen dienen betrekking te hebben op het niet voldoen van het MER aan de wettelijke regels, mede gelet op de eerder gegeven richtlijnen, dan wel op onjuistheden die het rapport bevat. Eventuele inspraakreacties op het ontwerp-uitwerkingsplan (zie ook de bekendmaking hieronder) kunnen gelijktijdig worden ingebracht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Verhoeff . Een samenvatting van het rapport kan worden besteld bij het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het secretariaat kunt u bereiken onder telefoonnummer (010) 514 0707. Ook na de genoemde periode van terinzagelegging kan het MER worden ingezien. Reacties kunnen echter alleen tot 16 november worden ingediend.

Ontwerp-uitwerkingsplan
Voor het gebied tussen (globaal) de Noordeindseweg, de A.H. Verweijweg, de Landscheiding en de Machinetocht (die tevens de noordelijke begrenzing vormt van de woonwijken Edelsteenwijk en Sterrenwijk) is een ontwerp-uitwerkingsplan gemaakt. Volgens het bestemmingsplan Landelijk Gebied heeft dit gebied (het zuidelijk deel van de Noordpolder) de bestemming "Uit te werken kassengebied" (UK). Gronden met deze bestemming mogen met kassen bebouwd worden. Het UK gebied is echter globaal bestemd. Vandaar dat het "uitgewerkt" moet worden. De globale (UK) bestemming geeft slechts aan in welk gebied de kassen mogen worden gebouwd. Het uitwerkingsplan is veel gedetailleerder en geeft bijvoorbeeld aan hoe de kassen verkaveld worden, hoe het gebied ontsloten wordt, hoe de waterhuishoudkundige structuur eruit ziet en op welke wijze het gebied landschappelijk ingepast wordt. Aan het opstellen van een ontwerp-uitwerkingsplan is het opstellen van een Milieu-effectrapport (MER) vooraf gegaan. In het MER zijn verschillende inrichtingsmogelijkheden onderzocht en beoordeelt op hun milieu-effecten. Dit heeft geresulteerd in een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) en een Voorkeursalternatief. Er is voor gekozen om het Voorkeursalternatief (dat slechts op enkele onderdelen afwijkt van het MMA) ten grondslag te laten liggen aan het ontwerp-uitwerkingsplan. Het ontwerp-uitwerkingsplan kan dan ook worden gezien als de planologisch juridische vertaling van het Voorkeursalternatief.
Het ontwerp-uitwerkingsplan ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf 19 oktober tot 16 november 2000 ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis, Raadhuislaan 1 te Berkel en Rodenrijs. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is op werkdagen geopend van 08.30 uur tot 13.00 uur. Gelijktijdig met het ontwerp-uitwerkingsplan ligt het MER ter inzage. Op 7 november 2000 wordt vanaf 19.30 uur in de multifunctionele ruimte van het gemeentehuis een inspraakbijeenkomst gehouden.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk commentaar ten aanzien van het ontwerp-uitwerkingsplan indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer C. Verhoeff van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. U kunt de heer Verhoeff bereiken onder telefoonnummer (010) 512 407 02.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie