Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 20-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort


NIEUWSBERICHTEN

Spreekuur wethouders

Maandag 23 oktober 2000 hebben de wethouders spreekuur van 18.30 19.00 uur.

Extra inzameling tuinafval

Dit najaar zullen weer heel wat mensen iets aan hun tuin gaan doen. Evenals voorgaande jaren zal daarvoor een extra-groeninzameling worden gehouden. Tuinafval en snoeihout dat niet in de minicontainer past, kunt u op:

maandag 30 oktober 2000 (woningen met postcode 6931)

of

dinsdag 31 oktober 2000 (woningen met postcode 6932)

tot uiterlijk 07.30 uur aan de straat zetten. U hoeft dit vooraf niet te melden.

U dient ervoor te zorgen dat het snoeihout netjes bijeengebonden (met touw, dus niet met ijzer- of nylondraad) en niet in zakken of dozen verpakt is. Een bundel mag niet zwaarder zijn dan 15 kilo.

Het groenafval wordt door middel van versnipperen en composteren voor hergebruik geschikt gemaakt. Ander materiaal, zoals (geschilderd) afvalhout wordt dan ook niet meegenomen.

Rioolwerkzaamheden

Van begin oktober tot half december worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering van de Hamersestraat ter hoogte van huisnummer 2 en 10 en de Noordelijke Parallelweg, gedeelte St. Willebrorduslaan St. Dominicuslaan. Omleidingen en wegafzettingen worden door borden aangegeven. Er wordt naar gestreefd alle woningen bereikbaar te houden.

Tijdelijke milieuwacht

Op de foto ziet u de heer M. Toonen. De heer Toonen zal de komende tijd een bekend gezicht op straat worden als waarnemend milieuwacht. In ieder geval tot het eind van dit jaar zult u hem regelmatig in Westervoort aantreffen in een herkenbare auto met daarop de tekst "milieupolitie".

Als milieuwacht houdt hij zich onder meer bezig met het toezicht op de naleving van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening alsmede of inwoners zich houden aan de richtlijnen met betrekking tot het uitlaten van honden.

Informatieavond herinplant bomen langs waterpartij De Ganzenpoel/ De Steenderens

In het verleden zijn in de gemeente Westervoort in een aantal straten bomen gekapt. Deze bomen werden gekapt om een aantal redenen, waaronder de slechte staat van de bomen, te hoge onderhoudskosten, etc. Het betreft de bomen langs Lange Gewant, Vockemaet, Knibbelwart, Lionderstuk, Schraaweide, Swarte Dreef, Tullekenss Hofstede en Commandeurlant.

Wanneer er bomen worden gekapt, moeten er ook nieuwe bomen terugkomen. Maar dan wel op basis van goed onderbouwde plannen. Er is daarom eerst een totaalplaatje voor het groen in Westervoort opgesteld: een zogenaamd structuurplan. In dit plan wordt in grote lijnen aangegeven, hoe het groen in Westervoort er in de toekomst uit komt te zien. Op basis van dit totaalplaatje worden nieuwe bomen aangeplant. In bovenstaande straten gaat dit binnenkort gebeuren. De plannen hiervoor zijn gemaakt door landschapsarchitect Rob Wagemakers in samenspraak met afgevaardigden van de betrokken straten.

Om betrokkenen en andere belangstellenden te informeren over het bomenplan langs de waterpartij, wordt er een informatieavond gehouden op 24 oktober 2000, om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Informatieavond groenstructuurplan

De gemeente Westervoort heeft onlangs in samenwerking met Ingenieursbureau Alfons Schuurmans een concept Groenstructuurplan opgesteld. Op basis van dit (concept-) groenstructuurplan wordt de inrichting van het gemeentelijk groen duurzaam gewaarborgd. Daarnaast is het plan tevens een leidraad voor de visie op de gemeentelijke groenstructuur voor de komende jaren.

Om belangstellenden de kans te bieden zich te laten informeren over de visie van de gemeente ten aanzien van "het groen" wordt op maandagavond 30 oktober 2000 om 20.00 uur in zalencentrum Wieleman een presentatie gehouden.

De presentatie is bedoeld om u te informeren. In een later stadium zal het Groenstructuurplan uitgewerkt moeten worden naar onderhoudsplannen. Daarbij doet de gemeente een beroep op de inwoners om samen van gedachten te wisselen over een gewenste beeldkwaliteit. De gemeente is dan ook op zoek naar mensen, die namens hun buurt of wijk als contactpersoon willen optreden voor de verdere uitwerking van het Groenstructuurplan. U kunt zich hiervoor aanmelden tijdens de bijeenkomst op 30 oktober a.s of u kunt hiervoor contact opnemen met de heer Th. Pruyn.

Alle inwoners van Westervoort die geïnteresseerd zijn in het onderhoud van het openbaar groen of die hun steentje willen bijdragen aan de kwaliteit van het groen in hun directe woon- en leefomgeving, zijn van harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst.

Bijzondere bijstand bij verhuizing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij de Beleidsregel inzake verstrekking bijzondere bijstand voor kosten in verband met verhuizing hebben vastgesteld.

Indien er sprake is van een noodzakelijke verhuizing op grond van sociale en/of medische omstandigheden, kan bijzondere bijstand om niet worden verleend voor aantoonbare, noodzakelijke kosten van verhuizing en herinrichting. In dit kader wordt regelmatig bijzondere bijstand aangevraagd en verstrekt. Hoewel het in veel gevallen voorstelbaar is dat de verhuizing wenselijk is, is het echter problematischer vast te stellen of het hier ook werkelijk een noodzaak betreft.

Om de uniformiteit in de bepaling van de noodzaak van verhuiskosten te waarborgen zijn criteria hiervoor vastgelegd in de Beleidsregel inzake verstrekking bijzonder bijstand voor kosten in verband met verhuizing.

De richtlijn ligt ter inzage op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidvoorziening van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. U kunt daar terecht op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak.

Begrotingsbehandeling

Ieder jaar worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende kalenderjaar worden begroot door het college en vastgesteld door de raad. Op dit moment is de begroting voor 2001 in concept klaar. De politieke partijen in Westervoort hebben de beleidsvoorstellen bestudeerd en reageren daarop in hun Algemene Beschouwingen. Hoe de vijf raadsfracties (die u als burger vertegenwoordigen!) over de plannen denken, kunt u lezen in de speciale Begrotingskrant die op 24 oktober bij u in de bus valt.

Aansluitend volgt de schriftelijke reactie van het college van burgemeester en wethouders op de Algemene beschouwingen. Dit bij elkaar noemen we de eerste, schriftelijke ronde van de begrotingsbehandeling. De tweede ronde begint met de reacties van de fracties op de beantwoording van het college. Dan volgt de reactie van het college daar weer op en vervolgens de vaststelling van de begroting 2001. Dit alles gebeurt tijdens de raadsvergadering op 6 november 2000. U kunt dit begrotingsdebat vanaf 20.00 uur bijwonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal.

Rectificatie milieukalender

Op de milieukalender staat een fout telefoonnummer vermeld bij het stukje over OUD IJZER. Het juiste telefoonnummer van het Kringloopcentrum moet zijn: 3118470.

Partiële herziening Streekplan Gelderland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4a, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat gedurende de periode van 25 september 2000 tot en met 23 oktober 2000 het door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgestelde ontwerp van de 2e partiële herziening van het Streekplan Gelderland 1996 bij de afdeling AJZ/VROM voor een ieder ter inzage ligt.

De 2e partiele herziening van het Streekplan Gelderland 1996 beoogt de sloop van agrarische stallen in ruil voor de mogelijkheid om, onder voorwaarden, een woning te mogen bouwen op het agrarische bouwperceel.

Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn of haar bedenkingen schriftelijk kenbaar maken aan Provinciale Staten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Beleidsplan Abw (Ioaw/Ioaz) 2001

In de vergadering van 13 november 2000 wordt het Beleidsplan Abw (Ioaw/Ioaz) 2001 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De cliëntenraad van de gemeente Westervoort heeft inmiddels een positief advies gegeven over dit beleidsplan.

Het beleidsplan, dat gelet op het wettelijk kader bijna de totale uitvoering van de Algemene bijstandswet (Abw) door de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening (SoZa-A) beslaat, wordt per jaar vastgesteld. Het beleidsplan is gericht op bestrijding van misbruik/oneigenlijk gebruik, uitstroom en cliëntenparticipatie.

Alvorens het Beleidsplan Abw (Ioaw/Ioaz) 2001 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld ligt deze met ingang van woensdag 18 oktober 2000 tot en met vrijdag 27 oktober 2000 ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk om schriftelijke reacties in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 40, 6930 AA Westervoort.

Het beleidsplan ligt ter inzage op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. U kunt daar terecht op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak.

Herziening debiteurenbeleid in het kader van de Abw

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij de beleidsregels met betrekking tot de herziening van het debiteurenbeleid in het kader van de Algemene bijstandswet (Abw) hebben vastgesteld.

Als gevolg van een wetswijziging hebben gemeenten meer vrijheid met betrekking tot het terug- en invorderen van teveel verstrekte Abw, Ioaw en Ioaz-uitkeringen. In bovengenoemde beleidsregels is opgenomen hoe wordt omgegaan met deze vrijheid. Uitgangspunt blijft dat schulden aan de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening geheel moeten worden voldaan. De wet biedt nu de mogelijkheid om, in bepaalde situaties, af te zien van terugvordering als er een periode is afgelost op de vordering.

De richtlijn ligt ter inzage op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidvoorziening van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. U kunt daar terecht op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak.

Inzage Klachtenjaarverslag 1999 politieregio Gelderland-Midden

Vanaf heden ligt het Klachtenjaarverslag 1999 van de politieregio Gelderland-Midden ter inzage op zowel het politiebureau van de gemeente Westervoort als in het gemeentehuis van Westervoort in de bibliotheek (tervisiekamer, nummer 113).

Bekendmaking

Gedurende een periode van 10 weken (zoveel korter als mogelijk en zoveel langer als noodzakelijk) zullen vanaf 2 oktober 2000 werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering van de Hamersestraat ter hoogte van huisnummers 2 en 10 en de Noordelijke Parallelweg, gedeelte St. Willebrorduslaan St. Dominicuslaan te Westervoort.

In verband met de werkzaamheden zullen de nodige verkeersmaatregelen (omleidingen en wegafzettingen) door borden worden aangegeven. Er wordt naar gestreefd, dat alle woningen bereikbaar blijven.

Bekendmaking Prostitutienota en vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westervoort 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 augustus 2000 het eindverslag hebben vastgesteld van de inspraakprocedure voor het prostitutiebeleid. Er zijn geen inspraakreakties ingediend.

De raad van de gemeente Westervoort heeft op 11 september 2000 de Prostitutienota gemeente Wester-voort en de vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Beide besluiten treden op 1 oktober 2000 in werking. Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de milieu-wacht met het toezicht op de naleving van de regelgeving is belast.

Achtergrond
Met ingang van 1 oktober 2000 wordt het zogenaamde bordeelverbod opgeheven. Dit houdt in dat bordelen wettelijk niet langer verboden zijn en dat prostitutie wettelijk als beroep wordt erkend. Naast bordelen wor-den ook andere seksbedrijven (zoals sekswinkels en escortbedrijven) wettelijk toegestaan.

De gemeente Westervoort heeft tot op heden nog niet te maken gehad met prostitutie en wil daar liever ook niet mee te maken krijgen. Om dit in de hand te houden heeft zij samen met de andere Liemerse gemeenten een "prostitutiebeleid" opgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de "Nota prostitutiebeleid gemeente Wester-voort". De gemeente heeft twee belangrijke instrumenten om het prostitutiebeleid in de hand te houden: te weten de APV en de bestemmingsplannen.

Algemene Plaatselijke Verordening
De APV is gewijzigd waardoor het verboden is een seksbedrijf te exploiteren zonder vergunning (de zgn. exploitatievergunning). Bij de afgifte van een dergelijke vergunning wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van seksbedrijven. Zo zijn er seksinrichtingen (gebouwen zoals een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub of prostitutiebedrijf), escortbedrijven en sekswinkels.

Er wordt pas een vergunning afgegeven wanneer er aan strenge eisen zowel m.b.t. de exploitant als de in-richting is voldaan. In de "Nota prostitutiebeleid gemeente Westervoort" wordt gemotiveerd aangegeven dat de gemeente maar maximaal één seksinrichting of escortbedrijf in de gemeente wil toestaan. In de APV wordt de openingstijd van seksinrichtingen bepaald van 10.00 uur tot 02.00 uur en op zondagen vanaf 12.00 uur. Tevens wordt in de APV straatprostitutie verboden. Voor sekswinkels geldt dat deze in principe niet mogen worden gevestigd maar dat het college hiervan ontheffing kan verlenen.

Inzage
Het eindverslag, de Prostitutienota gemeente Westervoort en de vierde wijziging van de APV liggen met ingang van 1 oktober 2000 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort (afdeling AJZ/VROM). Nadere informatie kan worden verkregen bij mevrouw E. Degen (Telf.: 026-3179309).

Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 - 12.30 uur en s middags op afspraak van 14.00 - 16.00 uur. Tevens kan op afspraak buiten deze uren om gedurende de openstelling van de secretarie op elke maandagavond van 18.00 - 20.00 uur inzage daarin worden verkregen.


Collecte

29 oktober t/m 4 november: Diabetes Fonds Nederland

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie