Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 20-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort


NIEUWSBERICHTEN

Spreekuur wethouders

Maandag 23 oktober 2000 hebben de wethouders spreekuur van 18.30 19.00 uur.

Extra inzameling tuinafval

Dit najaar zullen weer heel wat mensen iets aan hun tuin gaan doen. Evenals voorgaande jaren zal daarvoor een extra-groeninzameling worden gehouden. Tuinafval en snoeihout dat niet in de minicontainer past, kunt u op:

maandag 30 oktober 2000 (woningen met postcode 6931)

of

dinsdag 31 oktober 2000 (woningen met postcode 6932)

tot uiterlijk 07.30 uur aan de straat zetten. U hoeft dit vooraf niet te melden.

U dient ervoor te zorgen dat het snoeihout netjes bijeengebonden (met touw, dus niet met ijzer- of nylondraad) en niet in zakken of dozen verpakt is. Een bundel mag niet zwaarder zijn dan 15 kilo.

Het groenafval wordt door middel van versnipperen en composteren voor hergebruik geschikt gemaakt. Ander materiaal, zoals (geschilderd) afvalhout wordt dan ook niet meegenomen.

Rioolwerkzaamheden

Van begin oktober tot half december worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering van de Hamersestraat ter hoogte van huisnummer 2 en 10 en de Noordelijke Parallelweg, gedeelte St. Willebrorduslaan St. Dominicuslaan. Omleidingen en wegafzettingen worden door borden aangegeven. Er wordt naar gestreefd alle woningen bereikbaar te houden.

Tijdelijke milieuwacht

Op de foto ziet u de heer M. Toonen. De heer Toonen zal de komende tijd een bekend gezicht op straat worden als waarnemend milieuwacht. In ieder geval tot het eind van dit jaar zult u hem regelmatig in Westervoort aantreffen in een herkenbare auto met daarop de tekst "milieupolitie".

Als milieuwacht houdt hij zich onder meer bezig met het toezicht op de naleving van de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening alsmede of inwoners zich houden aan de richtlijnen met betrekking tot het uitlaten van honden.

Informatieavond herinplant bomen langs waterpartij De Ganzenpoel/ De Steenderens

In het verleden zijn in de gemeente Westervoort in een aantal straten bomen gekapt. Deze bomen werden gekapt om een aantal redenen, waaronder de slechte staat van de bomen, te hoge onderhoudskosten, etc. Het betreft de bomen langs Lange Gewant, Vockemaet, Knibbelwart, Lionderstuk, Schraaweide, Swarte Dreef, Tullekenss Hofstede en Commandeurlant.

Wanneer er bomen worden gekapt, moeten er ook nieuwe bomen terugkomen. Maar dan wel op basis van goed onderbouwde plannen. Er is daarom eerst een totaalplaatje voor het groen in Westervoort opgesteld: een zogenaamd structuurplan. In dit plan wordt in grote lijnen aangegeven, hoe het groen in Westervoort er in de toekomst uit komt te zien. Op basis van dit totaalplaatje worden nieuwe bomen aangeplant. In bovenstaande straten gaat dit binnenkort gebeuren. De plannen hiervoor zijn gemaakt door landschapsarchitect Rob Wagemakers in samenspraak met afgevaardigden van de betrokken straten.

Om betrokkenen en andere belangstellenden te informeren over het bomenplan langs de waterpartij, wordt er een informatieavond gehouden op 24 oktober 2000, om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Informatieavond groenstructuurplan

De gemeente Westervoort heeft onlangs in samenwerking met Ingenieursbureau Alfons Schuurmans een concept Groenstructuurplan opgesteld. Op basis van dit (concept-) groenstructuurplan wordt de inrichting van het gemeentelijk groen duurzaam gewaarborgd. Daarnaast is het plan tevens een leidraad voor de visie op de gemeentelijke groenstructuur voor de komende jaren.

Om belangstellenden de kans te bieden zich te laten informeren over de visie van de gemeente ten aanzien van "het groen" wordt op maandagavond 30 oktober 2000 om 20.00 uur in zalencentrum Wieleman een presentatie gehouden.

De presentatie is bedoeld om u te informeren. In een later stadium zal het Groenstructuurplan uitgewerkt moeten worden naar onderhoudsplannen. Daarbij doet de gemeente een beroep op de inwoners om samen van gedachten te wisselen over een gewenste beeldkwaliteit. De gemeente is dan ook op zoek naar mensen, die namens hun buurt of wijk als contactpersoon willen optreden voor de verdere uitwerking van het Groenstructuurplan. U kunt zich hiervoor aanmelden tijdens de bijeenkomst op 30 oktober a.s of u kunt hiervoor contact opnemen met de heer Th. Pruyn.

Alle inwoners van Westervoort die geïnteresseerd zijn in het onderhoud van het openbaar groen of die hun steentje willen bijdragen aan de kwaliteit van het groen in hun directe woon- en leefomgeving, zijn van harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst.

Bijzondere bijstand bij verhuizing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij de Beleidsregel inzake verstrekking bijzondere bijstand voor kosten in verband met verhuizing hebben vastgesteld.

Indien er sprake is van een noodzakelijke verhuizing op grond van sociale en/of medische omstandigheden, kan bijzondere bijstand om niet worden verleend voor aantoonbare, noodzakelijke kosten van verhuizing en herinrichting. In dit kader wordt regelmatig bijzondere bijstand aangevraagd en verstrekt. Hoewel het in veel gevallen voorstelbaar is dat de verhuizing wenselijk is, is het echter problematischer vast te stellen of het hier ook werkelijk een noodzaak betreft.

Om de uniformiteit in de bepaling van de noodzaak van verhuiskosten te waarborgen zijn criteria hiervoor vastgelegd in de Beleidsregel inzake verstrekking bijzonder bijstand voor kosten in verband met verhuizing.

De richtlijn ligt ter inzage op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidvoorziening van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. U kunt daar terecht op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak.

Begrotingsbehandeling

Ieder jaar worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende kalenderjaar worden begroot door het college en vastgesteld door de raad. Op dit moment is de begroting voor 2001 in concept klaar. De politieke partijen in Westervoort hebben de beleidsvoorstellen bestudeerd en reageren daarop in hun Algemene Beschouwingen. Hoe de vijf raadsfracties (die u als burger vertegenwoordigen!) over de plannen denken, kunt u lezen in de speciale Begrotingskrant die op 24 oktober bij u in de bus valt.

Aansluitend volgt de schriftelijke reactie van het college van burgemeester en wethouders op de Algemene beschouwingen. Dit bij elkaar noemen we de eerste, schriftelijke ronde van de begrotingsbehandeling. De tweede ronde begint met de reacties van de fracties op de beantwoording van het college. Dan volgt de reactie van het college daar weer op en vervolgens de vaststelling van de begroting 2001. Dit alles gebeurt tijdens de raadsvergadering op 6 november 2000. U kunt dit begrotingsdebat vanaf 20.00 uur bijwonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal.

Rectificatie milieukalender

Op de milieukalender staat een fout telefoonnummer vermeld bij het stukje over OUD IJZER. Het juiste telefoonnummer van het Kringloopcentrum moet zijn: 3118470.

Partiële herziening Streekplan Gelderland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4a, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat gedurende de periode van 25 september 2000 tot en met 23 oktober 2000 het door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgestelde ontwerp van de 2e partiële herziening van het Streekplan Gelderland 1996 bij de afdeling AJZ/VROM voor een ieder ter inzage ligt.

De 2e partiele herziening van het Streekplan Gelderland 1996 beoogt de sloop van agrarische stallen in ruil voor de mogelijkheid om, onder voorwaarden, een woning te mogen bouwen op het agrarische bouwperceel.

Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn of haar bedenkingen schriftelijk kenbaar maken aan Provinciale Staten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Beleidsplan Abw (Ioaw/Ioaz) 2001

In de vergadering van 13 november 2000 wordt het Beleidsplan Abw (Ioaw/Ioaz) 2001 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De cliëntenraad van de gemeente Westervoort heeft inmiddels een positief advies gegeven over dit beleidsplan.

Het beleidsplan, dat gelet op het wettelijk kader bijna de totale uitvoering van de Algemene bijstandswet (Abw) door de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening (SoZa-A) beslaat, wordt per jaar vastgesteld. Het beleidsplan is gericht op bestrijding van misbruik/oneigenlijk gebruik, uitstroom en cliëntenparticipatie.

Alvorens het Beleidsplan Abw (Ioaw/Ioaz) 2001 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld ligt deze met ingang van woensdag 18 oktober 2000 tot en met vrijdag 27 oktober 2000 ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk om schriftelijke reacties in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 40, 6930 AA Westervoort.

Het beleidsplan ligt ter inzage op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. U kunt daar terecht op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak.

Herziening debiteurenbeleid in het kader van de Abw

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij de beleidsregels met betrekking tot de herziening van het debiteurenbeleid in het kader van de Algemene bijstandswet (Abw) hebben vastgesteld.

Als gevolg van een wetswijziging hebben gemeenten meer vrijheid met betrekking tot het terug- en invorderen van teveel verstrekte Abw, Ioaw en Ioaz-uitkeringen. In bovengenoemde beleidsregels is opgenomen hoe wordt omgegaan met deze vrijheid. Uitgangspunt blijft dat schulden aan de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening geheel moeten worden voldaan. De wet biedt nu de mogelijkheid om, in bepaalde situaties, af te zien van terugvordering als er een periode is afgelost op de vordering.

De richtlijn ligt ter inzage op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidvoorziening van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort. U kunt daar terecht op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak.

Inzage Klachtenjaarverslag 1999 politieregio Gelderland-Midden

Vanaf heden ligt het Klachtenjaarverslag 1999 van de politieregio Gelderland-Midden ter inzage op zowel het politiebureau van de gemeente Westervoort als in het gemeentehuis van Westervoort in de bibliotheek (tervisiekamer, nummer 113).

Bekendmaking

Gedurende een periode van 10 weken (zoveel korter als mogelijk en zoveel langer als noodzakelijk) zullen vanaf 2 oktober 2000 werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering van de Hamersestraat ter hoogte van huisnummers 2 en 10 en de Noordelijke Parallelweg, gedeelte St. Willebrorduslaan St. Dominicuslaan te Westervoort.

In verband met de werkzaamheden zullen de nodige verkeersmaatregelen (omleidingen en wegafzettingen) door borden worden aangegeven. Er wordt naar gestreefd, dat alle woningen bereikbaar blijven.

Bekendmaking Prostitutienota en vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westervoort 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 augustus 2000 het eindverslag hebben vastgesteld van de inspraakprocedure voor het prostitutiebeleid. Er zijn geen inspraakreakties ingediend.

De raad van de gemeente Westervoort heeft op 11 september 2000 de Prostitutienota gemeente Wester-voort en de vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Beide besluiten treden op 1 oktober 2000 in werking. Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de milieu-wacht met het toezicht op de naleving van de regelgeving is belast.

Achtergrond
Met ingang van 1 oktober 2000 wordt het zogenaamde bordeelverbod opgeheven. Dit houdt in dat bordelen wettelijk niet langer verboden zijn en dat prostitutie wettelijk als beroep wordt erkend. Naast bordelen wor-den ook andere seksbedrijven (zoals sekswinkels en escortbedrijven) wettelijk toegestaan.

De gemeente Westervoort heeft tot op heden nog niet te maken gehad met prostitutie en wil daar liever ook niet mee te maken krijgen. Om dit in de hand te houden heeft zij samen met de andere Liemerse gemeenten een "prostitutiebeleid" opgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de "Nota prostitutiebeleid gemeente Wester-voort". De gemeente heeft twee belangrijke instrumenten om het prostitutiebeleid in de hand te houden: te weten de APV en de bestemmingsplannen.

Algemene Plaatselijke Verordening
De APV is gewijzigd waardoor het verboden is een seksbedrijf te exploiteren zonder vergunning (de zgn. exploitatievergunning). Bij de afgifte van een dergelijke vergunning wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van seksbedrijven. Zo zijn er seksinrichtingen (gebouwen zoals een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub of prostitutiebedrijf), escortbedrijven en sekswinkels.

Er wordt pas een vergunning afgegeven wanneer er aan strenge eisen zowel m.b.t. de exploitant als de in-richting is voldaan. In de "Nota prostitutiebeleid gemeente Westervoort" wordt gemotiveerd aangegeven dat de gemeente maar maximaal één seksinrichting of escortbedrijf in de gemeente wil toestaan. In de APV wordt de openingstijd van seksinrichtingen bepaald van 10.00 uur tot 02.00 uur en op zondagen vanaf 12.00 uur. Tevens wordt in de APV straatprostitutie verboden. Voor sekswinkels geldt dat deze in principe niet mogen worden gevestigd maar dat het college hiervan ontheffing kan verlenen.

Inzage
Het eindverslag, de Prostitutienota gemeente Westervoort en de vierde wijziging van de APV liggen met ingang van 1 oktober 2000 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort (afdeling AJZ/VROM). Nadere informatie kan worden verkregen bij mevrouw E. Degen (Telf.: 026-3179309).

Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 - 12.30 uur en s middags op afspraak van 14.00 - 16.00 uur. Tevens kan op afspraak buiten deze uren om gedurende de openstelling van de secretarie op elke maandagavond van 18.00 - 20.00 uur inzage daarin worden verkregen.


Collecte

29 oktober t/m 4 november: Diabetes Fonds Nederland

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...