Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhaalslag wachttijden

Datum nieuwsfeit: 23-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Inhaalslag wachttijden

23 oktober 2000

Minister Borst van VWS heeft op 3 oktober jongstleden een brief gestuurd aan alle besturen van medische staven, directies van ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de aanpak van de wachttijden. In deze brief doet de minister een beroep op partijen om dit jaar nog een extra inspanning te leveren voor bekorting van de wachttijden voor ziekenhuisbehandeling. Dit jaar is daarvoor f 200 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dat bedrag wordt in 2001 structureel opgehoogd tot f 300 miljoen. Dit is het resultaat van de voorwaarde van de Orde en de NVZ vereniging van ziekenhuizen om uitsluitend met de inhaalslag aan de gang te gaan als er structureel geld ter beschikking zou worden gesteld. Voor de besteding van de f 200 miljoen voor dit jaar heeft de minister de volgende spelregels opgesteld (citaat uit haar brief): De extra middelen betekenen een verhoging van de uitgavenkaders voor ziekenhuiszorg en specialistische hulp. Het ziekenfondsdeel ervan wordt in de vorm van extra budgetten uitgekeerd aan de ziekenfondsen.
Op basis van extra gelden kunnen de ziekenfondsen/zorgverzekeraars extra afspraken maken met ziekenhuizen/specialisten.

Het geld kan dus worden besteed aan extra specialistenplaatsen én aan extra productie. Ik onderstreep nog eens dat het extra uitgavenkader per 1-1-2001 structureel wordt verhoogd tot f 300 miljoen. Dit is vooral belangrijk met het oog op de specialistenplaatsen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen/specialisten maken de extra afspraken over wachtlijstverrichtingen op basis van de informatie die ziekenhuizen/specialisten aan de zorgverzekeraars ter beschikking stellen over de wachtlijsten.
Zowel in de budgetten/tarieven van de ziekenhuizen als in de lumpsums/honoraria van de medisch specialisten kan recht worden gedaan aan het bijzondere karakter van de extra productie. Het College Tarieven Gezondheidszorg zal op zeer korte termijn een beleidsregel vaststellen voor deze aanpak.
Er wordt nagecalculeerd op de feitelijk geleverde extra productie. Ten slotte heb ik geaggregeerde gegevens over de gemaakte aanvullende afspraken en - later - de realisatie daarvan nodig om verantwoording te kunnen afleggen aan het parlement over de besteding van de nu beschikbaar gestelde extra middelen.

De minister eindigt haar brief met het uitspreken van haar grote waardering voor de inspanningen die alle betrokkenen moeten leveren om reeds dit jaar een extra impuls te geven aan het terugdringen van de schrijnend lange wachttijden.

In aansluiting op deze brief van de minister van VWS hebben Orde en NVZ twee dagen later een gemeenschappelijke brief gestuurd aan de voorzitters van de alle medische staven en de ziekenhuisdirecties, over de nadere concretisering van het in mei dit jaar gepresenteerde aanvalsplan terugdringing wachttijden. Vooruitlopend op de instemming van het CTG worden partijen in deze brief geïnformeerd over de wijze waarop de bekostiging van het aanvalsplan zal plaatsvinden, zodat het overleg met verzekeraars alvast kan worden gestart. Op hoofdlijnen komt het aanvalsplan op het volgende neer:
Het aanvalsplan geldt voor 2000 en heeft in eerste aanleg betrekking op (revisie)heupen, (revisie)knieën, cataracten en MRI's. Overigens komen ook andere verrichtingen waarvoor wachtlijsten bestaan in aanmerking.
In het lokaal overleg wordt getoetst of een instelling in aanmerking komt voor aanvullende productieafspraken.
De instelling geeft aan of, en zo ja tegen welke kosten de extra productie kan worden gerealiseerd om de eigen wachtlijsten in te korten dan wel weg te werken.
De aanvullende afspraken worden verwerkt in het budget van het ziekenhuis en in de honorariumlumpsum van de medisch specialisten indien er sprake is van een lokaal initiatief; zo niet dan dient alsnog te worden overeengekomen dat verrekening via het verpleegdagtarief plaatsvindt.
Het ziekenhuis en de medisch specialisten declareren de reguliere, vigerende tarieven en het restant wordt verrekend via de verpleegdagtarieven.
Evenals bij de bestaande wachtlijstafspraken vindt nacalculatie plaats op de gerealiseerde productie tot op het niveau van de reguliere productieafspraak, dat wil zeggen op de reeds lopende wachtlijstafspraken alsmede op de nieuw te maken wachtlijstafspraken voor het resterende jaar 2000.

De lokaal overeengekomen prijzen zullen door het CTG worden getoetst aan de bandbreedterichtlijnen. Indien de lokaal overeengekomen prijs binnen de bandbreedte valt, wordt de afspraak (volume en prijs) aan het budget toegevoegd. Indien de lokale prijs boven de bandbreedte valt, kan deze aan het CTG ter toetsing worden voorgelegd. Het CTG keurt vervolgens deze lokale prijs al dan niet goed. Onder voorbehoud van goedkeuring door het CTG zullen voor de nu onderscheiden wachtlijstproducten bandbreedterichtlijnen met de volgende maxima worden afgegeven:
heup: kostendeel ziekenhuis f 16.300,- / honorarium medisch specialisten f 3.020,-
knie: kostendeel ziekenhuis f 21.300,- / honorarium medisch specialisten f 2.630,-
cataract: kostendeel ziekenhuis f 1.950,- / honorarium medisch specialisten f 1.360,-
MRI: kostendeel ziekenhuis f 680,- / honorarium medisch specialist f 300,-

De voor de heupen, knieën en cataracten gemaakte extra wachtlijstafspraken met betrekking tot de primaire parameters (opnamen, verpleegdagen en dagopnamen) zullen in mindering worden gebracht op de overeengekomen prijs. De Orde en NVZ zullen alle partijen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en rekenen op medewerking van alle betrokkenen.

Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten Volgend artikel : ZINnig gebruik van ICT in de zorgsector

© copyright ORDE 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie