Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 24 oktober 2000

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. Actieplan Binnenvaart Noord-Holland 2000-2003
2. Ontwerpbeleidsregel dienstverlening pontveren Noordzeekanaal
3. Beantwoording schriftelijke statenvragen van mw.drs.C.Boelhouwer en D.Graatsma inzake ambulancevervoer

4. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen - 't Zand, gemeente Edam-Volendam - Bebouwde Kom, gemeente Wervershoof - "Willis" gemeente Zaanstad

5. Voortgangsrapportage Europa

6. Heroverweging Algemene wet bestuursrecht Bezwaren begrenzingenplan "Natuurontwikkeling Binnenduinrand Noordzeekanaal-Zuid"

Onderwerp Besluit

1. Actieplan Binnenvaart Noord-Holland 2000-2003 Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Actieplan Binnenvaart Noord-Holland 2000-2003.

2. In beginsel in te stemmen met een geactualiseerde lijst actiepunten gericht op:

- een gecontinueerde inzet voor de verbetering van de bevaarbaarheid van de Zaan

- nader onderzoek naar het verruimen van vaarwegen voor de beroepsvaart

- het vaststellen van vaarwegprofielen van vaarwegen in Noord-Holland met enig belang voor de beroepsvaart
- het optimaliseren van de bediening van bruggen door het ontwikkelen van een visie voor kruisende verbindingen van `landverkeer' en scheepvaart

- het promoten van het gebruik van kades en binnenvaartterminals
- de aanwending van bedrijventerreinen aan vaarwater voor binnenvaart georiënteerde bedrijven

- onderzoek naar de haalbaarheid van een advies- en informatiepunt goederenvervoer.

3. In beginsel in te stemmen met het voortschrijdend karakter van het actieplan en het plan over 3 jaar te herzien 4. De statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer om advies te vragen

2. Ontwerpbeleidsregel dienstverlening pontveren Noordzeekanaal Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerp-beleidsregel dienstverlening pontveren Noordzeekanaal;

2. Er bij het Rijk op aan te dringen dat de ontwerp-beleidsregel wordt ingetrokken en dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van de dienstverlening van de pontveren;
3. Bijgaande (gewijzigde) reactie, na advisering door de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer, in te dienen bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat;

3. Beantwoording schriftelijke statenvragen van mw.drs.C.Boelhouwer en D.Graatsma inzake ambulancevervoer Het college stelt de antwoorden vast.

4. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen
- 't Zand, gemeente Edam-Volendam

- Bebouwde Kom, gemeente Wervershoof

- "Willis" gemeente Zaanstad Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.

5.Voortgangsrapportage Europa Het college besluit kennis te nemen van de notitie "voortgangsrapportage Europa".

6. Heroverweging Algemene wet bestuursrecht Bezwaren begrenzingenplan "Natuurontwikkeling Binnenduinrand Noordzeekanaal-Zuid"

Het college besluit conform de ontwerpbrief:

1. de bezwaarmakenden Stichting Rechtsbijstand namens de Fa. Hulsebosch & Zn. te De Zilk en de Fa. J.C. Romijn en Zn. te Heemstede; de Fa. W. Zandbergen & Zn te De Zilk, H. M. van Haaster B.V. te Hillegom, Kees van Haaster en Zn.B.V. te De Zilk, Frans Roozen B.V. te Vogelenzang, de WLTO afdeling De Zilk- Vogelenzang te Haarlem, conform het advies van de HAC, in hun bezwaren tegen het begrenzingenplan "Natuurontwikkeling binnenduinrand Noordzeekanaal-Zuid" ongegrond te verklaren;
2. de bezwaarmakende de gemeente Noordwijkerhout, conform het advies van de HAC,in haar bezwaren tegen het begrenzingenplan "Natuurontwikkeling binnenduinrand Noordzeekanaal-Zuid", niet ontvankelijk te verklaren;

3. Bezwaarmakenden middels inliggende brieven hiervan op de hoogte te stellen.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:

D.Berger tel. (023) 514 4309/3569

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58

1, 2


L.Nijsten tel. (023) 514 40 87
5
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4
S.Raben tel. (023) 514 40 07 3
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 6Het archief van de GS-Besluitenlijsten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken
(categorie: GS-besluitenlijsten openbaar),

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie