Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W besluiten gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

B&W besluiten 24-10-2000
openbare besluiten


1 Notulen commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid c.a., d.d. 4 oktober 2000.
Beslissing: Kennisgenomen.


2 Concept-agenda voor gecombineerde vergadering van de Commissies voor Algemene Zaken c.a. en Financien en Economische Zaken c.a..op 31 oktober 2000
Concept-agenda voor de vergadering van de commissie Financien en Economische Zaken c.a. op 31 oktober 2000
Beslissing: Akkoord.


3 Lijst van ingekomen stukken aan de raad voor de raadsvergadering van 9 november 2000.
Beslissing: Akkoord.


4 Concept-raadsagenda voor de raadsvergadering van donderdag 9 november 2000.
Beslissing: Akkoord.


5 Afsluiten dynamisch archief in het kader van de herindeling. Beslissing: bureau DOXIS opdracht geven voor het afsluiten van de dynamische archieven van de gemeentesecretarie 668 strekkende meters en de buitenposten circa 190 strekkende meters, conform hun offerte.


6 Onderhoud ANWB bewegwijzering.
Beslissing: ANWB opdracht geven tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.


7 Emplacement Sittard.
Beslissing: R. Bazelmans en E. Vergoossen zijn gemachtigd om het college te vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting van Kamer Ib van de Awb-commissie, zoals bedoeld in de Procedureverordening Limburg 2000, op 26 oktober 2000 ter behandeling van het bezwaarschrift van 12 september 2000, ingediend tegen het niet tijdig beslissen op het handhavingsverzoek inzake het emplacement Sittard.


8 Wet milieubeheer/emplacement Sittard.
Beslissing: De bedenkingen, die zijn ingebracht tegen de door Gedeputeerde Staten van Limburg opgestelde ontwerpbeschikking voor het emplacement Sittard, voor kennisgeving aangenomen.


9 Inzameling en afzet huishoudelijk oud papier. Beslissing: Samen met de gemeenten Born, Schinnen en Geleen offertes opvragen voor een nieuwe inzamel- en afzetovereenkomst oud papier.


10 Grondruiling van de gemeente Sittard met de heer H.J.E. Jetten, wonende aan de Geilenkirchenstraat 17, 6132 HD te Sittard in het kader van de realisering van de herinrichtingsplannen van de Schwienswei. Beslissing: Gemeenteraad voorstellen akkoord te gaan met deze grondruiling.


11 Aanbiedingen van diverse eigenaren inzake eigendommen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Beslissing:

1. Aan de heer P. Nieuwenhuis, de heer F. Leurs en de heer J. Fonsaer berichten dat de gemeente vermelde goederen in beginsel wenst aan te kopen tegen een nader overeen te komen prijs.

2. De eigendommen laten taxeren door Philippen en Partners, Baandert
3, 6136 EM Sittard.

12 Planning preventie- en voorlichtingsactiviteiten Halt-buro. Beslissing: Ingestemd met de planning van preventieve- en voorlichtingsactiviteiten van het Halt-buro voor het lopende jaar.

13 Gevolgen uitvoering Sociale Zaken na herziening van het Belastingstelsel per 1-1-2001.
Beslissing: Akkoord met inzet van extra middelen t.b.v. uitvoering Sociale Zaken n.a.v. herziening Belastingstelsel per 01-01-2001.

17 oktober 2000, primeur
primeur betekent dat betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit pas later openbaar gemaakt wordt


1 Stallen van caravans, aanhangwagens e.d. op de openbare weg. Beslissing: De betreffende eigenaren/houders van een caravan/aanhangwagen een brief schrijven met de mededeling dat het parkeren van hun voertuig buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte dan wel dat het uiterlijk aanzicht van de gemeente door het stallen van zon voertuig wordt geschaad. Op korte termijn beleidsregels ontwikkelen t.a.v. de uitvoering van art. 5.1.5. Apv conform de daartoe geldende procedure.


2 Voortgang onderhandelingen aankoop onroerend goed van dhr W. Wolters, wonende aan de Geleenstraat 40 te 6151 EZ Munstergeleen en van dhr. H. Odrosslij, wonende aan het Stationsplein 1A te 6131 AS Sittard.
Beslissing: Aan dhr. W. Wolters en dhr. H. Odrosslij berichten dat in het kader van de ontwikkeling van de binnenstadsplannen een verkennend bodemonderzoek wordt verricht alvorens een bod wordt uitgebracht.


3 Subsidie verzoek parochie Chr. Koning, Leyenbroek. Beslissing: Aan de parochie Chr. Koning een gemeentelijke subsidie toekennen t.h.v. maximaal 10% van de geraamde kosten, ad. fl 126.784,--, zijnde fl. 12.678,-- ten laste van onderhoudsfonds niet-monumentale kerkgebouwen. Uitkering geschiedt nadat de betalingsbewijzen zijn overlegd.© Gemeente Sittard

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie