Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentebestuur Weert gaat leefbaarheid in Keent verbeteren

Datum nieuwsfeit: 24-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert

Keywords: Gemeente Weert

Actueel
Nieuws van de gemeente Weert
Hieronder treft u een selectie aan uit de recente persberichten van de gemeente Weert.

24 oktober 2000
In samenspraak met diverse partners
GEMEENTEBESTUUR ZET ACTIEPUNTEN KEENT OP DE RAILS

Het Weerter college van burgemeester en wethouders heeft in samenspraak met diverse betrokken partners overeenstemming bereikt over een reeks actiepunten ter verbetering van de leefbaarheid van de wijk Keent. De actiepunten worden nu op de rails gezet nadat er in politiek Weert een breed draagvlak is ontstaan voor de opvatting dat Keent als een van de oudste wijken van Weert - op tal van gebieden hoognodig een injectie behoeft. De gemeente voert de actiepunten uit samen met diverse bij Keent betrokken participanten: de wijkraad Keent, de woonmaatschappij BALANS, de stichting Welzijnsopbouw Weert en de politie. Het project Keent heeft als titel meegekregen Keent kiest kwaliteit. Projectwethouder is mevrouw Marleen Gresnigt-Raemaekers.

Belangrijke basis onder het project is een binnenkort te tekenen samenwerkings-overeenkomst tussen de gemeente en de woonmaatschappij BALANS. Beide partijen spreken daarin uit zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in de wijk Keent. Men wil dat ook vertalen in concrete inspanningen op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied. Verder hebben beide partijen afgesproken, dat dat zal gebeuren samen met de inwoners van Keent en samen met een aantal direct betrokken instanties. In dat verband heeft BALANS de verantwoordelijkheid op zich genomen voor wat betreft het beheren van de woningvoorraad. Ook de leefbaarheid van de directe woonomgeving rekent BALANS tot een belangrijke taak.

Missie
Kortom, het gemeentebestuur heeft Keent hoog op het prioriteitenlijstje staan. Het heeft zich een duidelijke missie gesteld. Het is er het gemeentebestuur veel aan gelegen de leefomgeving een impuls te geven, de voorzieningen in de wijk te verbeteren en de sociale samenhang van de wijk te vergroten, dus ervoor te zorgen dat de wijkbewoners naast en met elkaar een hechte gemeenschap vormen. Met andere woorden: Keent moet weer een wijk worden waarin mensen graag wonen en er zich thuis voelen, vindt het college van burgemeester en wethouders. Ook aan het imago van de wijk wordt gewerkt, zodat bewoners en niet-bewoners anders (positief) naar Keent gaan kijken.

Actieprogramma
Een en ander heeft geleid tot een actieprogramma waarin stap voor stap alle voornemens concreet worden gemaakt. Daarbij is samenwerking met diverse bij Keent betrokken groeperingen van wezenlijk belang. Globaal zijn de acties te verdelen in zaken die te maken hebben met hoe de wijk er uit komt te zien (groenvoorzieningen, waar komen woningen?). Te noemen zijn de actiepunten:

- het realiseren van een woningaanbod waarin alle bevolkingsgroepen een plek kunnen vinden.

- Het herontwikkelen van grote delen van de Sutjensstraat.
- Het opnieuw ontwikkelen van het kerkplein als centrale plek voor de wijk.

- Het aanleggen van meer groenvoorzieningen in de wijk.
- Het voorkomen van verkeersoverlast en het realiseren van een betere verkeersafwikkeling in de wijk.

Verder zijn er acties op sociaal-maatschappelijk gebied. Dus wat moet er gebeuren aan voorzieningen voor de wijk? Hoe kan worden gezorgd voor een goede school? Hoe verloopt de communicatie met de bewoners? In dat verband kunnen onder andere worden genoemd:
- het oprichten van een kwaliteitsschool die centraal in de wijk komt te liggen.

- Het realiseren van een voor veel doeleinden te gebruiken wijkhuis aan of in de buurt van het kerkplein.

- Er voortdurend op uit zijn de betrokkendheid van de bewoners met wijk en buurt te bevorderen.

Voorrang: wijkaccommodatie en brede school
Actiepunten die voor burgemeester en wethouders duidelijk voorrang hebben zijn het realiseren van een wijkaccommodatie en het opzetten van een brede school in de wijk. Maar waar die moeten komen is nog niet duidelijk. Veel uit te voeren actiepunten hangen met elkaar samen. Zo zal bijvoorbeeld duidelijk moet zijn of de lokatie van de oude Agnesschool daarin een rol zou kunnen spelen. Ook de vraag wat er gaat gebeuren met het gebouw van Centrum Caribe is daarbij van belang. Duidelijk is in elk geval dat het gemeentebestuur met het realiseren van een wijkaccommodatie en een brede school weer een echt hart in de wijk wil brengen. Letterlijk en figuurlijk.

Nu al aanpakken
Veel ontwikkelingen vragen in dit stadium nog om overleg. Toch kunnen op zeer korte termijn al diverse zaken worden aangepakt, vindt het college van burgemeester en wethouders. De volgende zaken zijn te noemen.

- Op het gebied van verkeer wordt begonnen met de aanleg van 30 km-zones in Keent.

- Het braakliggende terrein aan de Zuiderstraat kan aan BALANS worden overgedragen zodat de woningcorporatie een plan kan gaan ontwerpen.
- Er wordt een centraal informatiepunt voor de wijk ingericht dat tevens dienst kan doen als vergaderrruimte over zaken die Keent betreffen.

- Er wordt geld beschikbaar gesteld voor het uitgeven van een wijkblad waarin allerlei zaken over het project Keent aan de orde komen.
- Op een aantal achterompaden in de wijk wordt verlichting aangelegd.
- In overleg met de basisschool wordt in de school een ruimte beschikbaar gesteld voor de peuterzaal die op dit moment nog bij t Holletje in de wijk Moesel is ondergebracht. Daarmee komt er een peuterzaal in de wijk.

Meer groen in de wijk
Omdat de leefbaarheid in de wijk zeker gediend is met meer openbaar groen, hebben burgemeester en wethouders bekeken of in het zuidelijk deel van de Sutjensstraat een wijkpark kan worden gerealiseerd of dat het groen elders kan worden aangelegd. Het standpunt is inmiddels, dat er gekeken wordt naar meer groen in elke buurt van Keent.

Bosje van Keent en Zuiderstraat
Voor de lokatie Bosje van Keent op de hoek Kerkstraat/Victor de Stuerstraat komt binnenkort een plan ter tafel. Het braakliggende terrein aan de Zuiderstraat zal binnenkort worden overgedragen aan woonmaatschappij BALANS, die er vervolgens een bouwplan voor zal ontwikkelen.

Werkgroepen
Om de diverse acties in het kader van Keent kiest kwaliteit uit te werken, zijn speciale werkgroepen ingesteld. Dat zijn:
- de werkgroep volkshuisvesting

- de werkgroep herstructurering Sutjensstraat
- de werkgroep inrichting openbare ruimte

- de werkgroep inrichting kerkplein en omgeving (incl. school en wijkhuis)

- de werkgroep gezondheid en welzijn

- de werkgroep brede school

- de werkgroep communicatie en participatie. In de werkgroepen zijn de gemeente en de woonmaatschappij BALANS vertegenwoordigd. Ook andere betrokken instanties en wijkvertegenwoordigers hebben zitting in diverse werkgroepen.

Informatiebijeenkomst
De gemeenteraad wordt over het project Keent en de nu aangekondigde acties geïnformeerd tijdens een openbare bijeenkomst op dinsdag 7 november a.s. in de raadzaal van het stadhuis. Aanvang 19.30 uur. In de raadsvergadering van 21 december a.s. zullen het actieprogramma en de projectovereenkomst worden behandeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie