Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BZ toespraak conflictpreventie in Afrika

Datum nieuwsfeit: 25-10-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken


www.minbuza.nl\content.asp?Key=402075Dit is de derde opeenvolgende maandagavond dat ik optreed in de krachttour voor Afrika. Eerder hadden we het over handel en over media. Het onderwerp van vanavond - conflictpreventie - is van die drie misschien wel de grootste krachttoer. Conflicten in Afrika staan in het brandpunt van mijn belangstelling. Evenals de vraag hoe we ze kunnen beeindigen en voorkomen. Zie het debat over onze deelname aan de vredesmissie in Eritrea en Ethiopie. Maar de verschillende onderwerpen staan niet los van elkaar. Het licht valt steeds op een andere kant. Het blijft een en dezelfde diamant.

Ik ga graag in op de vraag die de EVS vanavond centraal heeft gesteld: de rol van de bilaterale Nederlandse ontwikkelingshulp in conflictpreventie.

Twee opmerkingen vooraf.

Ik hou niet zo van het begrip conflictpreventie. De vele conflicten die al woeden in Afrika vallen er buiten. Dat lijkt me weinig zinvol. Bovendien gaat het mij om meer dan alleen geweldsuitbarstingen op korte termijn helpen voorkomen. Die invulling is te beperkt. Samenlevingen moeten veerkracht ontwikkelen. Om politieke en economische geschillen op vreedzame wijze op te lossen. Daar gaat het om. Het begrip 'vredesopbouw' dekt die lading beter.

De rol van onze hulp. De mogelijkheden en onmogelijkheden van Nederland. Het zijn zinnige vragen, maar laten we niet gaan borstkloppen of navelstaren. Iedereen is het er inmiddels wel over eens dat wij, als deel van de buitenwacht, bij de oplossing van Afrikaanse problemen niet de doorslaggevende rol spelen. Het is in de eerste plaats aan de Afrikanen zelf om hun lot in eigen hand te nemen. Om verantwoording te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dat kunnen wij niet van hen overnemen, want dat werkt niet. Afrikanen kopen niets voor betutteling. Een luisterend oor en een ferme steun in de rug. Dat moeten we bieden. Op vele manieren en via vele kanalen: via overheden, internationale organisaties en particuliere organisaties.

Over naar het bilaterale beleid. Ik vergeleek Afrika net met een diamant, waarvan we vanavond een kant belichten: vredesopbouw. De andere kanten staan daar niet los van. Je kunt conflicten niet helpen oplossen of voorkomen zonder stil te staan bij bestrijding van armoede. Bij verbetering van beleid en bestuur. Bij democratisering. Bij het bieden van meer ruimte aan Afrika in de handel. Die samenhang moeten we niet uit het oog verliezen. Ik vind het onzinnig om alleen op een smaldeel van de bilaterale activiteiten de sticker 'vredesopbouw' te plakken. Daarvoor is de onderlinge verwevenheid veel te groot.

Onze langdurige steun aan arme Afrikaanse landen, die ernst maken met goed bestuur, kun je ook zien als een bijdrage aan conflictpreventie, aan vredesopbouw. Structureel, buiten de schijnwerpers van de mediahypes. Vaak ook zonder direct zichtbare resultaten. Niet uitgebroken conflicten komen nu eenmaal niet in de geschiedenisboeken.

Maar die bijdrage is daarom nog niet minder reeel of belangrijk. Want te denken dat het allemaal wel snor zit in die kernlanden waarmee we samenwerken berust op een misverstand.

Neem Mozambique. Jarenlang een bloedige burgeroorlog. Tot dusver een van de meest succesvolle voorbeelden van conflictoplossing. De steun van de internationale gemeenschap heeft de regering de kans gegeven ruimhartig met de gewapende oppositie om te gaan. Die is nu opgenomen in het politieke bestel. Maar het is niet zeker of dat proces de goede kant op blijft gaan. De oppositie krijgt weinig ruimte.

Of neem Rwanda, waarvan ik net heb voorgesteld het toe te voegen aan de kernlanden. De genocide ligt nog vers in het geheugen. Rwanda is een kwetsbaar land met een zeer traumatisch verleden in een zeer roerige regio.

Of neem Mali. Tien jaar geleden nog een corrupte dictatuur. Pas sinds enkele jaren de strijdbijl in het noorden begraven tussen regering en nomaden. Een nog altijd straatarm land met een wankele toekomst.

Of neem Zambia, grenzend aan de grootste oorlog in Afrika. In november staat een bezoek aan dat land gepland, samen met mijn collega's uit Zweden, Engeland en Noorwegen, zodat we niet steeds lastig hoeven te vallen met verschillende missies.

Er is in elke maatschappij strijd om de verdeling van de koek. Dat brengt spanningen met zich mee, zeker in de armste landen waar de koek nu eenmaal niet groot is. Het vermogen van Afrikaanse overheden om conflicterende belangen op vreedzame wijze te sturen is niet goed ontwikkeld. De stabiliteit is ook kwetsbaar, omdat er in die landen vaak nog teveel sprake is van een politieke cultuur naar het 'winner takes all' model. Dat wil zeggen: nog te weinig een participatief, inclusief model.

De landen waarmee we nauw samenwerken zijn geen groene oases van stabiliteit en zekerheid. Het zijn geen Afrikaanse paradepaardjes waar we veilig op kunnen inzetten, terwijl we de mankepoten aan hun lot overlaten. Het zijn wel landen waar de signalen op groen staan, waar de intenties deugen. En waar onze inzet daarom effectiever kan zijn.

Met al die landen hebben we intensieve relaties. Daarom kunnen we daar ook een rol van betekenis spelen. Ik spreek de leiders van die landen regelmatig. Ook over de conflicten in hun land of regio. Onze ambassades in die landen beschikken over veel contacten. Niet alleen met overheden, maar ook met tal van maatschappelijke organisaties. Die proberen ze meer bij het beleid te betrekken. Want uitsluiting en marginalisering zijn voedingsbodems voor geweld.

Als ik naar die landen toega, spreek ik niet alleen de autoriteiten in de hoofdsteden. Ik spreek met mensen in het veld, academici, vrouwenbewegingen. De boodschap die ik uitdraag? Bij verbetering van bestuur en beleid. Bij armoedebestrijding met eerlijke verdeling van de koek. Bij decentralisatie. Bij corruptiebestrijding. Bij participatie van maatschappelijke en politieke krachten in uw land. Bij al die onderwerpen vindt u Nederland aan uw zijde.

Waar mogelijk draag ik die boodschap uit samen met anderen, bijvoorbeeld in Utstein-verband. Dat zijn de ministers van Noorwegen, Engeland, Duitsland en Nederland. We waren samen te gast op de EVS-dag over Afrika eerder dit jaar.

Omgekeerd kunnen we natuurlijk hulp aan regeringen die betrokken zijn bij conflicten wel opschorten. Dat gaat dan vergezeld van een weloverwogen strategie voor hervatting van de hulp. Kortom: gebruik maken van de honing en van de vliegenmepper.

Een goed voorbeeld is het koppel Ethiopie en Eritrea. Bij de oplossing van dat conflict spelen we inmiddels via onze deelname aan UNMEE meer dan een bilaterale rol voor beide landen

De bevriezing van de hulp blijft in eerste instantie gehandhaafd. Bij positieve ontwikkelingen zullen we de ontwikkelingsrelatie geleidelijk, stap voor stap, hervatten. Gericht op demobilisatie en reintegratie. Gericht op vredesopbouw via ondersteuning van de civil society. Zo gaan we stapgewijs richting naar de normalisatie van de betrekkingen waar deze week in de Kamer ook Melkert op aandrong. Uitgangspunt bij de ontdooiing is 'evenhandedness'. Naarmate het vredesproces vordert en beide landen gepaste maatregelen nemen op gebied van goed economisch en algemeen bestuur, zullen beide partijen meer hulp krijgen. Zoveel mogelijk zullen we dit afstemmen met gelijkgezinde landen.

Kortom, in de kernlanden waarmee we een nauwe relatie hebben, dragen onze activiteiten direct en indirect bij aan vredesopbouw. Maar wat is onze rol in landen waarmee we geen langdurige hulprelatie hebben? Ook daar valt heel veel over te zeggen. Ik zal me beperken tot de hoofdlijnen.

Ten eerste zijn er Afrikaanse landen waar we ons expliciet richten op verbetering van mensenrechten, goed bestuur en vredesopbouw. Zo zijn we betrokken bij demilitarisatie in Bissau. En onze jarenlange relatie met Kenya richt zich nu geheel op verbetering van het bestuur. Dat is hard nodig in dat land, waar de gewapende binnenlandse conflicten uit de hand dreigen te lopen.

Verder heb ik in mijn begroting een centraal beheerde pot voor goed bestuur en vredesopbouw. Zo'n dertig miljoen gulden daarvan gaat naar vredesopbouw, waarvan een groot deel in Afrika. Trouwens, vijftig procent van al onze bilaterale hulp gaat naar Afrika.

Een greep uit de dossierkast:


· Steun voor het Carter Center dat bemiddelt tussen Sudan en Uganda. Dit in de eerste plaats om de invloed van het Leger van de Heer in Noord-Uganda tegen te gaan. Als direct uitvloeisel daarvan is er een accoord tussen Uganda en Soedan getekend, terwijl nu verder wordt gewerkt aan herstel van diplomatieke relaties tussen beide landen.


· De ondersteuning van de IGAD gericht op vrede in Sudan. Vrede in Sudan is de verantwoordelijkheid van de landen in de regio. Dat wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Nederland, Noorwegen en nog een paar landen.


· In Congo betalen we mee aan de diplomatieke bemiddelingspogingen door de Botswaanse ex-president Masire. En in Burundi de pogingen van Mandela. Tegelijkertijd financieren we daar versterking van grass root organisaties en hun bijdrage aan vrede via UNDP.


· Training van Afrikaanse vredeshandhavers.


· Steun aan programma's om kindsoldaten na afloop van een conflict in staat te stellen weer een zo normaal mogelijk leven te leiden.


· Financiële bijdrage aan VN-programma's voor ontwapening, demobilisatie en reintegratief (DDR-programma's).

Dit zijn allemaal uitgaven die meetellen als echte ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast hebben we nu een vredesfonds met vijftien miljoen gulden waaruit we ook puur militaire zaken kunnen betalen.

Landen in conflict vergen actieve politieke betrokkenheid van de internationale gemeenschap. Niet alleen door in geval van nood tussenbeide te komen. Maar vooral ook door een combinatie van politieke druk en handige diplomatie. Ik ijver daar ook voor. Dat hoeft niet in te houden dat ik zelf een rol speel in de diplomatieke schijnwerpers. Zeker niet in landen waar Nederland nauwelijks banden mee heeft. Dat oogt mooi, maar wat is dan de meerwaarde? Andere landen of organisaties kunnen beter geplaatst zijn voor die rol. Daar moeten we ze dan ook toe aansporen en soms bij assisteren. Denk bijvoorbeeld aan de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. Betrokkenheid, laat staan effectiviteit, valt niet af te lezen aan de zichtbaarheid van een Nederlandse minister.

De politieke dimensie en de ontwikkelingsdimensie zijn ook binnen het Nederlands beleid nauw met elkaar verweven. Vrede en stabiliteit staan centraal in de gezamenlijke Afrika-notitie die Van Aartsen en ik hebben opgesteld. We trekken de kar samen. Zo gaat de minister van Buitenlandse Zaken binnenkort naar Nigeria. Dat land is politiek van enorm belang voor vrede en stabiliteit in West-Afrika, zoals Zuid-Afrika dat is in de punt van het continent.

In de EU, in de Verenigde Naties, in de Veiligheidsraad. We wenden onze invloed aan om Afrika hoger op de agenda te krijgen. Om conflicten aan te pakken. En ook de wortels ervan. Want vooral dat is nodig om conflicten te voorkomen.

Een wortel van conflicten is de eenzijdige economie. Daarover zijn interessante nieuwe onderzoeken (Collier). Welke landen lopen het meeste kans op een gewapend conflict? Een hoge risicofactor blijkt de afhankelijkheid van een klein aantal grondstoffen. Liefst makkelijk te winnen en te exporteren. Gewapende groepen kunnen hier bezit van nemen. De inkomsten die dit oplevert verdedigen ze met hand en tand. En die strijd kunnen ze weer volhouden dankzij die inkomsten. Angola en Sierra Leone zijn de twee duidelijkste voorbeelden van dit mechanisme. Het zijn oorlogen die zichzelf financieren.

Het afknijpen van zulke financieringsbronnen kan vrede bevorderen. Wij zijn in de VN daarom actief betrokken bij ontwikkeling van regelgeving. Deze week wordt in Londen een conferentie gehouden over maatregelen tegen illegale diamanthandel.

Er liggen vergaande voorstellen van de diamantindustrie zelf op tafel om de naleving van Veiligheidsraadsancties tegen de handel in diamanten uit Angola en Sierra Leone in de praktijk mogelijk maken. Juist bij diamanten is de controle op de naleving van sancties geen eenvoudige zaak; een klein pakketje in de binnenzak van een colbert vertegenwoordigt al snel grote waarde. Door smokkelpraktijken kan bovendien de legale diamantenindustrie in een kwaad daglicht komen te staan. We moeten bovendien voorkomen dat landen als Namibië, Botswana en Zuid-Afrika schade ondervinden van de illegale diamanthandel. Voor deze landen vormt hun volkomen legale diamantindustrie een belangrijke bron van inkomsten, waarvan de sociaal-economische ontwikkeling in deze landen voor een belangrijk deel afhankelijk is.

Dames en heren,

Met de notitie 'Een Wereld in Geschil' in 1993 nam Nederland internationaal een voorhoederol in op het terrein van conflict en ontwikkeling. Ik heb veel kussens opgeschud in het beleid. Bij het conflictbeleid is het 'business as usual'. Op sommige punten mogen de accenten iets anders liggen, de hoofdlijnen van het beleid zijn onverkort doorgezet. Want het was goed beleid.

Daarmee wil ik niet zeggen dat we voor nu en altijd de wijsheid in pacht hebben. Vredesopbouw in Afrika is niet eenvoudig. We weten nog lang niet genoeg van de oorzaken van conflicten. Van de onderlinge verbanden. Meer onderzoek is nodig. Dat stimuleren en financieren we ook. Bijvoorbeeld Clingendael en de International Conflict Group.

Luisteren naar Afrikanen betekent ook niet automatisch dat je oplossingen krijgt ingefluisterd. Hoe dieper je betrokken bent bij een land, hoe dieper je doordrongen raakt van de complexiteit.

Maar het belang van vermindering van armoede en vergroting van participatie staat voor mij vast. Hoe minder mensen te verliezen hebben, hoe groter de kans op conflict. Effectieve ontwikkelingssamenwerking draagt er aan bij dat mensen iets te verliezen krijgen.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Alexander Van der Bellen gekozen als president van Oostenrijk
Letter of congratulations from President Donald Tusk to Alexander Van der Bellen on his election as Federal President of the...

SP: 'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad'
'Alleen een radicale ommekeer brengt EU op het rechte pad' Het Verdrag van Maastricht bestaat 25 jaar. Voor de SP...

Trustech 2016, het neusje van de zalm
Trustech 2016, het neusje van de zalm CANNES, France-(BUSINESS WIRE)- De sterren uit de branche voor vertrouwenstechnologieen betraden de trappen...

"Omgevingswet geeft bestuurlijk management te grote beleidsvrijheid"
Verantwoording van publiek handelen Planologie 02dec2016 15.00 Lezing In zijn afscheidscollege stelt Willem Salet verantwoording van publiek handelen centraal. Hij...

Nieuwe DocuDoka film- en discussieavond over kindersekstoerisme
Op vrijdag 2 december presenteert DocuDoka de derde film- en discussieavond over toerisme in creatieve nachtbar Doka in de kelder...

Meeste singles teleurgesteld in Tinder
Er zijn weinig singles te vinden die nog nooit een datingprofiel hebben aangemaakt op Tinder. Maar liefst 97 procent van...

Veel ZZP’ers hebben last van wanbetalers
Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 80% van de zzp’ers te maken krijgt met klanten die nota’s veel te laat...

Meilink wint prestigieuze Best Logistics Award DISCA’16
Meilink uit Borculo is uitgeroepen tot de beste industriële toeleverancier 2016 van Nederland. Hiermee sleepte Meilink de prestigieuze Best Logistics...

Altijd een leerkracht voor de klas, het kan echt
Er dreigt een nijpend tekort aan vervangers in het primair onderwijs. Door de verandering van de ketenbepalingen in de Wet...

Pllek (Amsterdam Noord) opent nieuw muziek podium
Met trots presenteert Pllek de zaal naast het restaurant als nieuw en dynamisch live muziek podium in Amsterdam. De Kick-Off...

Alweer gruwelijk dierenleed blootgelegd bij Nederlandse nertsenfokker
Gedurende twee maanden heeft een undercover arbeider van de Poolse dierenbeschermingsorganisatie Otwarte Klatki gewerkt bij de Nederlandse nertsenfokker Leeijen in...

Vrouwen kieskeurig op datingsites
Nederlandse vrouwen zijn opvallend kritisch bij het vinden van een nieuwe partner via internet. Vrouwen beginnen minder vaak een gesprek...

Vijf argumenten voor gepersonaliseerde kleding als relatiegeschenk
Relatiegeschenken hebben een wat oubollig imago. Toch zijn er goede redenen om relatiegeschenken zoals gepersonaliseerde kleding cadeau te doen, als...

biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R)
biosurfit krijgt CE-markering voor HbA1c-test op spinit(R) voor diagnose en controle diabetes LISSABON, Portugal-(BUSINESS WIRE)- Biosurfit SA ("biosurfit"), het bedrijf...

Kissing Eggs van Henk Hofstra in Santiago, Chili doorslaand succes
Beeldend kunstenaar Henk Hofstra exposeerde met zijn ‘Kissing Eggs’ op het Hecho en Casa Fest 2016 in Santiago, Chili. Hij...

Conference call LBC Tank Terminals Holding over kwartaalcijfers 2017
LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. kondigt conference call eerstekwartaalcijfers boekjaar 2017 aan ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- LBC Tank Terminals kondigt...

Leraar van het Jaar neemt boek Meneer Krijtje in ontvangst
Daisy Mertens, de kersverse Leraar van het Jaar, heeft vandaag het eerste exemplaar van het boek Meneer Krijtje staat voor...

Toeristen kiezen in 2017 massaal voor Canada
De reisorganisatie Tenzing Travel merkt een duidelijke toename in de boekingen voor Canada. Het feit dat Canada volgend jaar 150...

Online koopgedrag van ondernemers verandert accountantsmarkt
Elke ondernemer weet dat zijn bedrijf anders is dan dat van anderen. Daarom zoekt hij een accountantskantoor die zijn situatie...

Belastingverordening(en) 2016 bij 35% overheden niet geldig
35% van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen maakt één of meer in november en december 2015 vastgestelde (belasting)verordeningen 2016...

AMN zet nieuwe eindtoets in de markt met hulp van Nasano Management
De eindtoets van AMN is een nieuwe toets voor basisscholen, zonder franje mét oog voor de kwaliteiten van een kind....

Stijging gezinnen die stad verlaten zet door
Verhuizen.com onderzocht onder makelaars of trend van verhuizende gezinnen uit de grote steden doorzet. Uit dit onderzoek blijkt dat steed...

AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan
AXIS Capital kondigt de overname van Aviabel aan PEMBROKE, Londen & BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- AXIS Capital Holdings Limited (`AXIS Capital') (NYSE:...

Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017
Dimension Data publiceert IT-vooruitzichten voor 2017 BARNEVELD, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Dimension Data, wereldwijd leverancier van ICT-oplossingen en -diensten, heeft vandaag haar...

SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe
SES to Carry More HDTV Channels for M7 Group in Central Eastern Europe LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris:SESG) (LuxX:SESG)...

Eén op de vier Nederlanders bezoekt Martkhal Rotterdam
Markt- en foodhallen worden positief ontvangen in Nederland. Toch zijn de meeste bezoekers vooral nieuwsgierig en kijken ze alleen rond....

Kleine zorgverzekeraars beter beoordeeld door klanten
DSW en ONVZ zijn de best beoordeelde zorgverzekeraars van 2016 met beide een gemiddelde waardering van een 8,4. In totaal...

Nieuwe Luxor Concert Ger Vos voor het vijfde jaar op rij uitverkocht
Voor het vijfde jaar op rij geeft societyzanger en entertainer Ger Vos op maandag 28 november in het Rotterdamse Nieuwe...

Afrolijk zet Afrika en de Afrowereld in de schijnwerpers
Op zaterdag 17 december strijkt de nieuwe film- en clubavond Afrolijk voor de eerste keer neer in De Melkweg Amsterdam....

OpenGate Capital voltooit overname Umicore Zinc Chemicals
OpenGate Capital voltooit overname Umicore Zinc Chemicals LOS ANGELES-(BUSINESS WIRE)- OpenGate Capital, een internationale private-equityfirma, heeft vandaag bekendgemaakt dat het...

Leger des Heils introduceert de Steunpilaar
Het Leger des Heils heeft op het Margriet Winter Festival een nieuwe manier van doneren geïntroduceerd: de Leger des Heils...

Borstvergroting populairder dan fysiotherapie
Bezoekers van vergelijkingssite ZorgverzekeringWijzer.nl hebben voor het eerst meer belangstelling voor borstvergroting dan voor fysiotherapie. Het overstapseizoen is nog maar...

Sinterklaas winkelt bij voorkeur online (en is niet zuinig!)
Sinterklaas, en met hem de Nederlandse hulpsint, winkelt voor het eerst overwegend online. Dat blijkt uit het jaarlijkse Sinterklaasonderzoek, gehouden...

Cleveringa-oratie: Artsen en burgers onder vuur in conflictgebieden
Artsen en burgers onder vuur in conflictgebieden Het is tijd dat de internationale gemeenschap een halt toeroept aan oorlogsmisdaden -...

Nieuwe strategie Greenchoice: duurzaam nog dichterbij brengen
'Hoe bewegen we Nederland naar 100% duurzame energie?' Dat was de centrale vraag van het symposium De #Energierevolutie. Sprekers uit...

Tribal winnaar Dutch Search Award voor Beste PR in search campagne
Tijdens de eerste editie van de Dutch Search Awards heeft Tribal Internet Marketing de award voor 'Beste gebruik PR in...

Schaatsbaan Museumplein schaamteloos bontvrij voor Fur Free Friday
Vrijdag 25 november is wereldwijd uitgeroepen tot Fur Free Friday als protest tegen het gebruik van bont en het dierenleed...

Tasmania Handel-Maatschappij B.V. doet het licht uit
Wegens aanhoudende tegenvallende financiële resultaten en teruglopende omzetten binnen onze divisie Lichtbronnen zijn wij helaas genoodzaakt deze activiteiten per 31...

Keizer Wilhelm II als stripfiguur
Waar vroeger de keizer zijn rondje wandelde, presenteert striptekenaar Hennie Vaessen 25 november in paviljoen WOI bij Huis Doorn, zijn...

Hollandse hokjes, happy hookers of seksuele geletterdheid?
Wie wint morgen de Seks Media Prijs 2016 (SMP) van de NVVS? Mounir Samuel met het artikel over de verstikkende...

Ritzz-dekbedovertrek uitkomst voor reumapatiënten
Sinds kort hebben reumapatiëntenverenigingen de vele voordelen van de dekbedovertrekken van Ritzz ontdekt. Dankzij de dekbedovertrekken met speciale rits, is...

Sprankelende juwelencollecties in Oisterwijk
Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden 25 t/m 27 november 2016 vrij voor “Het Juweel Oisterwijk” in Gallery...

Nederlandse flexbranche is een sterke speler rijker
Flexcraft Techniek is de nieuwe toonaangevende speler in de flexbranche. Detaned en Labourforce hebben in Flexcraft Techniek hun ruime kennis...

YUKOS convulsions
The Appeal Court of Paris decided to lift the attachment of property of Russian state companies “Kosmicheskaya svyaz”, “Goszagransobstavennost” and...

CIDI maant Bol.com om strafbare verkoop Mein Kampf te staken
CIDI maant Bol.com om strafbare verkoop Mein Kampf te staken Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) heeft met zorg...

Gourmondo breidt uit met online verzending van delicatessen
Gourmondo breidt uit - online verzending van delicatessen nu ook in Oostenrijk, Groot-Brittannie en Ierland HANNOVER, Duitsland-(BUSINESS WIRE)- Gourmondo, de...

Beste zorg alleen nog bereikbaar voor rijken
Goldcare Clinics heeft in Den Haag een orthopedische kliniek geopend gericht op de individuele wensen en behoeften van de patiënt....

Swart Legal opent webshop juridische diensten
Het Eindhovense advocatenkantoor Swart Legal heeft op 24 november zijn webshop geopend: swart.legal/webshop. Deze webshop stelt mensen in staat sneller,...

Internationale QEP onderscheiding voor fotograaf Colijn van Noort
Fotograaf Colijn van Noort van Fotovannoort uit Werkhoven heeft op 19 november het Europese kwaliteitslabel “QEP” (Qualified European Photographer) toegekend...

Lezing in Rotterdam: Herstel van chronische stress is wél mogelijk
Onbewuste chronische stress houdt vermoeidheid en tal van andere klachten in stand. Helga Verhoeven, ervaringsdeskundige en eigenaar/trainer van Ander Leven,...