Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring Europese Unie over vredesproces in Colombia

Datum nieuwsfeit: 25-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

Colombia : second meeting of the support group for the peace process- Bogotá 24/10/2000 Press Release: Brussels (25-10-2000) - Press: 397 - Nr: 12474/00

Brussel,
25 oktober 2000 (03.11)

12474/00 (Presse 397)

P 163/00

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie tijdens de tweede vergadering van de steungroep voor het vredesproces in Colombia

(Bogota, 24 oktober 2000)

Tijdens zijn zitting van 9 oktober 2000 heeft de Raad Algemene Zaken opnieuw zijn politieke steun betuigd aan de vredesinspanningen die in Colombia worden ondernomen door president Pastrana.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat het vredesproces voor Colombia de enige uitweg is uit een periode van confrontaties die al tientallen jaren duurt en duizenden slachtoffers heeft gemaakt. De meeste families hebben onder hun naasten doden te betreuren of vrijheidsberovingen ondergaan. De economie, belemmerd door dit klimaat van onveiligheid, heeft niet de beloftes kunnen waarmaken van een land dat toch zo rijk is aan natuurlijke en menselijke hulpbronnen.

Het vredesproces in Colombia, dat is in de eerste plaats één doel: vrede; vrede om het doodbloeden van de vitale krachten van dat land te stoppen; vrede om in Colombia weer ontwikkeling en duurzame groei op gang te brengen.

Vrede is ook een proces, dat wil zeggen een methode, die tijd en dus geduld en de inzet van alle bij het conflict betrokken partijen vergt.

De Europese Unie ziet geen alternatief voor dit vredesproces. Er bestaat geen militaire oplossing die tot duurzame vrede kan leiden

De Europese Unie is van mening dat vrede slechts kan voortkomen uit een algemeen akkoord, en zij wil over haar voorstellen spreken in het kader van een zo ruim mogelijk overleg, waarbij ook de civiele samenleving wordt betrokken.

Zij stelt tevens voor, de situatie geregeld (om de zes manden) te evalueren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de geuite behoeften en de gemaakte vorderingen.

In het verlengde van haar huidige inspanning zal de Europese Unie, volgens haar eigen procedures, een omvangrijk Europees programma uitvoeren om een bijdrage te leveren ter ondersteuning van het vredesstreven in Colombia. Zij zal logistieke of financiële steun bieden voor projecten die in onderhandelingen met de partijen worden vastgesteld, rekening houdend met de programma's die door de rest van de internationale gemeenschap worden uitgevoerd. Op die basis zal de EU in het bijzonder trachten als katalysator te dienen

opdat de VN en de gespecialiseerde VN-organisaties, de internationale financieringsinstellingen (met name de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), maar ook de particuliere sector, de financiële inspanning van de Colombiaanse regering zullen gaan steunen.

De Europese Unie acht het wenselijk op de onderstaande gebieden op te treden:


1. ondersteuning van de rechtsstaat;2. verdediging van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht;

3. bestrijding van de oorzaken van geweld en steun voor slachtoffers van geweld;

4. bescherming van de biodiversiteit en het milieu;
5. versterking van het overleg en de regionale samenwerking.

1. De Europese Unie is bereid haar steun te verlenen aan de door de Colombiaanse regering ondernomen versterking van de rechtsstaat en de democratische instellingen, op basis van de talrijke programma's die reeds bilateraal of op het niveau van de Unie zijn opgestart.

In de sector justitie zouden zo maatregelen kunnen worden voortgezet of ondernomen op het gebied van de aanwerving en opleiding van magistraten, maar ook, in het kader van een intensievere samenwerking met de bevoegde diensten, om te zoeken naar middelen om de hoge mate van straffeloosheid te verlagen en de corruptie te bestrijden. Andere projecten zouden ertoe kunnen bijdragen de rechtszekerheid te verbeteren die nodig is om buitenlandse investeerders, en investeerders uit de particuliere sector in het algemeen, meer bij de duurzame economische ontwikkeling van het land te betrekken.

Er zou ook samenwerking kunnen worden overwogen op penitentiair gebied, zowel voor het beheer als voor de opleiding van het personeel in die sector. Wat de politiediensten betreft, zou bijzondere aandacht kunnen worden besteed aan de verdere modernisering van hun actie- en onderzoekmiddelen (forensische diensten, communicatiesystemen) en de ontwikkeling van de samenwerking ter bestrijding van alle vormen van criminaliteit.

Ook de douanesector is een bevoorrecht terrein voor samenwerking, om de sluikhandel te blijven bestrijden terwijl de doorstroming van het handelsverkeer verbeterd wordt.

De Europese Unie is tenslotte van mening dat rondetafelbijeenkomsten met de partijen bij het conflict waarmee de regering onderhandelingen of besprekingen op gang heeft gebracht, nuttig zouden zijn om te laten zien hoe de landen van de Europese Unie, in hun verscheidenheid zowel als in hun gemeenschappelijk beleid, de problemen aanpakken die in het kader van het vredesproces worden besproken: werkgelegenheid, milieuproblemen, decentralisatie, werking van de overheidsdiensten, enz, en zodoende bij te dragen tot de verrijking van het democratische debat.


2. De Europese Unie is van mening dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verdediging van de mensenrechten, de eerbiediging van het internationale humanitaire recht en de slachtoffers van geweld.

Het drugsgebruik en het daaruit voortvloeiende geweld ondermijnen de Colombiaanse maatschappij. De Europese Unie is bereid samenwerking tot stand te brengen om een diagnose te stellen van de vraag naar psychotrope stoffen en de regering te helpen zoeken naar de beste behandelmethodes om die vraag terug te dringen.

De Europese Unie is vooral gevoelig voor de ernstige verslechtering van de situatie van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht. Zij herinnert aan haar "verklaring over de mensenrechten- en de humanitaire situatie in Colombia" van 23 mei jongstleden, en aan haar veroordeling van schendingen van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht, ongeacht door wie die worden begaan. Zij zal zich beraden over de manier om deel te nemen in de financiering van het bureau van de Verenigde Naties en over

middelen om de momenteel bedreigde verdedigers van de mensenrechten concreet te helpen. In die geest zal zij de vredesgemeenschappen blijven steunen.

De gedwongen verhuizing van een deel van de plattelandsbevolking, vooral vrouwen en kinderen, heeft de speciale aandacht van de Europese Unie, die de Colombiaanse regering steun zou kunnen bieden om de opvang- en interventiecapaciteit van de plaatselijke structuren die belast zijn met de verdeling van de buitenlandse hulp, te versterken.


3. De Europese Unie is van mening dat er alleen vorderingen in het vredesproces kunnen worden geboekt als de strijd wordt aangebonden tegen de oorzaken van het geweld in Colombia. Dit land kent een endemisch geweld, waarvan de oorzaken dieper liggen dan het conflict dat is ontstaan door de guerrillabewegingen en de drugshandel. Daarom kan de Europese Unie de Colombiaanse regering slechts aanmoedigen resoluut een beleid van structurele hervormingen te voeren dat de ongelijkheden verkleint, de sociale promotie stimuleert en het levenspeil, vooral op het platteland, verhoogt.

De Europese Unie is bereid de Colombiaanse regering steun te verlenen voor de modernisering van het kadaster, die nodig is om een ambitieus landbouwbeleid te kunnen voeren.

De ontsluiting van het platteland, en meer in het algemeen van de verschillende gebieden van Colombia, onderling en met de buurlanden, zou een aanzienlijke bijdrage leveren tot de vermindering van de ongelijkheden en van de lokale onderontwikkeling. In dit kader is het bijzonder gewenst dat er bepaalde infrastructuurprojecten worden uitgevoerd die een beter verkeer van mensen en goederen mogelijk maken.

Met ditzelfde doel van vermindering van de ongelijkheden en bevordering van duurzame ontwikkeling is de Europese Unie bereid Colombia te helpen in zijn pogingen om de grondslagen te leggen voor een efficiëntere landbouwsector, waar de hulpmiddelen beter verdeeld zijn en beter gebruikt worden. Er zou bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan de boeren die nog traditionele gewassen verbouwen, om hen de middelen te geven om weerstand te bieden aan de druk of de verleiding om zich in de illegaliteit te begeven. Voor boeren die hun inkomsten uit illegale gewassen halen, is het van belang dat er andere mogelijkheden geboden worden, die natuurlijk wel tot een daling van hun middelen zullen leiden, maar gecompenseerd worden door een verbetering van hun levensomstandigheden (collectieve voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg, onderwijs, communicatie-infrastructuur, enz.), met inachtneming van de plaatselijke teelten.

Het is van belang dat de projecten met alternatieve gewassen niet worden getroffen door aselectieve operaties ter uitroeiing van illegale gewassen.

Om de situatie op het platteland te verbeteren, is ook onderwijs en een betere toegang tot opleidingen nodig. Met het oog daarop zou de Europese Unie programma's voor een ruimere toegang tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen ondersteunen, die bovendien een ruimere kijk op de wereld zouden geven die de dialoog tussen Colombianen onderling zou kunnen vergemakkelijken.

Deze inspanning ten behoeve van het platteland zou de leegloop van het platteland, die bijdraagt tot de toenemende onveiligheid in de steden, kunnen beperken. De Europese Unie is bereid de Colombiaanse autoriteiten te steunen in hun pogingen om het niveau van dit geweld te beperken door met name de onontbeerlijke synergieën tussen de overheidsinstellingen en de civiele samenleving te bevorderen.


4. Er moet worden gewerkt aan de instandhouding van de rijke biodiversiteit van Colombia (10 procent van de biodiversiteit van de wereld), die een bedreigd erfgoed vormt, met name door de ontbossing en het gebruik van chemische middelen.

De Europese Unie is zich bewust van de negatieve gevolgen die zowel de illegale teelten als bepaalde voor de uitroeiing daarvan gebruikte methodes hebben voor dit gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid en voor de bescherming van het milieu in het algemeen.

De Europese Unie zou haar steun voor de programma's die reeds in uitvoering zijn, met name op het gebied van de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen, herbebossing, waterbehandeling en behoud van de natuurparken, derhalve kunnen voortzetten en opvoeren.

Die steun van de Europese Unie zou moeten worden ingebed in de nationale beleidsmaatregelen tot behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het milieu die door het Colombiaanse ministerie van Milieu worden genomen.


5. De versterking van het overleg en de regionale samenwerking: ervaringen in andere Andeslanden om de illegale teelten te beperken, hebben duidelijk aangetoond dat, indien het probleem slecht in één land wordt aangepakt, zulks alleen leidt tot verplaatsing ervan naar een buurland. De bestrijding van de drugshandel en de georganiseerde criminaliteit kan alleen doeltreffend worden gevoerd op regionaal en internationaal niveau.

Op grond van deze constatering is de Europese Unie bereid Colombia en de landen van de regio deelgenoot te maken van de ervaring die zij in een halve eeuw bouwen aan Europa met integratie heeft opgedaan. Meer specifiek zou zij haar deskundigheid kunnen inbrengen om tot een coördinatie van het beleid tussen de betrokken staten te komen in de sectoren die van vitaal belang zijn met name om op basis van het beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid de strijd aan te binden tegen de drugshandel. Het is in dat verruimde kader dat er een inspanning moeten worden gedaan, met name om de wetgeving te harmoniseren en de regionale samenwerking te versterken, en dat er krachtdadige acties moeten worden ondernomen, bijvoorbeeld tegen de illegale handel in chemische precursoren en het witwassen van geld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...