Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring Europese Unie over vredesproces in Colombia

Datum nieuwsfeit: 25-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

Colombia : second meeting of the support group for the peace process- Bogotá 24/10/2000 Press Release: Brussels (25-10-2000) - Press: 397 - Nr: 12474/00

Brussel,
25 oktober 2000 (03.11)

12474/00 (Presse 397)

P 163/00

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie tijdens de tweede vergadering van de steungroep voor het vredesproces in Colombia

(Bogota, 24 oktober 2000)

Tijdens zijn zitting van 9 oktober 2000 heeft de Raad Algemene Zaken opnieuw zijn politieke steun betuigd aan de vredesinspanningen die in Colombia worden ondernomen door president Pastrana.

De Europese Unie is ervan overtuigd dat het vredesproces voor Colombia de enige uitweg is uit een periode van confrontaties die al tientallen jaren duurt en duizenden slachtoffers heeft gemaakt. De meeste families hebben onder hun naasten doden te betreuren of vrijheidsberovingen ondergaan. De economie, belemmerd door dit klimaat van onveiligheid, heeft niet de beloftes kunnen waarmaken van een land dat toch zo rijk is aan natuurlijke en menselijke hulpbronnen.

Het vredesproces in Colombia, dat is in de eerste plaats één doel: vrede; vrede om het doodbloeden van de vitale krachten van dat land te stoppen; vrede om in Colombia weer ontwikkeling en duurzame groei op gang te brengen.

Vrede is ook een proces, dat wil zeggen een methode, die tijd en dus geduld en de inzet van alle bij het conflict betrokken partijen vergt.

De Europese Unie ziet geen alternatief voor dit vredesproces. Er bestaat geen militaire oplossing die tot duurzame vrede kan leiden

De Europese Unie is van mening dat vrede slechts kan voortkomen uit een algemeen akkoord, en zij wil over haar voorstellen spreken in het kader van een zo ruim mogelijk overleg, waarbij ook de civiele samenleving wordt betrokken.

Zij stelt tevens voor, de situatie geregeld (om de zes manden) te evalueren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de geuite behoeften en de gemaakte vorderingen.

In het verlengde van haar huidige inspanning zal de Europese Unie, volgens haar eigen procedures, een omvangrijk Europees programma uitvoeren om een bijdrage te leveren ter ondersteuning van het vredesstreven in Colombia. Zij zal logistieke of financiële steun bieden voor projecten die in onderhandelingen met de partijen worden vastgesteld, rekening houdend met de programma's die door de rest van de internationale gemeenschap worden uitgevoerd. Op die basis zal de EU in het bijzonder trachten als katalysator te dienen

opdat de VN en de gespecialiseerde VN-organisaties, de internationale financieringsinstellingen (met name de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), maar ook de particuliere sector, de financiële inspanning van de Colombiaanse regering zullen gaan steunen.

De Europese Unie acht het wenselijk op de onderstaande gebieden op te treden:


1. ondersteuning van de rechtsstaat;2. verdediging van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht;

3. bestrijding van de oorzaken van geweld en steun voor slachtoffers van geweld;

4. bescherming van de biodiversiteit en het milieu;
5. versterking van het overleg en de regionale samenwerking.

1. De Europese Unie is bereid haar steun te verlenen aan de door de Colombiaanse regering ondernomen versterking van de rechtsstaat en de democratische instellingen, op basis van de talrijke programma's die reeds bilateraal of op het niveau van de Unie zijn opgestart.

In de sector justitie zouden zo maatregelen kunnen worden voortgezet of ondernomen op het gebied van de aanwerving en opleiding van magistraten, maar ook, in het kader van een intensievere samenwerking met de bevoegde diensten, om te zoeken naar middelen om de hoge mate van straffeloosheid te verlagen en de corruptie te bestrijden. Andere projecten zouden ertoe kunnen bijdragen de rechtszekerheid te verbeteren die nodig is om buitenlandse investeerders, en investeerders uit de particuliere sector in het algemeen, meer bij de duurzame economische ontwikkeling van het land te betrekken.

Er zou ook samenwerking kunnen worden overwogen op penitentiair gebied, zowel voor het beheer als voor de opleiding van het personeel in die sector. Wat de politiediensten betreft, zou bijzondere aandacht kunnen worden besteed aan de verdere modernisering van hun actie- en onderzoekmiddelen (forensische diensten, communicatiesystemen) en de ontwikkeling van de samenwerking ter bestrijding van alle vormen van criminaliteit.

Ook de douanesector is een bevoorrecht terrein voor samenwerking, om de sluikhandel te blijven bestrijden terwijl de doorstroming van het handelsverkeer verbeterd wordt.

De Europese Unie is tenslotte van mening dat rondetafelbijeenkomsten met de partijen bij het conflict waarmee de regering onderhandelingen of besprekingen op gang heeft gebracht, nuttig zouden zijn om te laten zien hoe de landen van de Europese Unie, in hun verscheidenheid zowel als in hun gemeenschappelijk beleid, de problemen aanpakken die in het kader van het vredesproces worden besproken: werkgelegenheid, milieuproblemen, decentralisatie, werking van de overheidsdiensten, enz, en zodoende bij te dragen tot de verrijking van het democratische debat.


2. De Europese Unie is van mening dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verdediging van de mensenrechten, de eerbiediging van het internationale humanitaire recht en de slachtoffers van geweld.

Het drugsgebruik en het daaruit voortvloeiende geweld ondermijnen de Colombiaanse maatschappij. De Europese Unie is bereid samenwerking tot stand te brengen om een diagnose te stellen van de vraag naar psychotrope stoffen en de regering te helpen zoeken naar de beste behandelmethodes om die vraag terug te dringen.

De Europese Unie is vooral gevoelig voor de ernstige verslechtering van de situatie van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht. Zij herinnert aan haar "verklaring over de mensenrechten- en de humanitaire situatie in Colombia" van 23 mei jongstleden, en aan haar veroordeling van schendingen van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht, ongeacht door wie die worden begaan. Zij zal zich beraden over de manier om deel te nemen in de financiering van het bureau van de Verenigde Naties en over

middelen om de momenteel bedreigde verdedigers van de mensenrechten concreet te helpen. In die geest zal zij de vredesgemeenschappen blijven steunen.

De gedwongen verhuizing van een deel van de plattelandsbevolking, vooral vrouwen en kinderen, heeft de speciale aandacht van de Europese Unie, die de Colombiaanse regering steun zou kunnen bieden om de opvang- en interventiecapaciteit van de plaatselijke structuren die belast zijn met de verdeling van de buitenlandse hulp, te versterken.


3. De Europese Unie is van mening dat er alleen vorderingen in het vredesproces kunnen worden geboekt als de strijd wordt aangebonden tegen de oorzaken van het geweld in Colombia. Dit land kent een endemisch geweld, waarvan de oorzaken dieper liggen dan het conflict dat is ontstaan door de guerrillabewegingen en de drugshandel. Daarom kan de Europese Unie de Colombiaanse regering slechts aanmoedigen resoluut een beleid van structurele hervormingen te voeren dat de ongelijkheden verkleint, de sociale promotie stimuleert en het levenspeil, vooral op het platteland, verhoogt.

De Europese Unie is bereid de Colombiaanse regering steun te verlenen voor de modernisering van het kadaster, die nodig is om een ambitieus landbouwbeleid te kunnen voeren.

De ontsluiting van het platteland, en meer in het algemeen van de verschillende gebieden van Colombia, onderling en met de buurlanden, zou een aanzienlijke bijdrage leveren tot de vermindering van de ongelijkheden en van de lokale onderontwikkeling. In dit kader is het bijzonder gewenst dat er bepaalde infrastructuurprojecten worden uitgevoerd die een beter verkeer van mensen en goederen mogelijk maken.

Met ditzelfde doel van vermindering van de ongelijkheden en bevordering van duurzame ontwikkeling is de Europese Unie bereid Colombia te helpen in zijn pogingen om de grondslagen te leggen voor een efficiëntere landbouwsector, waar de hulpmiddelen beter verdeeld zijn en beter gebruikt worden. Er zou bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan de boeren die nog traditionele gewassen verbouwen, om hen de middelen te geven om weerstand te bieden aan de druk of de verleiding om zich in de illegaliteit te begeven. Voor boeren die hun inkomsten uit illegale gewassen halen, is het van belang dat er andere mogelijkheden geboden worden, die natuurlijk wel tot een daling van hun middelen zullen leiden, maar gecompenseerd worden door een verbetering van hun levensomstandigheden (collectieve voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg, onderwijs, communicatie-infrastructuur, enz.), met inachtneming van de plaatselijke teelten.

Het is van belang dat de projecten met alternatieve gewassen niet worden getroffen door aselectieve operaties ter uitroeiing van illegale gewassen.

Om de situatie op het platteland te verbeteren, is ook onderwijs en een betere toegang tot opleidingen nodig. Met het oog daarop zou de Europese Unie programma's voor een ruimere toegang tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen ondersteunen, die bovendien een ruimere kijk op de wereld zouden geven die de dialoog tussen Colombianen onderling zou kunnen vergemakkelijken.

Deze inspanning ten behoeve van het platteland zou de leegloop van het platteland, die bijdraagt tot de toenemende onveiligheid in de steden, kunnen beperken. De Europese Unie is bereid de Colombiaanse autoriteiten te steunen in hun pogingen om het niveau van dit geweld te beperken door met name de onontbeerlijke synergieën tussen de overheidsinstellingen en de civiele samenleving te bevorderen.


4. Er moet worden gewerkt aan de instandhouding van de rijke biodiversiteit van Colombia (10 procent van de biodiversiteit van de wereld), die een bedreigd erfgoed vormt, met name door de ontbossing en het gebruik van chemische middelen.

De Europese Unie is zich bewust van de negatieve gevolgen die zowel de illegale teelten als bepaalde voor de uitroeiing daarvan gebruikte methodes hebben voor dit gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid en voor de bescherming van het milieu in het algemeen.

De Europese Unie zou haar steun voor de programma's die reeds in uitvoering zijn, met name op het gebied van de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen, herbebossing, waterbehandeling en behoud van de natuurparken, derhalve kunnen voortzetten en opvoeren.

Die steun van de Europese Unie zou moeten worden ingebed in de nationale beleidsmaatregelen tot behoud van de biodiversiteit en de bescherming van het milieu die door het Colombiaanse ministerie van Milieu worden genomen.


5. De versterking van het overleg en de regionale samenwerking: ervaringen in andere Andeslanden om de illegale teelten te beperken, hebben duidelijk aangetoond dat, indien het probleem slecht in één land wordt aangepakt, zulks alleen leidt tot verplaatsing ervan naar een buurland. De bestrijding van de drugshandel en de georganiseerde criminaliteit kan alleen doeltreffend worden gevoerd op regionaal en internationaal niveau.

Op grond van deze constatering is de Europese Unie bereid Colombia en de landen van de regio deelgenoot te maken van de ervaring die zij in een halve eeuw bouwen aan Europa met integratie heeft opgedaan. Meer specifiek zou zij haar deskundigheid kunnen inbrengen om tot een coördinatie van het beleid tussen de betrokken staten te komen in de sectoren die van vitaal belang zijn met name om op basis van het beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid de strijd aan te binden tegen de drugshandel. Het is in dat verruimde kader dat er een inspanning moeten worden gedaan, met name om de wetgeving te harmoniseren en de regionale samenwerking te versterken, en dat er krachtdadige acties moeten worden ondernomen, bijvoorbeeld tegen de illegale handel in chemische precursoren en het witwassen van geld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie