Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europarlementariër Meijer uit twijfels over politietoedeling

Datum nieuwsfeit: 25-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht
De Socialistische Partij in het Europees Parlement Straatsburg, 25 oktober 2000

Politiekorps Zuid-Limburg

De Europarlementariër Erik Meijer heeft, middels schriftelijke vragen aan de Europese Commissie, zijn twijfels geuit over de voorstellen van de Nederlandse regering m.b.t. herverdeling van de sterkte van de politiekorpsen, die onder andere leiden tot korting van 370 arbeidsplaatsen. Vorige week donderdag heeft de ondernemingsraad van het politiekorps Zuid -Limburg in Brussel hiervoor de aandacht gevraagd van het Europees Parlement. Naar de mening van de ondernemingsraad is de werkdruk in Limburg niet lager dan elders maar juist hoger. Zuid-Limburg zou naar zijn verwachting een veel grotere toewijzing hebben gekregen als het midden in Nederland lag. De SP Europarlementariër Erik Meijer heeft bij die gelegenheid aan de ondernemingsraad toegezegd om aan de Commissie vragen te stellen over een objective rekenmethode voor toedeling van politiemensen aan grensregio's, en die vragen ter ondersteuning ook aan de andere fracties voor te leggen. Bijgaand treft u deze vragen aan, zoals ze gezamenlijk zijn gesteld door SP, Groen Links, CDA, D66 en VVD. Uitgangspunt is uiteraard dat niet de EU gaat over de interne politietoedeling in Nederland, maar dat zij wel kan bijdragen tot het helpen oplossen van grensoverschrijdendende problemen. Aan de Commissie wordt gevraagd om een zodanige berekening te maken dat het voor nationale en regionale overheden beter mogelijk wordt een goede afweging te maken en te voorkomen dat grensregio's door een verkeerde beoordeling worden achtergesteld.

Voor meer informatie
Erik Meijer 06 51 15 29 82
Bijlage : gezamenlijke schriftelijke vragen


1. Heeft u kennis genomen van de door de Nederlandse regering voorgestelde herverdeling van de sterkte van de politiekorpsen over de 25 Nederlandse politieregio, waarbij de mate van aanwezigheid van inwoners van 'niet-westerse allochtone herkomst' en verstedelijking een zwaardere rol gaan spelen bij de bepaling van de toe te wijzen politiesterkte, hetgeen tot gevolg heeft dat het Regiokorps Limburg-Zuid 370 arbeidsplaatsen voor politiemensen zou gaan verliezen ?


2. Is het u bekend dat de Nederlandse regio Zuid-Limburg met de steden Maastricht en Heerlen vrijwel geheel wordt omgeven door Belgisch en Duits grondgebied, met daarin de steden Aken (Aachen), Luik (Liège) en Hasselt, hetgeen gevolgen heeft voor de wijze waarop de criminaliteit zich organiseert, zodat het wenselijk kan zijn om bij de beoordeling van de politiesterkte niet alleen een binnenlandse verdeelsleutel te hanteren?

3. Kunt u bevestigen dat het politiekorps Limburg-Zuid meer dan voorheen de verplichting heeft om grensoverschrijdende drugstransporten aan te houden of te volgen, en dat dit door de vele pogingen om in dit grensgebied de drug XTC te produceren leidt tot een naar verhouding grote werklast, terwijl er daarnaast ook veel verzoeken komen van de Duitse en Belgische politie om grensoverschrijdende criminaliteit te helpen bestrijden ?

4. Kunt u aangeven of naar uw oordeel de door Nederland voorgenomen maatregel ertoe leidt dat er in deze dichtbevolkte grensregio voortaan een aanmerkelijk geringere politiesterkte zal bestaan dan het geval zou zijn als Nederlands Zuid-Limburg, de Belgische provincies Limburg en Luik en de aangrenzende bestuursdistricten (Kreise) in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen gezamenlijk zouden worden beoordeeld aan de hand van één verdeelsysteem, respectievelijk het Nederlandse, het Belgische en het Duitse ?

5. Ziet u mogelijkheden om in samenspraak met de voor politiezorg verantwoordelijke nationale, regionale en locale overheden bij te dragen tot het ontwikkelen van een objectieve norm voor de noodzakelijke sterkte van de politiezorg in deze en andere grensregio's binnen de Europese Unie ?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie