Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Consultatiebijeenkomst Inventarisatie Structuurplan Waalre

Datum nieuwsfeit: 26-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Waalre

Donderdag 26 oktober 2000 om 19.30 uur in het gemeentehuis:

CONSULTATIEBIJEENKOMST INVENTARISATIEFASE STRUCTUURPLAN


Donderdag 26 oktober 2000 om 19.30 uur in het gemeentehuis:

CONSULTATIEBIJEENKOMST INVENTARISATIEFASE STRUCTUURPLAN

Op donderdag 26 oktober aanstaande vindt in het kader van de vervaardiging van een Structuurplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Waalre een consulatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst - onderdeel van de inventarisatiefase - kunnen belanghebbenden, organisaties en instellingen hun wensen en ideeën over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Waalre kenbaar maken. Hun inbreng wordt vervolgens betrokken bij de verdere uitwerking van het Structuurplan.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Kon. Julianalaan 19) en start om 19.30 uur. Reacties kunnen eveneens schriftelijk worden ingediend (uiterlijk tot 28 oktober 2000). Hiertoe liggen bij de receptie van het gemeentehuis formulieren - en een uitgebreidere toelichting op het plan - gereed. Beide documenten staan onder de rubriek `Actueel' tevens op de gemeentelijke internetsite (www.dse.nl/waalre).

Structuurplan

Het Structuurplan moet inzicht bieden in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Waalre. Met andere woorden: het plan moet antwoord geven op de vraag naar ruimte voor wonen, werken en verkeer. Zowel voor de lange termijn (2030; streefbeeld) als de korte/middellange termijn (2005-2015; concreet programma). Naast de thema's `wonen-werken-verkeer' worden de onderwerpen recreatie, natuur, landbouw, milieu, onderwijs en leefbaarheid in het Structuurplan betrokken. Na vaststelling - naar verwachting eind 2001 - kan het Structuurplan dienen als `onderlegger' voor andere plannen en projecten. Gedacht kan worden aan bestemmingsplannen, woningbouwprogramma's, stads- en dorpsvernieuwingsprojecten, lokale en regionale plannen voor bedrijventerreinen, recreatieplannen enzovoorts. Het Structuurplan wordt derhalve een belangrijk basisdocument. Inbreng van betrokkenen bij de opstelling ervan is onmisbaar. Hiertoe is in het planvormingspoces een aantal `informatie- en inspreekmomenten' opgenomen. De bijeenkomst van 26 oktober aanstaande is daar één van.

Aanleiding

De huidige Structuurvisie (1991) geeft onvoldoende antwoord op bestaande ruimtelijke vraagstukken én op ontwikkelingen die zich aandienen. Zo is de woningmarkt gespannen. De lokale woningvoorraad is eenzijdig opgebouwd (weinig `goedkope' woningen). De vraag naar bedrijventerreinen is toegenomen. De toename van het verkeer zet de leefbaarheid in de kernen onder druk. Woningbouwuitbreidingen aan de randen van de gemeente stuiten steeds vaker op ecologische beperkingen, waardoor vooral in de kernen wordt gebouwd. Anderzijds is er behoefte aan nieuwe woon- en werklocaties. Voor die behoeften moeten evenwichtige oplossingen worden gevonden, die het leefklimaat in Waalre niet aantasten, maar juist versterken. Het Structuurplan vormt daarvoor de basis.

Doel

Het plan gaat een streefbeeld geven van de ruimtelijke inrichting van Waalre. Het gaat daarbij om een streefbeeld voor de lange termijn (2030) op hoofdlijnen. Dit beeld geeft niet uitsluitend antwoord op de ruimtelijke vraag naar onder meer bedrijventerreinen en woningbouwlocaties tot 2030. Centraal in de visievorming staat namelijk de vraag wat de toekomstige identiteit van de gemeente wordt. Wordt er voor een enkel- of meervoudige kern gekozen, hoe kan de leefbaarheid worden versterkt, hoe positioneert Waalre zich in de regio Eindhoven? De antwoorden op deze vragen hangen in belangrijke mate samen met de meest wenselijke ruimtelijke ontwikkelingsrichting. Het streefbeeld vormt vervolgens het kader voor een concreet ruimtelijk programma voor de periode 2005- 2015. Dit programma is een verfijning van het streefbeeld. Voorbeeld: in het streefbeeld aangegeven woningbouwlocaties worden in het programma nader gekwantificeerd (woningaantallen) en gekwalificeerd (woningtypen en
-doelgroepen).

Het Structuurplan zal overigens geen compleet nieuw beeld opleveren. De bouwstenen voor het plan zijn - in de vorm van bestaand beleid - voor een deel reeds aanwezig. De opgave bestaat uit het verzamelen, aanvullen, samenvoegen en waar nodig omvormen van de bestanddelen.

Werkwijze

Het Structuurplan wordt in zeven fasen opgesteld. Fase 1 werd afgerond met het besluit van het gemeentebestuur om een Structuurplan op te stellen en het daaraan gekoppelde plan van aanpak.

Fase 2
: inventarisatie (afronding: eind 2000).

* Actie: inventariseren van bestaand beleid en wensen/ideeën belanghebbenden.

* Resultaat: basisdocument + kaartbeelden + streefbeelden.
Fase 3
: confrontatie.

* Actie: in verband brengen van bestaand beleid en wensen/ideeën.
* Resultaat: notitie met kansen en knelpunten.
Fase 4
: visievorming (afronding: voor zomervakantie 2001)
* Actie: vertalen van kansen en knelpunten in een visie op de toekomstige ruimtelijke inrichting.

* Resultaat: streefbeeld (lange termijn) + programma (korte en middellange termijn).

Fase 5
: Structuurplan.

* Actie: vertaling van visie in een concreet Structuurplan.
* Resultaat: conceptontwerp Structuurplan.
Fase 6
: besluitvorming (afronding: eind 2001).

* Actie: besluitvorming over Structuurplan.
* Resultaat: Structuurplan.

Fase 7
: uitvoering.

* Actie en resultaat: uitwerking van Structuurplan in andere (beleids-)plannen en projecten.

Waalre, 2 oktober 2000

Terug naar index

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie