Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Week 43

Collecte
Van 30 oktober tot en met 4 november collecteert het Diabetes Fonds Nederland. Collectanten kunnen zich legitimeren.


Voorlichtingsavonden Bouwstoffenbesluit
Vanaf 1 juli 1999 is het Bouwstoffenbesluit van kracht. Dit besluit is bedoeld om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen en hergebruik te stimuleren. De gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo werken samen rond de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit en organiseren enkele voorlichtingsavonden.

De gemeenten nodigen aannemers, adviesbureaus en belangstellenden uit om één van de informatiebijeenkomsten bij te wonen op: * 1 november om 18.30 uur in de Ontvangstzaal van het Stadhuis van de gemeente Almelo.
* 8 november om 18.30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis van de gemeente Hengelo.
* 9 november om 14.00 uur in Kamer 77 van het Stadhuis van de gemeente Enschede.

Op de voorlichtingsavonden worden de hoofdlijnen van het Bouwstoffenbesluit en de werkwijze rond de meldingsformulieren uitgelegd. Dat gebeurt mede aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld. Er is voldoende tijd in het programma gereserveerd om specifieke vragen te beantwoorden. Op alle voorlichtingsavonden zijn hiervoor medewerkers van de drie deelnemende gemeenten aanwezig.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu, Brenda Folbert, telefoon 245 94 92.

Nota hondenpoep
overlast hondenpoep" vastgesteld.

Ter inzage

De nota ligt van 30 oktober tot 20 november 2000 ter inzage bij de balie van de afdeling Bedrijfsondersteuning, kamer 413 stadskantoor.

Algemene Plaatselijke Verordening
Op 17 oktober 2000 is door de gemeenteraad de vijfde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op de artikelen 2.4.17 APV (loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie) en 2.4.18 APV (Verontreiniging door honden) en is een van de maatregelen om de overlast door hondenpoep tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.

Ter inzage

De wijziging ligt van 30 oktober tot 20 november 2000 ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 331 van het stadhuis.

Nationaal Verkeers- en Vervoersplan
De rijksoverheid heeft het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan gepubliceerd. U kunt uw zienswijze over het document sturen naar: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, NVVP, Kneuterdijk 6, 2514 EN Den Haag.

Ter inzage

Het plan ligt van 23 oktober 2000 tot en met 14 januari 2001 ter inzage bij de Gemeentewinkel.

Raadscommissies
Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 31 oktober 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Behandeling begroting 2001

* Meerjaren uitvoeringsplannen Hengelo 2000-2004
* Benoeming en ontslag leden Seniorenraad

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken
De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 1 november 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Begroting 2001

* Meerjaren uitvoeringsplannen 2000-2004

* Presentatie Plan van Aanpak "Alternatieve bekostiging openbaar vervoer" door de heer M. Witbreuk van bureau Keypoint


Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu

De commissie SVM vergadert op donderdag 2 november 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Begroting 2001 en meerjaren uitvoeringsplannen
* Regionale milieusamenwerking.

* Beantwoording brief Stichting Milieuraad van 25 mei 2000

Bestemmingsplan
Voorontwerp bestemmingsplan Flemingstraat

Het voorontwerp bestemmingsplan Flemingstraat maakt het mogelijk om op de locatie van de voormalige Jan van Nassau Mavo aan de Flemingstraat woningen te realiseren. Het betreft hier het oprichten van vrijstaande woningen in verschillende bouwstijlen.

Ter inzage, informatie en inspraak.

Het voorontwerp bestemmingsplan Flemingstraat ligt ter inzage van 31 oktober 2000 tot 28 november 2000 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Gedurende deze termijn kunt u telefonisch informatie inwinnen over het plan bij de heer G. van der Wens, telefoon 2459802 of de heer T. Kooistra, telefoon 2459880. Schriftelijke reacties dient u gedurende bovengenoemde periode in bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Bouwplannen
Meldingen

* plaatsen dakkapel, Steenbokstraat 2

* oprichten tuinhuisje, Waarbekenplein 8

* oprichten tuinhuisje, Jacques Urlusstraat 27
* oprichten tuinhuisje, Nico Maasstraat 26
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* vergroten bedrijfsruimte, Binnenhavenstraat 14
* verbouwen winkel/woonhuis tot kantoor met woonhuis, C. T. Storkstraat 35

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten garage, Bankastraat 64

* veranderen en vergroten garage annex berging, Dennenbosweg 105
* veranderen gevel, Höltersweg 2

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten berging, Bandoengstraat 6

* veranderen en vergroten woonhuis, Elsbeekweg 77
* oprichten schuur, Hegemansweg 62

* veranderen en vergroten woonhuis, Dinkelstraat 15
* oprichten werkplaats en kantoor, Dijksweg 35
* veranderen cafetaria, Willemstraat 50

* oprichten 6 woningen, Brusselstraat 51 tot en met 55 en Bastenakenstraat 2 tot en met 6

* oprichten berging/carport, Binnenweg 7

* vergroten kleedruimte, Lansinkesweg 30

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten overkapping, Bittervoornstraat 61

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten overkapping, Bittervoornstraat 63

* veranderen en vergroten berging tot garage/berging, Julianalaan 40
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Bouwvergunningen

In de week 16 tot en met 20 oktober is vergunning verleend voor:
* veranderen cafe-restaurant, Langestraat 16
* veranderen opslagruimte en kantoren, Barnsteenstraat 25
* veranderen bedrijfshal in twee bedrijfshallen, Aquamarijnstraat 120 + 122

* oprichten leslokaal c.a., Kerkpad 9

* veranderen en vergroten woonhuis, Beckumerschoolweg 24
* oprichten erker, Willem Royaardsstraat 44
* veranderen en vergroten woonhuis, Beppie Nooystraat 7
* oprichten erker, Stockholmstraat 33

Reclamevergunningen

In de week van 16 tot en met 20 oktober is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* een reclamezuil, Torenlaan 64

* een vlaggenmast, Hazenweg 30

Ter inzage en bezwaar

De verleende bouwvergunningen, reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 16 tot en met 20 oktober 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Artikel 19 lid 3 WRO

Er zijn bouwaanvragen ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Bantingstraat 11

* veranderen en vergroten woonhuis (rectificatie van 6 oktober 2000), Freudstraat 6

* veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 144
* oprichten tuinhuisje, Jacques Urlusstraat 27
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor door de gemeente gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 31 oktober tot 28 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dient u van 31 oktober tot 28 november 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 Woningwet.

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor:
* veranderen en vergroten berging tot garage/berging, Julianalaan 40
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin dit perceel ligt een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat dit bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid kunnen Burgemeester en Wethouders op basis van artikel 50 lid 4 Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen

Het bouwplan ligt van 31 oktober tot 28 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, op de eerste verdieping van het stadhuis, kamer 135. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken dient u schriftelijk in van 31 oktober tot 28 november 2000 bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)
* veranderen en vergroten horecabedrijf, Drienerstraat 17
Dit verzoek is ingediend om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV. Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en Wethouders een pand te verbouwen of anders te gebruiken dan de LMV aangeeft. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.


Ter inzage en bedenkingen

De voornemens ontheffing te verlenen liggen van 31 oktober tot 14 november 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing dient u van 31 oktober tot 14 november 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Monumentenvergunning
Er is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenverordening en de Monumentenwet. Het desbetreffende object staat op de Rijksmonumentenlijst.
* verbouwen winkel/woonhuis tot kantoor, C. T. Storkstraat 35

Ter inzage

De aanvraag ligt met ingang van 31 oktober 2000, vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Belanghebbenden dienen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvraag voor 28 november 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Terug
Melding art. 8.41

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wm gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

* van der Deen BV, in verband met het veranderen van een woning- en projektinrichting, Hamerstraat 2, (Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer)

* Sieverink & Co. BV (Doeland Hengelo), in verband met het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op de inrichting, Torenlaan 3
De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften van de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage en bezwaar

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

De meldingen kunnen worden ingezien tijdens kantooruren bij de afdeling Milieu.

Kapvergunningen
Terug
Breemarsweg

Bij besluit van 19 oktober 2000, kenmerk: SBO18352, is aan de Vöckerschool een vergunning verleend voor het kappen van 3 sparren aan de Breemarsweg 483 in Hengelo.

Horstweg

Bij besluit van 19 oktober 2000, kenmerk: SBO13497, is aan de heer/mevrouw P. ter Heide een vergunning verleend voor het kappen van 4 eiken aan de Horstweg 34 in Hengelo.

Invalidenparkeerplaats
Terug
Gerrit Peuscherstraat

Bij besluit van 24 oktober 2000, SBO/WB, nummer: 10124, is het parkeervak aan de achterzijde van de woning Gerrit Peuscherstraat 6 in Hengelo aangewezen als invalidenparkeerplaats. Dit parkeervak mag, zodra het desbetreffende bord is aangebracht, alleen gebruikt worden door de eigenaar van de auto waarvan het kenteken ter plaatse is vermeld.

Ter inzage en bezwaar

Het besluit ligt tot 9 december 2000 ter inzage bij de balie van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 9 december 2000 een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorgenomen verkeersbesluit
Terug
Voorgenomen verkeersbesluit (raster)

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om het parkeerverbod aan de zuidzijde van de Castorweg op te heffen. Het parkeerverbod is in het verleden ingesteld ten behoeve van een vlotte verkeers doorstroming van het openbaar vervoer. De Castorweg maakt echter tegenwoordig geen deel meer uit van een busroute. Het parkeerverbod kan daarom worden opgeheven.

Procedure

Het voorgenomen verkeersbesluit van 31 oktober tot 28 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen omtrent het te nemen verkeersbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijk commentaar richt u van 31 oktober tot 28 november 2000 aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie