Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Week 43

Collecte
Van 30 oktober tot en met 4 november collecteert het Diabetes Fonds Nederland. Collectanten kunnen zich legitimeren.


Voorlichtingsavonden Bouwstoffenbesluit
Vanaf 1 juli 1999 is het Bouwstoffenbesluit van kracht. Dit besluit is bedoeld om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen en hergebruik te stimuleren. De gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo werken samen rond de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit en organiseren enkele voorlichtingsavonden.

De gemeenten nodigen aannemers, adviesbureaus en belangstellenden uit om één van de informatiebijeenkomsten bij te wonen op: * 1 november om 18.30 uur in de Ontvangstzaal van het Stadhuis van de gemeente Almelo.
* 8 november om 18.30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis van de gemeente Hengelo.
* 9 november om 14.00 uur in Kamer 77 van het Stadhuis van de gemeente Enschede.

Op de voorlichtingsavonden worden de hoofdlijnen van het Bouwstoffenbesluit en de werkwijze rond de meldingsformulieren uitgelegd. Dat gebeurt mede aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld. Er is voldoende tijd in het programma gereserveerd om specifieke vragen te beantwoorden. Op alle voorlichtingsavonden zijn hiervoor medewerkers van de drie deelnemende gemeenten aanwezig.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu, Brenda Folbert, telefoon 245 94 92.

Nota hondenpoep
overlast hondenpoep" vastgesteld.

Ter inzage

De nota ligt van 30 oktober tot 20 november 2000 ter inzage bij de balie van de afdeling Bedrijfsondersteuning, kamer 413 stadskantoor.

Algemene Plaatselijke Verordening
Op 17 oktober 2000 is door de gemeenteraad de vijfde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op de artikelen 2.4.17 APV (loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie) en 2.4.18 APV (Verontreiniging door honden) en is een van de maatregelen om de overlast door hondenpoep tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.

Ter inzage

De wijziging ligt van 30 oktober tot 20 november 2000 ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 331 van het stadhuis.

Nationaal Verkeers- en Vervoersplan
De rijksoverheid heeft het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan gepubliceerd. U kunt uw zienswijze over het document sturen naar: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, NVVP, Kneuterdijk 6, 2514 EN Den Haag.

Ter inzage

Het plan ligt van 23 oktober 2000 tot en met 14 januari 2001 ter inzage bij de Gemeentewinkel.

Raadscommissies
Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 31 oktober 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Behandeling begroting 2001

* Meerjaren uitvoeringsplannen Hengelo 2000-2004
* Benoeming en ontslag leden Seniorenraad

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken
De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 1 november 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Begroting 2001

* Meerjaren uitvoeringsplannen 2000-2004

* Presentatie Plan van Aanpak "Alternatieve bekostiging openbaar vervoer" door de heer M. Witbreuk van bureau Keypoint


Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu

De commissie SVM vergadert op donderdag 2 november 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Begroting 2001 en meerjaren uitvoeringsplannen
* Regionale milieusamenwerking.

* Beantwoording brief Stichting Milieuraad van 25 mei 2000

Bestemmingsplan
Voorontwerp bestemmingsplan Flemingstraat

Het voorontwerp bestemmingsplan Flemingstraat maakt het mogelijk om op de locatie van de voormalige Jan van Nassau Mavo aan de Flemingstraat woningen te realiseren. Het betreft hier het oprichten van vrijstaande woningen in verschillende bouwstijlen.

Ter inzage, informatie en inspraak.

Het voorontwerp bestemmingsplan Flemingstraat ligt ter inzage van 31 oktober 2000 tot 28 november 2000 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Gedurende deze termijn kunt u telefonisch informatie inwinnen over het plan bij de heer G. van der Wens, telefoon 2459802 of de heer T. Kooistra, telefoon 2459880. Schriftelijke reacties dient u gedurende bovengenoemde periode in bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Bouwplannen
Meldingen

* plaatsen dakkapel, Steenbokstraat 2

* oprichten tuinhuisje, Waarbekenplein 8

* oprichten tuinhuisje, Jacques Urlusstraat 27
* oprichten tuinhuisje, Nico Maasstraat 26
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* vergroten bedrijfsruimte, Binnenhavenstraat 14
* verbouwen winkel/woonhuis tot kantoor met woonhuis, C. T. Storkstraat 35

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten garage, Bankastraat 64

* veranderen en vergroten garage annex berging, Dennenbosweg 105
* veranderen gevel, Höltersweg 2

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten berging, Bandoengstraat 6

* veranderen en vergroten woonhuis, Elsbeekweg 77
* oprichten schuur, Hegemansweg 62

* veranderen en vergroten woonhuis, Dinkelstraat 15
* oprichten werkplaats en kantoor, Dijksweg 35
* veranderen cafetaria, Willemstraat 50

* oprichten 6 woningen, Brusselstraat 51 tot en met 55 en Bastenakenstraat 2 tot en met 6

* oprichten berging/carport, Binnenweg 7

* vergroten kleedruimte, Lansinkesweg 30

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten overkapping, Bittervoornstraat 61

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten overkapping, Bittervoornstraat 63

* veranderen en vergroten berging tot garage/berging, Julianalaan 40
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Bouwvergunningen

In de week 16 tot en met 20 oktober is vergunning verleend voor:
* veranderen cafe-restaurant, Langestraat 16
* veranderen opslagruimte en kantoren, Barnsteenstraat 25
* veranderen bedrijfshal in twee bedrijfshallen, Aquamarijnstraat 120 + 122

* oprichten leslokaal c.a., Kerkpad 9

* veranderen en vergroten woonhuis, Beckumerschoolweg 24
* oprichten erker, Willem Royaardsstraat 44
* veranderen en vergroten woonhuis, Beppie Nooystraat 7
* oprichten erker, Stockholmstraat 33

Reclamevergunningen

In de week van 16 tot en met 20 oktober is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* een reclamezuil, Torenlaan 64

* een vlaggenmast, Hazenweg 30

Ter inzage en bezwaar

De verleende bouwvergunningen, reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 16 tot en met 20 oktober 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Artikel 19 lid 3 WRO

Er zijn bouwaanvragen ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Bantingstraat 11

* veranderen en vergroten woonhuis (rectificatie van 6 oktober 2000), Freudstraat 6

* veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 144
* oprichten tuinhuisje, Jacques Urlusstraat 27
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor door de gemeente gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 31 oktober tot 28 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dient u van 31 oktober tot 28 november 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 Woningwet.

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor:
* veranderen en vergroten berging tot garage/berging, Julianalaan 40
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin dit perceel ligt een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat dit bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid kunnen Burgemeester en Wethouders op basis van artikel 50 lid 4 Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen

Het bouwplan ligt van 31 oktober tot 28 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, op de eerste verdieping van het stadhuis, kamer 135. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken dient u schriftelijk in van 31 oktober tot 28 november 2000 bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)
* veranderen en vergroten horecabedrijf, Drienerstraat 17
Dit verzoek is ingediend om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV. Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en Wethouders een pand te verbouwen of anders te gebruiken dan de LMV aangeeft. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.


Ter inzage en bedenkingen

De voornemens ontheffing te verlenen liggen van 31 oktober tot 14 november 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing dient u van 31 oktober tot 14 november 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Monumentenvergunning
Er is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenverordening en de Monumentenwet. Het desbetreffende object staat op de Rijksmonumentenlijst.
* verbouwen winkel/woonhuis tot kantoor, C. T. Storkstraat 35

Ter inzage

De aanvraag ligt met ingang van 31 oktober 2000, vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Belanghebbenden dienen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvraag voor 28 november 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Terug
Melding art. 8.41

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wm gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

* van der Deen BV, in verband met het veranderen van een woning- en projektinrichting, Hamerstraat 2, (Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer)

* Sieverink & Co. BV (Doeland Hengelo), in verband met het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op de inrichting, Torenlaan 3
De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften van de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage en bezwaar

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

De meldingen kunnen worden ingezien tijdens kantooruren bij de afdeling Milieu.

Kapvergunningen
Terug
Breemarsweg

Bij besluit van 19 oktober 2000, kenmerk: SBO18352, is aan de Vöckerschool een vergunning verleend voor het kappen van 3 sparren aan de Breemarsweg 483 in Hengelo.

Horstweg

Bij besluit van 19 oktober 2000, kenmerk: SBO13497, is aan de heer/mevrouw P. ter Heide een vergunning verleend voor het kappen van 4 eiken aan de Horstweg 34 in Hengelo.

Invalidenparkeerplaats
Terug
Gerrit Peuscherstraat

Bij besluit van 24 oktober 2000, SBO/WB, nummer: 10124, is het parkeervak aan de achterzijde van de woning Gerrit Peuscherstraat 6 in Hengelo aangewezen als invalidenparkeerplaats. Dit parkeervak mag, zodra het desbetreffende bord is aangebracht, alleen gebruikt worden door de eigenaar van de auto waarvan het kenteken ter plaatse is vermeld.

Ter inzage en bezwaar

Het besluit ligt tot 9 december 2000 ter inzage bij de balie van de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 9 december 2000 een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorgenomen verkeersbesluit
Terug
Voorgenomen verkeersbesluit (raster)

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om het parkeerverbod aan de zuidzijde van de Castorweg op te heffen. Het parkeerverbod is in het verleden ingesteld ten behoeve van een vlotte verkeers doorstroming van het openbaar vervoer. De Castorweg maakt echter tegenwoordig geen deel meer uit van een busroute. Het parkeerverbod kan daarom worden opgeheven.

Procedure

Het voorgenomen verkeersbesluit van 31 oktober tot 28 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen omtrent het te nemen verkeersbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijk commentaar richt u van 31 oktober tot 28 november 2000 aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...